Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г



Дата23.07.2016
Размер50.02 Kb.
#1436
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА НА КОМИТЕТА ПО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРСР 2007- 2013 г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЕТО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИТЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013г.)


ФАКТОЛОГИЯ:
В периода 30.07–06.08.2010 г. беше проведена писмена съгласувателна процедура на Комитета за наблюдение на ПРСР, по предложение за изменение на ПРСР (2007-2013 г.), във връзка с 5-та нотификация на ПРСР.

Съгласно чл. 11, ал.7 на Правилата за работата на Комитета, в случай, че не постъпи становище в указания срок, се счита че няма възражения.


І. Становища от членовете на КН по писмената процедура, изпратени в указания срок и отговори от страна на УО:


Изпратено от

Становище


Отговор от страна на УО

Светослав Симеонов – заместник- изпълнителен директор на ДФЗ

1. Да се разреши проблемът с неточното разпределяне на бюджетите по мярка 121, като се предвиди следното:

- да се задели точно 15% от общия бюджет за инвестиции за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008г. животновъдни стопанства от сектор „Мляко”, в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, в това число и за инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО;

- да се задели точно 15% от общия бюджет за инвестиции за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008г. животновъдни стопанства извън сектор „Мляко”, в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, в това число и за инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО;

- да се задели точно 5% от общия бюджет по мярката за инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради и друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕИО) №2092/ 91 на Съвета от 24.06.1991г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделски продукти и храни (ОВ L 198, 22.07.1991 и Българско специално издание, Глава 15, том 2);

- да се задели точно определен процент (между 3 и 5) от общия бюджет за инвестиции за прилагане на Директива 91/676ЕИО за растениевъдни стопанства;

- да се анализира и предложи, като изменение в ПРСР, възможността остатъка до 50% от бюджета по мярка 121, предвиден за инвестиции в гарантирани бюджети, да се прехвърли за усвояване от кандидати, реализиращи инвестиции от т.нар. „не гарантиран” бюджет;

- да се определят нови критерии за оценка на проектните предложения по мерки 321 и 322, с оглед даване на възможност на всички общини от т.нар. „селски райони” да имат достъп до финансиране от ПРСР. В тази връзка предлагаме при разработване на тези критерии, да се вземе предвид и обстоятелството колко точно души ще се възползват от реализиране на съответните проектни предложения, т.е. да се даде приоритет на проекти, които облагодетелстват възможно най-много потребители;

- да се предвиди прехвърляне на средства от недотам популярната мярка 141 към мярка 112, с оглед да се обезпечи интереса към нея, както и да се осигури максимално у,усвояване на средствата по ПРСР.




Исканията не съдържат необходимата обосновка, която би позволила подготовката им.

Д-р Стойко Апостолов, управител на Биоселена

1. Липсват предложения за промяна в мярка 214;

2. Липсва текст на мярка 213;

3. Допълнителни предложения по текста на мярка 114:

- в „Обхват и дейности” на мярката от две години да се премине на една година фермер или собственик на гори може да ползва максимум един комплект консултации;


- в „Процедура за определяна не бенефициентите” да се добави още едно условие, на което да отговарят институциите, организациите: Институциите и организациите, които ще предоставят консултантски услуги, както и персонала им, ангажиран в предоставянето на консултации по тази мярка да нямат трудово-правни и други търговски отношения с фирми, доставящи материали за селското стопанство (торове, препарати, семена, машини и оборудване, фуражи, семена, разплодни животни и т.н.) с цел избягване на конфликта на интереси;

- в „Размер на помощта” да се добави „Процедура по отчитане и възстановяване на разходите за консултантски услуги”: Фермерите, ползватели на консултантски услуги по Мярката и включени в регистър на допустимите бенефициенти представят в ОРА отчетни документи за направените разходи и получените услуги. Земеделските производители могат да подават документи за плащане в ОРА четири пъти годишно:

- до 31 март

- до 30 юни

- до 30 септември

-до 31 декември


В срок от ......... календарни дни ОРА изплаща 80% от направените разходи за консултантски услуги, изисква още документи или прави мотивиран отказ за изплащане на средствата.

4. Защо процедурата за 5-то изменение на ПРСР е писмена, като в протокола от заседанието на КН пише, че ще бъде присъствена?



Отговор на т. 1- Изменения на мярката са в процес на подготовка

Отговор на т. 2: Мярка 213 ще бъде отразена в 6-тата нотификация на ПРСР, която ще се представи на членовете на КН на присъствено заседание на КН през месец септември 2010г.
Отговор на т. 3: Предложенията по текста в мярка 114 се приемат от УО и ще бъдат отразени в текста на мярката. Новата точка „Процедура по отчитане и възстановяване на разходите за консултантски услуги” се приемат по същество, но тъй като касаят процедура за изплащането на финансовата помощ ще бъде разписана в Наредбата за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката.

Отговор на въпрос 4:

Изпратеният на 03.06.2010г. до членовете на КН протокол от заседанието на 04.05.2010г., беше за съгласуване от страна на членовете на КН. Указаният за това съгласуване срок беше 18.06.2010г. Тъй като никой от членовете не даде коментари по протокола, той беше коригиран от страна на УО, с отразени коментари от страна на ЕК, и впоследствие одобрен. На 16.08.2010г. протоколът беше отново изпратен до членовете на КН, с отразените корекции и във вече утвърден вид, само за сведение на членовете на КН.












В съответствие с Раздел ІV, чл. 11, ал.7 на Правилата за работа на КН, при провеждане на неприсъствено заседание - неприсъственото решение се приема от КН с квалифицирано мнозинство (две трети от членовете на КН).



На основание горното, като резултат от проведената писмена процедура, КН взе следните РЕШЕНИЯ:

1.Комитетът по наблюдение одобрява предложенията за пето изменение на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013г.) и упълномощава Секретариата на Комитета да ги изпрати официално, по съответния ред, на Европейската Комисия за провеждане на процедура по тяхното одобряване.”

2. Комитетът по наблюдение одобрява предложените изменения в критериите за избор (оценка) на проектни предложения по мярка 121.


За Секретариат на КН - отдел „Прилагане, координация и наблюдение”




Каталог: Admin -> upload
upload -> Декларация за минимална помощ
upload -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
upload -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
upload -> Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 от 7 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
upload -> Наредба №26 от 14 октомври 2010 Г
upload -> Програма за развитие на селските райони. "Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"
upload -> Резюме на стратегия за местно развитие на миг раковски територия на прилагане на смр


Сподели с приятели:




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница