Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предметДата29.08.2017
Размер191.18 Kb.
#29067
ТипПрограма
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на образованието и науката

З А П О В Е Д

РД 09-1062/ 26.08.2013 г.


На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование, при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осигуряване на обучението по учебния предмет

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет агроекология за X и ХI клас, професия код 621140 „Агроеколог“, специалност код 6211401 „Агроекология“ от професионално направление код 621 „Растениевъдство и животновъдство“.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2013/2014 година.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Атанаска Тенева – заместник-министър.

ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА

Министър на образованието и наукатаПриложение

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


УЧЕБНА ПРОГРАМА

за задължителна професионална подготовка

по

АГРОЕКОЛОГИЯ

Утвърдена със Заповед № РД 09-1062/ 26.08.2013 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 621 „РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО“

ПРОФЕСИЯ:код 621140 „АГРОЕКОЛОГ“

СПЕЦИАЛНОСТ:


код 6211401 „АГРОЕКОЛОГИЯ“

София, 2013 година

 1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма е предназначена за професия код 621140 „Агроеколог“, в която по учебен план е включен учебният предмет агроекология.

Учебното съдържание дава възможност за придобиване на знания и умения за управление на екосистемите и агроекосистемите в селското стопанство. Формирането на професионални компетенции по учебния предмет е в основата на усвояването на научни понятия за екологичното използване на жизнените ресурси. Съдържанието на учебната програма насочва учениците към приложната страна на явленията и процесите в екологията и в частност агроекологията. От съществено значение са основните фактори на екологията и агроекология, различията между природните екосистеми и агроекосистемите, биологичното разнообразие и класификация на агроекосистемите. Придобитите компетентности по учебния предмет са свързани с екологичните взаимоотношения на растенията с абиотичните и биотичните фактори на външната среда, екологичните групи растения в зависимост от влиянието на съответния фактор, адаптацията на растенията към този фактор, взаимоотношенията между различните видове растения, между растения и микроорганизми, между растения и животни и влиянието на антропогенните фактори върху растенията.

Обучението по предмета има пряка връзка със съдържанието по учебните предмети от специфичната професионална подготовка и учебните предмети от култулно-образователната областПриродни науки и екология“.

Приложният характер на учебния предмет изисква обучението да се провежда в добре оборудван специализиран кабинет с разнообразни дидактически материали и специализирана литература.
 1. ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението по учебния предмет агроекология има за цел чрез усвояване на знания и умения учениците да придобият професионални компетентности за правилно управление на природните ресурси и тяхното приложение в екологичното природосъобразно земеделие.

За постигане на основната цел на обучението по агроекология е необходимо изпълнението на следните подцели: • определяне значението на агроекологията като наука за взаимодействието между земеделската дейност на човека и природната среда;

 • придобиване знания за динамичните биотични взаимоотношения в агроекосистемите;

 • усвояване знания за екологичните процеси в агроекосистемите;

 • усвояване знания за биологичното разнообразие в агроекосистемите;

 • определяне на различните групи растения в зависимост от изискванията на съответния абиотичен фактор;

 • определяне адаптацията на растенията към съответния абиотичен фактор;

 • определяне взаимоотношенията между различните видове растения;

 • определяне взаимоотношенията между растения и микроорганизми;

 • определяне взаимоотношенията между растения и животни;

 • определяне влиянието на антропогенните фактори върху растенията.
 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият хорариум часове е разпределен в X и ХI клас.

Х клас:

I срок – 18 учебни седмици по 1 учебен час = 18 учебни часа

II срок – 18 учебни седмици по 2 учебни часа = 36 учебни часа

ХI клас:

I срок – 18 учебни седмици по 2 учебни часа = 36 учебни часа

II срок – 18 учебни седмици по 1 учебен час = 18 учебни часа

 1. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Х клас

по ред

Наименование на разделите и темите

Брой учебни часове
I раздел: Екологията като биологична наука

12

1.

Екологични фактори

2

1.1.

Видове екологични фактори
1.2.

Общи закономерности на действието на екологичните фактори върху организмите
2.

Растителни екотипове съобразно тяхната адаптация към култивиране

2

2.1.

Културни растения
2.2.

Плевели и диви растения
3.

Структура и динамика на растителните популации

2

3.1.

Видове популации
3.2.

Структура и динамика на растителните популации
4.

Структура и взаимоотношения в биоценозите

1

5.

Обща характеристика на агроценозите като биосистема

3

5.1.

Характеристика на агроценозите
5.2.

Основни структурни елементи на агроекосистемите
5.3.

Отличия на агроценозите от естествените екосистеми
6.

Устойчивост и динамика на биоценозите

2

6.1.

Устойчивост на растителните съобщества
6.2.

Динамика на растителните съобществаII раздел: Екосистемите и мястото на агроекосистемите в тях

6

1.

Характеристика на екосистемите, енергетика, поток на енергия, динамика и биологична продуктивност
1.1.

Характеристика на екосистемите
1.2.

Биотични взаимоотношения в биоценозите
1.3.

Структура на биоценозите
1.4.

Енергетика на екосистемата
1.5.

Биологична продуктивност на екосистемата
1.6.

Динамика на развитие на екосистематаIII раздел: Агроекосистеми

28

1.

Понятие за агроекология. История на агроекологията

2

1.1

Понятие за агроекология
1.2.

История на агроекологията
2.

Различия между природните екосистеми и агроекосистемите

3

2.1.

Различия между природни и агроекосистеми
2.2.

Взаимоотношения в агроекосистемите
2.3.

Взаимоотношения в агроекосистемите
3.

Агроекосистеми - класификация, ресурси и процеси

2

3.1.

Класификация на агроекосистемите
3.2.

Ресурси на агроекосистемите
4.

Екологични процеси в агроекосистемите

3

4.1.

Енергетични процеси
4.2.

Биогеохимични процеси
4.3.

Хидрологични и биотични процеси
5.

Поток на енергия в агроекосистемите

2

5.1.

Цикъл на хранителните вещества
5.2.

Механизми, регулиращи популацията. Динамично равновесие.
6.

Биологично разнообразие в агроекосистемите

4

6.1.

Понятие за биоразнообразие
6.2.

Класификация на биологичното разнообразие
6.3.

Стойности на биоразнообразието
6.4.

Заплахи за биоразнообразието
7.

Екологичен подход при борба с неприятелите по растенията

1

8.

Алеопатични взаимоотношения между растенията

4

8.1.

Екологично значение и терминология на растителните взаимоотношения
8.2.

Алеопатия – един широко разпространен феномен
8.3.

Ролята на алеопатията в агроекологията
8.4.

Промяна в схващанията за алеопатията и биологичен контрол
9.

Алеопатия и борба с плевелите

2

10.

Използване на енергията в агроекосистемите

3

10.1.

Основна концепция за анализ на енергията - прилагане в земеделието
10.2.

Дефиниция на селско стопанство и връзка между „приходи” и „разходи”
10.3.

Земеделското производство като част от хранителната промишленост
11.

Използване на енергията в селското стопанство в бъдеще във връзка с устойчивостта

2

11.1.

Настоящ модел използване на енергията в селското стопанство
11.2.

Използване на енергията в селското стопанство в бъдещеОбобщение и преговор

8

ХI клас

по ред

Наименование на разделите и темите

Брой учебни часове
Агроекосистеми

4
I раздел: Екологични взаимоотношения на растенията с абиотичните фактори на външната среда

18

1.

Светлината като екологичен фактор

3

1.1.

Екологични групи растения в зависимост от изискванията им към светлината
1.2.

Адаптация на растенията към различен режим на осветление
1.3.

Светлинен стрес при растенията
2.

Топлината като екологичен фактор

3

2.1.

Екологични групи растения в зависимост от изискванията им към светлината
2.2.

Топлинен стрес при растенията
2.3.

Адаптация на растенията към различни температурни режими
3.

Водата като екологичен фактор

3

3.1.

Екологични групи растения в зависимост от изискванията им към водата
3.2.

Воден стрес при растенията
3.3.

Адаптация на растенията към воден стрес
4.

Въздухът като екологичен фактор

3

4.1.

Влияние на химичния състав на атмосферата върху растенията
4.2.

Атмосферно замърсяване
4.3.

Влияние на физичните свойства на въздуха върху растенията
5.

Едафични (почвени) екологични фактори

4

5.1.

Влияние на физичните свойства на почвата върху растенията
5.2.

Влияние на химичните свойства на почвата върху растенията – органично вещество, макро- и микроелементи
5.3.

Влияние на химичните свойства на почвата върху растенията – замърсяване с тежки метали, киселинност и засоленост на почвата
5.4.

Влияние на биологичните свойства на почвата
6.

Биологични ритми. Фенологично развитие на растенията

2

6.1.

Регулация на фенологичното развитие на растенията
6.2.

Жизнени форми растенияII раздел: Екологично влияние на биотичните фактори върху развитието на растенията

10

1.

Взаимоотношения между растенията

3

1.1.

Взаимоотношения между различните видове културни растения
1.2.

Взаимоотношения между културните растения и плевелите
1.3.

Взаимоотношения между културните видове и паразитните и полупаразитни растения
2.

Взаимоотношения между растения и микроорганизми

4

2.1.

Взаимоотношения между растенията и микроорганизмите сапрофити
2.2.

Взаимоотношения между растенията и микроорганизмите епифити
2.3.

Симбиотични взаимоотношения между растенията и микроорганизмите
2.4.

Взаимоотношения между растенията и паразитните микроорганизми
3.

Взаимоотношения между културни растения и животински организми

3

3.1.

Взаимоотношения между висшите растения и животните
3.2.

Насекоми опрашители (ентомофилия)
3.3.

Животни разпространители на растения (зоохория )III раздел: Антропогенни фактори

6

1.

Сортова култура

1

2.

Агроклиматично макро- и микрорайониране на земеделски култури

1

3.

Системи за сеитбообращение

1

4.

Системи за торене

1

5.

Системи за обработка на почвата

1

6.

Растителна защита

1
IV раздел: Икономически аспекти на управление на агроекосистемите

8

1.

Основи на управлението на агроекосистемите

1

2.

Концепция за устойчиво развитие на земеделието

1

3.

Вземане на решения за управление на агроекосистемите

1

4.

Основни принципи и подходи за екологично регулиране

1

5.

Еколого-икономическа експертиза на стопанските проекти

1

6.

Маркетинг на екологичните проекти

1

7.

Агролесовъдни екосистеми

1

8.

Биологично земеделие

1
Обобщение и преговор

8
 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на обучението учениците да знаят:

 • предмета на агроекологията и приложението й в земеделското производство;

 • динамичните биотични взаимоотношения в агроекосистемите;

 • биологичното разнообразие в агроекосистемите;

 • адаптацията на растенията към съответния абиотичен фактор;

 • взаимоотношенията между различните видове растения;

 • взаимоотношенията между растения и микроорганизми;

 • взаимоотношенията между растения и животни;

 • влиянието на антропогенните фактори върху растенията.

 1. АВТОР

Дона Иванова – ПГСС „Васил Левски” - гр. Първомай

VII. ЛИТЕРАТУРА

 1. Сиракова, Р. Екология и устойчиво развитие. Нови знания, 2009.

 2. Доц. д-р Костадинова, П. Основи на екологията. АУ, Пловдив, 2002.

 3. Костадинова, П., И. Лечева. Агроекология и управление на системите. АУ, Пловдив, 2003.

 4. Попов, В., П. Костадинова. Екология и опазване на агроекосистемите. АУ, Пловдив, 2010.

 5. Станчева, Й. Екологични основи на земеделието, Pensoft, София, 2000.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница