Проект 4 Трайни въздействияДата02.03.2017
Размер350.08 Kb.
#16093

ПРОЕКТ 4

Трайни въздействия


Продължителност на проекта

Около 5–7 часа
Приложими стандарти

Виж Приложение А-4 за подробни обяснения на стандартите.КОО: 1. Български език и литература

КОО: 2. Чужди езици

КОО: 3. Математика, информатика и информационни технологии

КОО: 4. Обществени науки и гражданско образование

КОО: 5. Природни науки и екология

КОО: 6. Изкуства

КОО: 7. Бит и технологии


Трайни въздействия


Този проект е специално структуриран, така че да помогне на учениците да осъзнаят, че откритията и иновациите от миналото оказват въздействие върху настоящите и бъдещи такива.
Учениците ще проучват изобретателите и откривателите от миналото, както и технологичните средства, за да достигнат до заключения за тяхното влияние върху настоящото общество. Учениците ще проектират резултатите от своите проучвания в медийна кампания, която ще включва бюлетини, брошури, сайт и фото сесия.
Цели на проекта

При този проект учениците ще:

 1. Съберат информация от различни източници и ще съставят библиография;

 2. Проучат откриватели и изобретатели, както и технологични средства на миналото и ще дискутират приноса и въздействието им върху обществото;

 3. Съставят бюлетин за определен изобретател или учен, чието изобретение или откритие все още се използва в наши дни;

 4. Съставят брошура за определен изобретател или учен, чието изобретение или откритие въпреки, че не се използва в наши дни, все още допринася за извършването на технологични или научни подобрения;

 5. Направят сайт за даден изобретател или учен, чието изобретение или откритие има траен ефект върху съвременните технологични и научни постижения;

 6. Създадат фото есе, което ще проследи историята и еволюцията на даден продукт


Предизвикателство за учениците

Може да представите това задание като предизвикателство директно пред учениците или да им го прочетете. Копие от него се съдържа в приложения CD-ROM.


Истинското измерение на едно откритие не е в това колко добре работи или колко добре е изработено, а как променя живота ни. (Открития на 2001)

Въпросът е “Къде щяхме да бъдем сега ако откриването на законите на наследствеността, на хромозомите или на структурата на ДНК не съществуваше?”. Международната Федерация на Асоциациите на Откривателите (IFIA) иска хората да започнат да мислят за това как откритията могат да оформят и променят живота ни. IFIA има нужда от помощ в усилията си да образова и информира хората за важността на откритията и откривателите на миналото. Те искат обществото да разбере, че някои технологични средства и научни открития от миналото все още са ценни. Някои продължават да се използват и днес, други спомагат за развитието на нови технологии и научни открития, които ние използваме в настоящето.


В този проект вашият екип ще играе ролята на рекламна агенция, разработваща медийна кампания за IFIA. В IFIA членуват представители на 91 държави, което означава, че медийната кампания на вашия екип трябва да е мултинационална. Разработената от вас медийна кампания ще бъде представена пред следващото общо събрание на IFIA.
Когато вашият екип започне да работи по проекта, да развива идеи и събира ресурси, помнете, че основната ви задача е да работите като рекламна агенция и да разработите медийна кампания за IFIA. Вашият екип ще информира обществото за ползите от дадено технологично или научно откритие от миналото, което все още представлява новост за настоящето. Вашата работа може също да бъде концентрирана върху изобретение, довело до много други тeхнологични и научни открития. Обмислете следните въпроси:

 1. Кой изобретател (изследовател) или откривател ще проучвате?

 2. Какъв е ефектът върху обществото от даденото откритие (изобретение)?

 3. Какво представлява медийната кампания?

 4. Как се създава глобален апел?Вашата медийна кампания трябва да включва:

 • Бюлетин

 • Брошура

 • Web страница

 • Фото сесия

Всички посочени елементи трябва да съдържат библиография.
Детайли на проекта
Много от технологичните постижения и научни открития, от които се ползваме в настоящето, може би нямаше да съществуват до днес, ако откривателите и учените от миналото не бяха изяснили техните предназначения и идеи. Много от тези постижения и открития са оказали и оказват трайно въздействие върху създаването на технологични средства и научни постижения, използвани днес, или тези, които предстои да бъдат открити. Именно IFIA (Международна федерация на асоциациите на изобретателите) е организацията, която подкрепя и насърчава изобретателите от цял свят.
Чрез този проект учениците съвместно ще разработят медийна кампания за IFIA, която ще помогне в отговора на въпроса “Къде щяхме да бъдем сега ако откриването на законите на наследствеността, на хромозомите или на структурата на ДНК не съществуваше?” Разработването на проекта е успешно, когато учителите и учениците работят в екип и презентират постиженията си на трансдисциплинарен обобщителен урок, в който се интегрира обучението по биология, физика, математика, история, философия, география.
Умения, които учениците трябва да притежават
Интернет

 • Умения са сърфиране

 • Работа с изображения – функциите Copy и Paste

Microsoft Word

 • Отваряне на документ

 • Запазване на документ

 • Отпечатване на документ

 • Въвеждане на колони

 • По избор: използване на шаблони

Microsoft PowerPoint

  • Отваряне на презентация

 • Запазване на презентация

 • Създаване на презентация

 • Отпечатване на слайдове

 • Въвеждане на текст и графики

По избор: изграждане на връзки и звукови ефектиПо избор: Microsoft Publisher

 • Отваряне на бюлетин/брошура

 • Запазване на бюлетин/брошура

 • Създаване на бюлетин/брошура

 • Отпечатване на бюлетин/брошура

 • Импортване (въвеждане) на графики и текст

По избор: Microsoft FrontPage

 • Създаване на Web страница

 • Запазване на бюлетин в Web страница

 • Зареждане на образи в Web страница


Други умения:

 • извличане на информация от речници и енциклопедии

 • съставяне на библиографска справка

 • водене и организиране на записки

 • съставяне на конспект

 • формулиране на показатели за сравнение и оценка

 • създаване на писмен текст

 • задаване на въпроси и даване на отговори по поставена тема

 • използване на специфични научни термини

 • редактиране на текст

 • участие в дискусия с придържане към тема

 • проявяване на толерантност при оспорване на мнение

 • планиране и структуриране на текст съобразно темата

 • изпълнение на социални роли в конкретни образователни ситуации

 • работа в екип;

 • визуализиране на информация по различен начин;


Технологични изисквания за класната стая

 • Достъп до Интернет

 • Microsoft Word

 • Microsoft PowerPoint

 • По избор: Microsoft Publisher

 • По избор: Microsoft FrontPage (Web страница също може да бъде създадена и чрез Microsoft Word)

 • По избор: Връзка на компютъра с LCD проектор


Материали за инструкторите

 • Предизвикателство за учениците (Проект 4 Предизвикателство)

 • Рубрика за Web дизайн (Проект 4 Рубрика 1)

 • Рубрика Съставяне на писмо в момента (Проект 4 Рубрика 2)

 • Рубрика Съставяне на брошура (Проект 4 Рубрика 3)

 • Определяне на роли и подбор на Web сайт (Проект 4 Медийна кампания)

 • По избор: LCD проектор


Препоръчителни Web сайтове

За предпочитане е търсенето в Интернет да започне с упражнение за критично мислене в сайта:


http://www.ithaca.edu/library/Training/hott.html

Сайтът представя правила за критично отношение и анализ на намерената информация в Интернет. Обсъждат се 6 правила за обективна оценка на информацията.


Български Web сайтове

http://www.encyclopedia.bg/index.html

Българска електронна енциклопедия:


http://www.infoweek.bg/

Актуална информация за потребители на информационни технологии.


http://www.eflag.cc/bg

Предлага дискусионен форум по въпросите за използването на информационните технологии в обучението.


http://www.computerworld.bg/

Седмичник за новости в информационните технологии.


http://www.inrne.bas.bg/wop/

Това е електронния адрес на тримесечно научно списание “Светът на физиката”, което публикува статии с подобна проблематика.


www.inrne.bas.bg/wop_4_2000/06_Lalov.html

Физиката на границата на две столетия.


http://www.news.bg/artide.php?cid=318pid=0&aid=117191#top

Представена е информация за клониране на човекРуски Web сайтове


http://comp-doctor.ru/

За влиянието на безжичните технологии върху обществото.


http://www.fio.ru/

Сайт на федерацията по интернет образование. Предлага идеи как да се използва Internet по различните учебни предмети.


http://medianet.yartel.ru/medianet/guide/

Запознава с използването на компютърните връзки в образованието.


1.cellimm.bio.msu.ru/edocs/theses/,ivovarova-2.html

Дадена е информация за биологични открития.
Web сайтове на английски език

Международна федерация на асоциациите на изобретателите

http://www.invention-ifia.ch/

Сайтът на IFIA (International Federation of Inventors’ Associations). Той представя предназначението и целите на международната организация. Съдържа връзки към сайтове за изследователи и открития. В него се дава информация за: Independent Inventors (независими изобретатели), Women Inventors (жени изобретатели) и Youth and Creativity (Младежта и творчеството). В рубриката Youth and creativity е дадена информация за Асоциация на младите изобретатели (Associations of Young Inventors), бюлетин за млади откриватели (IFIA Youth Newsletter No 4, January – June, 1998, China), млади откриватели в Исландия с много добре формулирани цели, научни клубове в Кувейт (Science clubs, Kuwait), Научна асоциация в Словакия (Scientific Toy Association, Slovakia);


Американски откриватели и изобретения
http://www.150.si.edu/150trav/remember/amerinv.htm

Сайтът е част от Музея Smithsonian. Съдържа кратки бележки за американските откриватели и изобретения.


Списание Time: Най-важните изобретения за 2003
http://www.time.com/time/2003/inventions/list.html

Time описва и класифицира “Най-важните изобретения” за 2003 г. Може да прегледате също и тези от 2001 и 2002 г.

Coolest Inventions of 2003; Health + Safety. Дава информация за открития, свързани със здравето и безопасността. Подходящ е сайтът:
http://www.accessexcellence.org/RC/AB/index.html

От този сайт може да се намери информация по биология в рубриката About Biotech Index, About Biotech directory към The National Health Museum. Към сайта са дадени линкове за откриватели в областта на биологията (Paul Berg, James Watson, etc.).


Известните открития от А до Я

http://inventors.about.com/library/bl/bl12.htm

Подробен списък на известните открития.


Откриватели и открития

http://www.enchantedlearning.com/inventors/indexa.shtml

Този сайт ви позволява търсене по име и период. Съществува и връзка със сайтове, посветени на Афро-Американските откриватели и жените изследователки. Подходящ е за работа и по проект 7Велики открития – Еволюция на човека

http://library.thinkquest.org/C002942/inventions/index.shtml

Съдържа база данни за най-великите световни открития.


Открий сега

http://www.invent.org/hall_of_fame/1_1_search.asp

Сайтът ви позволява търсене по име на откривателя, наименование на откритието, периода или датата, на която са влезли в залата на славата.


Известни жени-откривателки

http://kids.patentcafe.com/discover/women.asp

Това е портал към други сайтове с подобна тематика.


Обществена Интернет библиотека
http://www.ipl.org/div/subject/browse/ref15.75.00/

Портал към анотирани сайтове за учени и открития.


Допълнителни материали и източници

За ученици

 1. Ботев, Б. и други. Биология и здравно образование 10. клас, С., Анубис, 2001

 2. Големански, В. и Д. Божков. Големи зоологически открития на ХХ век. С., ИК “БАН”, 2001

Проследени са най-важните постижения в много клонове на обширната зоологическа наука - систематика, морфология, физиология, екология, зоопсихология, етология, хидробиология и зоогеография. Дадена е информация за постиженията на българските зоолози. Забележка: книгата е подходяща в случай, че се изберат открития от областта на зоологията.

 1. Ишев, В. и З. Костова. Здравно образование. Учебно помагало по биология за средното училище. С. Просвета, 2000

 2. Куртев, А. Биология 8. клас. С. Анубис, 1999, с. 136

 3. Речник по биологични науки. С., Наука и изкуство, 2002

Предложена е информация за биологични понятия.

 1. Уотсън, Дж. Двойната спирала. С., Земиздат, 1975

 2. Фридмън, М. И Дж. Фридмън. Десетте най-велики открития в медицината. Лик, 2002

Тази книга прави подбор и описание на това, което според авторите са десетте най-значими медицински открития след 1543 г. Медицината, такава, каквато я познаваме и практикуваме днес, не би могла да се изгради без тези задължителни основи. Книгата описва и живота на учените, направили тези десет непреходни открития.

 1. Books on Women Inventors by Dr. Farag Monssa. Women Inventors Honoured by the World Intellectual Property Organization, Geneva, 1991, 141 p.(Книги за жените изобретателки от Ф. Монса. Жени изобретателки, наградени от Световната организация за интелектуална собственост, Женева, 1991.


За учители

 1. Костова, З. Как да учим успешно. С., Педагог 6, 2000

 2. Костова, З. Книга за учителя по биология и здравно образование 9. и 10 клас. С., Анубис, 2001

Представете различни материали, свързани с открития и учени. Това могат да бъдат както книги, списания и видео материали, така и картини и фотографии.


Етапи на работа

За изпълнение на проекта подгответе кратка програма със задачите за решаване във всеки учебен предмет и график за изпълнение. Ръководството в случая поема учителят по биология.


Разработването на проекта се осъществява като серия от задачи за домашна работа и в часовете по информатика. Проектът завършат с минипроекти на учениците, презентирани в часовете по биология. Презентацията може да се извърши от работния екип (преподаватели и ученици) в извънучебно време (СИП, кръжок, учебна конференция) пред учениците от 10. клас от всички паралелки (виж График за работа в Допълнителни насоки).

 1. За да предизвикате учениците да мислят, се уверете, че материалите (книги, списания, видео материали, картини, снимки), които им представяте са свързани с определени открития или учени.

 2. Започнете урока с упражнение наречено Майнд джог – размърдване на мозъка. Покажете картини на различни открития. Задайте следния въпрос “Къде щяхме да бъдем сега ако откриването на законите на наследствеността, на хромозомите или на структурата на ДНК не съществуваше?” Накарайте учениците да попълнят празното място. След като учениците изпълнят заданието, повторете въпроса и попълнете празното място с друго откритие.

 3. Започнете урока с представяне на предизвикателството.

 4. Обяснете на класа целта на рекламната агенция и на медийната кампания. Може да използвате следните дефиниции: Целта на дадена рекламна агенция е да създаде реклама, която да продава, насърчава и представя пред обществото дадена дейност, организационен продукт, услуга или идея. Агенциите използват различни медии като телевизия, радио, Интернет, печатни издания, за да достигнат до аудиторията си (групата, до която трябва да достигне посланието на агенцията). Този процес се нарича медийна кампания.

 5. Разделете класа на групи по четирима.

 6. Раздайте работни листа с въпроса “Къде щяхме да бъдем сега ако откриването на законите на наследствеността, на хромозомите или на структурата на ДНК не съществуваше?” (Проект 4 Медийна кампания). Прегледайте накратко описанията на ролите. Разрешете всеки от учениците сам да избере ролята си; всеки трябва да има различна роля. Обяснете на учениците длъжностите, които са си избрали и определете продукта, който ще изработват.

Встникар - С помощта на Microsoft Publisher или Microsoft Word ще създаде бюлетин за изобретателка или учена, чието откритие от миналото все още се използва в наши дни. Може да се използват примерни бюлетини от Microsoft Publisher Wizard.

Редактор - Чрез Microsoft Publisher или Microsoft Word ще изготви брошура за изобретател или учен, чието откритие не се използва вече, но е довело до развитие на други технологични и научни постижения. Може да се ползват примерни брошури от Microsoft Publisher Wizard.

Web дизайнер - Ще използва Microsoft FrontPage, Publisher, или Word за подготвяне на Web страница за изобретател или учен, чието откритие не се използва, но е допринесло за други технологични и научни постижения. Може да използвате примерни Web страници от Microsoft Publisher Wizard.

Фотожурналист – Ще създаде фото-есе с помощта на PowerPoint. Фотографиите в есето трябва да разказват история, да обясняват събитие или да проследяват развитието на дадено технологично средство и да показват, че то все още е велико. Всяка снимка трябва да има заглавие и кратко описание.

 1. Ако разполагате с компютър свързан с LCD Projector, покажете сайта http://www.invention-ifia.ch/countrie.htm#top, който изброява всички държави-членки на IFIA. Ако нямате такъв проектор, отпечатайте предварително сайта и раздайте копия на учениците.

 2. Нека всеки екип си избере държава или територия. По този начин ще се определи фокусът на техните проучвания. Ако избраната територия е Азия, то откривателят или ученият трябва да е от Азия.

 3. Припомнете на учениците, че ТРЯБВА да изготвят библиография. Сайтът http://www.easybib.com автоматично ще изготви такава. Дискутирайте с учениците етичната употреба на технологиите, чрез предоставяне на информация за цитираните източници, авторските права и плагиатството.


Оценяване

Рубриките и чеклистите винаги са полезни при оценяването. Брошурите, бюлетините сайтовете също могат да се оценяват с помощта на тези техники. Ако искате да създадете собствени рубрики посетете http://rubistar.4teachers.org/index.php

Чеклисти за ПБО
http://www.4teachers.org/projectbased/checklist.shtml

Освен това може да оцените учениците и на базата на подготвените презентации. Предложените в CD-ROM PowerPoint рубрики съдържат аргументи за и против влиянието на избраните от учениците безжични технологии, приложени в сфери като обучение, бизнес и икономика, общество и култура. Всяка презентация ТРЯБВА да съдържа библиографска справка или линк/слайд към цитираните материали.

Преди да започнат разработване на презентациите, дайте на учениците следните указания:


 • Съсредоточете се върху съдържанието: помнете вашата цел и аудитория

 • Организирайте информацията в логична последователност

 • Избягвайте прекаленото натрупване на информация в един слайд

 • Избирайте подходящи визуални ефекти

 • Използваният размер на шрифта трябва да е от 24 нагоре

 • Подберете шрифт, който се чете лесно

 • Не преекспонирайте анимациите.


Допълнителни дейности

Накарайте учениците да съчинят писмо до членовете на Открийте сега, с което да препоръчате някои изследовател за Залата на славата. Открийте сега е организация, която подкрепя и насърчава изследователската дейност и откритията.


Тази допълнителна дейност може да бъде оценена посредством Рубриката Открийте сега (Проект 4 Открийте сега). Чрез тази рубрика може да оцените писмата на учениците в няколко аспекта: идеи, граматика, правопис, употреба на главни букви, пунктуация, съставяне на изречения и параграфи и дължина.
Стратегии за подкрепа

Създайте подходящи условия на учениците със специални нужди – обърнете се към класа когато говорите, използвайте по възможност съответна техника. Учениците, които притежават по-добри умения могат да проучат фактите за и против употребата на допълнителни технологични устройства. Тези ученици също така трябва да бъдат в група с онези свои съученици, които имат нужда от помощ при писане, четене или работа с компютър. Имайки това предвид, може да прецените, че е по-подходящо вие да определите ролите на учениците, а не да оставяте това на техния избор.


Настоящото задание изисква от учениците да правят изводи, основани на проучвания, при което много ученици изпитват затруднения. Може да е необходимо да ръководите учениците при открояване на факти и формиране на изводи. Разпределете между учениците средства за оценяване преди да започнат работа. Важно е те да знаят какво се очаква от тях преди да се захванат със заданието.
Проверете всеки сайт преди урока, за да определите трудността на материалите. За да спестите време отбележете сайтовете (добавете ги във Favorites), за да не е необходимо учениците да набират на ръка адресите.
Допълнителни насоки

Основно проектът се реализира в обучението по Биология и здравно образование, Х клас в темата: “Наследственост и изменчивост” – ЗП. Откриване на законите на наследствеността от Грегор Мендел, на хромозомните носители на наследствеността от Уолтър Сатън и други и на структурата на ДНК от Джеймс Уотсън и Франсис Крик.


Можете да изберете други открития, откриватели или изследователи като използвате вече посочените и следните препоръчителни Web сайтове и насоки:
Български Web сайтове

Търсене на български език: www.google.com; биологични открития; научни открития. Названията на открития или на откриватели (изобретатели) се задават в търсачката на кирилица и на български език. Когато думата на български и руски език се пише по един и същ начин, излизат сайтове на двата езика.Руски Web сайтове


Търсене на руски език: www.mail.ru или www.poisk.ru

Може да се намери информация за биологични открития и за разработка на уроци по биология;


Използва се също търсачката www.google.com като думите се задават на кирилица и на руски език , например “эволюция”
Английски Web сайтове

http://www.150.si.edu/150trav/remember/amerinv.htm

Дава информация за откриването на компютъра (ефектът на откритието е равен и дори по-голям от този на електрическата крушка, телеграфа и телефона), за изобретяването на изкуствено сърце от д-р Robert K. Jarvik, което се използва като мост към трансплантация на сърце и други.


http://inventors.about.com/library/bl/bl12.htm

Дава информация за известни откриватели като например Вирджиниа Ъпгар (Virginia Apgar), изобретила система за оценка на здравето на новородените бебета, известна като Apgar Score.


http://www.enchantedlearning.com/inventors/indexa.shtml

Дава информация за открития и откриватели по години и по име. Например Da Vinci, Leonardo; Elion, Gertrude (23.І.1918 – 21.ІІ.1999), получава Нобелова награда за биохимик (лекарства, спасяващи живота – purinethol и 6-thioguamine срещу левкемия, има 45 патента за лекарства.


Същият сайт е подходящ и за проект 7 “Да ловим или да не ловим китове”. Дава информация за китовете (характеристика, устройство, видове, митове, еволюция, особености при движение във водата). Тази страница е изключително добра. Предлага и практики с помощта на които любовта към животните да се превърне в любов към четенето.
http://library.thinkquest.org/C002942/inventions/index.shtml

Информацията е изключително ценна. Позволява търсене по категории. Категорията Здраве и безопасност (Health and Safety) има много подкатегории (Subcategories) като Death, Differently-abled, Diseases, Drugs and Alcohol, Fitness and Exercise, Human Anatomy, Medicine, Mental Health and Psychology, Nutrition, Safetyhttp://www.thinkquest.org/library/site_sum.html?lib_id=5897&team_id=CO129220

Дава информация за Генома ( моят геном, предпочитания, програми, речник и други).


http://www.invent.org/hall_of_fame/1_l_search.asp

Поощрява откривателския дух във всеки един от нас. Важна информация за открития: лазерната хирургия, аспирин (артрит, спазми на сърцето, инфаркт, в света се произвеждат 35 милиона килограма аспирин годишно; американците консумират 15 млрд. таблетки аспирин годишно), нистатин (противогъбен антибиотик), тетрациклин, пеницилин, оралните контрацептивни средства, кортизон, имплантиращ се пейсмекър на сърцето и много други.


http://www.ipl.org/div/subject/browse/ref15.75.00/

The Internet Public Library

Home > Subject Collections > Reference > Biographies > Scientists and Inventors. Представена е информация за открития в природните науки. В областта на биологията и медицината информацията е обстойна от 1905 г досега.
http://712educators.about.com/od/lessonsscience/

Представени са разработки на уроци по биология по определен алгоритъм: заглавие, автор, клас, рeзюме, цел, задачи, ресурсни материали, Дейности и Процедури, Разширение (допълнителна информация). Примерни разработки: Фотосинтеза и транспирация, Увод към нуклеиновите киселини и приложения при откриване на инфекциозни болести.


http://biology.about.com/library/weekly/aa050897.html

http://www.democrit.com

На тези сайтове също може да се намери много интересна информация по изучавани теми от учебното съдържание за задължителна подготовка.


http://rubistar.4teachers.org/index.php

Подпомага създаването на рубрики при проектно базирано учене чрез помощ за устни проекти, проекти в науката за структуриране, описание на опити, празници на науката, визуализиране в науката (Building A Structure, Lab Report, Science Fair Experiment, Scientific Drawing). Интерес представляват експерименти, разработени от ученици, които са удостоени с награди за откритие.


http://www.4teachers.org/projectbased/checklist.shtml

Изяснява какво означава проектно базирано обучение, създаване на мотивация, използване на множествената интелигентност. Използван е комплексен подход към обучението като се интегрират умения от математика, езици, изобразително изкуство, музика, география, природни науки (физика, химия, биология), технология. Предложени са критерии за оценка на различни проекти (устни проекти, изследователски проекти, мултимедийни проекти, експерименти, умения за разработване на проекти, за описване на опитите.


Забележка: Необходимо е да се обърне внимание на учениците, че информацията по Интернет не е рецензирана и може да се окаже ненаучна, политизирана и вулгаризирана. Тя не може да се приема на доверие и безкритично. Например информацията за еволюционната теория и за научния принос на Ч. Дарвин в някои сайтове на български език (под названието еволюционната измама) по същество представлява вулгаризиране на науката.
ПРИМЕРЕН ПЛАН-ГРАФИК ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ 4


1-ви час

Учениците се избират по желание от 10-те класове. Събират се в аудиторията по биология или в друга учебна стая заедно с преподавателите по посочените учебни предмети. Учителят по биология обявява стартирането на проекта, темата, неговите цели, механизма за изготвянето му, задачите на участниците и примерния график за работа. Учениците се разделят на групи в зависимост от тематиката и вътре във всяка група се определят отговорниците. Броят на групите се определя от броя на откритията, които ще се проучват (първи вариант). Могат да бъдат 3 групи: 1-ва група – самото откритие, 2-ра група – отражението днес и 3-та група – отражение в бъдеще (втори вариант). Вниманието на учениците се насочва към приложение А, в което са дадени ДОИ като цели на обучението. Поставя се задача на групите да разработят план за изпълнение на проекта.

2-ри час

Обсъждане на проектите на плановете за изпълнението на задачите по проекта. Разпределение на задачите между отделните участници във всяка група. Оценката на плановете се извършва от гледна точка на поставените измерими цели в стандартите (ДОИ).

3-ти час

В час по информатика. Сърфиране по посочените адреси. Принтиране, анализ на информацията и нейното структуриране. Справка с ДОИ.

4-ти час

Работа в часа по български език и литература. Анализ на информацията. Написване на есе и обсъждането му. Справка с ДОИ.

5-ти час


Консултации с учителите по история за оценка на епохата, в която е извършено откритието, с учителя по география за икономическите условия, с учителите по природните науки за взаимовръзката между научните открития. Самостоятелна работа за изпълнение на проекта от всеки ученик. Поставяне на въпроси към учителите и търсене на отговори. Завършване на отделните задачи и изграждане на проектите. Обсъждане на изпълнението на проектите преди презентирането им. Систематизиране на критериите за оценка на проектите и приемането им от групите. Избор на жури за оценка на проектите.

6-ти час

Презентиране на проектите пред останалите съученици. Самооценка и оценка на проектите. Събиране на мнения в тетрадка. Анализ на мненията.

7-ми час

Събиране на групите и вземане на решения за приложение на разработените проекти в обучението.ПРОЕКТ 4

Трайни въздействияПредизвикателство за учениците

Истинското измерение на едно откритие не е в това колко добре работи или колко добре е изработено, а как променя живота ни. (Открития на 2001)

Въпросът е “Къде щяхме да бъдем сега ако откриването на законите на наследствеността, на хромозомите или на структурата на ДНК не съществуваше?” Международната Федерация на Асоциациите на Откривателите (IFIA) иска хората да започнат да мислят за това как откритията могат да оформят и променят живота ни. IFIA има нужда от помощ в усилията си да образова и информира хората за важността на откритията и откривателите на миналото.


Те искат обществото да разбере, че някои технологични средства и научни открития от миналото все още са ценни. Някои продължават да се използват и днес, други спомагат за развитието на нови технологии и научни открития, които ние използваме в настоящето. В този проект вашият екип ще играе ролята на рекламна агенция, разработваща медийна кампания за IFIA. В IFIA членуват представители на 91 държави, което означава, че медийната кампания на вашия екип трябва да е мултинационална. Разработената от вас медийна кампания ще бъде представена пред следващото общо събрание на IFIA.
Когато вашия екип започне да работи по проекта, да развива идеи и събира ресурси, помнете, че основната ви задача е да работите като рекламна агенция и да разработите медийна кампания за IFIA. Вашият екип ще информира обществото за ползите от дадено технологично или научно откритие от миналото, което все още представлява новост за настоящето. Вашата работа може също да бъде концентрирана върху изобретение, довело до много други тeхнологични и научни открития. Обмислете следните въпроси:

 • Кой изобретател или откривател ще проучвате?

 • Какъв е ефектът върху обществото от дадено откритие?

 • Какво представлява медийната кампания?

 • Как се създава глобален апел?

Вашата медийна кампания трябва да включва:

 • Бюлетин

 • Брошура

 • Web страница

 • Фото сесия

Всички посочени елементи трябва да съдържат библиография.

ПРОЕКТ 4

Трайни въздействияКъде щяхме да бъдем сега ако откриването на законите на наследствеността, на хромозомите или на структурата на ДНК не съществуваше?
Когато вашият екип започне да работи по проекта, да развива идеи и събира ресурси, помнете, че основната ви задача е да работите като рекламна агенция и да разработите медийна кампания за IFIA. Вашият екип ще информира обществото за ползите от дадено технологично или научно откритие от миналото, което все още представлява новост за настоящето. Вашата работа може също да бъде концентрирана върху изобретение, довело до много други тeхнологични и научни открития. Определете роля за всеки член от екипа и използвайте препоръчаните сайтове, за да започнете работа. Помнете отговорността на вашата работа!


Член на екипа

Роля

Задача
Вестникар

С помощта на Microsoft Publisher или Microsoft Word да се създаде бюлетин за изобретателка или учена, чието откритие от миналото все още се използва в наши дни. Може да се използват примерни бюлетини от Microsoft Publisher Wizard
Редактор

Чрез Microsoft Publisher или Microsoft Word да се изготви брошура за изобретател или учен, чието откритие не се използва вече, но е довело до развитие на други технологични и научни постижения. Може да се използват примерни брошури от Microsoft Publisher Wizard
Web дизайнер

Да се използва Microsoft Front Page, Publisher или Word за подготвяне на Web страница за изобретател или учен, чието откритие не се използва, но е допринесло за други технологични и научни постижения. Може да използвате примерни Web страници от Microsoft Publisher Wizard.
Фотожурналист

Да се създаде фото есе с помощта на Power Point. Фотографиите в есето трябва да разказват история, да обясняват събитие или да проследяват развитието на дадено технологично средство и да показват, че то все още е велико. Всяка снимка трябва да има заглавие и кратко описание.


http://www.invention-ifia.ch/

Това е сайтът на IFIA. В него ще намерите обяснение на целите и задачите на тази международна организация. Сайтът също предоставя връзки към други подобни сайтове.http://www.150.si.edu/150trav/remember/amerinv.htm

Тази web страница е част от Музея Smithsonian – съдържа кратка история и на американските откриватели и описания на изобретенията.


http://www.time.com/time/2003/inventions/list.html

Списанието Time изброява и класифицира “Най-важните открития” от 2003 г. също така може да видите и тези от 2001 и 2002 г.


http://inventors.about.com/library/bl/bl12.htm

Този сайт съдържа подборна информация за известни изобретатели.


http://www.enchantedlearning.com/inventors/indexa.shtml

Тук може да търсите откриватели и изобретения по име или период. Има линкове за Афро-Американски откриватели и жени изобретателки.


http://library.thinkquest.org/C002942/inventions/index.shtml

База данни за най-големите световни открития.


http://www.invent.org/hall_of_fame/1_1_search.asp

Сайтът позволява търсене на откриватели по име, изобретение, времеви период или датата, на която са влезли в залата на славата.


http://kids.patentcafe.com/discover/women.asp

Това е портал към други сайтове, посветени на жените изобретателки и учени.


http://www.ipl.org/div/subject/browse/ref15.75.00/

Портал към сайтове за изследователи и учени.ПРОЕКТ 4

Трайни въздействияРубрика дизайн на Web сайт

Категория

4

3

2

1

Прецизност на съдържанието

Цялата информация, предоставена от ученика на Web сайта, е прецизна и задачата е изпълнена

Приблизително цялата информация, предоставена от ученика на Web сайта, е прецизна и всички изисквания са изпълнени

Приблизително цялата информация, предоставена от ученика на Web сайта, е прецизна и почти всички изисквания са изпълнени

Има допуснати неточности в съдържанието ИЛИ много от изискванията не са спазени

Съдържание

Сайтът има добре построена обосновка и ясно изложена теза

Целта и темата са ясно изложени, но един или два елемента не им съответстват

Целта и темата са неясни и неопределени

Темата и целта липсват

Авторски права

Безпристрастно използваните ръководства са последвани от ясни, лесни за откриване и прецизни цитати на всички използвани материали. Не е използван материал от сайтове, които изискват оторизиран достъп, освен ако такъв не е предоставен

Безпристрастно използваните ръководства са последвани от ясни, лесни за откриване и прецизни цитати на почти всички използвани материали. Не е използван материал от сайтове, които изискват оторизиран достъп, освен ако такъв не е предоставен

Безпристрастно използваните ръководства са последвани от ясни, лесни за откриване и прецизни цитати на повечето използвани материали. Не е използван материал от сайтове, които изискват оторизиран достъп, освен ако такъв не е предоставен

Използваните материали не са правилно документирани ИЛИ е използван материал без оторизиран достъп до даден сайт

Шрифтове

Използваните шрифтове са съвместими, четивни и големината им варира подходящо според заглавията и текста. Употребата на стилове (курсив, потъмняване, подчертаване) също е логична и подобрява четивността на текста

Използваните шрифтове са съвместими, четивни и големината им варира подходящо според заглавията и текста.

Използваните шрифтове са съвместими и големината им е подходяща за заглавията и текста.

Използвани са голям набор от шрифтове и стилове

Графики

Графиките са свързани с темата и целта на сайта, грижливо са съставени, имат високо качество, засилват интереса и повишават разбирането на читателя

Графиките са свързани с темата и целта на сайта, имат добро качество, засилват интереса и повишават разбирането на читателя

Графиките са свързани с темата на сайта и са с добро качество

Графиките изглеждат случайно подбрани и са с лошо качество ИЛИ разсейват читателя

Изглед на сайта

Сайтът е изключително привлекателен и практичен. Всички важни елементи са лесно достъпни. Празните пространства, графичните елементи и/или подредбата са използвани ефективно за организиране на материала

Страниците са привлекателни и практични. Всички важни елементи са лесно достъпни. Страниците са практични, но може да се окажат недостъпни или отегчителни.

Страниците са привлекателни и практични. Почти всички важни елементи са лесно достъпни. Страниците са практични, но може да се окажат недостъпни или отегчителни.

Страниците изглеждат разхвърляни и объркани. Често се оказва, че някои елементи са трудно достъпни

Връзки (съдържание)

Всички връзки показват високо качество, съвременни са и са към съществуващи сайтове

Почти всички връзки са с високо качество, съвременни са и са към съществуващи сайтове

Повечето връзки са с високо качество, съвременни са и са към съществуващи сайтове

По-малко от половината от връзките са с високо качество, съвременни са и са към съществуващи сайтове

Сътрудничество

Партньорите уважават идеите на другите, разпределят честно работата помежду си, показват ангажираност към качеството на работата и се подкрепят взаимно

Партньорите уважават идеите на другите и разпределят честно работата помежду си. Някои членове на екипа показват заинтересуваност за качеството на работата и подкрепят другите

Партньорите уважават идеите на другите и разпределят честно работата помежду си. Има малко доказателства за интереса на групата към качеството на работата

Партньорите спорят и не показват респект към идеите и работата на другите. Критиката не е конструктивна и не оказва подкрепа. Работата се върши предимно от един или двама.

Оценка и коментар:


ПРОЕКТ 4

Трайни въздействияРубрика Съставяне на писмо


Категория

4

3

2

1

Идеи

Идеите са изразени ясно и организирано. Лесно е да предположим каква е целта на писмото

Идеите са ясно изразени, но има какво да се желае от структурата

Идеите са някакси изложени, но далеч не са ясни. Необходим е повече от един прочит, за да се изясни целта на писмото

Писмото прилича на сбор от несвързани изречения. Трудно е да се определя целта му

Граматика и правопис

Не са допуснати никакви граматически или правописни грешки

Има 1 – 2 грешки – граматически и/или правописни

Допуснати са 3 – 4 грешки – граматически и/или правописни

Допуснати са повече от 4 грешки – граматически и/ или правописни

Изречения и параграфи

Изреченията и параграфите са завършени, правилно построени и с променлива структура

Всички изречения са завършени и добре построени. Общо взето параграфите са направени добре

Повечето изречения са завършени и добре построени. Параграфите се нуждаят от малки корекции

Изреченията са накъсани ИЛИ параграфите имат нужда от доста поправки

Дължина

Писмото се състои от 10 или повече изречения

Писмото е дълго 8 – 9 изречения

Писмото е с дължина 5 – 7 изречения

Писмото съдържа по-малко от 5 изречения

Главни букви и пунктуация

Няма грешки при пунктуацията и изписването на главни букви

Допуснати са 1 – 2 грешки при пунктуацията и изписването на главните букви

Направени са 3 – 4 грешки при пунктуацията и изписването на главните букви

При пунктуацията и изписването на главните букви има повече от 4 грешки

Оценка и коментар:

ПРОЕКТ 4

Трайни въздействияРубрика Съставяне на брошура


Категория

4

3

2

1

Писане - Организация

Всеки елемент на брошурата е с ясно начало, среда и край

Почти всички елементи на брошурата са с ясни начало, среда и край

Повечето елементи на брошурата са с ясни начало, среда и край

По-малко от половината елементи на брошурата са с ясни начало, среда и край

Правопис и корекции

Няма грешки след редакция на избрания текст

Няма повече от една допусната грешка след редакция на набрания текст

Допуснатите грешки след редакция на набрания текст са не повече от три

Допуснати са няколко грешки в брошурата

Писане - механика

Пунктуацията и употребата на главните букви са коректни

Пунктуацията и употребата на главните букви са коректни, след намеса на възрастен

Дори след корекциите от възрастен са допуснати грешки при пунктуацията и употребата на главните букви

При пунктуацията и употребата на главните букви са допуснати няколко грешки

Съдържание - прецизност

Всички факти в брошурата са точни

90-99% от фактите в брошурата са достоверни

80-89% от фактите в брошурата са достоверни

По-малко от 80% от фактите в брошурата са прецизни

Привлекателност - организация

Брошурата е изключително атрактивно форматирана и информацията е добре организирана

Брошурата е атрактивно форматирана и добре организирана

Информацията в брошурата е прецизно структурирана

Форматирането на брошурата и подредбата на материала е объркваща за читателя

Източници

95 – 100% от използваните източници са внимателно и прецизно документирани

85 – 94% от използваните източници са внимателно и прецизно документирани

75 – 84% от използваните източници са внимателно и прецизно документирани

Източниците не са документирани правилно

Знания

Учениците точно могат да отговорят на въпроси, свързани с предоставените факти в брошурата, както и с техническите начини, използвани за създаването на брошурата

Учениците могат прецизно да отговорят на повечето въпроси, свързани с предоставените факти в брошурата, както и с техническите начини, използвани за създаването на брошурата

Учениците могат прецизно да отговорят на някои въпроси, свързани с предоставените факти в брошурата, както и с техническите начини, използвани за създаването на брошурата

Участниците нямат достатъчно знания за съдържанието и техническите характеристики на брошурата

Графики/Снимки

Графиките подхождат добре на текста и се получава подходящо съчетание от графики и текст

Графиките подхождат добре на текста, но са твърде много

Графиките подхождат добре на текста, но са твърде малко и брошурата изглежда “претоварена” с текст

Графиките не съответстват на текста и изглеждат хаотично подбрани

Оценка и коментар:Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето Проект 4 -

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница