Проект №2014BG05M9OP001 2015. 001-C0001 „ Нови възможности за грижа" Напредък по проект „Нови възможности за грижа"Дата14.10.2017
Размер30.07 Kb.
#32351

Агенция за социално подпомаганеПроект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

Нови възможности за грижа”

Напредък по проект „Нови възможности за грижа“ в община Искър, област Плевен
През м. Март 2015 г. в община Искър стартира изпълнението на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките русурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Община Искър е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане – София.

Целта на проекта е: подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване последиците от социалното изключване и бедността.

Целевите групи са:


  • Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от постоянна грижа/ обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, които да отговарят на едно от следните изисквания:

  • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

  • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане без чужда помощ, както и лица с по-нисък процент - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценката на потребностите;

  • деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване.

  • Лични асистенти - за лични асистенти са наети:

- безработни лица в трудоспособна възраст;

- трудово заети лица, самонаети лица, неактивни лица/студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст/, които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Всички кандидат потребители са оценени от служители на Дирекция „Социално подпомагане“, съгласно Методика за извършване на оценка на потребностите от услугата „Личен асистент“ и определяне на индивидуален месечен бюджет, утвърдена от ръководителя на Проекта в АСП. На база изготвената оценка Комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Искър, извърши класиране на кандидат-потребителите на социалната услуга, съобразно изготвените критерии, а именно: здравословното състояние на кандидат-потребителя, обкръжение на кандидат-потребителя /дали потребителя е самотноживеещо лице или живее с близки/ и необходимостта на кандидат-потребителя от социални услуги по дейности за подкрепа.

Вторият прием за набиране на кандидат-потребители и кандидат-лични асистенти не се състоя поради отменянето му с писмо от управляващия орган.

Чрез дейностите по проекта се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и се постигна независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора.

По проекта е нает е екип за организация и управление на местно ниво от 3 души администратор по проект, счетоводител и технически сътрудник; Одобрени са 42 потребители и 42 кандидат лични асистенти; Създадени са лични досиета за всеки потребител и личен асистент; Изготвен е регистър на потребителите, който се актуализира ежемесечно; Създадена е банка на личните асистенти – регистър;Изготвен е правилник за вътрешния ред и е създадена процедура за жалби и сигнали.

В момента към днешна дата личните асистенти са 45, а потребителите са 44

По проекта социалната услуга се предоставя на 39 възрастни лица и 3 деца в населените места: град Искър,с. Писарово, с. Долни Луковит, с Староселци.

Във връзка с Искане за плащане за извършени разходи по проекта за периода от 24.05.2015г. - 30.06.2015г. на стойност 16 071,15 лв. ръководителя на проекта Румяна Георгиева изпрати уведомително писмо до Кмета на община Искър, инж. Валентин Йорданов, че сумата от 16 071,15 е верифицирана

Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е до 29.02.2016 г.В община Искър социалната услуга „личен асистент” се предоставя на потребителите. в пълен обем и необходимото качество, съгласно изискванията на нормативните документи.Каталог: download -> Обяви
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
Обяви -> Проект: bg051PO001 04-0071-C0001 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Обяви -> Проект: bg051PO001 04-0071-C0001 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница