Програма По дисциплината: микропроцесорна техникаДата23.03.2017
Размер81.93 Kb.
ТипПрограма
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ “ EЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

---------------------------------------------------------------------------------------

Утвърдил:

Декан:

/ доц. Д. Петров /


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
по дисциплината: ”МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА”

включена в учебния план на специалността “Компютърни системи итехнологии” и ”Комуникационна техника и технологии”

Образователно-квалификационна степен: “Бакалавър”

Професионална квалификация: Компютърен инженер

Инженер по комуникации

Професионално направление: “Комуникационна и компютърна техника”

Катедра: ”Автоматика, информационна и управляваща техника”

Габрово, 2002 год.


И З В А Д К И О Т У Ч Е Б Н И Я П Л А Н

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вид на занятието Семестър Хорариум

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Лекции V ( VI ) 30 (15)

2. Семинарни упражнения - -

2. Лабораторни упражнения V ( VI ) 30 (15)

3. Курсов проект * VI

4. Изпит V (VI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


* За специалност КСТ

А Н О Т А Ц И Я
Целта на дисциплината се състои в запознаване на студентите с архитектурата и принципа на действие на микропроцесорите, програмирането им, организацията на микропроцесорните системи и на входно-изходния обмен на информация в тях. Разглежда се структурата и принципа на функциониране на микропроцесорите. Особено внимание се отделя на програмирането на микропроцесорите на асемблерен език, методите за адресиране и системата от инструкции. Изучава се организацията на стека, изпълнението на подпрограми, организацията на прекъсванията. Разглежда се организацията на паметта на микропроцесорните системи и принципите на съществяване на паралелен и сериен входно-изходен обмен на информация.

С цикъла лабораторни упражнения и курсовия проект се цели да бъде усвоен по-добре преподаваният лекционен материал и да се придобият умения при създаването, настройката и корекцията на програми, написани на асемблерен език и при разработването на микропроцесорни системи.

Дисциплината се изгражда върху знанията, придобити от дисциплините “Програмиране и използуване на компютри“, “Полупроводникови елементи и интегрални схеми“, “Импулсни и цифрови устройства”, “Цифрова схемотехника“, “Анализ и синтез на логически схеми“ и “Синтез и анализ на алгоритми“. Знанията, получени при изучаване на дисциплината, са необходими за изучаване на дисциплините “Организация на компютъра“, “Компютърни архитектури”, “Проектиране на компютърни системи“, “Мобилни радиокомуникационни системи”, “Компютърни комуникации”.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А У Ч Е Б Н А Т А П Р О Г Р А М А
А. ЛЕКЦИИ
Модул I: Основи на микропроцесорната техника - 42 ч. (18+0+24)
Въведение в микропроцесорната техника - основни понятия и термини. Микропроцесор (МП), микропроцесорна система, микроконтролер. Класификация на микропроцесорите. Микропроцесорни архитектури.

Хипотетичен микропроцесор - структура, организация, програмен модел, принцип на функциониране. Взаимодействие на МП с паметта, фаза на извличане и фаза на изпълнение на примерна програма.

Микропроцесори от фамилията 68хх (6800, 6802, 6809) и микроконтролери от фамилията 68НС - архитектура, програмни модели.

Програмиране на микропроцесорите - асемблерен език, формат на операторите, директиви на асемблера. Макрокоманди.

Методи за адресиране. Еднокомпонентни методи за адресиране - регистрова, абсолютна, непосредствена, косвена регистрова, автоинкрементна и автодекрементна, неявна адресации. Многокомпонентни методи за адресиране - странична, адресация с индексиране, адресация по база, адресация по база с индексиране, относителна адресация.

Система от инструкции за МП. Структура на машинните инструкции и операционния код. Инструкции за обмен на данни, аритметични и логически инструкции, инструкции за преход, циклични, логически и аритметични премествания, десетична аритметика.

Стек, видове стекове, организация на стек в паметта. Инструкции за стека и стековия указател.

Подпрограми. Инструкции за преход и връщане от подпрограми.

Организация на прекъсванията. Структура на системата за прекъсване. Нива на прекъсване и разрешение на прекъсванията. Приоритет на прекъсванията. Разпознаване на източника на прекъсване. Специални и програмни прекъсвания. Механизъм на изпълнение на прекъсванията.

МП 8086/88 - архитектура, програмен модел, принцип на функциониране, особености, режими на работа, конвейрно изпълнение на инструкциите. Сегментиране на адресното пространство, сегменти и сегментни регистри, формиране на физически адрес.


Модул II: Микропроцесорни системи - 18 ч. (12+0+6)
Структура на МП система, апаратни и програмни средства, основни подсистеми.

Памет, организация на паметта, дешифриране на адресното пространство на МП система, карта на разпределението на паметта, управление на паметта.

Входно-изходна организация на МП система. Включване на подсистема вход/изход към МП. Изолиран вход/изход. Вход/изход, организиран по аналогия с обръщане към паметта. Протоколи на вход/изход. Програмен вход/изход, прекъсване, директен достъп до паметта.

Паралелно въвеждане и извеждане на информация. Паралелен интерфейсен адаптер (МС 6820) и програмируем паралелен интерфейс (I8255A) - структура, програмиране, основни режими на работа.

Принцип на осъществяване на асинхронен последователен обмен на данни. Асинхронен комуникационен интерфейсен адаптер (МС 6850) и програмируем последователен интерфейсен адаптер (I8251) - структура, принцип на действие, програмиране.

Програмируеми таймерни модули (МС 6840, I8253/54) - предназначение, структура, режими на работа.

Операционна система (монитор) за малка микропроцесорна система. Функции, реализирани в монитора.
Б. СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ
Не са предвидени в учебния план.
В. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ
Лабораторните упражнения са с продължителност 3 учебни часа. Провеждат се 10 от представените упражнения.
1. Представяне на информацията в микропроцесорната техника. Аритметични основи на микропроцесорната техника.

2. Програмен модел на МП. Настройка и корекция на програми, написани в машинен код.

3. Алгоритми и програми за събиране и изваждане на двоични числа.

4. Алгоритми и програми за събиране и изваждане на числа в двоично-десетичен код.

5. Асемблерен език за микропроцесор МС 6800. Програмни средства за разработване на асемблерски програми.

6. Непосредствена, пряка и разширена адресации.

7. Относителна адресация. Програмно генериране на времезакъснения.

8. Индексна адресация. Обработка на масиви.

9. Стек и стекови операции. Подпрограми.

10. Алгоритми и програми за умножение и делене на двоични числа.

11. Програмни средства за разработване настройка и корекция на асемблерски програми за микропроцесор 8086/88. Директиви на асемблера.

12. Въвеждане и извеждане на цифрова информация в/от микропроцесорна система. Конфигуриране на периферен интерфейсен адаптер при различни режими на работа.

13. Асинхронен последователен обмен на данни. Програмиране на сериен комуникационен адаптер при различни режими на работа.
Г. КУРСОВ ПРОЕКТ

Темите на курсовия проект обхващат материала, изучаван в учебната дисциплина. Една част от тях се базират и на знания, получени в предходни учебни дисциплини. Те обхващат: разработване на програми от системното осигуряване на микропроцесорни системи; разработване на потребителски програми за микропроцесорни ситеми; разработване на модули, разширяващи възможностите на микропроцесорни системи и програмно осигуряване за тях; включване на външни устройства към микропроцесорни системи и разработване на програми за обслужването им; паралелен и сериен обмен на информация между микропроцесорни системи или микропроцесорна система и периферни устройства и др.Д. ИЗПИТ
Изпитът по дисциплината е писмен като се провежда под формата на тест върху целия изучаван материал. В теста са включени въпроси, без да се дават вариантни отговори. Тестът се състои от 18-25 въпроса като правилният отговор на всеки въпрос дава от 1 до 5 точки. Времето за провеждане на теста е 120 min. След провеждане на теста преподавателят проверява представените отговори. По предварително обявена скала се оценява работата на всеки студент и се обявяват резултатите. Всеки студент има възможност да разгледа проверената си работа, след което преподавателят нанася оценката в изпитния протокол и студентската книжка.

ЛИТЕРАТУРА
ОСНОВНА

1. Уокерли, Дж. Архитектура и программирование микро-ЭВМ. Kниги 1 и 2. Москва, “Мир“, 1984.

2. Станчев, В., Бакърджиев, Е. Микропроцесорна система СМ 600. Описание, програмиране, приложения. София, “Техника“, 1986.

3. Ангелов, А., П. Петров. Микропроцесори в радиотехническите системи. София, “Техника“, 1989.

4. Даковски, Л. и др. Микропроцесорни комплекти. София, “Техника“, 1988.

5. Горслайн, Дж. Фамилия ИНТЕЛ 8086/8088. София, “Техника“, 1990.

6. Брадли, Д. Програмиране на асемблер за персонален компютър IBM/PC. София, “Техника“, 1989.

7. Иванов, Т. и др. Микропроцесорна техника. София, “Мартилен“, 1993.

8. Недков, Ц. и др. Сборник задачи по програмиране на асемблер за СМ601. София, “Техника“, 1987.
ДОПЪЛНИТЕЛНА

1. Левентал, Л. Въведение в микропроцесорите. Апаратно и програмно осигуряване, програмиране. София, “Техника“, 1982.

2. Коффрон, Дж. Технические средства микропроцессорных систем. Практический курс. Москва, “Мир“, 1983.

3. Даковски, Л. Свръхголеми интегрални схеми. София, “Техника“, 1987.

4. Шнайдер, А. Язык асемблер для персонального компъютера фирмы IBM. Москва, “Мир“, 1988.

5. M 68HC11 - Reference Manual, Motorola Inc., 1991.

6. Muller, H., L.Walz. Mikroprozessortechnik. Wurzburg, Vogel, 1992.
Съставил:

/доц. д-р инж. Т.Ненов /

Програмата е обсъдена и приета на катедрен съвет на катедра “АИУТ” с протокол Nо.......... от ............2003 г.
Ръководител катедра:

/ доц. д-р инж. Р. Радев / Програмата е обсъдена и приета на катедрен съвет на катедра “КСТ” с протокол Nо.......... от ............2003 г.


Ръководител катедра:

/ доц. д-р инж. Л.Цеков /Програмата е приета на Факултетен съвет на факултет "Електротехника и електроника " с протокол Nо . . . . от ................2003 г.
ЗАМ. ДЕКАН:

/ доц. д-р П. Жечев /
Каталог: docs -> Bachelor -> III%20Kurs -> Sem%20V
Sem%20V -> Министерство на образованието и науката
Sem%20V -> Програма по дисциплината : "компютърна периферия" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20V -> Програма по дисциплината: ": компютърни архитектури" включена в учебния план на специалността " Компютърни системи и технологии"
Sem%20V -> Лабораторно упражнение n 1 Динамична памет
Sem%20V -> Литература по Операционни системи. Съставил: /гл ас д-р Елена Захариева
Sem%20V -> Програма по факултативната дисциплина: " Оптични комуникации " включена в учебния план на специалност: " компютърни системи и технологии"
Sem%20V -> Програма по дисциплината : "технология на програмирането" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20V -> Програма по дисциплината : "цифрова схемотехника" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20V -> Електротехника и електроника


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница