Проект 3 Мутации. Единство на организъм и средастраница1/3
Дата27.05.2017
Размер411.55 Kb.
#22169
  1   2   3

ПРОЕКТ 3

Мутации. Единство на организъм и среда


Продължителност на проектаОколо 2–7 часа
Приложими стандарти

За подробности виж Проект 3 Рубрика: СТАНДАРТИКОО: 1. Български език и литература

КОО: 2. Чужди езици

КОО: 3. Математика, информатика и информационни технологии

КОО: 4. Обществени науки и гражданско образование

КОО: 5. Природни науки и екология

КОО: 6. Изкуства


Този проект акцентира върху факторите, които причиняват промени в генетичните процеси, в структурата и организацията на генетичния материал в клетката и водят до промени в цялостния организъм и в природата. Това са процеси, които завършват с увреждане на гените и хромозомите и предизвикват наследствени болести или летален (смъртоносен) изход. В същото време те са и източник на нови гени в популацията, на генетично и видово разнообразие. Това противоречие може да бъде разбрано, ако редукционизмът и холизмът се разглеждат в тяхната комплементарност. Тези два взаимно допълващи се принципи придобиват смисъл в рамките на прилагането на системния анализ при изучаване на сложни системи, каквито са живите системи. В разработването на този проект биологията играе ролята на мост между природонаучното и философското знание.

Учениците проучват различните видове мутации (точкови, хромозомни и геномни), мутагенните фактори и тяхното значение за развитие на наследствени болести при човека. Те осмислят значението на информационните технологични средства за визуализиране на процесите. Изработените от тях материали ще им помогнат да разберат взаимодействията на различни равнища на организация на живата материя. Усвоените знания при разработване на втори и трети и проект ще се използват при анализиране на връзката “редукционизъм – холизъм”. В светлината на теорията за биологичната организация, учениците ще осъзнаят принципите за йерархия и емергентност в сложните системи и ще достигнат до заключения за пряката и косвената намеса на човека в екологичното равновесие. На тази основа ще осмислят заплахите за бъдещето на човечеството от неправилното отношение към природата. Те ще проектират резултатите от своите проучвания в интелектуални карти на концептуалните взаимодействия, постери, презентации на power point, компютърни модели и анимации на изучаваните процеси, брошура за мутациите, мутагенните фактори и наследствените заболявания, фото есе на търсенията на учениците, изложба на разработените постери и презентации, ролева игра на тема: Биология и философия – комплементарност на редукционизъм и холизъм.


Цели на проекта
При този проект учениците ще:


 1. Съберат информация от различни източници и ще съставят библиография;

 2. Проучат същността на мутациите и ще използват компютърни анимации за визуализирането им, ще проучат биографиите на учените, които са автори на направените открития. Ще дискутират конфликтните становища (редуционизъм – холизъм; вредни и полезни мутации), предимствата и недостатъците на отделните модели. Ще обсъдят въздействието на откритията върху развитието на науката, медицината и върху живота на хората.

 3. Съставят интелектуални карти, отразяващи концептуалните взаимодействия при разкриване на видовете мутагенни фактори и мутации.

 4. Изработят модели, компютърни анимации, постери за резултатите от техните търсения.

 5. Съставят брошура за мутациите и наследствените болести и ще могат да я предложат на библиотеката в училище.

 6. Създадат фото есе, което ще проследи работата на учениците, изработените модели, ролевите игри, което ще остане в историята на училището.

 7. Направят изложба с постерите и презентациите на power point в училищната библиотека и ще поканят свои съученици и родители да я разгледат в Деня на науката – 10 Ноември.


Предизвикателство за учениците
Основният проблем е: Как възникват грешки в копирането на генетичната програма при репликацията и транскрипцията?
Проучете посочената литература и изградете интелектуални карти на мутации, видове мутации, мутагенни фактори за организиране на знанията и за конструиране на смисъл на понятията.
Разделете се на 3 групи за изучаване съответно на генни, хромозомни и геномни мутации. Проучете видовете мутации и направете модели. Установете причините за мутациите, същността на промените в генетичната програма, последиците за организма – болести в соматичните и генеративните клетки (наследствени болести) и възможностите за предпазване и лечение
Изградете модели на проучените мутации. Това ще ви помогне да навлезете в същността на процесите и да добиете цялостна представа за взаимовръзките между тях.
Подгответе делова игра – научен симпозиум, за да обсъдите посочените противоречия. Обърнете внимание на влиянието на факторите на средата (космически лъчения, химично и физично замърсяване) върху генома и честотата на мутациите (движение от по-висшите към по-нисшите биосистеми), както и на последиците от мутациите (движение от по-нисши към по-висши биосистеми). Къде е обяснението – в редукционизма или в холизма, или в ...?
Вашата основна задача е да се разделите на работни екипи, да проучите същността на мутациите и видовете мутации (точкови, хромозомни и геномни), мутагенните фактори, наследствените болести, методите за изучаване на посочените явления и значението на научния подход към тях.
Обмислете следните въпроси:

 1. Каква е същността на мутацията?

 2. Колко вида мутации се разграничават?

 3. Кои са причините за мутациите (видове мутагенни фактори и последици)?

 4. Как се изучават посочените проблеми?

 5. Какво е значението на философията за осмисляне на биологичното знание?

 6. Как се изготвят постер, презентация на power point, компютърна анимация?

 7. Какво е значението на мутациите за организмите, включително и за човека?

Вашата дейност трябва да включва: • Интелектуални карти на мутации

 • Презентация на проучвания проблем

 • Обемни, компютърни модели на видовете мутации

 • Изложба на модели, постери, презентации

 • Фото сесия, която проследява развитието на проучванията на учениците

 • Делова игра – научен симпозиум, пресъздаваща проучванията на учениците и дебатите по философските аспекти на биологията

 • Брошура с разработките на учениците по темата

Всички посочени елементи трябва да съдържат библиография.
Детайли на проекта
Мутациите разкриват връзката между молекулното равнище на организация на материята в клетката и околната среда. Рейчъл Карсън обяснява въздействието на мутагенните фактори върху клетката с нарушаване на биологичното окисление в митохондриите. Засегнатите клетки не могат да произведат енергия и се превръщат в ракови. Това се отнася за соматичните мутации.
Мутациите на генеративните клетки засягат генетичната програма в ДНК или в хромозомите, както и образуването на делително вретено по време на мейозата и причиняват увреждания, предавани от родители на поколение. Промяната само на един нуклеотид може да предизвика промени, които се откриват ясно на организмово равнище. Те доказват единството на всички равнища на биологична организация. Дискусиите по този въпрос е необходимо да продължат в СИП по биология. В тази подготовка е възможно емпиричните факти да се обясняват на теоретично равнище.
Заданието се представя в Х клас при изучаване на тема 2: “Наследственост и изменчивост”, в която са включени понятията наследственост, изменчивост, мутации, генотип, фенотип, алел, взаимодействие на гените. Тази тема продължава да се изучава в ХІ клас в ядро “Клетка”, тема 2.1. “Генетични процеси” (репликация, транскрипция, транслация, активация, инициация, елонгация, терминация, мутагенни фактори, мутации и други), тема 3: “Биотехнологични процеси на равнище микросистеми” и в ядро: “Многоклетъчен организъм” (тема 2” Жизнени процеси и еволюция на структурите, които ги осигуряват”). В Х и ХІ клас е подходящо организирането на СИП по “Философия на биологията”, който да интегрира природонаучни и философски знания. Предизвикателството е в противоречията между “редукционизъм – холизъм”, “холизъм – системност”, “полезни мутации – вредни мутации”, “организъм – среда”, “използване на природата – опазване на природата”, “ограничена емкост (капацитет) на средата – техническа и технологична мощ на човека за използване на ресурсите”.
Разработването на проекта е успешно, когато учителите и учениците работят в екип и презентират постиженията си на трансдисциплинарен обобщителен урок, в който се интегрира обучението по биология, физика, математика, история, философия, география, бит и технологии.
Умения, които учениците трябва да притежават

Интернет


 • Умения за сърфиране

 • Копиране и съхраняване на изображения и текстове


Microsoft Word


 • Форматиране на документ

 • Вмъкване на изображение и графика в документ

 • Създаване на таблици


Microsoft PowerPoint


 • Отваряне на презентация

 • Запазване на презентация

 • Създаване на презентация

 • Отпечатване на слайдове

 • Въвеждане на текст и графики

 • По избор: изграждане на връзки и звукови ефекти.

Microsoft Excel

 • Въвеждане на данни

 • Създаване на графика

 • Въвеждане на таблица в Microsoft Word

Други умения:


 • извличане на информация от учебници, речници и енциклопедии и съставяне на библиографска справка

 • създаване и редактиране на писмен текст

 • задаване на въпроси и даване на отговори по поставена тема

 • използване на специфични научни термини

 • подготовка на презентация на постер и на power point

 • работа в екип и проява на толерантност при оспорване на мнение


Технологични изисквания за класната стая


 • Достъп до Интернет

 • Microsoft Word

 • Microsoft PowerPoint

По избор: Връзка на компютъра с LCD проектор
Препоръчителни Web сайтове
Предложен е списък на сайтове на български, руски и английски език, които може да се ползват при проучванията по темата. Осигурете на групите този списък от Web сайтове или ги отбележете чрез опцията Favorites на Internet Explorer.
Web сайтове на български език
http://sotirmarchev.tripod.com/cigari.htm

Информацията е посветена на мутагенните фактори, съдържащи се в цигарите


http://www.sinia-planeta.com/BG/avianflu.html

Мутации на причинителя на птичия грип


http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

Обяснение на мутациите на български език в електронната енциклопедия.


http://www.zdrave.bg/?c=n&id=744

Мутагенни фактори в цигаритеWeb сайтове на руски езикhttp://www.fio.ru/

Сайт на федерацията по Интернет образование. Предлага идеи как да се използва Internet по различните учебни предмети.


www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/9808_036.pdf

Разглеждат се взаимовръзките между мутациите, генотипа и фенотипа


Web сайтове на английски език
http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/M/Mutations.html

Обяснение на различните видове мутации с илюстрации. Много са важни т.н. точкови мутации (мутации на една отделна азотна база). Те разкриват връзката между редукционизма и холизма (интегратизма), между част и цяло, между генотип и фенотип.


http://www.talkorigins.org/faqs/mutations.html

Разглежда отражението на мутациите върху преживяването на организмите. Повечето от мутациите са неутрални. Дали мутацията ще бъде положителна или вредна зависи от средата. Сърповидноклетъчна анемия, бактерии, които разграждат найлон (хранят се с найлон).


http://www.biology-online.org/2/7_mutations.htm

Посветен е на хромозомните мутации и свързани с тях наследствени болести. Синдром на Даун и други.


http://www.brooklyn.cuny.edu/bc/ahp/BioInfo/SD.Mut.HP.html

Портал към изучаване на мутации: дефиниция, нормален ген, мутантен ген, типове мутации, биологична информация


http://www.brooklyn.cuny.edu/bc/ahp/BioInfo/SD.Mut.HP.html

Биологична информация: генотип, фенотип, транскрипция, транслация, мутации, генна регулация, репликация, въпроси за самопроверка


http://www.genome.gov/?CFID=5365346&CFTOKEN=30130797

25 април 2006 г. е обявен за национален празник на ДНК. С него се отбелязва завършването на проекта за Човешкия геном и откриването на двойната спирала на ДНК


http://www.genome.gov/10001618

Национален институт за човешкия геном: биоетични, биосоциални и правни аспекти на програмата за човешкия геном


http://gslc.genetics.utah.edu/units/disorders/sloozeworm/

Как се появяват мутациите с линкове за факторите, които причиняват мутациите.


http://www.biology-online.org/2/8_mutations.htm

Геномни мутации: инверсия и транслокация. Евгеника.


http://www.dnaftb.org/dnaftb/27/concept/

ДНК е само началото на разбиране на човешкия геном. Линкове, илюстрации

Информация за учени, биография, връзка с еволюцията, Херман Мюлер, Томас Морган Сеймур Бензер, клипове със снимки и записи от живота им
http://en.wikipedia.org/wiki/Reductionism

Обяснение на редукционизъм в енциклопедия с линкове


http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_reductionism

Обяснение на научен редукционизъм


http://necsi.org/guide/concepts/reductionism.html

Обяснение на редукционизъм


http://www.artsci.wustl.edu/~philos/MindDict/nonreductivephysicalism.html

Информация за редукционизма и физикализма


http://www.physicstoday.org/vol-59/iss-3/p12.html

Физикализъм, редукционизъм, и реалният свят


http://www.wholism.org/C%20Meta-Physics.html

Холизъм
http://hollys7.tripod.com/religionandecology/id1.html

Екохолизъм в търсене на интегрирана екоцентрична гледна точка
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Wholism

Дефиниране на холизъм в медицински речник


http://library.thinkquest.org/C002942/inventions/index.shtml

Съдържа база данни за най-великите световни открития.


http://www.invent.org/hall_of_fame/1_1_search.asp

Сайтът ви позволява търсене по име на откривателя, наименование на откритието, периода или датата, на която са влезли в залата на славата.


Допълнителни материали и източници
За ученици


 1. Ботев, Б., Л. Наков, З. Костова, М. Топашка-Анчева. Биология и здравно образование, 10. клас. Учебник за задължителна и профилирана подготовка. С., Анубис, 2001

 2. Евтимова, С., Ц. Часовникарова, М. Атева. Биология и здравно образование, 10. клас. задължителна подготовка, С., Гея-Либрис, 2001

 3. Ишев, В. и З. Костова. Здравно образование. Учебно помагало по биология за средното училище. С. Просвета, 2000

 4. Костова, З. Справочник по биология. Съкратено изложение на учебния материал за 9. – 12. клас. С., Регалия, 2006, 302 с.

 5. Костова, З., М. Топашка и С. Младенова. Биология и здравно образование. Задачи и тестове за 9.–12. клас. С., Регалия 6”, 2003


За учители


 1. Костова, З. Как да учим успешно. С., Педагог 6, 2000

 2. Костова, З. Книга за учителя по биология и здравно образование 9. и 10 клас. С., Анубис, 2001

 3. Димитров, О., М. Пешева, И. Минков, М. Кожухарова, Т. Аргирова, Г. Кименов, М. Славова. Биология и здравно образование. Учебник за 10. клас за задължителна подготовка. С., 2001.

 4. Димитров, О., М. Пешева, И. Минков, М. Кожухарова, Т. Аргирова, Г. Кименов, М. Славова. Биология и здравно образование. Учебник за 10. клас за задължителна подготовка. С., 2001.

 5. Димитров, О., Г. Кименов, М. Кожухарова, И. Минков, Т. Аргирова. Биология и здравно образование. Учебник за 11. клас на СОУ. С., Булвест, 2000

Представете различни материали, свързани с открития и учени. Това могат да бъдат както книги, списания и видео материали, така и картини и фотографии.


Етапи на работа
За изпълнение на проекта подгответе кратка програма със задачите за решаване във всеки учебен предмет и график за изпълнение. Ръководството в случая поемат учителите по биология и философия.

Разработването на проекта се осъществява като серия от задачи за домашна работа и в часовете по информатика. Проектът завърша с минипроекти на учениците, презентирани в часовете по биология и философия. Презентацията може да се извърши от работния екип (преподаватели и ученици) в извънучебно време (СИП, кръжок, учебна конференция) пред учениците от 10. и 11. клас от всички паралелки (виж График за работа в Допълнителни насоки)


Последователни задачи:

 1. Уверете се, че материалите (книги, списания, видео материали, картини, снимки), които им представяте са свързани с изучавания процес мутации.
 1. Започнете урока с въпрос, който си задава всеки човек: “По какъв начин наследствената информация от родителите преминава в децата? ”. Използвайте мозъчна атака, за да разберете какви са житейските представи на учениците.
 1. Представете предизвикателството., в което насочете учениците към два проблема: “Как възникват грешки в копирането на генетичната програма при репликацията и транскрипцията? и “Можем ли да разберем същността на живота само с физични и химични знания?”

 2. Обяснете на класа целта на моделирането и изложбата на ученически модели за разбиране на същността и значението на биологичните знания. Целта на изготвянето на модели на различните видове мутации и организирането на изложба е да стимулира творческото мислене на учениците и овладяването в единство на декларативно и процедурно знание.

 3. Формулирайте ясно задачата пред класа: изготвянето на модели на различни видове мутации с материали и методи по избор от учениците и подготовка на изложба и презентации на постери или на power point. Учениците работят по групи или индивидуално.

 4. Учениците разработват сценария на деловата игра. В сценария се открояват следните проблеми: видове мутации, мутагенни фактори, комплементарност на редукционизъм и холизъм, системен анализ.

 5. Раздайте работни листа с въпросите: Как възникват грешки в копирането на генетичната програма при репликацията и транскрипцията? и “Можем ли да разберем същността на живота само с физични и химични знания?”

 6. Прегледайте накратко описанията на ролите: учени – специалисти по отделните проблеми, организатори на деловата игра. Разрешете всеки от учениците сам да избере ролята си; всеки трябва да има различна роля. Обяснете на учениците длъжностите, които са си избрали и определете продукта, който ще изработват. Продуктите от работата на учениците са презентации на различните видове мутации и на научните методи за изучаване на биосистемите. Основният доклад е за системния анализ и взаимодействието на философските принципи. Работят индивидуално или колективно по избор.

 7. Припомнете на учениците, че ТРЯБВА да изготвят библиография. Дискутирайте с учениците етичната употреба на технологиите, чрез предоставяне на информация за цитираните източници, авторските права и плагиатството.


Оценяване
Рубриките и чеклистовете винаги са полезни при оценяването. Бюлетините, сайтовете също могат да се оценяват с помощта на тези техники. За установяване на равнището на декларативното знание (знае и разбира) е за препоръчване да се използва сборникът с тестове, № 5 от библиографията за ученика.
Ако искате да създадете собствени рубрики посетете http://rubistar.4teachers.org/index.php
Чеклистове за ПБО

http://www.4teachers.org/projectbased/checklist.shtml
Освен това може да оцените учениците и на базата на подготвените презентации на постери и на Power Point. Всяка презентация ТРЯБВА да съдържа библиографска справка или линк/слайд към цитираните материали.

Преди да започнат разработване на презентациите, дайте на учениците следните указания: • Съсредоточете се върху съдържанието: помнете вашата цел и аудитория

 • Организирайте информацията в логична последователност

 • Избягвайте прекаленото натрупване на информация в един слайд

 • Избирайте подходящи визуални ефекти

 • Използваният размер на шрифта трябва да е от 24 нагоре

 • Подберете шрифт, който се чете лесно

 • Не преекспонирайте анимациите.


Допълнителни дейности
Учениците могат да подготвят съобщение за събитието в списание или вестник, с което да информират читателите за успешно учене чрез дейност и за използването на информационните технологии в самостоятелна творческа дейност.

Тази допълнителна дейност може да бъде оценена посредством Рубриката Написване на статия. Чрез тази рубрика може да оцените писмената работа на учениците в няколко аспекта: идеи, граматика, правопис, употреба на главни букви, пунктуация, съставяне на изречения и параграфи и дължина.


В резултат на извършените проучвания учениците могат да създадат брошура или Web страница. Брошурата с кратките разработки на учениците може да бъде подготвена чрез принтиране на лазерен принтер и след това подвързване в няколко бройки, които да се съхраняват в кабинета по биология и в библиотеката. За препоръчване е всяка разработка да съдържа точни данни за автора и негова снимка. Много често на материалите, подготвени от учениците не личи авторството. При подготовката на брошура са важни следните умения:
По избор: Microsoft Publisher


 • Отваряне на бюлетин/брошура

 • Запазване на бюлетин/брошура

 • Създаване на бюлетин/брошура

 • Отпечатване на бюлетин/брошура

 • Въвеждане на графики и текст

Може да се работи и на Microsoft Word.


За създаване на Web страница се използва
По избор: Microsoft FrontPage


 • Създаване на Web страница

 • Запазване на бюлетин в Web страница

 • Зареждане на образи в Web страница


Стратегии за подкрепа
Създайте подходящи условия на учениците със специални нужди – обърнете се към класа, когато говорите, използвайте по възможност съответна техника.

Учениците обичат да се представят чрез разработените от тях материали, а към презентации на power point, създаване на клипове, брошури, провеждане на интервюта, имат особен интерес. Необходимо е само да ги запалите и да подкрепяте интереса им.


Някои ученици се стесняват при презентациите и трябва да бъдат подкрепени, за да се отърсят от страха.
Много важно е положителното отношение на съучениците, преподавателите и училищното ръководство.
Настоящото задание изисква от учениците да правят изводи, основани на проучвания, при което много ученици изпитват затруднения. Може да е необходимо да ръководите учениците при разграничаване на факти и идеи.
Предварително подгответе с учениците критериите за оценка на моделите и презентациите, за да бъдат наясно какво се изисква от тях.
Окажете помощ при философските интерпретации. Учениците могат да се загубят в отделните схващания и настроения. Придържайте се към комплементарност на редукционизъм и холизъм и към предимството на системния подход.
Проверете всеки сайт преди урока, за да определите трудността на материалите. За да спестите време отбележете сайтовете (добавете ги във Favorites), за да не е необходимо учениците да набират на ръка адресите. Предложените сайтове са проверени за научност.
Допълнителни насоки
Основно проектът се реализира в обучението по Биология и здравно образование в Х клас при изучаване на тема 2: “Наследственост и изменчивост” и в ХІ клас в ядро “Клетка”, тема 2.1. “Генетични процеси” (репликация, транскрипция, транслация, активация, инициация, елонгация, мутагенни фактори, мутации и други), тема 3: “Биотехнологични процеси на равнище микросистеми” и в ядро: “Многоклетъчен организъм” (тема 2” Жизнени процеси и еволюция на структурите, които ги осигуряват”). В Х и ХІ клас е подходящо организирането на СИП по “Философия на биологията”, който да интегрира природонаучни и философски знания.
Има две до голяма степен враждуващи философски течения в биологията – редукционизъм и холизъм.
Според редукционистите (Джеймс Уотсън, Франсис Крик и други), предимно физици и химици, е възможно да обясним жизнените процеси само с физични и химични знания. Известна е мисълта на Дж. Уотсън: “Всеки умен физик днес работи в областта на биологията”.
Според холистите (Ернст Майр, В. И. Вернадски и други) главно еколози и еволюционисти, същността на биосистемите и по-специално на биосистемата биосфера може да се изясни с помощта на системния анализ. Вернадски дефинира биосферата като планетарна организация на живота, подчинена на Космическата организация, а Е. Майр говори за автономия на биологията, т.е. обясняване на биологичните явления в дадена биосистема с по-високата степен на организация (емергентни свойства).
Кое схващане дава правилно тълкуване на живота – редукционизмът или холизмът или трябва да ги разглеждаме като два взаимно допълващи се принципа?

http://rubistar.4teachers.org/index.php

Подпомага създаването на рубрики при проектно базирано учене чрез помощ за устни проекти, проекти в науката за структуриране, описание на опити, празници на науката, визуализиране в науката (Building A Structure, Lab Report, Science Fair Experiment, Scientific Drawing). Интерес представляват експерименти, разработени от ученици, които са удостоени с награди за откритие.


Забележка: Необходимо е да се обърне внимание на учениците, че информацията по Интернет не е рецензирана и може да се окаже ненаучна, политизирана и вулгаризирана. Тя не може да се приема безкритично. Не е необходимо да се проучват всички сайтове. Важно е да се разбере смисъла и логиката на прочетеното.

Подгответе примерен план-график за разработване на проект 3.ПРИЛОЖЕНИЯ

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница