Примерно годишно разпределение на учебния материал по изобразително изкуство в V клас – 2 часа седмично (68 годишно)Дата08.05.2018
Размер262.57 Kb.
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В V КЛАС – 2 часа седмично (68 годишно)


Мес. Сед.

Учебен проблем

Тема на урока

Брой часове

Очаквани резултати Ученикът трябва: (задълж. изисквания)

Ключови думи

На ученика трябва да се даде възможност (избираеми изисквания)

Между предмет-ни връзки

1.


Запознаване на учениците с материали, пособия и предстоящи изобразителни задачи. Диагностика на вх. равнище на усвоените художествени познания.

Видове и жанрове изобразително изкуство

(с. 4–5).1 ч.

1 ч.


Да отговори самостоятелно на конкретни въпроси, отнасящи се до приложените на с.4–5 въпроси и репродуцирани произведения на изобразителното изкуство.
Да направи своя избор, като отбележи верния отговор по съответния начин.
2.

Формиране на умение у учениците да наблюдават и разграничават визуалните структури в околната среда. Затвърдяване на знанията за пейзажния жанр. Установяване равнището на усвоените графични умения.

Пейзажът в изобразителното изкуство

(с. 6 7). Графична скица на пейзаж от родното място (с. 8–9).2 ч.

Да извършва наблюдения на различни обекти от околната среда и да анализира характерните им особености. Да скицира с графичен материал натурни форми и среда (природни и архитектурни), като ги разграничава по форма, големина и предаде визуалните им особености с подходящи графични елементи.

Структура: повърхнинa; натура.

Да обогати, конкретизира и диференцира образните си представи за различни по конструкция, големина, форма и материал обекти – дървета, къщи и др. Да описва и скицира обекти и явления от заобикалящата го среда.
Х.

3.


Разширяване на знанията за архитектурния пейзаж в изобразителното изкуство. Установяване на графичните умения на

учениците и възможностите им да разграничават обектите от

архитектурната среда

по форма, големина и

структура.


Архитектурен

пейзаж


(с. 10–11). Рисуване на

градски или

селски пейзаж (с. 12–13).


2 ч.

Да се запознае с разновидно

стите на този жанр.

Да нарисува пейзаж по впечатление от родното селище с материал по избор.

Да предаде пространството в

пейзажа чрез застъпване на обектите. Да предаде материалността и

характерната структура на

обектите и пространството с

графични елементи.архитектурен

пейзаж;


визуална структура;

натура;


форма; графична структура.

Самостоятелно да определи:

1. композиционно-то решение;

2. включване на

допълнителни образи в арх. пейзаж;

3. графичния материал и техники на

изпълнение;

4. изразните средства при изгражда

не формата на образите.


4.

Разширяване на знанията за натюрморта

в изобразителното изкуство

(с. 14–15 в учебника). Проверка на входното равнище на учениците по апликиране.


Апликиране на

битови съдове

от натура

(с. 16–17).2 ч.

Да предаде характерните

особености на всеки модел −

форма, големина и най-общи пропорции, локален цвят. Да помести правилно групата от предмети в блоковия

лист и взаимното им разположение с оглед на гледната

точка.


натура;

натюрморт;

тема; композиция; локален цвят; формат.


Да определи:

формата на блоковия лист – правоъгълен на височина или на широчина;

цветовото решение

на основата – контрастна на локалните цветове на моделите от натура.


5.

Изграждане на пространството в пейзажа. (с. 18–19) Диагностика на усвоените знания и умения

за работа с живописен материал и изразни средства.Рисуване на

природен пейзаж на тема „Есен“

(с. 20–21).


2 ч.

Да създаде пейзаж като предаде зрителните си впечатления (визуална експресия). Да предаде характерната

форма, големина и съотноше ние между изображенията.

Да използва цветови съчетания, характерни за сезона.

Да използва познати техники на работа с темперни (акварелни) бои.живопис;

пейзаж;


повърхнина; материал;

визуална;

структура.


Да определи:

– пейзажния мотив;

– техниката на работа: разреждане,

мозаично, наслояване, печатане, пастьозно, издраскване и други;

– композицион-

ното и


цветовото решение;

– начин на изграждане на формата.

6.

Обогатяване на знанията за декоратив

ноприложните изкуства.

(с. 22–23) Видове декоративни

пана. (с. 24–25) Проверка на уменията по моделиране, усвоени в началното. училище.Релефно нефигурално декоративно пано

(с. 26–27).2 ч.

Да се запознае с особеностите на декоративното пано и видове пана според материала и техниката на изпълнение.

Да изработи релефно нефигурално декоративно пано от

модулни елементи с различна височина.


модулен

елемент.Да определи сам:

1. вида на модулните

елементи − кръг, полукръг и други;

2. композицион-

ното и

пластичното решение.

ХI.

7.–8.


Познания за архитектурата като вид изкуство.

(с. 28–29). Запознаване с

особеностите на интериора

в архитектурата

(с. 30−31).


Интериорът в

архитектурата

− изработване макет на интериор

(с. 32–33).4 ч.

Да изработи макет на жилищен интериор.

Да използва подръчни материали – картонена кутия,

плат, тапети и др.


архитектура

интериор;

комбинация.


Да реши:

1. вид жилищен интериор – стая, хол;

2. композиционното и обемно-пространственото решение;

3. цветово решение.

9.

Разширяване на познанията за фигуралната композиция в изобразителното изкуство

(с. 34–35).

Фигуралната композиция в живописта

(с. 36–37).Фигурална композиция – живопис (по определена от учителя тема).

(с. 36–37).2 ч.

Да създаде фигурална композиция на определена тема с

живописни изразни средства. Да постигне композиционно

и цветово равновесие.

Да подчертае композиционният център с помощта на

подходящи цветови съчетания.

Да предаде характерните за

избраната тема (сюжет) пози и движения на човешките фигури.


фигурална

композиция;

живопис; тема;

сюжет.


композиция.

Самостоятелно да определи:

1. сюжет;

2. материал и техники на изпълнение.

3. композиционното и цветовото решение

4. начина на изграждане на формата: ли

неарно-плоскостно,

плоскостно-декоративно; обемно-про

странствено.

10.

Разширяване на знанията за портрет в изобразителното изкуство (с. 38–39).

Рисуване на

портрет от натура или по памет и впечатление („Моят най-добър приятел

или учител“)

(с. 40–41).2 ч.

Да осмисли различието между портретен образ и фигурална композиция, между

портрет от натура и портрет сътворен (измислен) от художника по представа.

Да създаде портрет от натура или по представа в определена последователност с

живописен материал.

Да помести правилно образа

в изобразителната плоскост, като предаде връзката между глава, шия и рамене. Да предаде най-общо пропорциите на човешкото лице.портрет;

композиция;

натура.

скулптура.Да избере:

1. сюжет:

2. композиционно

решение – глава, бюст, 3/4 или цял ръст; анфас или в

профил;

3. материал и техники на работа;

4. начин на цветово

изпълнение на рисунката (стремеж или цялостно

цветово изграждане);

5. поставяне на контрастен по цвят фон;

6. предаване на

настроение в образа.

ХII.

11.


Формиране на най-

обща представа за изкуството на първобитния човек – пластика и

пещерни рисунки:

тематика, форма

(с. 42–43).


Първобитно изкуство.

Моделиране образ на живот

но в кръгло

(с. 44–45).1 ч.

1 ч.


Да различава и описва най-съществените особености на

творбите от тази епоха. Да отразява впечатленията от

творбите като скицира отделни елементи от разгледаните

репродукции или да моделира образ на животно.


Да избере:

1. сюжет – образ на познато животно;

2. големината на фигурата, позата и начина на устойчиво моделиране.
12.

Разширяване на зна

нията за видовете народни приложни изкуства: материали, техники на изпълнение,

изразни средства. Формиране на представа за основни принципи на изграждане на дек. мотив и композиция: симетрия, асиметрия, ритъм

и контраст

(с. 46–47).


Украса на керамичен съд

(с. 48–49).2 ч.

Да декорира керамичен съд с

темперни бои.

Да определи украсителните елементи и начина на ритмичното им редуване във

формата на декоративен фриз.народно

приложно

изкуство; народни художествени

занаяти; орнамент; композиция; мотив; цвят; линия.Да определи:

1. предмета за деко

риране: ваза, керамична чиния, ръкатка, стомна и др;

2. композиционно и цветово решение;

3. материал и техники на работа.
13.

Разширяване на познанията за видовете илюстрации и техните особености

(с. 50–51). Формиране на представа за мястото на

илюстрацията в книгата.


Илюстриране на литературен текст със фантазно съдържание

(с. 52–53).2 ч.

Да създаде фантазни образи по разказ от литературния жанр фантастика, като използва адекватни способи аглутинация, хиперболизация и др.

Да използва материали, техники и изразни средства по

избор.


илюстрация; фантазия; натура; комбинация; невизуални

стимули.1. Да разбере някои възможности за визуална асоциация по незрителни стимули –

слово.


2. Да развива зрителните представи, асоциации и въображение.I.

14.


Усвояване на нова

графична техника −

гравюра върху лино

леум (с. 54–55).Натюрморт

или пейзаж по

представа и впе

чатление

(с. 56–57).


2 ч.

Да изпълни натюрморт „Цветя във ваза“, „Плодове“ ,

пейзаж по представа в определена последоватеност в техника „бяла“ линия.линогра-

вюра


Самостоятелно да

реши:


1. Сюжета.

2.Композиционното и графичното решение.

15.

Формиране на обща

представа за изобразителното изкуство на Двуречието

(с. 58 − 59).


Изкуството на

Двуречието.1 ч.

Различава и описва най-съществените особености на видове и жанрове от тази епоха (1 уч.ч.).

скулптура;

живопис; архитектура; фантазия; комбинация.Да сподели впечатленията си от творбите чрез описание или чрез рисунки, пластики.16.

Усвояване на понятие

за интериора като

жанр в живописта и графиката и неговите разновидности

(с. 60–61).Интериор на

тема „Моето

жилище“

(с. 62–63). Импровизация

на обстановка по познат предмет.


2 ч.

Да създаде рисунка на интериор на тема „Моето жилище“ (или интериор по познат предмет от домашна обстановка – ваза, телевизор или др.).

Да изпълни рисунката с живописен или графичен материал.Жанр;

Интериор;

Визуална структура; Повърхнина;


Да определи:

1. сюжет – детска

стая, хол, кухня и др.;

2. композиционното решение;

3. материал и техники на изпълнение;

4. диференцира различните визуални

структури на обектите и oбстановката.
II. 17.

Затвърдяване на уменията за гравиране върху линолеум и усвояване на нова техника – „черна линия“

(с. 64–65).натюрморт, пейзаж, портрет; кукерска маска.

2 ч.

Да създаде гравюра по представа в техника „черна линия“ по жанр и тема, определени от учителя.

линогравю-

ра


Да определи по лично предпочитание графичните изразни средства.18.

Запознаване с изобразителното изкуство

на Древен Египет (с. 66–67).

Моделиране на фантазен образ чрез аглутинация


Моделиране на

фантазен образ

(с.68–69).


1 ч.

1 ч.


Да създаде фантазен образ чрез комбиниране и преработка на визуални елементи на реални обекти.

Да използва обемно-пластичен и подръчен материал.скулптура;

живопис;

архитектура

фантазия;

комбинация


1. Да определи вида на фантазния образ и начина на създаването му.

2. Композиционно и обемно-пластично

решение.
19.

Обогатяване на знанията за визуални знаци и символи в бита

(с. 70–71).Дидактична

игра „Архитект – проектант“ (с. 72–73).2 ч.

Да проектира система от визуални знаци за ориентиране в градска среда. Разработване на визуални материали за училищни и народни празници и тържества.

Визуални

знаци за информация и комуника-

ция.


Да определи самостоятелно:

1. обектите, които ще включи в новия квартал;

2. да създаде съответен графичен знак за

всеки избран обект и неговото графично решение.

20.

Разширяване на зна

нията и уменията за

изграждане на тематично-фигурална композиция в техника

„черно–бели“ петна и

прадаване на графич

ни структури

(с. 74–75).


Фигурална ком

позицияна по

определена тема.


2 ч.

Да създаде фигурална композиция по избрана тема

(„Улично движение“, „Космос“ и др.) с графични изразни средства.

Графично-структурно из

граждане на образите и на

обстановката.


структура;

повърхнина;

материал.


Сам да определи:

1. сюжет;

2. графичен материал и техники: кредов картон, линогравюра,

туш – перо, четка или

др.;

3.композиционно играфично решение.III.

21.


Визуални знаци и

символи (с. 76–77).Създаване на

монограм.2 ч.

Да се запознае и разшири

знанията си за символите и тяхното значение − знамена,

гербове, емблеми и др.


Визуален

символ: герб;

знаме;

емблема.Да проучи символи и

знаци в селищната среда и да ги скицира.

Да разграничава натурни от символни

значения на обекти.

22.

Формиране на представа за видовете и

жанровете изобразително изкуство в

Древна Гърция

(с. 78–79). Изграждане на понятие за конструктивните особености на човешкото тяло.

Усъвършенстване на уменията за моделиране на човешка фигура в кръгло.


Изобразителното изкуство

на Древна

Гърция.

Фигурална композиция – моделиране

(с. 80–81).


1 ч.

1 ч.


Да различава и описва най-съществените особености на

древногръцкото изкуство –

архитектура, скулптура и вазопис.

Да познава бележити автори и творби. Да моделира устойчиво композиция от една или две човешки фигури в кръгло чрез

разрязване и изтегляне.

Да предаде най-общо конструктивните особености на

фигурите. Да предаде поза или движение, характерни за избраната тема (сюжет).


античност;

скулптура;

портрет;

статуя;


фигурална

композиция.Съпоставя творбите с

тези на Древен Египет.

Да се насочи към самостоятелен избор на:

1. тема (сюжет);

2. композиционно решение;

3. похвати на моделиране.

23.

Изграждане на представа за писмени знаци и историята на шрифта. Видове

шрифт (с. 82–83). Компютърът пише

(с. 84–85).


Писмени знаци

и шрифт. Покана за изложба

(с. 86–87).


2 ч.

Да оформи проект за покана

(на художествена или детска изложба) или др. Изпълнение на текста със

средствата на компютърна програма.


шрифт


24.

Формиране на понятие за същността и

особеностите на абстрактното изкуство (с. 88–89).

Осмисляне ролята на цветовете като средство за визуална експресия.


Абстрактно изкуство.

Нефигурална

композиция по асоциация от

музикален мотив

(с. 90–91).


2 ч.

Да се запознае с особеностите на абстрактното изкуство

и по известни автори.

Да създаде цветна нефигурална композиция по асоциация от музикален мотив.

Да използва живописни материали и техники на полагане на боите за предаване

настроението в музикалната

творба.


абстракция;

невизуални

стимули;

визуална експресия1. Да развива асоциативното си мислене

и въображение.

2. Да определи композиционото решение –

свободно разполагане на цветните петна

или около център.

3. Да определи цветовите съчетания и техниките на работа.

IV

25.


Запознаване със знаци и символи в изкуството

(с. 92–93).Де коративно

мозаично пано с образ − символ.2 ч.

Да избере подходящ образ символ и да го изгради в мозаична техника.

мозайка


26.

Изграждане на най-обща представа за видовете и жанровете изобразително изкуство на Древен Рим

(с. 94–95).Изкуството на

Древен Рим

(1 ч.). Фигурална композиция „Гладиатори“.


1 ч.

1 ч.


Да различава и описва съществените особености на древноримското изобразително изкуство.

Да назовава и описва някои по-известни творби на архитектурата и скулптурата по репродукции.

Да създаде по въображение

фигурална композиция с материали по избор, като предаде характерни пози и движения.архитектура;

скулптура;

паметник; арка;

статуя.


Да определи:

1. избор на сюжет − борба на гладиатори с животни и др.;

2. Материали: живописен, графичен или пластичен;

3. Изразните средства с оглед на замисъла, жанра и вида

изобразителен материал.
27.

Възприемане на произведения на кръглата скулптура и разширавяне на знанията за видове скулптурни композиции и начини

на изграждане на формата.Моделиране на тема „Спортни игри, Спортен празник“

(с. 96–97).2 ч.

Да моделира двуфигурна

ксомпозиция в кръгло (компактна или разчленена).

Да предаде характерна поза или движение, произтичащи от сюжета.

Да предаде най-общо пропорциите и конструктивните

особености на фигурите.


Фигурална

пластична композиция Компактна композиция

разчленена

композиция.Да определи: вид

спорт и сюжет, композиционно решение (брой на фигурите, големина, поза или движение), похвати на

моделиране с едноцветен материал
28.

Компютърна графика.

Запознаване с графичната програма Paint

(с. 98–99).


Нефигурална

композиция

(с. 100–101).


2 ч.

Да се създаде графична аб

страктна композиция с помощта на програмата Paint.компютърна

графика


Да експериментира

със съвремненни технологии и средства

29.

Народни художествени занаяти

(с. 102–103).Създаване на орнамент по

мотив от народното творчество

(с. 102–103).


2 ч.

Да създаде орнамент по един, два или повече мотива от разгледано произведение на народното приложно изкуство.

орнамент; затворен орнамент; отворен орнамент.

1. Композиционното и цветовото решение.

2. Материал и техники на изпълнение.


30.

Формиране на обща представа за художественото наследство

по българските земи до 681 г.

(с. 104–105).


Моделиране на релеф с образ

на животно

(с.106–107).


1 ч.

1 ч.


Да класифицира творби от художественото наследство

по вид и жанр.

Да моделира релеф с образ на животно по представа, като предаде характерните

му особености: конструкция, форма, общи пропорции.

Да изгради релефния образ чрез техниката налепване по

контурна рисунка.скулптура; релеф.

Да посещава археологически музей.

Да сподели мнението

и оценката си за експонатите в музея. Да избере:

1. вид животно – големина и форма на плочката.

2. височина на релефа в един или два плана.

3. да избере и приложи похвати за декориране на релефа.

31.

Формиране на умения

за изграждане на абстрактна композиция с плоски и обемни модулни елементи.Модулни конст

рукции


(с. 108–109).

2 ч.

Да познава характерните

особености на абстрактната

скулптура. Да създаде абстрактна пластика чрез комбиниране на

обемни модули (компактна или разчленена структура).

Да изгради модулни конструкции от плоски градивни

елементи на тема „Космическа станция“, „Фантастична

кула“ и др.


модулни конструкци; фантазия; абстракция;

структура;

комбинация; материал.


Да разглежда творби на абстрактната скулптура чрез репродукции.

Да създава варианти на композиционни решения. Да експериментира с пластични материали и техники.

32.

Изграждане на представа за комикса като изкуство и неговите особености

(с. 110– 111).Комикс по собствен текст.

2 ч.

Разбира връзките между текст и образ.

Да създаде кратък комикс по

избран литературен или по собствен текст. Да използва графични материали и техники.


комикс

Да разглежда комикси

по различни сюжети.

Да направи описание

на комикс, като разкрие връзките между текста и образите.

33.

Диагностика на постигнатите резултати.Да отговори самостоятелно

на въпросите от въпросника.34.

Организиране на изложба с творби от годишната продукция

на учениците и обсъждането.На изложба
Да участва в журиране на

ученическите творби.

Да се включи в аранжиране

на творбите.

Да участва активно в обсъждането на творбите.

Да разглежда предложените за участие в

изложбата творби.Да изрази личното си мнение и оценка при избора на творбите и тяхното обсъждане.Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> Тема Муз материал за пеене


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница