"Д. Найденов"34,вх б, гр. ВДата19.01.2018
Размер109.63 Kb.
#48986Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Димитрова Любка Стоичкова

Адрес
“Д. Найденов”34,вх.б, гр. В. Търново 5000, Р България

Телефон
О62 62-89-12

ФаксE-mail
l_stoychkova @ mail. bg
Националност
БългаркаДата на раждане
[ ден, месец, година ] 15. 11. 1948
Трудов стаж• Дати (от-до)
[ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната. ]

• Име и адрес на работодателя
май 1972 – досега - ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”

• Вид на дейността или сферата на работа
преподавателка по съвременен български език към Катедра по съвременен български език при ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” от март 1974

май 1972 – март 1974 – Университетска библиотека при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, отдел Комплектуване и обработка на каталозиЗаемана длъжност• Основни дейности и отговорности
лекционни курсове и практически занятия по съвременен български език

комплектуване и обработка на новопостъпила литература и каталогизирането и

Образование и обучение
• Дати (от-до)
[Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте завършили, като започнете с последния.]

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Център по чуждоезиково обучение – Загреб, Р Хърватска. Езиков курс по сърбохърватски език – август-септември, 1990.

Институт по руски език при АН, Москва, Русия. Научна специализация – октомври-ноември, 1987.• Основни предмети/застъпени професионални умения
Морфология на съвременния български език

Историческа лингвистика (история на новобългарския книжовен език)

Български език и стилистика

Езикова култура

Български език за чужденци


• Наименование на придобитата квалификация
доцент по съвременен български език

образователна и научна степен доктор• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
БългарскиДруги езици

[Език] руски, украински, френски

• Четене
[Определете нива: отлично, добро, основно] отлично; отлично; основно

• Писане
[Определете нива: отлично, добро, основно] отлично; добро; основно

• Разговор
[Определете нива: отлично, добро, основно] отлично; добро; основно
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
[ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Работила съм като лектор по български език и култура в гр. Лвов, Р Украйна, към Катедра по славянски филологии. Отношенията между мен и колегите ми (украинци, руснаци, поляци, евреи и чехи) бяха изключително толерантни и ползотворни както в преподавателската, така и в научната и в културната сфера.


Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Нямам опит в административната област.


Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

компютърна грамотност – курс по компютърно обучение


Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Самодеен песенен фолклор


Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Свидетелство за управление на МПС


Допълнителна информация
[Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.]Приложения
[ Опишете всички приложения. ] 1. Морфология (Текстове и задачи) – (в съавторство с П. Радева). В. Търново, 1975, 85 с.
 1. За образуването на прилагателни имена от предложни съчетания.// Аспирантски сборник, кн. ІІІ, свитък 2, Езикознание. В. Търново, 1976, 29 – 37.
 1. Пренасянето на нов ред на думите с двойни съгласни.// Български журналист, № 9, 1976, с.44-45.
 1. Синонимия на прилагателните имена в разказите на Елин Пелин.// Аспирантски сборник, кн.ІV, свитък 2, Езикознание. В. Търново, 1977, 51 -60.
 1. Книга о семиотической природе языковых единиц.// Болгарская русистика, № 2, 1977, 93 – 96.
 1. Случаи на запетая пред съюза И.// Български език и литература, №1, 1977, 60 -64.
 1. Словообразувателна структура на относителните прилагателни имена с наставка –ов.// Славистични проучвания, В. Търново, 1978, 139 – 144.
 1. Употреба на две точки (двоеточие).// Практикум по правопис и пунктуация, В. Търново, 1978, 154 -163.
 1. Употреба на точка със запетая.// Практикум по правопис и пунктуация, В. Търново, 1978, 139 – 144.
 1. Розвиток лексико-граматичних властивостей якiсностi вiдносних прикметникiв у сучаснiй болгарськiй мови.// Проблеми словянознавства, т.19, Львiв, 1979, 130 – 137.
 1. Пренасяне на части от думи с двойни съгласни.// Христоматия по езикова култура, С., 1980, 85 - 86.
 1. Утворення складних вiдносних прикметникiв у сучаснiй болгарьскiй мови.// Проблеми словянознавства, т. 25, Львiв, 1982, 107 – 114.
 1. Българо-украински научни връзки.// Българо-украински научни връзки през вековете. С., 1983, 287 – 292.
 1. Динамiка словотвору вiдносних прикметникiв у сучаснiй болгарьскiй мови.// Проблеми словянознавства, т. 23, Лвiв, 1984, 102 – 108.
 1. За неологизмите в езика на бесарабските българи.// Българите от Северното Причерноморие, т.2, В. Търново, 1993, 265 – 272.
 1. Към въпроса за различията между диалектна и книжовна лексика.// Българите от Северното Причерноморие, т.3, В. Търново, 1994, 305 – 312.
 1. Езикът на “Криворазбраната цивилизация (смешна позорищна игра в 5 действия от Д. Войников)”.// Майстори на българското художествено слово, София – В. Търново, 1995, 75 – 86.
 1. Към въпроса за номинативните диалектизми в лексиката на бесарабските българи.// Българите от Северното Причерноморие, т.4, В. Търново, 1995, 415 – 422.
 1. За една лексикална особеност в говора на с. Криничное, Болградски район, Одеска област.// Българите от Северното Причерноморие, т.6, В. Търново, 1997, 449 – 454.
 1. За “синтактичната деривация” и образуването на относителни прилагателни имена.// Изследвания по български език (Сборник с материали от научна конференция, посветена на чл.кор. Л. Андрейчин), В. Търново, 1998, 271 – 275.
 1. Семантична класификация на относителните прилагателни имена в съвременния български език.// Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, т.25, кн.2, В. Търново, 1998, 7 – 35.
 1. Семантичната деривация в системата на относителните прилагателти имена.// Филологически сборник (В памет на проф. д-р Г. Димов), В. Търново, 2000, 320 – 324.
 1. Още за Балановата “Хубост на езика”.// Българите от Северното Причерноморие. ISBN 954-524-242-6 (т.7.), В. Търново, 2000, 583 – 587.

24. Комуникативната функция на атрибутивните словосъчетания (Върху материал от романа “Странният рицар на Свещената книга” на Антон Дончев).// Езиковедски изследвания. ISBN 954-775-002-X, В. Търново, 2001, 189 – 193.
 1. Факултативна запетая – за и против.// Проблеми на българския правопис и правоговор (Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във Велико Търново). ISBN 954-524-283-3, В. Търново, 2001, 221 – 226.
 1. Анекдотът – текст и подтекст. Утвърждаване на отричането или отричане на утвърденото.// Езикът: история и съвременност. ISBN 954-577-126-7, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски, 2002, 202 – 208.
 1. Разговорные способы оценки в болгарском и русском языках.// МАПРЯЛ 2002. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХІ века. Велико-Тырново 4-7 апреля 2000 г. ISBN 954-775-151-4, В. Търново, 2002, 176 – 182.
 1. Функционална система на деятелните съществителни имена за лица в българския език. ISBN 954-8324-11-3, В. Търново, 2003, 223 с.
 1. Деминутивни и феминални деятелни съществителни имена през ХІХ век.// Дни на науката 2003. Съюз на учените в България, клон Велико Търново. ISBN 954-775-259-6, В. Търново, 2003, 9 – 16.
 1. Архаизация и неология в системата на nomina agentis в съвременния български език. (Опит за когнитивнолингвистичен анализ). // Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. (Осма международна научна сесия, Велико Търново, август, 2002) ISBN 954-775-281-2, В. Търново, 2003, 179 – 187.
 1. Номина агентис – традиции и иновации. // Проблеми на българската разговорна реч, книга шеста. ISBN 954-524-407-0, В. Търново, 2004, 247 – 254.
 1. Актуалните езикови тенденции в анкетни данни (методика на проучване) – под печат в сборник от Научна конференция “Език и стратегии в обучението”, посветена на 70-годишнината на доц.д-р Ст. Стефанова и доц. д-р М. Тончева. ISBN 954-524-475-5, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2005, 141 – 154.

33. Словообразуване и социолингвистика (социална дериватология) // Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф.Михаил Виденов. ISBN 954 524 452 6, В. Търново, 2005, 483 - 493
 1. Между корените и крилете. Размисли за езика на съвременната българска проза (По материали от романа “Плячка” на Георги Гроздев) // Научни изследвания в чест на проф.д-р Боян Байчев (По случай неговата 70-годищнина). ISBN 954 – 524 – 485 2,Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005, 321 – 329)
 1. Традиции и иновации при професионалните названия в български и немски език (в съавторство с М. Манева) // Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на професор Хилмар Валтер. ISBN 954 – 524 – 486 - 0 Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005, 95 – 104.

ПУБЛИКАЦИИ

2000 – 2005
1. Още за Балановата “Хубост на езика”.// Българите от Северното Причерноморие, т.7 IBSN 954 – 524 – 242 -6. В. Търново, 2000, 583 – 587.


 1. Комуникативната функция на атрибутивните словосъчетания (Върху материал от романа “Странният рицар на Свещената книга” на Антон Дончев).// Езиковедски изследвания. ISBN 954-775-002-X, В. Търново, 2001, 189 – 193.
 1. Факултативна запетая – за и против.// Проблеми на българския правопис и правоговор (Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във Велико Търново)= ISBN 954-524-283-3, В. Търново, 2001, 221 – 226.
 1. Анекдотът – текст и подтекст. Утвърждаване на отричането или отричане на утвърденото.// Езикът: история и съвременност. ISBN 954-577-126-7, Шумен, 2002, 202 – 208.
 1. Разговорные способы оценки в болгарском и русском языках.// МАПРЯЛ 2002. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХІ века. Велико-Тырново 4-7 апреля 2000 г. ISBN 954-775-151-4, В. Търново, 2002, 176 – 182.
 1. Функционална система на деятелните съществителни имена за лица в българския език. ISBN 954-8324-11-3, В. Търново, 2003, 223 с.
 1. Деминутивни и феминални деятелни съществителни имена през ХІХ век.// Дни на науката 2003. Съюз на учените в България, клон Велико Търново. ISBN 954-775-259-6, В. Търново, 2003, 9 – 16.
 1. Архаизация и неология в системата на nomina agentis в съвременния български език. (Опит за когнитивнолингвистичен анализ). // Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. (Осма международна научна сесия, Велико Търново, август, 2002). ISBN 954-775-281-2, В. Търново, 2003, 179 – 187.
 1. Номина агентис – традиции и иновации. // Проблеми на българската разговорна реч, книга шеста, ISBN 954-524-407-0, В. Търново, 2004, 247 – 254.
 1. Актуалните езикови тенденции в анкетни данни (методика на проучване) – под печат в сборник от Научна конференция “Език и стратегии в обучението”, посветена на 70-годишнината на доц.д-р Ст. Стефанова и доц. д-р М. Тончева. Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”. ISBN 954 – 524 475 – 5, Велико Търново, 2005, 141 – 154.

11. Словообразуване и социолингвистика (социална дериватология) // Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф.Михаил Виденов. ISBN 954 524 452 6, В. Търново, 2005, 483 - 493
 1. Между корените и крилете. Размисли за езика на съвременната българска проза (По материали от романа “Плячка” на Георги Гроздев) // Научни изследвания в чест на проф.д-р Боян Байчев (По случай неговата 70-годищнина). ISBN 954 – 524 – 485 2, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005, 321 – 329)
 1. Традиции и иновации при професионалните названия в български и немски език (в съавторство с М. Манева) // Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на професор Хилмар Валтер. ISBN 954 – 524 – 486 – 0, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005, 95 – 104.
стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/

Каталог: userinfo -> 473 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница