Министерство на образованието и наукатаДата25.07.2016
Размер80.54 Kb.
ТипЛекции

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО


ФАКУЛТЕТ “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

**********************************************У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

ДЕКАН НА Ф-Т “ЕЕ”: ...............................

(доц. д-р Д. Петров)
У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
по дисциплината:

"КОМПЮТЪРНИ ГРАФИЧНИ СИСТЕМИ”,
включена в учебния план на специалност:

"КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ"

Образователно-квалификационна степен: "бакалавър"

Професионална квалификация: "Компютърен инженер"

Професионално направление:"Комуникационна и компютърна техника"

Обучаваща катедра: "Компютърни системи и технологии"
Габрово, 2002

I. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ

Редовно

обучение
Задочно

обучение
Вид на занятието

семестър

хорариум

(ч.)

семестър

хорариум

(ч.)

Лекции

VI

45
VIII

18
Лабораторни упражнения

VI

30
VIII

12
Курсова работа

VIVIII

6
Изпит

VIVIIIII. А Н О Т А Ц И Я

Предмет на обучението в учебната дисциплина са основните проблеми при създаване и използване на компютърните графични системи (КГС) в инженерните дейности. Материалът в курса обхваща задачите, свързани с въвеждането, представянето и преобразуването на двумерни геометрични криви, повърхности и сечения, и тримерни обекти в съвременните микрокомпютри. Разглеждат се основни методи, модели и алгоритми за анализ на геометрични фигури и обекти. В практически аспект обучението ще включва и изучаване на основните приложни аспекти на графични редактори от вида: Corel Draw, VISIO и PHOTO SHOP.

Учебната дисциплина има теоретико-приложен характер. В основата й са заложени учебните курсове по дисциплините: “Висша математика”, “Програмиране и използване на компютри”, “Компютърна инженерна графика”, “Синтез и анализ на алгоритми”, “Програмни езици”.

Дисциплината предвижда много близка връзка със специализиращата подготовка на студентите в останалите софтуерни дисциплини на специалността и има основен дял в общата професионална подготовка. Тя осигурява й изходни връзки към дисциплината “Проектиране и конструиране на компютърни системи”.


III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА


Модул 1. ДВУМЕРНА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА (2D) – 20 (10) уч.ч.

12 уч.ч. лекции + 8 уч.ч. лаб.упр. (6 уч.ч. лекции + 4 уч.ч. лаб.упр.)Лекции - по 3 уч. ч. на тема

 1. Компютърни графични системи (КГС) - особености и видове. – (1 уч.ч)

Диалогови графични средства в КГС. Графични редактори. – (1 уч.ч)

 1. Растерна и векторна графика. Визуализация на изображенията в КГС. – (1 уч.ч)

 2. Алгоритми за растеризация на отсечка, окръжност, елипса и др. – (1 уч.ч)

 3. Геометрично моделиране. Представяне на геометрични фигури. – (2 уч.ч)

Лабораторни упражнения - по 2(1) уч. ч. на упражнение

 1. Двумерни графични редактори за рисуване. Програмни инструменти.

 2. Художествени похвати за рисуване и изображения за екрана.

 3. Редактиране на размери и формати на изображението.

 4. Цветова обработка на изображението.

Модул 2. ПРЕОБРАЗУВАНИЯ В 2D-ГРАФИКАТА – 20 (8) уч.ч.

12 уч.ч. лекции+ 8 уч.ч. лаб.упр. (4уч.ч. лекции+ 4 уч.ч. лаб.упр.)Лекции - по 3 (1) уч. ч. на тема

 1. Базов графичен пакет за 2D-графика. Основни елементи.

 2. Геометрични преобразования в КГС. Запълване на области.

 3. Отсичане и сегментиране на изображението.

 4. Изглаждане на изображението. Двумерен инженерен дизайн.

Лабораторни упражнения - по 2 (1) уч. ч. на упражнение

 1. Алгоритмизация на основните геометрични преобразования.

 2. Алгоритми за запълване на области и многоъгълници.

 3. Алгоритми за отсичане и сегментиране на изображение.

 4. Алгоритми за изглаждане на изображението.

Модул 3. ТРИМЕРНА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА (3D) – 20 (6) уч.ч.

12 уч.ч. лекции+ 8 уч.ч. лаб.упр. (4уч.ч. лекции+ 2 уч.ч. лаб.упр.)Лекции - по 3 (1) уч. ч. на тема

 1. Тримерно изобразяване на обекти. Възприемане на светлината.

 2. Цветни модели. Филтриране на изображения. Контури.

 3. Скрити линии. Видимост и невидимост на изображението.

 4. Фотореалистична визуализация Стереообрази и други 3-D технологии.

Лабораторни упражнения - по 2 (0.5) уч. ч. на упражнение

 1. Тримерни графични редактори за рисуване. Програмни инструменти.

 2. Палитра. Художествени похвати за рисуване и изображения за екрана.

 3. Редактиране на размери и формати на изображението.

 4. Цветова обработка на изображението.

Модул 4. КОМПЮТЪРНАТА ГРАФИКА В INTERNET – 15 (6) уч.ч.

9 уч.ч. лекции+ 6 уч.ч. лаб.упр. (4уч.ч. лекции+ 2 уч.ч. лаб.упр.)Лекции - по 3(1) уч. ч. на тема

 1. Подготовка на изображения за Internet. Работа с HTML- документи.

 2. Редактиране на Web-графики за Internet-приложения.

Векторни изображения в Internet.

 1. Анимация и движение в компютърната графика.

Лабораторни упражнения - по 2(1) уч. ч. на упражнение

 1. Редактиране на изображението по слоеве.

 2. Създаване и редактиране на Web-изображения за Internet.

 3. Създаване и редактиране на анимационни изображения.

Забележки:

 1. Лекциите ще се провеждат в зала, снабдена с набор от съвременни УТС, а упражненията в лаборатория с компютърни графични системи.

 2. Тезиси на лекциите са включени в директории на компютрите в лабораториите, където се провеждат упражненията.


IV. КУРСОВА РАБОТА

Курсовите работи са ориентирани към формализиране на етапите за решаване на практически задачи, формулирани въз основа на разглеждания учебен материал в отделен модул или в няколко модула. Студентът извършва самостоятелно всички етапи за проектирането на конкретна част от графична система. Оформянето на записката се реализира по правилата на текстообработката с подходяща програмна система, а документирането на проекта се извършва със съответните стандартни средства на графичната система.

Защитата и оценката на курсовата работа са индивидуални.
V. ФОРМА НА КОНТРОЛ - ИЗПИТ

Оценката се оформя от три части по конюнктивен принцип: • текуща оценка от лабораторни упражнения;

 • оценка на самостоятелно разработената курсова работа;

 • писмено решение на поставен проблем или отговори на тестов набор от въпроси на семестриалния изпит.

Текущата оценка се формира чрез предварителен тестов контрол и мнение от преподавателя за нивото на изпълнението на заданията по време на провежданите през семестъра лабораторните упражнения.

Самостоятелната курсова работа се оценява след защита на алгоритъма пред ръководителя и компютърна демонстрация на разработената програма.

Писменият изпит включва решаването на две взаимно свързани задачи - разработка на алгоритъм и отговори на въпроси от тест.

При разлика в оценките до единица, средно аритметичната положителна оценка се закръглява в полза на студента (“нагоре”). В противен случай закръглението е “надолу”. Традиционните за Република България оценки се получават по точкова система.Крайните оценки се формират по приетата в катедра “КСТ” методика.

VI. Л И Т Е Р А Т У Р А

 1. Лукипудис Е. - Компютърна графика и геометрично моделиране. Част I - В равнината, Пазарджик, 1996.

 2. НИСОФТ - Съвременна компютърна графика. Част I - Тримерно моделиране, визуализация, обработка на изображения ... София, 1996.

 3. Стивън Х. - Компютърна графика. Програмен подход. Техника, София, 1989

 4. Божанова И. - Corel DRAW! Редактор за векторна графика за Windows. Pisoft, София, 1994.

 5. Клиланд Д. М. – Adobe PHOTOSHOP 6.0. АлексСофт, 2001.

 6. Роджерс Д. –Алгоритмические основы машинной графики. Мир, Москва, 1989.

 7. Харингтън, С. - Компютърна графика. Програмен подход, София, Техника, 1989.

 8. Грайс Д. - Графические средства персонального компьютера. Мир, Москва, 1989.

 9. Карбо М. – УЕБ графики самоучител за всеки. Егмонт България, София, 2002.

 10. Цеков Л. – Компютърна графика – тезиси на лекции, ТУ-Габрово, 2002.

СЪСТАВИЛИ: 1. ..............................

(доц. д-р Л. Цеков)
2. ………………………

(ст. ас. П. Андреева)

Програмата е приета на КС на катедра “КСТ” с Протокол Nо..... от ..................

Ръководител катедра “КСТ”: ...................................

(доц. д-р Л. Цеков)

Програмата е утвърдена на ФС на Ф“ЕЕ” с Протокол Nо...... от ......................

Зам. декан:...................................

(доц. д-р П. Жечев)

Каталог: docs -> Bachelor -> III%20Kurs -> Sem%20VI
Sem%20VI -> Програма по дисциплината : "компютърна периферия" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20VI -> Програма по дисциплината: ": компютърни архитектури" включена в учебния план на специалността " Компютърни системи и технологии"
III%20Kurs -> Литература по Операционни системи. Съставил: /гл ас д-р Елена Захариева
III%20Kurs -> Програма По дисциплината: микропроцесорна техника
Sem%20VI -> Програма по факултативната дисциплина: " Оптични комуникации " включена в учебния план на специалност: " компютърни системи и технологии"
III%20Kurs -> Програма по дисциплината : "технология на програмирането" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
III%20Kurs -> Програма по дисциплината : "цифрова схемотехника" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
III%20Kurs -> Електротехника и електроника


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница