Програма за работа на ту-габрово в условия на криза. Приемане на учебни планове. Разпределение на държавната поръчка за прием на студенти за учебната 2010/11 година по специалностиДата02.02.2018
Размер80.86 Kb.
ТипПрограма
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Приложено изпращаме Ви решенията от Протокол № 10 от 29.06.2010 година на Академичния съвет при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


  1. Корекция на плана на бюджета за 2010 година.

  2. Актуализация на Програма за работа на ТУ-Габрово в условия на криза.

  3. Приемане на учебни планове.

  4. Разпределение на държавната поръчка за прием на студенти за учебната 2010/11 година по специалности.

  5. Програма за институционална акредитация на ТУ.

  6. Отчет за състоянието на докторантурите.

  7. Кадрови.

  8. Текущи.


По първа точка от дневния ред:

1. АС приема внесените корекции на плана на Бюджет 2010 г. /Материалът е приложен към Протокола/.По втора точка от дневния ред:

2. АС приема внесената актуализация на Програмата за работа на ТУ-Габрово в условия на криза през 2010 година. /Материалът е приложен към Протокола/ .По трета точка от дневния ред

1. АС приема квалификационните характеристики и учебните планове за окс „бакалавър” за специалности „СУ,” „ПА”, „ИТ” и „ИМ”, редовна и задочна форма на обучение.

2. АС приема квалификационната характеристика и учебния план изграден на модулен принцип, за окс „бакалавър” за специалност „СД”, редовна и задочна форма на обучение.

По четвърта точка от дневния ред:

1. АС приема разпределението на държавната поръчка за прием на студенти за учебната 2010/11 година по специалности и форми на обучение. /Материалът е приложен към Протокола/.По пета точка от дневния ред:

1. ТУ-Габрово да започне подготовката на материалите за институционална акредитация.

2. АС утвърждава състава на университетска комисия за подготовка на материалите за институционална акредитация на ТУ- Габрово, както следва:

Председател: доц. д-р Дешка Малчева Маркова

Зам.-председател: доц. д-р Христо Иванов Христов

Членове: доц. д.т.н. Райчо Тодоров Иларионов

доц. д-р Любомир Костадинов Лазов

доц. д-р Анатолий Трифонов Александров

доц. д-р Георги Евстатиев Рашев

доц. д-р Анюта Георгиева Николова

доц. д-р Ирина Стефанова Александрова

проф. д-р Светослав Кънчев Симеонов

доц. д-р Минчо Ванев Симеонов

доц. д-р Петър Колев Петров

доц. д-р Тотьо Илиев Илиев

проф. д-р Нено Петров Неделчев

доц. д-р Алдениз Енверов Рашидов

инж. Йолина Димитрова Христова

инж. Дария Димитрова Съчкова

г-жа Лиляна Илиева Събева


3. АС утвърждава състава на работни групи за подготовка на материалите за институционална акредитация по сфери на дейност, както следва:

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

1.

2.

3.4.

5.

6.7

8.

910.

11.


12

13

14.15.

16.


17.

доц. д-р инж.

доц. д-р инж.

доц. д-р инж.

доц. д-р


доц. д-р инж.

доц. д-р инж.

доц. д-р инж.

проф. д-р инж.

доц. д-р инж.

доц. д-р инж.

инж.

проф. д-ринж.

проф. д-р

доц. д-р инж.


Христо Христов

Анатолий Александров

Георги Рашев

Анюта Николова

Ирина Александрова

Анка Жеглова

Генади Цветанов

Светослав Симеонов

Петър Петров

Тотьо Илиев

Йолина Христова

Нено Неделчев

Павлина Иванова

Коста Костов

Алдениз Рашидов

Павел Пенев

Ивелина ГенчеваИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

1.

2.

3.4.

5.

6.7

8.

9.доц. д.т.н. инж.

доц. д-р инж.

доц. д-р инж.

проф. дмн

проф. дтн инж.

доц. д-р инж.

проф. д-р

доц. д-р инж.
Райчо Иларионов

Валентина Кукенска

Асен Найденов

Румен Даскалов

Йордан Максимов

Минчо Симеонов

Коста Костов

Алдениз Рашидов

Ивелина ГенчеваУПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

1.

2.

3.4.

5.

6.7

8.

910.

11.


12

13

14.доц. д-р инж.

доц. д.т.н. инж.доц. д-р инж.

доц. д-р инж.

проф. дмн

доц. д-р инж.

доц. д-р инж.

проф. д-р инж.

доц. д-р инж.

инж.


инж.

проф. д-р

инж.


Христо Христов

Райчо Иларионов

Любомир Лазов

Ирина Александрова

Румен Даскалов

Валентина Кукенска

Асен Найденов

Светослав Симеонов

Минчо Симеонов

Павлина Иванова

Йолина Христова

Коста Костов

Недка Атанасова

Ивелина Генчева


4. АС приема график за подготовка на материалите за институционална акредитация, както следва:

4.1. Утвърждаване от Академичния съвет на състава на университетската комисия по акредитация. Издаване на заповед.

Срок: 30.06.2010 г.

Отговорник: Ректор

4.2. Утвърждаване от АС на работни групи към университетската комисия за акредитация по съответните сфери на дейност и критерии за институционалната акредитация на ТУ – Габрово. Издаване на заповед.

Срок: 30.06.2010 г.

Отговорник: Ректор

4.3. Комплектоване на приетите от университетската комисия материали за подготовка на документацията за провеждане на институционална акредитация на ТУ - Габрово и изпращането им на работните групи по електронен път.

Срок: 15.09.2010 г.

Отговорник: Зам.-ректор УД

4.4. Привеждане състава на основните звена в съответствие с чл. 26, ал. ал. 1 и 7 и чл.26а, ал.1, и на катедрите – в съответствие с чл.26д, ал.1от ЗВО.

Срок: 15.09.2010 г.

Отговорник: Зам.-ректор НРС4.5. Първоначално обсъждане от работните групи към университетската комисия за институционална акредитация на ТУ – Габрово на документацията по т. т. 1 и 2 на чл. 29, ал. 1 от Правилника за дейността на НАОА.

Срок: 16.11.2010 г.

Отговорник: Зам.-ректор УД

4.6. Обсъждане и приемане от университетската комисия на ТУ – Габрово на документацията по т. т. 1 и 2 на чл. 29, ал. 1 от Правилника за дейността на НАОА за институционална акредитация на университета.

Срок: 30.11.2010 г.

Отговорник: Зам.-ректор УД

4.7. Обсъждане и приемане от АС на ТУ – Габрово на документацията по т. т. 2 и 3 на чл. 16 от Правилника за дейността на НАОА за институционална акредитация на университета.

Срок: 25.01.2011 г.

Отговорник: Ректор

4.8. Заявяване на искане пред НАОА за откриване на процедура за институционална акредитация на ТУ – Габрово.

Срок: 10.02.2011 г.

Отговорник: Ректор


По шеста точка от дневния пред:

1. АС приема внесения Отчет за състоянието на докторантурите. /Материалът е приложен към Протокола/.По седма точка от дневния ред:

1. Не се продължава срокът на трудовия договор на доц. д-р Ненко Ганев Ненков.

2. Не се продължава срокът на трудовия договор на проф. д-р Нено Петров Неделчев.

По осма точка от дневния ред:

1. АС приема внесената промяна в Графика на учебния процес за І курс, задочно обучение през 2010/11 учебна година, както следва:

• Зимен семестър 18 дни 30.08.2010 г. - 17.09.2010 г. /със неделя/

• Изпитна сесия от 20 до 30 число на м. X и XI

от 10 до 20 число на м. XII

• Летен семестър 18 дни 24.01.2011 г. - 10.02.2011 г. /със неделя/

• Изпитна сесия от 20 до 28 число на м. II

от 20 до 30 число на м. III и IV

• Поправителна и ликвидационна сесия от 09.05.2011 г. до 20.05.2011 г.

Всяка група студенти може да заяви по 2 изпитни дати в посочените периоди по всяка дисциплина за семестъра.

2. Академичният съвет приема промяна в календарния график за приемане на студенти в Технически университет – Габрово през учебната 2010/2011 г. за окс „бакалавър” в редовна форма на обучение както следва:

Приемането на документи за попълване на незаети места и записване да бъде в периода от 23.08.2010 г. до 17.09.2010 г.

3. Академичният съвет приема да се проведе допълнителен конкурсен изпит по ОТП на 16.09.2010 г., за попълване на останали свободни места от приема за учебната 2010/2011 г.

4. АС приема годишните такси за обучение срещу заплащане на студентите граждани на ЕС обучаващи се в окс „магистър” и онс „доктор” през учебната 2010/11 уч. година, както и таксата за възстановяване на студентски права в същата специалност за втори и по-горен курс на обучение. /Материалът е приложен към Протокола/.

5. Приема документацията по т.т. 1 и 2 на чл. 29, ал. 1 от Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация, както следва:
5.1. Доклад – самооценка по утвърдените от НАОА критерии, който включва информация за обстоятелствата по чл. 78, ал. 3 от ЗВО за програмна акредитация на професионално направление 3.7 Администрация и управление (образователно-квалификационни степени “бакалавър” и „магистър”, редовна и задочна форми на обучение, специалности „Стопанско управление” и „Публична администрация) във Факултет “Стопански” на ТУ-Габрово.

5.2. Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет от предходната процедура за програмна акредитация на професионално направление 3.7 Администрация и управление (образователно-квалификационни степени “бакалавър” и „магистър”, редовна и задочна форми на обучение, специалности „Стопанско управление” и „Публична администрация).

6. Академичният съвет приема Доклад и приложените към него материали за изпълнение препоръките формулирани в Решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело при програмна акредитация на професионално направление 5.6 „Материали и материалознание”.

7. АС утвърждава квотата за творчески отпуски за учебната 2010/11 година в размер на 5 месеца.

8. На основание чл. 20, ал.1, т.т. 6 и 8 от Правилник за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, отменя текста на чл. 14, ал.1, изречение трето от Правилника за дейността на търговско дружество „ВТЦ” ЕООД – „за управител на „ВТЦ” ЕООД се назначава Зам.-ректорът по НИР”.

9. АС задължава Зам. ректора по НИД да внесе в АС през м. септември анализ на състоянието и финансов отчет за „ВТЦ” ЕООД и програма за развитие на дружеството.

10. АС дава съгласието си ТУ-Габрово да обяви търг за отдаване под наем на помещение в сутерена на сграда „Ректорат”.

11. АС утвърждава командировъчните разходи на Ректора за второто тримесечие на 2010 година.

12. АС приема за сведение внесения Доклад от Контролния съвет относно законосъобразността на междинните избори през 2010 г. в ТУ-Габрово.

13. АС приема Комисия за разработване на Правилник за приложение Закона за развитието на академичния състав, както следва:

Председател: доц. д-р Любомир Лазов

Членове: доц. д-р Валентина Кукенска

доц. д-р Асен Найденов

проф. дмн. Румен Даскалов

г-жа Десислава Колева
14. АС приема Протокол № 9 от 01.06.2010 година.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
ПРОТОКОЛИРАЛ: РЕКТОР:

/С. Кунева/ /доц. д-р Д. Маркова/
Каталог: studenti
studenti -> Тема Команди за обработка на низ от знаци
studenti -> Въпросник за Държавен изпит на специалност “ електроника “
studenti -> Автоматизация на проектирането и конструирането на електронна апаратура
studenti -> Речеви нарушения
studenti -> С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина v-ти курс, 1 група, учебна 2016/2017година
studenti -> С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина vi-ти курс, 1 група, учебна 2017/2018година
studenti -> С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина і-ви курс, 1 група, учебна 2016/2017година
studenti -> Дисц. "Сензорна техника"


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница