Програма по дисциплината : "цифрова схемотехника" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"Дата10.10.2017
Размер60.79 Kb.
ТипПрограма


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ “ EЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

-------------------------------------------------------------------------------------

Утвърдил:


Декан:………………………….

/ доц.д-р инж. Д. Петров /УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината: “ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА”

включена в учебния план на специалността:

Компютърни системи и технологии”

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

Професионална квалификация: Компютърен инженер

Професионално направление: “Комуникационна и компютърна техника”

Катедра : “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Габрово,

2002 год.ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятието

Семестър

ХорариумЛекции

V (VI)

45 (21)Семинарни упражнения

-

-Лабораторни упражнения

V (VI)

30 (18)Курсов проект (изборен)

VI

-Изпит

V (VI)

АНОТАЦИЯ

С курса от лекции по “Цифрова схемотехника” се цели да се дадат основни теоретични знания на студентите отнасящи се до основни въпроси на схемотехниката, функционалните възможности на цифровите елементи и приложението им при изграждане на импулсни и цифрови устройства. Лекционният материал по дисциплината “Цифрова схемотехника” е разделен на два модула. Първият модул обхваща теми свързани с получаване и преобразуване на сигнали необходими при предаване и обработка на информацията. Схемите за буфериране и съгласуване, като съществени елементи в комуникацията между функционалните възли на цифровите устройства се разглеждат в същия първи модул. Функционалните устройства, с които се осъществява преобразуването на информацията от аналогова форма в цифрова и обратно в една компютърна система са обхванати във втория модул, както и проектиране на специализирани модули от цифрови устройства.


Тематиката на лабораторните упражнения е формирана върху основата на лекционния материал и има практическа насоченост заключаваща се в експериментално изследване на съвременни цифрови схеми.

Връзка с предходни дисциплини: “Теоретична електротехника”, “Полупроводникови елементи и интегрални схеми”, “Анализ и синтез на логически схеми”.


Връзка с паралелно изучавани и следващи дисциплини: “Микропроцесорна техника”, “Автоматизация на инженерния труд”, “Компютърна периферия”, “Компютърни архитектури”.


СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
А. ЛЕКЦИИ
Модул 1 : Формиране и генериране на импулсни сигнали. Схеми за буфериране и съгласуване. (Лаб. упр. от №1 до №11). ( Хорариум - 46 часа; Лекции - 24 часа, Лаб. упражнения - 22 часа)

1.1. Общи сведения за цифровата схемотехника – 3 часа

1.1.1. Основни схеми за линейно преобразуване на импулсите. Диференциращи и интегриращи вериги. – 1,5 часа

1.1.2. Нелинейни (ключови) импулсни схеми. Диодни ключове. Работа на биполярния транзистор в ключов режим. – 1,5 часа

1.2. Видове логически елементи – сравнителен анализ – 1 час

1.3. Основни импулсни генератори и формиращи устройства. – 9 часа

1.3.1. Чакащи мултивибратори – 2 часа


1.3.2. Мултивибратори в автоколебателен режим – 2 часа

1.3.3. Интегрален таймер –1 час

1.3.4. Генератори на линейно изменящо се напрежение – 3 часа


1.3.5. Тригери на Шмит – 2 часа

1.4. Проблеми и възможни схемни решения при съгласуване на елементи от различни технологии. – 1 час

1.5. Буферни схеми с три състояния – 3 часа

1.6. Интерфейсни схеми за осъществяване на връзка между крайни устройства за последователно двоично предаване на данни в асинхронен или синхронен режим. – 6 часаМодул 2 : Цифро - Аналогово и Аналого - Цифрово преобразуване. Проектиране на специализирани модули от цифрови устройства. (Лаб. упр. от №12 до №15). ( Хорариум 29 часа; Лекции - 21 часа, Лаб. упражнения - 8 часа).

2.1. Преобразуване на информацията – основни характеристики и параметри – 1 час

2.2. Цифрово–аналогови преобразуватели (ЦАП)–методи за реализация. Oсобености, характеристики, времедиаграми. – 5 часа

2.3. Аналого–цифрови преобразуватели (АЦП)–методи за реализация. Oсобености, характеристики, времедиаграми. – 6 часа

2.4. Приложение на ЦАП и АЦП.1 час

2.5. Анализ на основните базови схеми при проектирането. – 2 часa

2.5. Проектиране и използване на цифрово устройство на модулен принцип - 3 часа

2.7. Реализация на модулно цифрово устройство-схемотехнични особности и средства. – 3 часаБ. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ
1. Експериментални изследвания на цифрови схеми – 2 часа

2. Линейни импулсни схеми – 2 часа

3. Ключови схеми с биполярни транзистори – 2 часа

4. Несиметрични тригери (Тригери на Шмит) – 2 часа

5. Чакащи мултивибратори с ТТЛ елементи – 2 часа

6. Автогенераторни мултивибратори с ТТЛ елементи – 2 часа

7. Изследване на генератори на линейно изменящо се напрежение (ГЛИН) – 2 часа

8. Интегрални таймери – 2 часа

9. Буферни схеми – 2 часа

10. Интерфейсни схеми – 2 часа

11. Преобразувател напрежение-честота – 2 часа

12. Цифрово-аналогови преобразуватели – 2 часа

13. Аналогово-цифрови преобразуватели – 2 часа

14. Въвеждане и обработка на проект на цифрова схема – 2 часа

15. Програмиране и изследване на проектирана цифрова схема – 2 часа

В. КУРСОВ ПРОЕКТ (ИЗБОРЕН)
Основната цел на изработването на курсовия проект е да се затвърдят познанията на студентите по дисциплината и да се формират у тях умения и навици за решаване на инженерни задачи от неголям мащаб. Решаването на поставената със заданието задача е творчески процес и изисква задълбочени теоретични познания, придобити по време на лекции и лабораторни упражнения. Предвидените в заданията задачи засягат теоретични и практически аспекти от материала включен в учебната програма на дисциплината “Цифрова схемотехника”.

Г. ИЗПИТ
Изпитът се провежда писмено по въпроси от лекционния материал. Всеки студент си изтегля два въпроса на лотариен принцип.

Окончателната оценка се оформя съгласно приетата методика от катедра “КСТ”.ЛИТЕРАТУРА

1. Иванов, Р. М., Г. С. Михов. Електронно-цифрови устройства и системи. София, Техника, 1990.

2. Илиев, А. К. Цифрова схемотехника. ТУ – Габрово, 2000.

3. Хоровиц, П., У. Хилл. Искуство схемотехники – том 1, 2, 3. Москва, Мир, 1993.

4. Димитрова, М. И., И. Д. Ванков. Импулсни схеми и устройства – част 1, 2. София, Техника, 1989.

5. Димчев, М. И. Основи на цифровата техника. Част първа. Основи на логическия синтез. Варна, АГАДА, 1995.

6. Димчев, М. И. Основи на цифровата техника. Част втора. Крайни автомати. ТУ- Варна, 1997.

7. Цонев В., Й. Русева, Н. Бенчева, Цифрова схемотехника - ръководство за упражнения, Русе, Авангард принт, 1998, стр. 123, ISBN 954-712-031-X - първо издание.


СЪСТАВИЛИ:

/доц. д-р инж. Р. Иларионов/


/ст.ас. инж. И. Симеонов/

Учебната програма е обсъдена и приета на Катедрен съвет на катедра “Компютърни системи и технологии” с протокол № ….. от…………. 2003….г.


Р-Л КАТЕДРА:

/доц. д-р инж. Л. Цеков/


Учебната програма е приета на Факултетен съвет на факултет “Електротехника и електроника” с протокол №.......от ......................2003…. г.
ЗАМ. ДЕКАН:

/доц. д-р инж. П. Жечев/
Каталог: docs -> Bachelor -> III%20Kurs -> Sem%20V
Sem%20V -> Министерство на образованието и науката
Sem%20V -> Програма по дисциплината : "компютърна периферия" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20V -> Програма по дисциплината: ": компютърни архитектури" включена в учебния план на специалността " Компютърни системи и технологии"
Sem%20V -> Лабораторно упражнение n 1 Динамична памет
Sem%20V -> Литература по Операционни системи. Съставил: /гл ас д-р Елена Захариева
Sem%20V -> Програма По дисциплината: микропроцесорна техника
Sem%20V -> Програма по факултативната дисциплина: " Оптични комуникации " включена в учебния план на специалност: " компютърни системи и технологии"
Sem%20V -> Програма по дисциплината : "технология на програмирането" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20V -> Електротехника и електроника


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница