Програма по дисциплината : "технология на програмирането" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"Дата05.08.2017
Размер56.38 Kb.
ТипПрограма
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ “ EЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

-------------------------------------------------------------------------------------

Утвърдил:


Декан:………………………….

/ доц.д-р инж. Д. Петров /УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината: “ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОГРАМИРАНЕТО”

включена в учебния план на специалността:

Компютърни системи и технологии”

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

Професионална квалификация: Компютърен инженер

Професионално направление: “Комуникационна и компютърна техника”

Катедра : “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Габрово,

2002 год.ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятието

Семестър

ХорариумЛекции

( 5 )

( 15 )Семинарни упражнения

( - )

( -)Лабораторни упражнения

( 5)

( 15 )Курсова работа ( Курсов проект)

( - )

( - )Текуща оценка

( 5 )

( ТО )


АНОТАЦИЯ
Дисциплината "Технология на програмирането" обхваща два дяла: "Стил на програмирането" и "Качество на програмните системи". Разглеждат се основни положения на съвременните методологии за проектиране и реализация на програмните системи. Отразени са резултатите от изследванията на естеството и методите за разработване на програми. Технологията на програмирането е представена като обширна област от средства и методи за разработване на програмни системи, като са обхванати различни аспекти: управленски, отнасящи се до сигурността (безопасността) на данните, динамика на проекта, системно проектиране, разпределение на функциите на програмната система, структуриране на програмната система, методологии за тестване на програмни системи, методи за проверка и утвърждаване. Разгледани са основните насоки на управлението на програмния проект. Даден е цялостен поглед върху основните елементи на средата, които се контролират по време на разработването на програмна система. Разглежда се жизненият цикъл на програмните системи, като основа за непосредствени сравнявания между управлението на програмните системи и физическите процеси, описвани и моделирани с програмните системи.

Дисциплионата има входни връзки с дисциплините "Програмиране и използване на компютри" и "Програмни езици". Изходните връзки са към дисциплините "База от данни", "Информационни системи", "Системи с изкуствен интелект".СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
А. ЛЕКЦИИ
Модул I : Стил на програмирането.

(Хорариум - 15 часа; лекции - 8 часа, лаб. упражнения № 1,2,3,4 - 7 часа)
Тема 1.1. Основи на управлението на програмния проект

Жизнен цикъл на програмните продукти. Планиране и управление на проекта.

2 часа
Тема 1.2. Проектиране на програмни системи

Методи на проектирането. Динамика на проекта. Системно проектиране. Разпределение на функциите на програмната система. Структуриране на програмната система. Проверка и утвърждаване на проекта.

2 часа
Тема 1.3. Структурно програмиране

Цели на структурното програмиране. Теория и методи на структурното програмиране. Основни управляващи структури. Предкомпилатори.

2 часа
Тема 1.4. Симетрия и асиметрия на програмния код. Странични ефекти на асиметричния код.

2 часа


Модул II : Качество на програмните системи

(Хорариум 15 часа; лекции - 7 часа, лаб. упражнения № 5,6,7,8 - 8 часа).
Тема 2.1. Проверка и утвърждаване на проекта на програмна система.

Надеждност. Проверка, утвърждаване и удостоверяване. Методологии за тестване на програмни системи. Автоматизирано тестване. Тестване на системи, работещи в реално време.

4 часа
Тема 2.2. Сигурност и неприкосновеност

Нива на защита. Защитни механизми на ниво операционна система. Идентификация и автентификация на потребителите. Криптография.2 часа

Тема 2.3. Измерване на сигурността.

Методи за измерване на сигурността на програмните системи. Тестване.1 часа
Б. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Упражнения мюкъм лекционен модул 1:

Тема 1.

Планиране и управление на проекта на програмна система. 2 часаТема 2.

Методи и инструментални средства за проектиране на програмни системи. 2 часа


Тема 3.

Структуриране на програмната система. 2 часаТема 4.

Редактори за настройка на програмите. 1 час


Упражнения към лекционен модул 2:

Тема 5

Симетричен и асиметричен код на програмите. 2 час


Тема 6.

Методологии за тестване на програмни системи. Автоматизирано театване. Тестване на системи, работещи в реално време. 2 часа


Тема 7.

Нива на защита. Защитни механизми на ниво операционна система. 2 часа


Тема 8

Идентификация и автентификация на потребителите. Криптография. 2 часаВ. ФОРМИ ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА ПО ДИСЦИПЛИНАТА

1. Форма на изпитване - всеки студент избира една тема от конспекта и в рамките на семестъра разработва своя теза. Тезите се докладват, обсъждат и оценяват през последната седмица от семестъра с участието на студентската подгрупа.

2. Мнението на асистента се формира по време на лабораторните упражнения.

Оформянето на крайната оценка е съгласно приетата методика от катедра КСТ.


Г. МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМО АПАРАТНО И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ:

1. Микрокомпютри с оперативна памет не по-малко от 64 MB и твърд диск 1.2 GB.

2. Операционна система: WINDOWS NT/WINDOWS 2000

3. Програмни системи: MicroSoft C/C++ с редактори за настройка на програмите.ЛИТЕРАТУРА
1. Йенсен Р., Ч. Тониз "Технологив на програмирането", ДИ "Техника", 1987

2. Van Gurp J. "On the Design and Preservation of software", Ph.D Thesis, Rijks Universiteit Groningen, 2003

3. Mens T., S. Demeyer, D. Janssen "Formalising Behavior Preserving Program Transformations",Universiteit Antwerpen, Belgium, 2002

4. Mens K., T. Mens , M. Wermelinger "Maintaining Software Trough Intentional Source-code Views", SEKE'02, July 15-19, Ischia, Italy, 2002

5.Jazayeri M. "On Architectural Stability and Evolution", Technishe Universitat, Wien, 2002

6. Demeyer S., T. Mens, M. Wermelinger "Towards a Software Evolution Benchmark", Universitait Antwerpen, 2000

7. Mens T., M. Wermelinger "Formal Foundations of Software Evolution: Workshop Report", Programming Technology Lab, Vrije Universiteit, Brussel, Belgium, 2001

8. Lanza M. "The Evolution Matrix: Recovering Software Evolution using Software Visualization Techniques", Software Composition Group, Univrsity of Bern, Switzerland, 2001

9. Mens T., S. Demeyer "Evolution Metrix", IWPSE, Vienna, Austria, 2001

10. Mens T., G. H. Galal "4th Workshop on Object-Oriented Architectural Evolution",Vrije Universiteit, Brussel, Belgium, 2001


СЪСТАВИЛИ:

/доц.. д-р инж. А. Дончев/

/доц. д-р инж. М.Тодорова/

Учебната програма е обсъдена и приета на Катедрен съвет на катедра “Компютърни системи и технологии” с протокол № ….. от…………. 2003….г.

Р-Л КАТЕДРА:

/доц. д-р инж. Л. Цеков/

Учебната програма е приета на Факултетен съвет на факултет “Електротехника и електроника” с протокол №.......от ......................2003…. г.


ЗАМ. ДЕКАН:

/доц. д-р инж. П. Жечев/
Каталог: docs -> Bachelor -> III%20Kurs -> Sem%20V
Sem%20V -> Министерство на образованието и науката
Sem%20V -> Програма по дисциплината : "компютърна периферия" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20V -> Програма по дисциплината: ": компютърни архитектури" включена в учебния план на специалността " Компютърни системи и технологии"
Sem%20V -> Лабораторно упражнение n 1 Динамична памет
Sem%20V -> Литература по Операционни системи. Съставил: /гл ас д-р Елена Захариева
Sem%20V -> Програма По дисциплината: микропроцесорна техника
Sem%20V -> Програма по факултативната дисциплина: " Оптични комуникации " включена в учебния план на специалност: " компютърни системи и технологии"
Sem%20V -> Програма по дисциплината : "цифрова схемотехника" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20V -> Електротехника и електроника


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница