Програма по дисциплината : "компютърна периферия" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"Дата14.09.2016
Размер55.89 Kb.
ТипПрограма


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ “ EЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

-------------------------------------------------------------------------------------

Утвърдил:


Декан:………………………….

/ доц.д-р инж. Д. Петров /УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината: “КОМПЮТЪРНА ПЕРИФЕРИЯ”

включена в учебния план на специалността:

Компютърни системи и технологии”

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

Професионална квалификация: Компютърен инженер

Професионално направление: “Комуникационна и компютърна техника”

Катедра : “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Габрово,

2002 год.ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятието

Семестър

ХорариумЛекции

VI (IX)

45 (18)Семинарни упражнения

-

-Лабораторни упражнения

VI (IX)

30 (15)Курсов проект (изборен)

VII (X)

-Изпит

VI (IX)

АНОТАЦИЯ
Дисциплината “КОМПЮТЪРНА ПЕРИФЕРИЯ” има за цел да даде необходимия обем знания на студентите от специалност “Комшютърни системи и технологии” в областта на проектирането и използването на периферни устройства и системи в изчислителната техника.

Предмет на изучаване в дисциплината са различните видове съвременни периферни устройства като плотери, дигитайзери, интерактивни манипулатори, принтери, скенери, камери, графични станции и дисплеи, програмни езици за управление, а също така и интерфейсите за обмен в електронно-изчислителната техника.

Тя се предшества от дисциплините “Синтез и анализ на логически схеми”, “Цифрова схемотехника”, “Микропроцесорна техника” и др. и поставя широка основа за дисциплините от следващите семестри, като се явява и база при дипломното проектиране.

Предвидените лабораторни упражнения конкретизират лекционния материал и го обогатяват с практически подходи при използването на периферни устройства за компютърните системи и средствата за комуникация.

За усвояване на дисциплината са необходими знания по цифрова, микропроцесорна, преобразувателна и аналогова техника.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМАА. ЛЕКЦИИ

Модул 1: Интерфейси. Дисплеи. (Лаб. упр. от №1, №2, №3, №4, №15). (Хорариум - 31 часа; Лекции - 21 часа, Лаб. упражнения - 10 часа).


1.1. Изисквания към графичните периферни устройства.- 1 час

1.2. Паралелен интерфейс. – 1 час

1.3. Интерфейс Cntronics. – 1 час

1.4. Интерфейс IEEE- 488. – 1 час

1.5. Последователен интерфейс. – 1 час

1.6. Стандарти за последователен обмен (RS-232C, V24, RS-423, RS485). – 1 час

1.7. Интерфейс с токов кръг. – 1 час

1.8. Интерфейс I2C. – 1 час

1.9. Интерфейс D2B. – 1 час

1.10. Класификация на дисплеите. – 1/2 часа

1.11. Видеоадаптери и видеомонитори. 1,5 часа

1.12. Видеоблок. - 1 час

1.13. Цветен видеомонитор. Принцип на получаване на цветно изображение. ЕЛТ за цветно изображение. Блокова схема на цветен видеомонитор. – 3 часа

1.14. Векторни дисплеи. – 2 часа

1.15. Графични терминали и станции. - 1 час

1.16. Дисплеи на основата на плоски панели (електролуминисцентни, газовоплазмени, течнокристални, фероелектрически). - 2 часа

1.17. Рекламни дисплеи. – 1 час

Модул 2: Устройства за въвеждане на информацията. (Лаб. упр. №5, №6, №7, №8). (Хорариум 17 часа; Лекции - 9 часа, Лаб. упражнения - 8 часа).


2.1. Интерактивни манипулатори. – 1 час

2.2. Дигитайзери. – 1 час

2.3. Модел на индуктивен дигитайзер. – 1 час

2.4. Формален модел на функционалността на дигитайзер. – 1 час


2.5. Скенери и цифрови камери 1 час

2.6. Bar-кодове. – 1 час

2.7. Оптични носители (CD). – 1 час

2.8. Мултимедийни входни устройства. – 2 часа

Модул 3: Плотери. Принтери. (Лаб. упр. №9, №10, №11, №12, №13 и №14). (Хорариум 27 часа; Лекции - 15 часа, Лаб. упражнения - 12 часа).


3.1. Класификация на плотерите. – 1/2 часа

3.2. Векторни плотери – 1,5 часа

3.3. Механични конструкции на векторните плотери. – 1 час

3.4. Управление на позициониращи системи. – 1 час

3.5. Графичен език за управление на плотери HP-GL. – 2 часа

3.6. Растерни плотери. – 1 час

3.7. Мултимедийни изходни устройства. – 1 час

3.8. Маргариткови и матрични принтери. – 1 час

3.9. Line - принтери. – 1 час

3.10. Лазерни принтери. – 2 часа

3.11. Струйни принтери. – 1 час

3.12. Цветни принтери. – 2 часаБ. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

1. Асинхронен последователен интерфейс RS-232-C. Характеристики и приложение. Схеми на свързване. – 2 часа


2. Асинхронен последователен интерфейс RS-232-C. Характеристики и приложение. Протоколи на обмен. – 2 часа

3. Паралелен интерфейс CENTRONICS. Характеристики и апаратни ососбености – 2 часа

4. Паралелен интерфейс CENTRONICS в IBM PC XT/AT. Програмен модел. – 2 часа

5. Работа с интерактивен манипулатор тип “мишка”. Протоколи на обмен. Управление. – 2 часа

6. Работа с интерактивен манипулатор тип “мишка”. Използване функциите на “MOUSE” драйвер в потребителски програми. – 2 часа

7. Дигитайзери. - 2 часа

8. Скенери. - 2 часа

9. Плотери. HP-GL. Инструкции за установяване на граници и единици. – 2 часа

10. Плотери. HP-GL. Инструкции за управление на перото и чертане. – 2 часа

11. Плотери. HP-GL. Инструкции за обогатяване на чертежа. – 2 часа

12. Плотери. HP-GL. Инструкции за надписване. – 2 часа

13. Матрични принтери. Команди за упарвление. – 2 часа

14. Матрични принтери. Създаване на потребителски набор символи. Работа в графичен режим. – 2 часа

15. Светодиодни дисплеи. Същност, характеристики и управление. – 2 часаВ. ИЗПИТ
Изпитът се провежда писмено по въпроси от лекционния материал. Всеки студент си изтегля два въпроса на лотариен принцип.

Окончателната оценка се оформя съгласно приетата методика от катедра “КСТ”.


ЛИТЕРАТУРА
1. Иларионов, Р. Т. Компютърна периферия. Алмаматер Интернационал С., 1997.

2. Иларионов, Р. Т. И др. Ръководство за лабораторни упражнения по компютърна периферия. Печатна база при ТУ-Габрово.

3. Barry, M. Cook & Neil White. Computer Peripherals. Thirt eition, British Library Cataloguing in Publication Data, UK 19995.

4. Савета, Х. Периферийные устройства ЭБМ. М., Техника, 1988.

5. Вълчев, Т., Хр. Христов. Входно-изходни устройства за компютърна графика. С., Техника, 1987.

СЪСТАВИЛ:

/доц. д-р инж. Р. Иларионов/

Учебната програма е обсъдена и приета на Катедрен съвет на катедра “Компютърни системи и технологии” с протокол № ….. от…………....2003 г.


Р-Л КАТЕДРА:

/доц. д-р инж. Л. Цеков/


Учебната програма е приета на Факултетен съвет на факултет “Електротехника и електроника” с протокол №.......от ......................2003 г.
ЗАМ. ДЕКАН:

/доц. д-р инж. П. Жечев/
Каталог: docs -> Bachelor -> III%20Kurs -> Sem%20VI
Sem%20VI -> Министерство на образованието и науката
Sem%20VI -> Програма по дисциплината: ": компютърни архитектури" включена в учебния план на специалността " Компютърни системи и технологии"
III%20Kurs -> Литература по Операционни системи. Съставил: /гл ас д-р Елена Захариева
III%20Kurs -> Програма По дисциплината: микропроцесорна техника
Sem%20VI -> Програма по факултативната дисциплина: " Оптични комуникации " включена в учебния план на специалност: " компютърни системи и технологии"
III%20Kurs -> Програма по дисциплината : "технология на програмирането" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
III%20Kurs -> Програма по дисциплината : "цифрова схемотехника" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
III%20Kurs -> Електротехника и електроника


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница