Програма за изпълнение на строителството (рпи) 10 Участникът предлага ясна и конкретна програма за изпълнениеДата27.10.2018
Размер147.5 Kb.
#102129
ТипПрограма
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ „Л. Каравелов“
УЧАСТНИК №13 – „МЕГА ГИПС“ ЕООД –

44.70 ТОЧКИ

Показатели

Oценка

(Точки)

Мотиви и аргументи на комисията

1. Работна програма за изпълнение на строителството (РПИ)

10

Участникът предлага ясна и конкретна програма за изпълнение.

Методите и техниките на работа при реализацията на обекта са аргументирани и обосновани.

Участникът е направил анализ на съществуващото положение на обекта, проектното решение, както и всички строително монтажни работи(СМР), които предвижда да бъдат извършени.

Като основен подход при изпълнението участникът разделя обекта условно на пет отделни етапа(откриване на стр.площадка, мобилизация, СМР, тествания и изпитвания, въвеждане в експлоатация).

Всички дейности(подготвителни, дейности свързани със самото изпълнение по съответните проектни части) са подробно и аргументирано описани, същите са обезпечени с работна ръка, технически средства и машини, което е съобразено със срока за изпълнение на видовете дейности.

Доставката на материали е обезпечена с механизация и оборудване и е съобразена напълно с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности.

Участникът подробно е разписал организацията на изпълнение и методите за контрол, които ще използва по време на извършването на СМР, така че да обезпечи качественото и навременно изпълнение на всички дейности. Представена е ясна и подробна организационна структура на управлението, като са разписани дейностите, спецификата, задълженията и отговорностите на отделните длъжности(ръководител екип, технически ръководител, координатор по ЗБУТ).

Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график, като те са подробно описани.

Всички дейности(подготвителни, организация на строителната площадка, дейности свързани със самото изпълнение по съответните проектни части, дейности свързани с изготвяне на документация и въвеждане в експлоатация) са подробно и аргументирано описани, същите са обезпечени с работна ръка, технически средства и машини, което е съобразено със срока за изпълнение на видовете дейности.


2.Обяснителна записка
Мотиви и аргументи на комисията

2.1.Методология за гарантиране качеството на крайния продукт

25

Описани са начините за постигане на качество при изпълнението на отделните видове дейности, проверки и осъществяване на контрол за качество.

Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора. Ясно са описани и демонстрирани преимуществата на конкретното предложение и характеристиките спрямо данните и информацията, посочени в изискванията. Подробно е описано изпълнението на предмета на поръчката, включително са подробно описани според заданието основните технологични параметри на съоръженията и оборудването. Предложените материали и елементи са от най-високо качество, измеримо с действащите стандарти, така че да отговарят на изискванията за безопасност, дълга и безпроблемна експлоатация и сертификати за качество, описани характеристиките на материалите, като са приложени декларации, сертификати, снимков материал и указания за полагане, експлоатация и поддръжка.

Освен задължителните материали и оборудване за които възложителят е изискал качествени характеристики, производител и т.н. в приложение 4.5, участникът е допълнил в своето предложение към обяснителната записка и допълнителни материали и оборудване които не са включени и изискуеми.


2.2.Потенциални рискове.

5

За изброените от възложителя рискове има предложени в техническото предложение мерки за управление.

Посочени са рискове, съответно и мерки, които имат конкретно отношение към предмета на настоящия договор. Обърнато е задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и са налице обстоятелства при които са предложени:

- ефикасни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за намаляване на вероятността от настъпване на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- предложеният метод на управление на риска предполага разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати, планирани са конкретни и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникналия риск, така че същият да бъде минимизиран, за да не окаже значимо негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

Идентифицирани са и допълнителни рискове, които биха могли да възникнат по време на изпълнение на поръчката и са определени мерки, както за недопускането им, така и за преодоляване на последиците при евентуалното им настъпване.


3.Предложен срок(ОС)

4.70

Участникът предлага срок за изпълнение на обществената поръчка – 330 календарни дни

ИНЖ. МИРОСЛАВ ЖЕКОВ

Председател на комисиятаДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА

Член на комисиятаАРХ. ИВЕЛИНА ДРАГАНОВА-ДАФОВА

Член на комисиятаИНЖ. МАРИЯНА БОГОЕВА

Член на комисиятаИНЖ. ИСКРА ДЕЧЕВА

Член на комисиятаСтраница от
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница