Доклад от управителния съвет към акционерите на "Параходство Българско речно плаване"Дата10.02.2018
Размер74.29 Kb.
#57423
ТипДоклад
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД,

ГР. РУСЕ

МОТИВИРАН ДОКЛАД

от

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
към акционерите на "Параходство Българско речно плаване" АД,

по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 на КФН

Относно: Целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл.114, ал.1, т.1, във връзка с чл.114, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделка, в резултат на която дружеството придобива дълготрайни активи на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б. "а" от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.4 от ЗППЦК.
Състав на Управителния съвет на “Параходство БРП” АД
Председател : Любомир Тодоров Чакъров
Изпълнителен директор: Драгомир Неделчев Кочанов
Членове: Александър Димитров Керезов
Йордан Стефанов Йорданов
Сергей Иванов Лазаров
Иван Йорданов Иванов
Миролюб Панчев Иванов

Главен счетоводител на “Параходство БРП” АД

Галина Петрова


Директор за връзки с инвеститорите на “Параходство БРП” АД

Диана Павлова


Дата на съставяне на документа

27 февруари 2010 г.Уважаеми акционери,
1. Описание на сделката по чл. 114, ал. 1, т.1, б. ”а” от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.4 от ЗППЦК.
Управителният съвет на "Параходство Българско речно плаване" АД, гр.Русе, предлага дружеството да закупи от "Корабно машиностроене"АД, гр.Варна и придобие в собственост следните речни плавателни съдове:

- речен самоходен кораб «Приста»;

- речен самоходен кораб «Плиска»;

- речен самоходен кораб «Преслав»;

- речен кораб-тласкач «Мадара»;

- речен кораб-тласкач «Хемус»;

- речна баржа SE 1000;

- речна баржа SE 1500;


"Корабно машиностроене"АД, гр.Варна, е търговско дружество със седалище и адрес на управление – гр.Варна, ул. "Девня" № 24, ЕИК – 103000946, и не притежава акции от капитала на "Параходство Българско речно плаване"АД.

За целите на настоящата сделка и във връзка с изискванията на ЗППЦК, Управителният съвет предприе действия за определяне на пазарна цена на посочените плавателни съдове, като беше възложено изготвянето на експертна оценка от лицензиран оценител – „Н&L”ООД, гр.Русе, ЕИК – 117048285, Лиценз № 6660 на Агенция за приватизация. Съгласно изготвената експертна оценка общата пазарна цена на предложените за закупуване плавателни съдове е 11 510 600 /единадесет милиона петстотин и десет хиляди и шестстотин/ лева.

На база направени проучвания на пазара на речни плавателни съдове по р.Дунав и извършената експертна оценка, Управителният съвет на дружеството предлага сделката да се извърши при обща покупна цена в размер от 11 400 000 /единадесет милиона и четиристотин хиляди/ лева.


2. Овластяване на Управителния съвет и Изпълнителния член на дружеството да сключат сделката, с която дружеството да придобие описаните в т.1 от настоящия доклад речни плавателни съдове.
Разпоредбите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат горепосочената сделка.

Чрез сключването на договор за покупко-продажба "Параходство Българско речно плаване" АД, гр.Русе, ще закупи от "Корабно машиностроене"АД, гр.Варна, 7 /седем/ броя речни плавателни съдове, посочени в т.1 от настоящия доклад, за обща покупна цена от 11 400 000 /единадесет милиона и четиристотин хиляди/ лева.


Предложената от купувача “Параходство Българско речно плаване”АД, обща покупна цена представлява следното съотношение спрямо активите на дружеството:

- 11 400 000 лева са 18,57% от стойността на активите на “Праходство Българско речно плаване”АД, които съгласно последния одитиран баланс на дружеството към 31.12.2008г. са на стойност 61 374 000 лева. Общата покупна цена за активите не надвишава нормативно определения праг по чл.114, ал.1, т.1, б. ”а” от ЗППЦК - една трета от стойността на активите по последния одитиран счетоводен отчет на дружеството. Но съгласно разпоредбата на чл.114, ал.4 от ЗППЦК, ако дружеството има извършени сделки в период на три календарни години с едно и също лице и общата стойност от тези сделки надвишава стойността по чл.114, ал.1, т.1, б. ”а” от ЗППЦК то на одобрение и овластяване от Общото събрание на акционерите подлежи сделката с която се преминава нормативно определения праг по чл.114, ал.1, т.1, б. ”а” от ЗППЦК. “Параходство Българско речно плаване”АД, гр.Русе, през периода 2008-2009 години има сключени сделки с "Корабно машиностроене"АД, гр.Варна, които са на стойност под нормативно определения праг по чл.114, ал.1, т.1, б. ”а” от ЗППЦК, на заедно със стойността по предстоящата сделка ще се надхвърли този нормативно определен праг.

Сделката е в полза и в интерес на участвуващите страни.

Предвид необходимостта от овластяване на Управителния съвет и Изпълнителния член на “Параходство Българско речно плаване”АД и провеждане на процедурата, съгласно изискванията на ЗППЦК, на настоящия етап Управителния съвет и Изпълнителния член на дружеството считат за необходимо да бъдат овластени от Общото събрание на акционерите да сключат сделка, с която "Параходство Българско речно плаване" АД, гр.Русе, ще закупи от "Корабно машиностроене"АД, гр.Варна, 7 броя речни плавателни съдове посочени в т.1 от настоящия доклад.


Във връзка с гореизложеното Общото събрание на акционерите на “Параходство Българско речно плаване”АД, следва да овласти Управителния съвет и Изпълнителния член на “Параходство Българско речно плаване”АД за извършване на горепосочената сделка, съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор, и да одобри извършваните действия както следва:
Проекторешение по т.1 от дневния ред на извънредното ОСА, насрочено за 31.03.2010г.

- Общото събрание на акционерите приема представения от Управителния съвет мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.


Проекторешение по т.2 от дневния ред на извънредното ОСА, насрочено за 31.03.2010г.

- Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.4, във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б. ”а” от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Управителния съвет и Изпълнителния член на дружеството да извършат придобиване на дълготрайни активи от дружеството при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва: закупуване от „Корабно машиностроене”АД, гр.Варна, на 7 броя речни плавателни съда за обща покупна цена в размер на 11 400 000 /единадесет милиона и четиристотин хиляди/ лева. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и Изпълнителния член по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло.3. Наименования на страните по сделката.
3.1. Купувач - “Параходство Българско речно плаване”АД, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, пл. “Отец Паисий” № 2, ЕИК - 827183719.

3.2. Продавач - “Корабно машиностроене”АД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. “Девня” № 24, ЕИК - 103000946;


4. Цели на сделката. Описание на икономическата изгода за страните по сделката.
Основната дейност на "Параходство Българско речно плаване" АД, гр.Русе, е свързана с извършването на превози на товари по р.Дунав, като тя се осъществява както със собствен флот - самоходни и несамоходни плавателни съдове, така също и с наети чужди такива.

Към настоящият момент дружеството притежава в собственост 18 броя /32 990 к.с./ линейни кораба; 2 броя /1200 к.с./ маневрени кораба; 3 броя /530 к.с./ спомагателни кораба; един пътнически кораб и една фериботна платформа.

Постигнатата средносписъчна изпълзвана мощност в работа е 15 броя линейни кораби с 28 208 к.с., като процента на натовареност е в рамките на 85% от капацитета на разполагаемия флот.

Интересът на “Корабно машиностроене”АД, към сделката е свързан с изпълнението на бизнесплана на дружеството и поставените цели в него.


С придобиването на описаните речни моторни кораби „Парходство Българско речно плаване”АД, ще се фокусира върху ефективното изпълнение на следните поставени пред компанията цели:

- оптимизиране и намаляване на разходите, подобряване на финансовия резултат и оптимизиране на необходимите инвестиции;

- подобряване на качеството на предлаганите транспортни услуги;

- отстояване и разширяване на лидерска позиция на дружеството на транспортния пазар по р.Дунав;

- повишаване на общата товароподемност и общата мощност на разполагаеми флот;

- оптимизиране на управление на разполагаемия речен флот;

- изпълнение на инвестиционната програма по приватизационен договор;

- подмяна и обновяване на плавателните съдове на дружеството; разширяване и подобряване на гамата от транспортни услуги предоставяни от дружеството;

- подобряване на финансовите резултати и разширяване на пазарният дял на дружеството по р.Дунав.

Финансирането на покупката на речните плавателни съдове няма да засегне ликвидността и паричните потоци на дружеството, тъй като дружеството успешно проведе и завърши процедура по набиране на парични средства чрез ефективно увеличаване на акционерния капитал до 35 708 674 лева, като бяха привлечени близо 16 200 000 лева. Основната цел за привличането на тези парични средства описана и в проспекта за публичното предлагане е финансиране на покупка на речни плавателни съдове за дружеството.


Управителният съвет на “Параходство Българско речно плаване”АД, счита сделката за изгодна за дружеството.
Този доклад е изготвен на основание чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, във връзка с чл.46 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и представлява част от материалите на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството, което следва да вземе решение на основание изискванията па чл.114, ал.1 и чл.114, ал.4 от ЗППЦК и е одобрен с Протокол от заседание на Управителния Съвет на Дружеството от 27.02.2010г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

НА "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД:
Любомир Тодоров Чакъров - ...............................
Драгомир Неделчев Кочанов - ..................................
Александър Димитров Керезов - ...................................
Йордан Стефанов Йорданов - ......................................
Иван Йорданов Иванов - .....................................
Миролюб Панчев Иванов - ........................................
Каталог: osa
osa -> Пълномощно – образец за представяне на акционер в извънредното Общо събрание на „Костенец-ххи” ад, насрочено за 24. 02. 2015 г
osa -> Решение на Общото събрание на акционерите на Химимпорт ад от 30. 06. 2015 г., Ви уведомяваме за следните процедурни изисквания
osa -> Долуподписаният/ата/ото
osa -> Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г
osa -> Вх. № на тд на нап
osa -> Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г
osa -> Пълномощно
osa -> Доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; п роект за решение
osa -> Напредък Холдинг" ад служителите на „балкан"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница