Програма за развитие на селските райони. "Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"Дата23.07.2016
Размер105.05 Kb.
ТипПрограма


Програма за развитие на селските райони. “Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”

Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Кнежа”Договор № РД 50 – 208/03.06.2009г.МИГ – Кнежа” – Заедно за по-добро бъдеще!Р Е З Ю М Е

Този документ е разработен във връзка с проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Кнежа”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони /2007 – 2013г./, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


Съдържание


Съдържание 2

1. Територия на прилагане на СМР 3

2. Седалище, адрес и органи на МИГ 3

3

3. Цели, приоритети, специфични цели и мерки на СМР 44. Допустими дейности и допустими бенефициенти по мерки 5

5. Индикативно разпределение на средствата по мерки и години 6

1. Територия на прилагане на СМР


Териториалният обхват на МИГ Кнежа попада в административните граници на община Кнежа. Съгласно административно-териториалното деление на страната общината се намира в Плевенска област, Северозападен район за планиране (до 2006 г. включително областта е била включена в Централен северен район за планиране). МИГ Кнежа включва следните населени места: гр. Кнежа, с. Бреница, с. Еница и с. Лазарово. По данни на НСИ към 31.12.2009 г., общото населението на МИГ Кнежа е 14 839 жители, разпределени по неселени места както следва: гр. Кнежа – 11 191 или 75% от общото население, с. Бреница – 2039 или 14% от общото население, с. Еница - 1098 или 7% от обощото население и с. Лазарово – 511 или 3% от общото население. Площта на територията, обхваната от МИГ е 317 812 км². По последни публикувани данни на НСИ за 2008 г. гъстотата на населението, обхванато от МИГ-а, възлиза на 47.9 ч/ км², което е малко по-ниско от средните стойности за област Плевен (63.6 ч/км²), но пък почти се изравнява със средните стойности за Северозападен район за планиране (48.4 ч/км²).

2. Седалище, адрес и органи на МИГ


Съгласно съдебната регистрация на Сдружението, седалището на МИГ е гр. Кнежа, а адресът на управление на МИГ е ул. “Марин Боев” № 69.

Органите на управление на МИГ Кнежа са Общо събрание, 9-членен Управителен съвет, Контролен съвет. Управителният съвет определя и назначава изпълнителен директор на сдружението. Неговите компетенции са оперативни и са свързани с изпълнение на политиките и стратегиите за развитие на Сдружението, дефинирани от органите на управление. Видно от органограмата по-долу в персонала на МИГ се включва Експерт по прилагане на дейности от СМР технически асистент/сътрудник и счетоводител. Всички назначени лица, формират оперативното звено на сдружението или екипа за администриране на стратегията за местно развитие.


ОБЩО СЪБРАНИЕ


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

(9 членове)


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

(3 членове)


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Експерт СМР

Технически асистент


Счетоводител

3. Цели, приоритети, специфични цели и мерки на СМРИзпълнението на стратегическата рамка на СМР на МИГ Кнежа ще се осъществи с прилагане на 6 мерки (виж таблицата) от ПРСР. Отделно ще се подкрепи и изграждането на управленски капацитет на МИГ Кнежа с прилагането на мерки 421 и 431-1 от ПРСР. Допълнителни мерки, съгласно Регламент 1698 или специфични такива за територията няма да бъдат прилагани.Мярка от ПСРС121

Модернизиране на земеделските стопанства123

Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти311

Разнообразяване към неземеделски дейности312

Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия321

Основни услуги за икономиката и населението в селските райони322

Обновяване и развитие на селата

7.

421

Между-териториално и транс-национално сътрудничество

8.

431-1

Разходи за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност - за избрани и одобрени МИГ


4. Допустими дейности и допустими бенефициенти по мерки


Всички мерки ще се прилагат съобразно условията, принципите и процедурите разписани в Наредбите на МЗХ по прилагането на съответната мярка, с изключение на максималния финансов праг на допустимите за подкрепа проекти, който за всички мерки от ос 1 и ос 3 е в размер на левовата равностойност на 200 000 евро.

5. Индикативно разпределение на средствата по мерки и години
Код на мярката

Име на мярката

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОСИ, МЕРКИ И ГОДИНИ

Общ публичен принос за

Общ публичен принос за

Общ публичен принос за

Общ публичен принос за

Общо за периода на Стратегията

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

лева

лева

лева

лева

лева

%

4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)

0

84,091

84,091

252,272

420,454

12%

121

Модернизиране на земеделските стопанства

 

52,801

52,801

158,404

264,006

7%

123

Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

 

31,290

31,290

93,869

156,448

4%

4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)

0

0

0

0

0

0%

 

 

 

 

 

 

0

0%

 

 

 

 

 

 

0

0%

 

 

 

 

 

 

0

0%

 

 

 

 

 

 

0

0%

 

 

 

 

 

 

0

0%

 

 

 

 

 

 

0

0%

4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)

0

483,424

483,424

1,450,273

2,417,122

68%

311

Разнообразяване към неземеделски дейности

 

76,660

76,660

229,979

383,298

11%

312

Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

 

54,757

54,757

164,270

273,784

8%

321

Основни услуги за икономиката и населението в селските райони

 

234,672

234,672

704,016

1,173,360

33%

322

Обновяване и развитие на селата

 

117,336

117,336

352,008

586,680

16%

4.2.1. Между-териториално и транс-гранично сътрудничество

 

3,911

3,911

11,734

19,556

1%

4.3.1. Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия

142,759

142,759

142,759

285,518

713,795

20%

1. 

Административни разходи (управление на МИГ) – до 60 % от разходите по М431

76,819

76,819

76,819

153,638

384,095

11%

2.  

Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията – минимум 40% от разходите по М431

65,940

65,940

65,940

131,880

329,700

9%

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯТА:

142,759

714,185

714,185

1,999,797

3,570,927

100%
Каталог: Admin -> upload
upload -> Декларация за минимална помощ
upload -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
upload -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
upload -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
upload -> Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 от 7 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
upload -> Наредба №26 от 14 октомври 2010 Г
upload -> Резюме на стратегия за местно развитие на миг раковски територия на прилагане на смр


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница