Приложение №1 техническа спецификация за услуга с предметДата30.08.2017
Размер96.43 Kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ:

Специализиран автобусен превоз на ученици от до 16 годишна възраст през учебната 2016/2017 г. по две обособени позиции:Обособена позиция №1: „Специализиран автобусен превоз на ученици от до 16 годишна възраст на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ село Абланица, общ. Хаджидимово, област Благоевград с маршрут село Боголин – село Абланица“ и

Обособена позиция №2: „Специализиран автобусен превоз на ученици до 16 годишна възраст на ОУ „Гоце Делчев“ село Беслен, общ. Хаджидимово, област Благоевград с маршрут село Теплен – село Беслен“.

I. ПРЕДМЕТ

Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене в община Хаджидимово до СОУ“Паисий Хилендарски“ село Абланица, общ. Хаджидимово и обратно през учебната 2015/2016 г. и до ОУ „Гоце Делчев” село Беслен,общ. Хаджидимово и обратно през учебната 2016/2017 г.

II. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

Населени места, на територията на Община Хаджидимово

III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

От 15.09.2016 г. до 15.06.2017 г. вкл.


Прогнозен брой учебни дни -167 бр.

IV. ГРАФИК ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ


За обособена позиция № 1: „Специализиран автобусен превоз на ученици от до 16 годишна възраст на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ село Абланица, общ. Хаджидимово, област Благоевград с маршрут село Боголин – село Абланица“

Превозът по този маршрут се извършва сутрин и след обяд. Общ пробег на маршрута - 40 км. Начало на линията е село Абланица, откъдето тръгва 1 придружител на учениците.


Разст.

в км.


Час, минути

МАРШРУТ


Час, минути

прист.

стои

тръгва

прист.

стои

тръгва


40 км7,00

АБЛАНИЦА


7,10

0,05
БОГОЛИН7,157,30

АБЛАНИЦА


7,25

0,05
7,40

0,05
БОГОЛИН7,4514,00

АБЛАНИЦА

7,75514,10

0,05
БОГОЛИН14,1517,00

АБЛАНИЦА

14,2517,10

0,05
БОГОЛИН17,15

АБЛАНИЦА

17.25
За Обособена позиция №2: „Специализиран автобусен превоз на ученици до 16 годишна възраст на ОУ „Гоце Делчев“ село Беслен, общ. Хаджидимово, област. Благоевград с маршрут село Теплен – село Беслен“.

Превозът по този маршрут се извършва сутрин и след обяд. Общ пробег на маршрута – 45 км. Начало на линията е село Теплен, откъдето тръгва 1 придружител на учениците.

Разст.

в км.


Час, минути

МАРШРУТ


Час, минути

прист.

стои

тръгва

прист.

стои

тръгва


45 км7,00

ТЕПЛЕН


7,09

0,01
БЕСЛЕН7,107,20

ТЕПЛЕН


7,19

0,01
7,29

0,01
БЕСЛЕН7,3014,00

АБЛАНИЦА

7,75514,10

0,05
БОГОЛИН14,1513,20

ТЕПЛЕН

7,3913,29

0,01
БЕСЛЕН13,3016,20

ТЕПЛЕН

13,3916,29

0,01
БЕСЛЕН16,3017,20

ТЕПЛЕН

16,3917,29

0,01
БЕСЛЕН17,30


ТЕПЛЕН

17,39

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:


 1. Да отговарят на условията, определени от Наредба № 33/03.11.1999г. на МТИТС за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България - да предоставят заверени копия от валиден лиценз за превоз на пътници, издаден от Министерство на транспорта (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза).

 2. Участникът да разполага с минимум 2 бр. собствени и/или наети превозни средства/1бр. до 22 места и 1бр.над 22 места/, които да са в пълна техническа изправност; седалки, оборудвани с предпазни колани, отговарящи на необходимите изисквания за качество, комфорт, изправност и надеждност, в съответствие с нормите за превоз на деца. За доказване на тези изисквания участникът следва да представи:

Декларация за транспортните средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на договора – (Приложение № 2), съдържаща задължително следните данни за всяко превозно средство: регистрационен номер, номер на двигател и рама, марка, модел, година на производство, брой пътникоместа, собственост (собствен, нает, лизинг) придружена с заверени копия на:

 • Заверено копие от Свидетелство за регистрация на МПС;

 • Заварено копие от документ за собственост на превозното средство или договор за наем/лизинг, ако същите не са собственост на участника

 • Заверено копие от валидно удостоверение за преминат периодичен технически преглед за техническа изправност;

 • Заверено копие от валидно удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици - когато с превозното средство се извършва превоз на деца и ученици.

 • Заверено копие от Знак за преминат периодичен технически преглед;

 • Заверено копие от валидна Полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност”;

 • Заверено копие от валидна Полица за сключена застраховка „Злополука на пътниците”;

 1. Участникът да представи списък на правоспособните водачи на МПС (Приложение №3), с посочени имена, образование и документи, доказващи професионална квалификация , опит и психологическа годност.

 2. Участникът да разполага с водачи на автобус, които имат професионален опит като такива с най-малко 2 години професионален опит и са на възраст не по-малка от 25 години, съгласно чл. 62 а, ал. 2 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. за извършване на превози на деца и/или ученици;

 3. Участникът да предприема мерки за осигуряване на безопасното качване и слизане на учениците от превозното средство.

 4. По време на работа автомобилите да се обозначават с табели с надпис „Специализиран превоз”, като: табелите на автобусите са с размери 170 мм х 625 мм, черен надпис на бял фон, с височина на буквите 45 мм;


VI. ЦЕНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


 1. Финансирането на поръчката се осигурява със средства от републиканския бюджет, въз основа на представена информация, в съответствие с изискванията на ПМС №163/29.06.2015 г.за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, ДВ бр.51/07.07.2015 г.

 2. МОН Заповед № РД09-364/04.04.2013 г. на основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и чл.31, ал.2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.

3. Разплащането е по банков път за календарен месец срещу издадена фактура до 5 число на следващия месец с фактурирана стойност на услугата за изтеклия месец за извършените курсове и изминатия пробег за месеца.

4. Прогнозна стойност на услугата - до 22 000.00 лв. без ДДС
Каталог: obshtestveni
obshtestveni -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni -> Концепция за развитие на регионален туристически продукт на туристически район
obshtestveni -> Bg-гр. Симеоновград публична покана
obshtestveni -> О щ и н с к а а д м и н и с т р а ц и я симеоновград
obshtestveni -> Становище за осъществен предварителен контрол
obshtestveni -> Образец №3 д е к л а р а ц и я
obshtestveni -> Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница