Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 от 7 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ВъзстановяванеДата23.07.2016
Размер84.34 Kb.
Проект:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 65 от 2008 г., изм., бр. 24 от 2009 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 5, 89, 99 и 105 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2 след думата „проект” се добавя „и/или горскостопански план по Закона за горите”.

§ 2. В чл. 4, ал. 2, т. 2 думите „Наредба № 30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари” се заменят с „наредба по чл. 138, ал. 1 от Закона за горите”.

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. Точка 7 се отменя.

2. Точка 8 се изменя така:

„8. Наредба № 12 от 16 декември 2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди (ДВ, бр. 2 от 6 януари 2012 г.);”.§ 4. В чл. 13, ал. 4 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) (ДВ, бр. 84 от 2004 г.)” се заменят с „чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)”.

§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 3:

„3. разходи за строителен надзор, за строежите от първа до четвърта категория съгласно чл. 168, ал. 2 от Закона за устройство на територията.”.

2. В ал. 7 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП” се заменят с „чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП”.

3. В ал. 9 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП” се заменят с „чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП”, а думите „или НВМОП” се заличават.

4. В ал. 10 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП” се заменят с „чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП”.§ 6. В чл. 30, ал. 5 числото „12” се заменя с „11”.

§ 7. В чл. 36 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 се правят следните изменения:

а) в т. 1 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП” се заменят с „чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП”.

б) в т. 2 думата „решението” се заменя със „съобщението от предварителната проверка”, а думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП” се заменят с „чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП”.

2. В ал. 2 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП” се заменят с „чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП”, а думите „или по НВМОП” се заличават.

3. Алинея 3 и 4 се изменя така:

„(3) Разплащателната агенция осъществява предварителна проверка и последващ контрол върху процедури за обществени поръчки съгласно утвърдени от изпълнителния директор на РА процедури за предварителни проверки и последващ контрол.

(4) Разплащателната агенция осъществява предварителните проверки по ал. 3 в срок до 20 дни от получаването на списъка на планираните обществени поръчки, който е по образец утвърден от изпълнителния директор на РА.”.

4. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Срокът по ал. 4 и 5 спира да тече, когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 4 или 5.”.§ 8. В чл. 41, ал. 2 думите „или НВМОП” се заличават.

§ 9. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 47:

„47. „Хеликоптерна площадка” е бетонна площадка, проектирана така, че да е подходяща за кацането и излитането на хеликоптери, които се използват при гасенето на горски пожари и е разположена в пряка близост до естествен или изкуствен водоизточник, или стабилизиран горски път.”§ 10. Таблица „Списък с общините, чиято територия е със среден риск от горски пожари” от „Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 2” се изменят така:Област

Община

Благоевград

Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

Бургас

Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

Велико Търново

Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол

Габрово

Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-град, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

Кюстендил

Бобов дол, Бобошево, Дупница, Трекляно, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча

Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън

Пловдив

Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян

Русе

Боров, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово

Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе

София-област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч

София-град

София

Търговище

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище

Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица, Никола Козлево, Нови Пазар, Каолиново, Каспичан, Смядово, Хитрино, Шумен

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол§ 11. В Приложение № 3 към чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В буква „б” от т. 2 от подраздел „Инвестиции, за които се кандидатства” от раздел „Информация за проекта” думите „Наредба № 30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари” се заменят с „наредба по чл. 138, ал. 1 от Закона за горите”.

2. В раздел „Общи документи” се правят следните изменения:

а) в т. 9 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП” се заменят с „чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП”.

б) в т. 10 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП” се заменят с „чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП”.

в) в т. 11 думите „или НВМОП” се заличават, а думите в скобите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1, ал. 4 НВМОП” се заменят с „чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП”.

г) в т. 12 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1, ал. 4 НВМОП” се заменят с „чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП”.

3. В раздел „Специфични документи по вида на инвестицията” се правят следните изменения:

а) в т. 2 от таблица „Възстановяване на горския потенциал” думите „Регионална служба „Пожарна безопасност и спасяване” (РСПБС)” се заменят с „Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” (ОУПБЗН)”.

б) в т. 2 от таблица „Изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки” думите „РСПБС” се заменят с „ОУПБЗН”.в) в т. 2 от таблица „Изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите” думите „РСПБС” се заменят с „ОУПБЗН”.

г) в т. 2 от таблица „Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация” след думата „строеж” се добавя „или становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията)”.

д) в т. 2 от таблица „Изграждане и подобряване на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари” след думата „строеж” се добавя „или становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията)”.

§ 12. В Приложение № 4 към чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В раздел I „Общи документи” се правят следните изменения:

а) в т. 10 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП” се заменят с „чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП”.

б) в т. 11 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП” се заменят с „чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП”.

г) в т. 12 думите „или НВМОП” се заличават, а думите в скобите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1, ал. 4 НВМОП” се заменят с „чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП”.

д) в т. 13 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1, ал. 4 НВМОП” се заменят с „чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП”.

2. В раздел „II. Специфични документи по вида на инвестицията” се правят следните изменения:

а) в т. 3 от подраздел „II.А.Възстановяване на горския потенциал” думите „РСПБС” се заменят с „ОУПБЗН”.

б) в подраздел „II.Б. Превантивни дейности срещу пожари в гори и земи от горския фонд” се правят следните изменения:

аа) в буква „б” от т. 3 от таблица „Изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки” думите „РСПБС” се заменят с „ОУПБЗН”.

бб) в буква „б” от т. 4 от таблица „Изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите” думите „РСПБС” се заменят с „ОУПБЗН”.

вв) в буква „б” от т. 5 „Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация:” след думата строеж” се добавя „или становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията)”.

гг) в буква „б” от т. 6 „Изграждане и подобряване на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари:” след думата строеж” се добавя „или становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията)”.

§ 13. В т. 15 от раздел „Общи документи:” от Приложение № 6 към чл. 31, ал. 1 след думата актив се поставя запетая и се добавя „с изключение за активите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2”.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник”.

§ 15. (1) Ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ, преди влизане в сила на тази наредба, които не са открили процедура/и по чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП или чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) (ДВ, бр. 84 от 2004 г.) до влизането в сила на § 125 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 93 от 2011 г.), и съгласно стойностите предвидени в чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП (ДВ, бр. 93 от 2011 г.) не са длъжни да провеждат процедурите предвидени в ЗОП, могат да поискат промяна в договора за отпускане на финансова помощ.

(2) Ползвателите на помощта сключили допълнително споразумение по ал. 1 представят в РА заверено копие от всеки договор за услуга, работа или доставка обект на инвестицията (с определени марка, модел, цена в левове или евро, срок и описан ДДС), след неговото сключване. Доставчиците или изпълнителите по договора трябва да отговарят на изискванията по чл. 17, ал. 5 и да са независими спрямо кандидата съгласно т. 18 от § 1 от Допълнителните разпоредби на наредбата.§ 16. За подадени заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба, по които не е сключен договор за отпускане на финансова, и съгласно стойностите предвидени в чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП (ДВ, бр. 93 от 2011 г.), кандидатите не са длъжни да провеждат процедурите предвидени в ЗОП, РА извършва преценка на обосноваността на разходите чрез оценяваща комисия, определена по реда на чл. 17, ал. 4 и след сключването на договора за отпускане на финансова, ползвателя на помощта представя документите по § 15, ал. 2.Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ

Министър на земеделието и храните

Каталог: Admin -> upload
upload -> Декларация за минимална помощ
upload -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
upload -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
upload -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
upload -> Наредба №26 от 14 октомври 2010 Г
upload -> Програма за развитие на селските райони. "Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"
upload -> Резюме на стратегия за местно развитие на миг раковски територия на прилагане на смр


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница