Програма по дисциплината: ": компютърни архитектури" включена в учебния план на специалността " Компютърни системи и технологии"Дата18.09.2016
Размер53.59 Kb.
ТипПрограма
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ “ EЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

----------------------------------------------------------------------------------

Утвърдил:


Декан:………………………………

/ доц. Д. Петров /УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината: “: КОМПЮТЪРНИ АРХИТЕКТУРИ”

включена в учебния план на специалността Компютърни системи и технологии”

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Компютърен инженер

Професионално направление: “комуникационна и компютърна техника”

Катедра : “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Габрово, 2002 год.ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятието

Семестър

ХорариумЛекции

6(7)

45(21)Лабораторни упражнения

6(7)

30(15)Курсов проект

7(8)

+Изпит

6(7)

+


АНОТАЦИЯ

Учебната дисциплина компютърни архитетури има за цел да формира знания за архитектурните аспекти на съвременните изчислителни системи,процесите на архитектурна декомозиция, фукционално обособяване на модули и подсистеми, за особенностите на системната интеграция и архитектурните взаимодействия, прояваващи се в процеса на обслужване на реални приложни изчислителни процеси и задачи..

База за усвояване на учебното съдържание са знанията на студентите, придобити по дисциплините “Цифрова схемотехника”,”Анализ и синтез на логически схеми”,”“Микропроцесорна техника”и “Организация на компютъра”. Учебната дисциплина е основа за изграждане на знания по “Операционни системи”, и “Компютъни мрежи”.

В учебното съдържание са представени принципите за организация на компютърните архитектури от гледна точка на реализацията на системата инструкции, организацията на паметта, мехнизма на изпълнение на инструкции и приложните аспекти на архитектурните модели за релизация на изчислителните системи. Разгледани са познатите базови архитектурни модели, като са очертани и изведени тенгенциите и принципите за развитие на технологиите в областта на архитектурните решения и системната интеграция.
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

А. ЛЕКЦИИ
Модул I:Въведение в компютърните архитектури. Архитектурни модели за развиване на системата инструкции ( Хорариум 15 часа; Лекции - 11 часа, Лаб. упражнения - 4 часа)

1.1. Задачи на процеса на проектиране на компютърни архитектури 1 час

1.2. Оценка на производителността на компютърните архитектури 1 час

1.3. Методически особености и принципи на проектирането на компютърни системи 1 час

1.4. Класификация на архитектурните модели 2 часа

1.5. Адресиране на паметта 2 часа

1.6. Типове денни и операнди 2 часа

1.7. Декодиране на инструкции 2 часа


Модул II:Паралелизъм на ниво: “Система инструкции”. Динамично изпълнение на инструкции – архитектурни реализации, принципи и характерни особености ( Хорариум 16 часа; Лекции - 12 часа, Лаб. упражнения - 4 часа)

2.1. Паралелизъм на ниво: “Изпълнение на инструкции” – концепции 2 часа

2.2. Оптимално управление на преходите и алгоритми за димнамично предсказване 2 часа

2.3. Спекулативно изпъленние на инструкции 2 часа

2.4. IPL-принципи и реализации 2 часа

2.5. Интегрирани решения – P6-архитектури 2 часа

2.6. Приложни аспекти – нишков паралелизъм 2 часа
Модул III:Паралелизъм на ниво: “Изпълнение на инструкции” – технологии и архитектурни особености на на програмната реализация - ( Хорариум 16 часа; Лекции - 8 часа, Лаб. упражнения - 8 часа)

3.1. Компилатори за ILP 2 часа

3.2. Предсказване на статични преходи 2 часа

3.3. IA-64 Архитектури 4 часа

3.4. IPL за мобилни процесори 2 часа

Модул IV:Приложни аспекти на компютърните архитектури ( Хорариум 30 часа; Лекции - 16 часа, Лаб. упражнения - 14 часа)

4.1. RISC архитектури за настолни компютри, сървъри и промишлени компютри 2 часа

4.2. Алтернативи на RISC архитектурите: Intel 80x86 4 часа

4.3. VAX-алтернативи на RISC архитектурите 2 часа

4.4. IBM 360/380 архитектури за миникомпютри 2 часа

4.5. Векторни процесори – архитектурни особености 4 часа

4.6. Модели на реализация на паралелни архитектури 2 часа

4.7. Фамилия Т9000 и реализации на базовите модели на паралелни архитектури 2 часаВ. ЛАБОРАТОРНИ УП РАЖНЕНИЯ
1.1.Експериментална оценка на производителността на компютърни архитектури 2 часа

1.2.Инструкции и приложни аспекти на методите за адресиране 2 часа

2.1.Приложение на вградените в системата инструкции средства за повишаване на производителността на базовите алгоритми – реализация и метрична оценка на алгоритъм за бърза сортировка на многомерни масиви 4 часа

3.1.Оптимални компилатори – алтернативно компилиране и принципи на оптималното компилиране 4 часа

3.2.Експетиментално изучаване на влиянието на архитектурната реализация върху производителността на компютърните системи 2 часа

3.3.Паралелни изчислителни архитектури – симулация на комуникациоинни модели от тип “общ ресурс памет” 2 часа

4.1.Паралелни изчислителни архитектури – симулация на комуникациоинни модели от тип “обмен с пощенски кутии” 2 часа

4.2.Приложни аспекти на суперскаларните архитектури – оценка на времевите загуби при фрагментиране/дефрагментиране в изчислителни архитектури на шлюзове. 4 часа

4.3.Приожни задачи и идентификация на архитектурните решения в областта на системите за автоматизация на технологичните процеси 2 часа

4.4.Приложни аспекти на архитектурните модели за информационна обработка в реално време 4 часа


Д. ИЗПИТ


Изпитът се провежда на два етапа:

Етап 1: Практическа задача за програмиране – оценка Е1

Етап 2: Писмено изложение по теоретичен въпрос – оценка Е2

Оформянето на крайната оценка е съгласно приетата методика от катедра КСТ.ЛИТЕРАТУРА
D. Dill, S. Park, A. Nowatzyk, “Formal Specification of Abstract Memory Models”, Research on Integrated Systems: Proceedings of the 1993 Symposium, Ed. G. Borriello and C. Ebeling, MIT Press, 1993

A. Nowatzyk, G. Aybay, M. Browne, E. Kelly, M. Parkin, W. Radke, S. Vishin, “Exploiting Parallelism in Cache Coherency Protocol Engines”, EuroPar’95, Stockholm, August 1995

T. J. Fountain, Parallel Computing: Principles and Practice, Cambridge University Press, New York, 1994.

R. W. Hockney and C. R. Jesshope, Parallel Computers 2: Architecture, Programming and Algorithms, Institute of Physics Publishing, Philadelphia, 1988.

K. Hwang, Advanced Computer Architecture: Parallelism, Scalability, Programmability, McGraw-Hill, New York, 1993.

D. E. Lenoski and W.-D. Weber, Scalable Shared-Memory Multiprocessing, Morgan Kaufmann, San Francisco, CA, 1995.

H. S. Stone, High-Performance Computer Architecture, 3rd ed., Addison-Wesley, Reading, MA, 1993.

R. Miller and Q. F. Stout, Parallel Algorithms for Regular Architectures: Meshes and Pyramids, MIT Press, Cambridge, MA, 1996.

Y. Censor and S. A. Zenios, Parallel Optimization: Theory, Algorithms, and Applications, Oxford University Press, New York, 1997.

E. Chu and A. George, Inside the FFT Black Box: Serial and Parallel Fast Fourier Transform Algorithms, CRC Press, Boca Raton, FL, 1999.

G. C. Fox, M. A. Johnson, G. A. Lyzenga, S. W. Otto, J. K. Salmon, and D. W. Walker, Solving Problems on Concurrent Processors, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1988.

G. E. Karniadakis and R. M. Kirby, Parallel Scientific Computing in C++ and MPI, Cambridge University Press, New York, 2002.

J. J. Modi, Parallel Algorithms and Matrix Computation, Oxford University Press, New York, 1988.

J. M. Ortega, Introduction to Parallel and Vector Solution of Linear Systems, Plenum Press, New York, 1988.

Y. Robert, The Impact of Vector and Parallel Architectures on the Gaussian Elimination Algorithm, John Wiley & Sons, New York, 1990.

СЪСТАВИЛИ:


/проф. д-р инж. Н. Синягина/

/доц. д-р инж. О. Асенов/


Учебната програма е обсъдена и приета на Катедрен съвет на катедра “Компютърни системи и технологии” с протокол N ….. от 200….г.
Р-Л КАТЕДРА:

/доц. д-р инж. Л. Цеков/


Учебната програма е приета на Факултетен съвет на факултет “Електротехника и електроника” с протокол N.......от ......................200…. г.
ЗАМ. ДЕКАН УР:

/доц. д-р инж. П. Жечев/
Каталог: docs -> Bachelor -> III%20Kurs -> Sem%20VI
Sem%20VI -> Министерство на образованието и науката
Sem%20VI -> Програма по дисциплината : "компютърна периферия" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
III%20Kurs -> Литература по Операционни системи. Съставил: /гл ас д-р Елена Захариева
III%20Kurs -> Програма По дисциплината: микропроцесорна техника
Sem%20VI -> Програма по факултативната дисциплина: " Оптични комуникации " включена в учебния план на специалност: " компютърни системи и технологии"
III%20Kurs -> Програма по дисциплината : "технология на програмирането" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
III%20Kurs -> Програма по дисциплината : "цифрова схемотехника" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
III%20Kurs -> Електротехника и електроника


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница