Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013гДата22.07.2016
Размер119.16 Kb.
ТипПрограмаЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.


П Ъ Р В А П О К А Н А ЗА 2013г.

за трети прием на заявления за подпомагане по мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на СНЦ «МИГ – Ардино» по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.
СНЦ „МИГ – Ардино”, с Решение №01 на УС от 28.02.2013 г. и Заповед №6/28.02.2013 година на изп.директор обявява покана за набиране на заявления за подпомагане по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на СНЦ «МИГ – Ардино», чрез открита процедура за конкурентен подбор.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"от Стратегията за местно развитие се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.Цели на мярката:

  • Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентноспособността на предприятията в хранително-преработвателната и горската промишлености чрез:

    • по-добро използване на факторите за производство,

    • въвеждане на нови продукти, процеси и технологии,

    • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.

  • Постигане на съответствие със стандартите на Общността.

  • Подобряване опазването на околната среда.

Обхват на мярката:

Цялата територия на МИГ Ардино


Бюджет за съответния период на прием:

Финансовата помощ за съответния период на прием включва общата стойност на финансиране по мярката за 2013 година, който е в размер на 150 000.00 лв. / сто и петдесет хиляди лева/, т.е. 100 % от определения за 2013 г. разполагаем индикативен бюджет по мярката.ЗАБЕЛЕЖКА:

След одобрение от страна на УО на ПРСР на внесено искане за промяна, към бюджета за прием на проекти по мярката, ще се включи неусвоения бюджет по мярка 123 за 2012 г.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

2.не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

3. не са в производство по ликвидация;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата

5. са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ, L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).
1.Кандидатите – физически или юридически лица, в това число и микро-малки и средни предприятия, трябва да имат адресна регистрация (за физическите лица) или седалище и управление на територията на МИГ Ардино.

2.Кандидатите трябва да предоставят бизнес-план с детайлно описание на планираните инвестиции и свързаните дейности, който трябва да демонстрира по какъв начин изпълнението на проекта ще доведе до подобряване на цялостната дейност на предприятието; Кандидатите представят бизнесплан по образец съгласно приложение № 3 от Наредба18 от 26.06.2008 за период не по-малък от 5 години /в случаите на изпълнение на строително-монтажни работи е най-малко 10 години/, който показва икономическа устойчивост на инвестицията. Бизнес планът се представя на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в него, са във формат "xls".


3.При проект за въвеждане на нововъведени стандарти на Общността, помощта ще бъде ограничена само за микро-предприятия, дефинирани съгласно Препоръка на ЕС 2003/361/ЕС;

4. При проекти за инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността за предприятие в секторите “ мляко” и “ месо”, помощта ще бъде ограничена до предприятия, включени в представения от НВМС и одобрен от ЕК актуален списък към датата на кандидатстване;

5. В случай на преработка/маркетинг на горски продукти, помощта ще бъде ограничена само за микро-предприятия, дефинирани съгласно Препоръка на ЕС 2003/361/ЕС.

6. В случай на пазари на производители – само инвестиции, свързани с обновление на действащи мощности и въвеждане на стандарти на Общността, свързани с хигиената и с качеството са допустими за подпомагане.


Финансова помощ се предоставя на еднолични търговци или юридически лица, които са:

1. микро-, малки или средни предприятия;

2. междинни предприятия.

Кандидатите за финансова помощ трябва да са с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.

Кандидатите по трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатите, които са пазари на производители, трябва да имат административна регистрация по Закона за стоковите борси и тържищата.

Допустими за подпомагане са следните сектори, свързани с преработка и/или маркетинг на продукти, описани в Приложение I на Договора за ЕС:

- Мляко и млечни продукти

- Месо и местни продукти

- Подове и зеленчуци, включително гъби

- Пчелен мед

- Зърнени, мелничарски и нишестени продукти

- Растителни и животински масла и мазнини

- Индустриални и медицински култури, вкл. билки

- Готови храни за селскостопански животни (фуражи)

- Производство на енергия, чрез преработка на растителни и животински продукти от първична и вторична биомаса, с изключение на биомаса от рибни продукти.

- Преработка и маркетинг на горски продукти преди индустриалната преработка и без производство на мебели.
Допустими дейности:

Инвестиции в материални и/или нематериални активи, които:

1.Подобряват цялостната дейност на предприятията – в това число:

-внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им и/или

-внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

-намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

-постигане на съответствие със стандартите на Общността, и/или

-подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

-опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), и/или

-увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници, и/или

-подобряване на здравето и безопасността и на хигиенните условия на производство и труд, и/или

-подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

-подобряване на възможностите за производство на биологични храни, чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или

- подобряване на защитата и хуманното отношение към животните;

2.Отнасят се до:

- преработка и/или маркетинг на продукти, описани в Приложение I на Договора за ЕС, с изключение на рибни и горски продукти и/или

-развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти, описани в Приложение I на Договора за ЕС с изключение на рибни и горски продукти;

3.Отговарят на стандартите на общността


Допустими разходи:

1. Материални инвестиции

1.Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;

2.Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производството, преработката и маркетинга, в това число:

- преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване,

- производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси,

- опазване на околната среда,

-производство на енергия от възобновяеми енергийни източници(ВЕИ), включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса,

- подобряване на енергийната ефективност,

-подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.

3.Закупуване на специализирани транспортни средства, като например хладилни превозни средства за превоз на суровините и/или на готовата продукция и т.н.

4.Изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;

5.Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността (само за микропредприятия)

6.Материални инвестиции за постигане на съответствие с действащи стандарти на Общността за предприятия с преходен период в секторите “ мляко и млечни продукти” и “месо и месни продукти”.
2. Нематериални инвестиции

7.Достигане на съответствие с международно признати стандарти, такива като

-ISO9000:2005, ISO9001:2000,ISO14001:2004(EMAS),ISO22000:2005, ISO/TR 10013:2001, ISO19011:2002, ISO27001, включително системи за управление, базирани на информационни технологии и др.

- подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки)

- въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в предприятията,

8. Закупуване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта, директно свързан с мярката;

9. Закупуване на софтуер

10. Общи разходи, като пред-проектни проучвания, хонорари за архитекти и консултанти и други общи разходи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.Финансови параметри за проектите (минимален и максимален размер)

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.

Финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет по Стратегията за местно развитие 2010-2015 на СНЦ „МИГ – Ардино” /одобрен/ за съответната календарна година и допълнен с неусвоени средства от предишни периоди на прием.

Размера на финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти) е:

До 50% от общите одобрени инвестиционни разходи за проекти на микро-. Малки и средни предприятия съгласно Препоръка на ЕС 2003/361.


Един бенефициент не може да получи финансова помощ (европейски и/или бюджетни средства), възлизаща на повече от левовата равностойността на 200 000 евро за период от 3 данъчни години за проекти за преработка и маркетинг на горски продукти и за преработка на продукти от Приложение 1 на Договора за ЕС в продукти извън Приложение 1 на Договора за ЕС
Допустими кандидати

Физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро-, малки и средни предприятия, дефинирани съгласно Препоръка на ЕС 2003/361/ЕС, включително пазари на производители (регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища) регистрирани и/или имат адрес на територията на МИГ Ардино.Критерии за избор на проекти

Решение за одобрение или отхвърляне на проект се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със:1. Задължителните критерии - целите, дейностите и изискванията на мярката

1.1. Дейностите по проекта са свързани и устойчиви, т.е. съответстват на подхода ЛИДЕР.

1.2. Съответствие на проектното предложение с целите и приоритетите на СМР, т.е.ясна връзка между целите на проекта и предложените дейности и общата цел, поне един от приоритетите и поне една от специфичните цели /подцели на СМР на СНЦ «МИГ-Ардино» .

1.3. Добра обосновка на проекта, т.е ясно описание на дейностите в съответствие с целите на проекта/Дейностите и целите да са формулирани ясно и конкретно. Наличие на силно съответствие между цели и дейности за тяхното постигане. Описаните дейности и времевият график за тяхното изпълнение да са добре съгласувани; реалистични очаквани резултати от проекта.

1.4. Съответствие на дейностите по проекта с обхвата и условията на мярката .

1.5. Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на разходите, посочени в Наредбата към съответната мярка от ПРСР и Указанията за кандидатстване по реда на СМР към СНЦ „МИГ – Ардино” .

1.6. Обоснованост и реалистичност на предложените разходи и баланс между дейностите и планираните разходи

1.7. Предвиждане на бюджет в проекта за изпълнение на мерките за информация и публичност .
2.Приоритетни критерии за избор на проекти

2.1. Инвестиции за опазване на околната среда – 20т.

2.2. Инвестиции за насърчаване на интеграцията между земеделски производители и преработвателни предприятия от Хранително-вкусовата промишленост – 20 т.

2.3. Проекти, създаващи нови работни места – 20т.

2.4. Проекти на младежи до 35 години и жени – 20 т.

2.5. Инвестиции въвеждащи иновации за региона – 20т.Период на приемане на заявления:

Заявленията за подпомагане се подават от 01.04.2013 г. до 31.05.2013 година всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа. в запечатан плик в офиса на СНЦ «МИГ – Ардино» на адрес: гр.Ардино 6750, ул. «Пирин» №20 лично, по пощата с обратна разписка или по куриер. В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и часа на пристигане на пощенската пратка в офиса на МИГ - Ардино.

Заявлението и съпътстващите го документи, изисквани от МИГ – Ардино се подават в ОРИГИНАЛ, ЕДНО КОПИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, заверено „вярно с оригинала” с подпис на официалният представител на кандидата (по съдебно решение), и ЕДНО КОПИЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ( CD).
Препоръчително е кандидатите да представят допълнително по още 1/едно/ копие на хартиен носител на Заявлението и съпътстващите го документи, изисквани от МИГ – Ардино, което е изискуемо за нуждите и целите на отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” в Областна разплащателна агенция – Кърджали към ДФ „Земеделие” съгласно техните процедури при одобрение.

Краен срок за подаване : 17.00 часа на 31.05.2013година.

Заявленията подадени след крайния срок няма да бъдат разглеждани


Период на консултиране на бенефициентите при подготовка на проектни предложения:

Консултации на заинтересованите лица ще се предоставят всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на СНЦ «МИГ – Ардино», на адрес гр.Ардино, ул.«Пирин» №20, от 28.02.2013г. до 30.05.2013г. вкл. след писмено заявление от страна на бенефициента до МИГ.

Кандидатите могат да задават въпроси и по:

е-mail-а на МИГ – Ардино: migardino@yahoo.com

телефон 03651/4153


Заявлението за подпомагане, указания, пълния пакет от документи за кандидатстване както и допълнителна информация относно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" са публикувани на интернет страницата на МИГ – Ардино: http://www.mig-ardino.bg/Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на СНЦ „МИГ – Ардино”.

Подробна информация относно обхвата на дейностите, финансовите условия, изискванията към кандидатите, изискванията към проектите и допустимите разходи можете да намерите в Наредба № 18 от 26.06.2008година за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от ПРСР.

За всички неуредени в текстовете по мярката случаи се прилага нормативната уредба по Наредба № 18 от 26.06.2008година. и Наредба № 23/18.12.2009. За неуредените въпроси, противоречие или тълкуване на приложимото право във връзка с прилагането на мерките от СМР превес имат нормите на Наредба № 23/ 18.12.2009 год.на МЗХ.

СНЦ „МИГ – Ардино” е в правото си да изменя приложените образци на формуляри и документи за кандидатстване при всяко изменение на основната нормативна уредба - Наредба № 18 от 26.06.2008 г. и Наредба № 23/18.12.2009 година.


СНЦ „Местна инициативна група - Ардино”

Република България, област Кърджали

гр. Ардино, ул.”Пирин” № 20

тел. 00359 3651 4153; факс 00359 3651 4153

e-mail: migardino@yahoo.com; www.mig-ardino.bg


Каталог: Admin -> upload
upload -> Декларация за минимална помощ
upload -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
upload -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
upload -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
upload -> Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 от 7 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
upload -> Наредба №26 от 14 октомври 2010 Г
upload -> Програма за развитие на селските райони. "Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"
upload -> Резюме на стратегия за местно развитие на миг раковски територия на прилагане на смр


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница