Програма " околна среда 2007-2013 г." Решения за по-добър живот Дирекция на природен парк „Витоша"Дата14.06.2017
Размер214.98 Kb.
#23537
ТипПрограма

Европейски съюз

Европейски фонд за регионално развитие


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”Решения за

по-добър живот


Дирекция на природен парк „Витоша”

Гр. София, ул. „Антим I” № 17

тел: 02 9895377, факс: 02 9895377

електронен адрес: dppvitosha@iag.bgПроект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”

Договор № DIR-5113326-C-010
Д О Г О В О Р

№ ………………. / .........2014 г.

Днес,..................2014 г., в гр. София, между:
Дирекция на Природен парк “Витоша”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Антим I” № 17, с БУЛСТАТ/ЕИК 130044740, представлявана от Снежана Петрова – директор и Нели Димитрова – гл. счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
...................................................................., със седалище и адрес на управление: .................................................. с ЕИК ........................................, представлявано от ......................................................................................., наричана по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
на основание чл. 101 „е” от Закона за обществените поръчки се споразумяха за следното:

I. Предмет и СРОК на договора
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да приема да изпълни срещу заплащане дейностите включени в услуга с предмет: „Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica), намиращи се извън адаптационната ограда, с цел намаляване на риска от бракониерство”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, съгласно посоченото в Техническата спецификация от „Указанията за участие” и Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Приложения №1, №2 и № 3, представляващи неразделна част от настоящия договор.

(2) Качеството и очакваните резултати от изпълнението на дейностите по предмета на договора, трябва да съответстват на изискванията на настоящия договор, на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) При изпълнението на договора следва да се спазват изискванията на действащото общностно и национално законодателство и актовете в областта на Структурните фондове на ЕС и правилата на Оперативна програма ”Околна Среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС).

(4) С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с действащите правила на ОПОС.


Чл. 2. Срокът на изпълнение на настоящия договор е до 30.06.2015 г., като договорът се сключва под условие. В случай че до 12.01.2015 г. не бъде получено решение на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ за удължаване срока за изпълнение на дейност 1.6. „Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica), намиращи се извън адаптационната ограда, с цел намаляване на риска от бракониерство” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, настоящият договор се прекратява, като не поражда никакви права и задължения за страните по него.

II. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Цената на услугата е в размер ……. . . . (словом……………….) лв. без включен ДДС и ……….(словом ………..) лв. с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща Приложение № 3, неразделна част от договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извърши плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

1. Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от цената по чл. 3, ал. 1, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след влизане в сила на Договора и след представяне на оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Окончателно плащане – след монтиране на терен и въвеждане в експлоатация на всички компоненти от системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica). Окончателното плащане в размер на 80 % (осемдесет процента) от цената по чл. 3, ал. 1 е платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представянето на:

- подписан двустранeн констативeн протокол за качественото изпълнение на дължимите дейности по договора и представена оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Всички плащания по договора ще се извършват по банков път по следната сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:.........................................................

Клон:..........................................................

ВІС:............................................................

ІВАN:..........................................................

(4) Във фактурите по ал. 2 задължително трябва да присъства наименованието на оперативната програма, номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и дата на договора за услугата, по който е извършено плащане. Фактурата по ал. 2, т. 2 или приложеният към нея протокол трябва да съдържат подробна информация за извършените услуги - вид, количество и единична цена.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по настоящия договор има право:

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествено, добросъвестно и в срок изпълнение на този договор.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да извършва проверка, при необходимост и на мястото на изпълнението, относно точното и качествено изпълнение на договора.

3. При констатиране на некачествено изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да го поправи за своя сметка, в срок не по-дълъг от 10 (десет) календарни дни от констатирането му, като това не е основание за удължаване срока на договора.

4. Да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез упълномощените от него лица, по повод изпълнението на възложените дейности и да изисква доработване, допълване, преработване и др. в случаите, когато същото е непълно, не съответства на изискванията му и не са постигнати резултатите, съгласно посоченото в Техническата спецификация от „Указанията за участие”, Приложение №1.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

а) количество и некомплектност на оборудването/отделните компоненти (явни недостатъци);

б) качество (скрити недостатъци):

- при доставяне на оборудване/ отделни компоненти не от договорения вид, посочен в техническата спецификация;

- при констатиране на дефекти при употреба на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica).

в) Рекламации за явни и скрити недостатъци се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез съставянето на протокол, подписан и от двете страни.

г) Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставеното оборудване/отделните компоненти.

д) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им.

е) В рекламациите се посочва номерът на договора, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ж) В 10 (десет) дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

з) При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в десет дневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави до мястото на изпълнение количеството липсващи в доставката/некомплектни договорени стоки/ отделни компоненти и да ги въведе в експлоатация.

и) При рекламация за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в десет дневен срок от получаването й да замени доставените недоговорени по вид / дефектни стоки/отделни компоненти за своя сметка и риск или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне съответната част от заплатената цена, ведно с дължимите лихви.

й) Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да се доставят нови стоки/ отделни компоненти принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се упражнява от него под формата на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

к) Рекламираните стоки/ отделни компоненти се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията и/или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които са настъпили вреди за трети лица при изпълнение на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава:

1. да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация за изпълнение на договора.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме изпълнените съгласно клаузите на този договор дейности, като за целта подписва констативен протокол за изпълнените дейности.

3. При добросъвестно и професионално изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в договора.

4. В случай, че срокът за изпълнение на дейност 1.6. „Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica), намиращи се извън адаптационната ограда, с цел намаляване на риска от бракониерство” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша” бъде удължен, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в тридневен срок, считано от датата на получаване на решението за удължаване.

Чл.5. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава:

1. незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички заподозрени и/или доказани случаи на измама или нередност. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви;

2. да извърши дейностите – предмет на настоящия договор точно, качествено и в срок, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ описани в Техническата спецификация от „Указанията за участие”, неразделна част от настоящия договор;

3. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

4. при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да предоставя писмена информация, съдържаща конкретни етапи на работа по изпълнението на договора;

5. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

6. да отстранява за своя сметка посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и пропуски в изпълнението;

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни задълженията си по договора точно (в количествено, качествено и времево отношение), в съответствие с Техническата спецификация от „Указанията за участие”, Приложение №1 и Техническото и Ценовото си предложение, Приложения №2 и № 3 към настоящия договор и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ;

9. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в указанията на Договарящия орган съобразно предмета на процедурата, които му се предоставят при подписване на договора;

10. да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити, включително задълженията по чл. 102 от Общите условия по договора за безвъзмездна финансова помощ, които му се предоставят при подписване на договора;

11. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място;

12. да докладва за възникнали нередности;

13. да възстановява суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;

14. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

15. да посочва в документите, които издава при изпълнение на договора, наименованието на оперативната програма, номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и дата на договора, по който е извършено плащане;

16. да спазва изискванията за съхранение на документацията, свързана с изпълнението на договора за избор на изпълнител, приложими и по отношение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с изискванията на чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

17. да прилага към всеки от разходооправдателните документи (фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност), документ удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите, предвидени в тези документи, въз основа на посочените единични цени и количества.

18. да предостави авторските права върху разработените материали, във връзка с изпълнението на настоящия договор, по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, единствено и изключително на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

19. носи отговорността, резултатите от изпълнението на договора, обект на авторско право, да не бъдат използвани от него, негови представители или автори, нито правата върху същите да бъдат прехвърляни на трети лица.

20. Да осигури минимален гаранционен срок на обслужване на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica) ……………(словом) календарни месеца, считано от датата на подписване на протокола за въвеждане в експлоатация на всички компоненти на системата. Гаранционното сервизно обслужване да включва разходи за труд, резервни части и транспорт.

21. Да разработи оптимизирана /усъвършенствана/ и разширена система за регистриране на изстрели на база на техническите характеристики на наличната такава и съобразно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за усъвършенстването й, посочени в Техническа спецификация от „Указанията за участие”.

22. Да разработи Система от камери за контрол на бракониерството;

23. Да осъществи собствени проучвания и тестване в реални условия на терен на двете системи, като за целта осигури инсталиране на най-малко 3 контролно-измервателни точки. Периодът за тестване е 3 месеца от подписване на договора.

24. Да разработи Метеостанция за измерване на параметри на околната среда.

25. Да разработи Web-базирано приложение за отдалечен достъп от потребителите.

26. Да доусъвършенства предоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ софтуер и сървър;

27. Да осъществи тестване в реални условия на цялостният софтуер за управление, централният сървър за обработка на данните и Web-базираното приложение за отдалечен достъп. Периодът за тестване е до 3 месеца от датата на подписване на договора.

28. Да въведе в експлоатация всички компоненти, включително монтиране на двете системи на терен, на места, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

29. Да осигури 4 броя таблети с такива характеристики, че да осигуряват съвместима работа с двете системи, включително софтуера, сървъра, уеб-приложението.

30. Да осигури 1 брой алуминиева телескопична стълба за обслужване с височина в разгънато състояние 5 м.

31. Да осигури в случай на авария на системата или нейн компонент гаранционната сервизна поддръжка и да отстранява възникнал проблем в рамките на работното време на крайния получател при максимално време на реакция/отстраняване на повредата – 90 мин./24 часа от получаването на сервизна заявка. В случай на невъзможност повредата на дефектиралата гаранционна стока да бъде отстранена в уговорения срок, същата следва да бъде заменена с друга за временно ползване.

32. Влаганите компоненти в системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози да бъдат нови и оригинални и да бъдат придружени от съответните сертификати за произход и качество на производителя, както и с гаранционна карта.

33. Предлаганото оборудване да е ново, неупотребявано, в производство в момента и да има поддръжка за него, да съответства на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в Техническа спецификация от „Указанията за участие” и да е в текущата продуктова листа на производителя;

34. Да осигури за своя сметка товаро-разтоварните дейности и транспорта по доставката до мястото на изпълнение и в случаите на гаранционно сервизно обслужване.


(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. при качествено, добросъвестно и в срок изпълнение на този договор да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уговореното възнаграждение, при условията, в размера и сроковете на този договор;

2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на изпълнените съгласно клаузите на този договор задачи;

3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за изпълнение на този договор.


IV. РЕД И НАЧИНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 6. (1) Успешното и в срок изпълнение на задачите по договора се удостоверява с подписване на констативен протокол за извършените дейности по договора.

(2) Констативният протокол се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два екземпляра по утвърден образец, приложение № 4 от настоящия договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението със съставянето на двустранен констативен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или от упълномощени от тях лица, както следва:

1. Приема без забележки извършената работа по монтиране на терен и въвеждане в експлоатация на всички компоненти от системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica), когато са постигнати качествено и в срок договорените крайни резултати.

2. Отказва приемането на извършеното, когато има несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в двустранен констативен протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за негова сметка.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме извършените дейности по чл. 1, ал. 1 от договора, или на част от тях, ако те не съответстват по обем и качество на неговите изисквания и не могат да бъдат коригирани в съответствие с указанията му и действащите правила на ОПОС, както и да не плати разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на този договор, които са недопустими за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие и ОПОС.V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 7. (1). Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнението на задълженията на страните по него;

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3. От изправната страна при виновно неизпълнение на договора от другата страна;

4. От ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията си по договора.

5. В случай че до 12.01.2015 г. не бъде получено решение на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ за удължаване срока за изпълнение на дейност 1.6. „Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica), намиращи се извън адаптационната ограда, с цел намаляване на риска от бракониерство” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор едностранно, без предизвестие, с писмено уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му не е в състояние да изпълнява своите задължения. В този случай, той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на фактически предоставените услуги по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор.

Чл. 8. Изменения на настоящия договор са възможни само при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.VI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 9. (1) За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) от цената, определена за изпълнение на настоящия договор, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. Неизпълнение е налице и когато и в срока по чл. 6, ал. 3, т. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ забележки.

(2) При пълно неизпълнение на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи съответното плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоеното авансово плащане и дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на договора.

(3) При частично неизпълнение или частично некачествено изпълнение (под некачествено изпълнение се има предвид изпълнение, което не е в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в техническата спецификация от „Указанията за участие”), в случай, че в срока по чл. 6, ал. 3, т. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ забележки, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане, в размер, съобразно стойността на неизпълнените или некачествено изпълнените работи. В тези случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнените или некачествено изпълнените работи.

(4) Когато при наличие на рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по чл. 4, ал. 1, т. 5 от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) от цената, определена за изпълнение на настоящия договор.

(5) В случай, че по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не бъдат спазени сроковете за плащане, същият дължи неустойка в размер на законната лихва върху просрочената сума за периода на забавата.

(6) Сумите на неустойките по чл. 9, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се прихващат от средствата за окончателното плащане

Чл. 10. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

VIІ. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ФОРСМАЖОРНИ УСЛОВИЯ
Чл. 11. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договора, явяващо се пряка и непосредствена последица от настъпване на форсмажорни обстоятелства.

Чл. 12. Страната, позоваваща се на форсмажорни обстоятелства, е длъжна до 5 дни от възникването незабавно да извести другата страна, че са възникнали пречки от обективен характер, които ще попречат на изпълнението на договорените условия.

Чл. 13. Страната, която се ползва от освобождаването от отговорност, трябва да изпрати на другата страна заедно с известието по чл. 12 и констатиращия възникването на събитието официален документ, изходящ от съответната търговска палата, държавен орган или общинска администрация. Същият следва да съдържа информация за причинната връзка между форсмажорните обстоятелства и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.

Чл. 14. Страната, която се позовава на форсмажорни обстоятелства, трябва да уведоми другата страна за прекратяване на събитието, също в срок от 5 дни от прекратяването.

Чл. 15. Ако посочените по–горе уведомления и съобщения не се изпратят в посочените срокове и начини, страната не може да се ползва от освобождаването от отговорност.

Чл. 16. В случаите на форсмажорни обстоятелства и доколкото те имат влияние върху сроковете по договора, съответните срокове се удължават с времето, през което е било налице непреодолима сила, в случай, че това е възможно.

Чл. 17. Ако форсмажорните обстоятелства продължат повече от една седмица, страната, която не се ползва от освобождаването от отговорност може да прекрати изцяло или отчасти договора.

VIІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 18. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не разпространяват информация относно финансовите си взаимоотношения, както и факти и обстоятелства, които биха засегнали интересите на всяка една от тях пред трети лица.

Чл. 19. Страните по настоящия договор решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при не постигане на съгласие, въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл. 20. За ДПП „Витоша” изпълнението на договора се координира от ланд. архитект Снежана Петрова и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да приема информация само и единствено от нея или от друго изрично упълномощено лице от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което същият следва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 21. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лице за контакти, което ще отговаря и за координацията на договора и неговото изпълнение е: ....................................................

Чл. 22. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


Приложения: 1. Указания за участие – Техническа спецификация;

2. Техническо предложение на Изпълнителя;

3. Ценово предложение на Изпълнителя

4. Констативен протокол;

5. Декларация по чл. 5, ал. 1, т. 1 от настоящия договор;

6. Декларация по чл. 5, ал. 1, т. 9 и т. 10 от настоящия договор.ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДПП «ВИТОША» :


________________________

________________________

Ландш. инж. Снежана Петрова
Директор на ДПП „Витоша”


________________________
Нели Димитрова – гл. счетоводител на ДПП „Витоша”
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№...................................................

Днес, ..........................., се състави настоящият протокол на основание чл. 6 от Договор №........................, между Дирекция на Природен парк „Витоша” и ............................................................. с който удостоверява изпълнението от........................ (наименование на изпълнителя) за извършени дейности…………………..за периода/ срок от ....................................


Приемам изпълнението без забележки/със забележки:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Настоящият протокол да послужи пред възложителя за изплащане на дължимото възнаграждение.

Протоколът се изготвя в два еднообразни екземпляра по един за всяка страна.ПРЕДАЛ:.................................... ПРИЕЛ:.......................................................

(ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ, ПОДПИС)
Дата:............................................. Наталия Илиева - ст. експерт в сектор „КО
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаният/а

.............................................................................в качеството ми на представляващ.......................................

Изпълнител по договор .........../.............. по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 приоритетна ос 3 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

декларирам, че:


 1. Запознат/а съм с определението за нередност, съгласно член 2 от Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година, а именно:

„Нередност“: всяко нарушение на разпоредба на Общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет.

 1. Запознат/а съм с определението за измама, съгласно чл.1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:

Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие, свързано с:

  • Използването или представянето на грешни, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или неоправдано използване на средства от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от Европейските общности или от тяхно име;

  • прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;

  • разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.

 1. Запознат/а съм, че съгласно одобрената Процедура за администриране на нередности в рамките на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.”, следва да подавам сигнали за наличие на нередности и измами или подозрение за нередности и измами на служителя по нередности на бенефициента;

 2. Запознат/а съм, че при наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности със случая на нередност, информацията се подава директно до един или няколко от следните органи:

  • Ръководителя на структурата, администрираща оперативната програма;

  • Ресорния заместник-министър или ръководител на ведомството;

  • Председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета) и до ръководителя на дирекция „Координация на борбата с измамите със средства на Европейския съюз (АФКОС)” в Министерството на вътрешните работи;

  • Европейската служба за борба с измамите към Европейската комисия в Брюксел (ОЛАФ).

 3. Запознат/а съм с Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС, приета с Постановление № 285 на Министерски съвет от 2009г.

Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра - по един за деклариращия и за служителя по нередности на бенефициента.


Дата ..........2014 г. Подпис на деклариращия: ...................ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаният/а

.............................................................................в качеството ми на представляващ.......................................

Изпълнител по договор .........../.............. по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 приоритетна ос 3 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”


декларирам, че:


 1. Получих от бенефициента на електронен носител изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в указанията на Договарящия орган.
 1. Получих от бенефициента на електронен носител задълженията по чл. 102 от Общите условия по договора за безвъзмездна финансова помощ.

Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра - по един за деклариращия и за служителя по нередности на бенефициента.


Дата ...........2014 г. Подпис на деклариращия: ...................


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница