Програма за опазване на околната среда 2008 2013 г


III. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРстраница9/10
Дата13.09.2016
Размер1.65 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


III. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Като изходна точка за формулиране на целите и задачите на Програмата за Опазване на Околната Среда на Община Несебър 2007 – 2012 г. е формулирана визия на Общината. Визията описва перспективите за развитие на общината в близките 5-10 години. Тя дава общата представа за характеристиките на общината в контекста на концепцията за устойчиво развитие.
Община Несебър - икономически проспериращ привлекателен туристически център с високо качество на околната среда.
IV. ЦЕЛИ

На базата на направения SWOT анализ са определени основните цели за бъдещото развитие на общината в областта на околната среда. При целеполагането бяха взети предвид основните силни страни, които трябва да бъдат запазени; основните проблеми /слаби страни/, които следва да бъдат решени и се отчетоха заплахите пред общината в областта на околната среда. За тяхното решаване бяха избрани подходи, които максимално да позволяват възползването от постигнатите успехи /силни страни/ и стоящите пред Общината възможности.

Формулираните цели показват стратегическия избор и основните приоритети, които ще има общината през следващите години. В същото време те не отменят провеждането на рутинните действия, свързани с провеждането на политиката по околна среда.

Стратегическите цели са представени като генерални, специфични и подцели към тях /дърво на целите/.1. Генерални стратегически цели

 • Жителите и гостите на общината да обитават среда без рискове за човешкото здраве;

 • Да се достигне качество на околната среда, което да подпомогне развитието на туризма като структуроопределящ отрасъл на общинската икономика;

 • Да се опазят природните ресурси и защитените територии и зони в общината;

 • Жителите на общината да живеят в чисти и озеленени населени места;

 • Да се достигнат европейските стандарти за мониторинг на околната среда.
 1. Специфични стратегически цели

2.1. Подобряване на системата за управление на отпадъците

 • Включване на общината към новото регионално депо за битови отпадъци;

 • Закриване и рекултивиране на съществуващите сметища за битови отпадъци;

 • Обхващане на всички населени места на общината в централизирана система на сметосъбиране и сметоизвозване;

 • Внедряване на система за разделно събиране на оползотворими компоненти от състава на ТБО;

 • Почистване на площите със стари замърсявания;

Подобряване чистотата на населените места на територията на общината;

Рекултивация на депото за строителни отпадъци;

Отреждане на площадка за земни маси и строителни отпадъци;
2.2. Осигуряване на необходимото количество и качество вода за населението

Намаляване загубите на вода;

Реконструкция, модернизация и подмяна на водопроводната мрежа;

Мониторинг на местните водоизточници;

Поетапно изграждне на канализационни системи и включване на всички населени места от общината в зентрализирано пречистване на отпадъчните води;

Обезпечаване на питейна вода в необходимото количество и качество;

Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси;

Запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води.2.3.Подобряване качеството на атмосферния въздух в съответствие със стандартните норми

Редуциране замърсяването на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор;

Въвеждане на система за мониторинг и контрол на качеството на атмосферния въздух;

Информиране на населението за качеството на атмосферния въздух в общината;2.4. Въвеждане на политика за управление на околната среда интегрирана в дейностите на стопанските отрасли на местно ниво

 • Прилагане на превантивните инструменти за недопускане на замърсяване /ОВОС, Разрешителни режими, ISO 14000 и др./;

Развитие на екологично чисти земеделие и животновъдство;

 • Запазване на околната среда в силно натоварените туристически райони;

 • Градоустройствено планиране съобразено с целите на опазване на защитените зони в общината;

 • Подобряване състоянието на зелените площи;


2.5 Намаляване шумовото замърсяване

 • Подобряване системата за контрол и санкции по отношение на шумовото замърсяване през активния сезон от страна на обществените заведения;

 • Намаляване шумовото замърсяване в населените места от стопански обекти;

Намаляване шумовото замърсяване предизвикано от транспорта;

Ограничителни режими за строителните дейности.2.6. Опазване и подържане на богатото биологично разнообразие

 • Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистемите в защитените територии и зони;

 • Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси;

 • Разработване на планове за управление на защитените територии и зони;

 • Разработването на проекти за усвояване на средства от фондове на Европейския съюз по отношение опазване на защитените територии и зони и създаване на възможности за развитие на екотуризма;


2.7. Участие на обществеността при решаване на проблемите на околната среда

 • Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на околната среда;

 • Ангажиране на обществеността при решаване на основните екологични проблеми чрез повишаване на разбирането и съпричастността;

 • Включване на местното население в инициативи по опазване на околната среда


V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ОТПАДЪЦИ

1. ЦЕЛ

Целта е да се осигури екологосъобразното управление на отпадъците, чрез предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.


2. ПРИОРИТЕТИ

1. Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци

- намаляване на количеството битови отпадъци за крайно третиране;

- намаляване на съдържанието на вредни вещества в отпадъците;

2. Оползотворяване, повторно използване и рециклиране

- увеличаване на количествата и видовете отпадъци, събирани с цел рециклиране и повторна употреба;

- въвеждане на системи за разделно събиране на оползотворими компоненти от отпадъците;

3. Подобряване на организацията за събиране и транспортиране

- повишаване ефективността на извършваните дейности по поддържане на чистотата4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците;

- включване към регионално депо за БО, отговарящо на Европейските стандарти;

- редуциране обема на депонираните отпадъци за сметка прилагане на рециклиране и оползотворяване;

- въвеждане на забрана за депониране на определени групи опасни отпадъци;5. Намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

- закриване и рекултивация на всички сметища в общината;

отстраняване на стари замърсявания;

6. Нормативно регулиране

Своевременна актуализация на Наредба №6 за опазване на околната среда на територията на общината;

Приемане на Наредба за опазване на околната среда

7. Работа с обществеността

- предоставяне на достъп до информация за управлението на отпадъците на местно ниво;

- привличане на обществено участие в процеса на обсъждане и вземане на решения;

8. Подобряване на системата за мониторинг

- поддържане на база данни за състоянието на управлението на отпадъците в общината; 1. ДЕЙНОСТИДейности

Изпълнител


Необх. средст

ва

Срок за изпълне

ние

Източник на финансиране

I.

Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци

1.

Насърчаване въвеждането на СУОС, ISO 14 001 и ‘чисти технологии’ в промишлеността

Пром. Предприятия, РИОСВ, Община Несебър
постоянен

Община Несебър

2.

Разработване на система за събиране на голямогабаритни отпадъци и “бяла техника”

Община Несебър
постоянен

Община Несебър

II.

Оползотворяване, повторно използване и рециклиране

2.

Разработване на система за разделно събиране – хартия/пластмаса/стъкло

Община Несебър
2010 г.

ПУДОС

III.

Подобряване на организацията за събиране и транспортиране

1.

Обновяване на техниката за извозване на отпадъците

Обслужващи фирми
Поетапно

Обслужващи фирми

2.

Пълно задоволяване на нуждите на населението със съдове за ТБО

Обслужващи фирми, Община Несебър
ежегодно

Обслужващи фирми, Община Несебър

3.

Актуализация на маршрутните графици за извършване на дейностите


Обслужващи фирми, Община Несебър
ежегодно

Обслужващи фирми, Община Несебър

4.

Включване на всички населени места в системата за централизирано събиране и извозване на отпадъците

Община Несебър
2009

Обслужващи фирми, Община Несебър

IV.

Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците

1.

Участие в изграждане на регионално депо за БО

Община Несебър

10000

2008-2013

ИСПА

2.

Участие в изграждане на площадка за ТНО

Община Несебър

250 000

2008-2013

Община Несебър

3.

Изграждане на информационна система за количеството и вида на депонираните отпадъци

Община Несебър Партньори
2010 г.

Община Несебър

4.

Разработване на система за разделно събиране на опасни масово разпространени отпадъци

Община Несебър РИОСВ
2009 г.

Община Несебър, Лицензирана организация
- изготвяне и популяризиране на списък с годните за рециклиране отпадъци

5.

Внедряване на системи за събиране и преработване на специфични отпадъци:

стари автомобили и автомобилен скрап;

батерии и акумулатори;

луминесцентни лампи;Община Несебър Заинтересовани фирми
2010

Лицензирани организации, Община Несебър

V.

Намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

1.

Изготвяне на планове за закриване и проекти за рекултивация на съществуващите сметища.

Община Несебър Оператори на съоръжения
2009

Оператори на депа, Община Несебър

2.

Закриване и рекултивиране на всички сметища в общината.

Община Несебър Оператори на съоръжения
2011 г.

Оператори на депа, Община Несебър

3.

Рекултивация на строително депо

Община Несебър

30000

2008

Община Несебър

4.

Ликвидиране на съществуващи и предотвратяване възникване на нови нерегламентирани сметища - разработване на план за поетапно почистване на стари замърсявания

Община Несебър

20000

постоянен

Община Несебър

VI.

Нормативно регулиране

1.

Обявяване на телефон, на който гражданите могат да сигнализират за нарушения и да правят предложения, свързани с третирането на битови отпадъци и поддържане чистотата на населените места

Община Несебър
Постоянен

Община Несебър

2.

Разработване на Наредба за забрана депонирането на опасни отпадъци от бита

Община Несебър

Общ. съвет5 000

2009

Община Несебър

3.

Актуализация на Наредбата за опазване на околната среда

Община Несебър

Общ. съвет


ежегодно
VII.

Подобряване на системата за мониторинг

1.

Мониторинг на подпочвените води в района на общинското сметище.

Оператор на съоръжението

5 000

постоянен

Оператор на съоръжението

2.

Изследване на морфологичния състав на ТБО

Община Несебър Оператор на съоръжението

10 000

2010 г.

Община Несебър Обслужваща организация

3.

Разработване и внедряване на информационна система с база данни за вида, количествата, свойствата и състава на генерираните и третирани отпадъци

Община Несебър

6 000

2009

Община Несебър

ВОДИ


1. ЦЕЛ

Целта е да се осигури комплексно, многократно и ефективно използване на водните ресурси, опазването им за задоволяване потребностите от вода на населението, възстановяване качеството на водите и предотвратяване на замърсяването им, както и съхраняване и опазване на водните екосистеми и свързаните с тях компоненти на околната среда.


2. ПРИОРИТЕТИ

Изборът на приоритети се основава на следните критерии:

рационално управление и ползване на водните ресурси;

водоснабденост на населените места;

качество на питейната вода;

развитие и модернизация на канализационната мрежа;

превенция и контрол на замърсяването на повърхностните води

Критериите определят следните приоритетни области: • Намаляване загубите на вода;

 • Реконструкция, модернизация и подмяна на водопроводната мрежа;

 • Мониторинг на местните водоизточници;

 • Поетапно изграждане на канализационна система за всички населени места в общината;

 • Обезпечаване на необходимото количество и качество питейна вода;

Обхващане и пречистване на отпадните води от бита и промишлеността;

Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси;

Запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води.
АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

1. ЦЕЛ

Целта се определя от необходимостта да се защити здравето на хората, животните и растенията, природните и културни ценности от вредни въздействия, както и да се предотврати настъпването на опасности и щети при изменение качеството на въздуха в резултат на различните дейности.


2. ПРИОРИТЕТИ

Изборът на приоритети се основава на следните критерии: • риск за човешкото здраве;

 • въздействие върху чувствителни екосистеми.

Критериите определят следните приоритетни области:

 • редуциране замърсяването на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор;

 • въвеждане на мониторингова система;

информираност на населението.
ШУМ

1. ЦЕЛ

Целта е ограничаване на шумовото натоварване от строителството и транспорта с оглед намаляване риска за здравето на хората.


2. ДЕЙНОСТИ


N

Дейности

Изпъл-

нител

Необх. средства

Срок за изпълне

ние

Източник на финансира

не

1.

Разработване на стратегическа карта за шум в съответствие с чл.5, ал.1 от Закона за защита от шума в околната среда

Община Несебър

20 000

2010

Община Несебър

2.

Разработване на план за действие с цел управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в агломерациите и в районите по чл. 3, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда в непосредствена близост до основните пътища

Община Несебър

10 000

20010

Община Несебър

3.

Въвеждане на ограничения за строителство

Община Несебър
постоянен

Община Несебър

БЛАГОУСТРОЙСТВО. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ. ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ.

1. ЦЕЛ

Целта е съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми, местообитания, видове и особености на ландшафта за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие.


2. ПРИОРИТЕТИ

Изборът на приоритети се основава на следните критерии:

степен на застрашеност на биологичния вид или природно значимото место;

значимост на дейността за опазване и поддържане на биологичното разнообразие;

задължения, произтичащи от националното законодателство.

В тази връзка приоритетите са:

Поддържане на съществуващите и създаване на нови паркови територии;

Укрепване и поддържане на изградената мрежа от защитени територииИнформиране и привличане на обществеността за опазване на зелените площи, биоразнообразието и защитените територии

3. ДЕЙНОСТИДейности

Изпълни

Тел

Необх. средства

(прибл.)

Срок за изпълне

ние

Източник на финансира

не
I.

Укрепване и поддържане на изградената мрежа от озеленени територии паркове и защитени територии.
1.

Поддръжка по “Южен крайморски парк” ІІІетап

Община Несебър

100000

ежегодно

Община Несебър
2.

Изграждане на крайморски парк – І етап - Равда

Община Несебър

400000

2009

Община Несебър
4.

Благоустрояване, оформяне подходи, алеи и зелени площи- Слънчев бряг

Община Несебър

190000

ежегодно

Община Несебър
5.

Благоустройствени мероприятия по северен и южен скат- Несебър стар град

Община Несебър

50000

ежегодно

Община Несебър
6.

Изграждане зелени площи в междублокови пространства-Несебър

Община Несебър

80000

ежегодно

Община Несебър
7.

Изграждане и поддръжка на нови зелени площи по улици и в квартали - Обзор

Община Несебър

70000

ежегодно

Община Несебър
8.

Озеленяване площи в кв. “Русалка” и източно от кв.21- Влас

Община Несебър

50000

ежегодно

Община Несебър
9.

Изграждане и поддръжка детски и спортни площадки и съоръжения-Несебър

Община Несебър

50000

ежегодно

Община Несебър
11.

Тротоарни настилки – изграждане на нови - Несебър

Община Несебър

1000

ежегодно

Община Несебър
12.

Изграждане нови тротоарни настилки - Обзор

Община Несебър

40000

ежегодно

Община Несебър
14.

ТКН, асфалт. и локални ремонти по улици и кръстовища

Община Несебър

50000

ежегодно

Община Несебър
15.

Изграждане нови тротоарни настилки - Слънчев бряг

Община Несебър

45000

ежегодно

Община Несебър
17.

Изграждане на отводнителни съоръжения- Слънчев бряг

Община НесебърОбщина Несебър
18.

ТКН,бордюри,тротоари, асфалтиране улици- нови - Влас

Община Несебър

60000

ежегодно

Община Несебър
21.

ТКН,бордюри,тротоари, асфалтиране улици- нови- Равда

Община Несебър

60000

ежегодно

Община Несебър
22.

Брегоукрепителни мероприятия в квартали 53 и 53А- Равда

Община НесебърОбщина Несебър
23.

ТКН,бордюри,тротоари, асфалтиране улици- нови-Кошарица

Община Несебър

60000

ежегодно

Община Несебър
24.

ТКН,бордюри,тротоари, асфалтиране улици- нови - Тънково

Община Несебър

60000

ежегодно

Община Несебър
25.

ТКН,бордюри,тротоари, асфалтиране улици- нови - Оризаре

Община Несебър

60000

ежегодно

Община Несебър
26.

ТКН,бордюри,тротоари, асфалтиране улици- нови- Гильовца

Община Несебър

60000

ежегодно

Община Несебър
27.

ТКН,бордюри,тротоари , бетониране улици- Баня

Община Несебър

50000

ежегодно

Община Несебър
28.

Полагане бордюри, тротоари и ограждане терен общинска собственос -Паницово

Община Несебър

20000

ежегодно

Община Несебър
29.

Полагане ТКН , бордюри,тротоари,асфалтиране - Раковсково

Община Несебър

10000

ежегодно

Община Несебър
30.

Полагане ТКН , бордюри,тротоари,асфалтиране- Приселци

Община Несебър

20000

ежегодно

Община Несебър
31.

Паркови площи Несебър, Влас, Равда, Сл. бряг

Община Несебър

350000

ежегодно

Община Несебър
32.

Поддръжка Южен парк

Община Несебър

230000

ежегодно

Община Несебър
33.

Паркови площи г.Обзор

Община Несебър

150000

ежегодно

Община Несебър
34.

ОР южна крайморска алея – провлак към Несебър стар град.

Община Несебър

50000

ежегодно

Община Несебър
36.

ОР отводнителни съоръжения - Приселци

Община НесебърОбщина Несебър
37.

Оформяне корони на дърветата


Община Несебър

30 000

2008

Община НесебърДезинсекция и дератизация

Община Несебър

50 000

ежегодно

Община Несебър
37.

Определяне и обозначаване на местата за паркиране, лагеруване, почивка и палене на огън в горските местности.

Община Несебър

10 000
Община Несебър, РУГ
II

Информиране и привличане на обществеността за опазване на биоразнообразието и защитените територии
1.

Изграждане и поддържане на база данни за защитените обекти на територията на общината

Община Несебър

5 000

постоянен

Община Несебър
2.

Разработване на туристически пакет, свързан с развитие на екотуризма /инф. центрове/

Община Несебър

10 000

постоянен

Община Несебър
3.

Изготвяне на кадастър на лечебните растения

Община Несебър

10 000

2009 г.

Община Несебър
4.

Мерки за предотвратяване на горски пожари, забрана за палене на стърнища и гори

Община Несебър-

постоянен

-
5.

Разработване на проект за биоразнообразието и защитените видове на територията на община Несебър

Община Несебър

10 000

2010 г.

Община Несебър
6.

Управление и поддръжка на екотурист. маршрути

Община Несебър

30 000

постоянен

Община Несебър
ПОЧВИ

1. ЦЕЛ

Целта е предотвратяване замърсяването на почвите2. ПРИОРИТЕТИ

1. Борба с ерозията и свлачищните процеси

2. Ограничения при ползването на земята

3. Мониторинг за качеството на почвите3. ДЕЙНОСТИДейности

Изпълни-тел

Необх. средства

Срок за изпълне

ние

Източник на финансира

не

1.

Изготвяне на карта на замърсените почви на територията на Община Несебър

Община Несебър, РИОСВ, РДЗЗ
2009 г.

Община Несебър

3.

Закриване и рекултивация на сметища и замърсени терени

Община Несебър

по проект

2012

Община Несебър,

ПУДОС,


ЕС фондове

4.

Рекултивация на нарушени терени

Концесионери

по проект

2009

Концесионери

УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1. ЦЕЛ

Целта е пълна прозрачност за политиката и действията по опазване на околната среда.2. ПРИОРИТЕТИ

1. Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на околната среда

2. Привличане на обществеността в процеса на вземане на решения

3. Екологична образователни програми


3. ДЕЙНОСТИДейности

Изпълни-

тел

Необх. средства

Срок за изпълне

ние

Източник на финансира

не

1.

Разработване на раздел “Околна среда” в интернет страницата на Община Несебър с актуална информация за околната среда

Община Несебър

3 000

2010

Община Несебър

2.

Отпечатване и разпространение на листовки/брошури за информация за ОС и еколог. законодателство

Община Несебър

3 000

2009

Община Несебър

3.

Разкриване на “горещи еко- телефони” по проблеми на ОС

Община Несебър, РИОСВ, ВиК

-

постоянен

Община Несебър

4.

Осигуряване на актуална предупредителна информация в случай на замърсяване на ОС

Община Несебър, ГЗ, РИОСВ

-

постоянен

Община Несебър

5.

Местна информация за качество на въздуха и питейната вода – чрез еко-бюлетин и инф. табло

Община Несебър

2 000

2010

Община Несебър

9.

Привличане на обществеността при вземането на решения по въпроси за ОС

Община Несебър

-

постоянен

Община Несебър

10.

Актуализация на Наредба за опазване на околната среда

Община Несебър

-

ежегодно

Община НесебърЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

Каталог: AWCadmin -> tiny mce -> plugins -> imagemanager -> files -> programi
programi -> Н а ц и о н а л н а с т р а т е г и я з а о к о л н а с р е д а и н а ц и о н а л е н п л а н з а д е й с т в и е 2000 – 2006 г
files -> О б щ и н а н е с е б ъ р п р о г р а м а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община несебър настоящата програма
files -> Отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда за 2015 г.; Отчет за изпълнението на общинска програма за управление на отпадъците за 2015 г
files -> Общи положения Този правилник оределя дейността на приюта и механизмите за нейното осъществяване. Съобразен е с всички действащи в момента нормативни актове – звмд, обнародван в държавен вестник брой №87 / 11
files -> Изграждане и рекострукция на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в общината


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница