Програмата е разработена в съответствие с : Общински план за развитие 2006 2013Дата30.10.2017
Размер336.58 Kb.
#33487
ТипПрограмаВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за управление на Община Враца за периода 2011 – 2015 е разработена в съответствие с чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и представлява документ едновременно със стратегически и с оперативен характер. Програмата отразява стратегическите цели и приоритети за развитието на Общината, както и конкретните дейности за реализирането им.


Програмата е разработена в съответствие с :

 1. Общински план за развитие 2006 – 2013;

 2. Програма за изпълнение на Плана за развитие на Община Враца 2006 – 2013;

 3. Дейностите/проектите които са в процес на реализация;

 4. Възможностите за финансиране от Оперативни програми, Европейски и международни фондове.

ВИЗИЯ


До 2020 г. Община Враца да се превърне в проспериращ икономически, културен и туристически център, с подходящи условия за развитие на конкурентноспособен бизнес, с предприемчиви хора търсещи висок стандарт и качество на живот.

Отчитайки негативните тенденции в социално – икономическото развитие на общината през последните години, съществен акцент в нашата работа за периода 2011 – 2015 г. ще бъде поставен върху създаване на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на врачани.
УПРАВЛЕНСКИ ЦЕЛИ

ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Постигане на балансирано стопанско и икономическо развитие на община Враца, повишаване качеството на живот и достигане до нивото на най-развитите региони в страната.
СПЕЦИФИЧНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

- Превръщането на Враца в динамично развиваща се община, съчетаваща устойчивото развитие на индустрията и туризма;
- Привличане на нови инвестиции за развитие на водещите производства и туристическата инфраструктура;
- Увеличаване на обема на инвестициите в публична инфраструктура;
- Осигуряване на добри условия за живот, работа и отдих на населението;
- Балансирано развитие на централна градска част, квартали и села в общината;
- Осигуряване на качествени и достъпни услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалната сфера;
- Съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство, подобряване на достъпа на гражданите и гостите на Враца до значимите културни паметници и туристически обекти;
- Съхраняване на природните дадености на общината и оптималното им използване за развитието на туризма;

В структурно отношение Програмата е разделена на приоритетни области („приоритети”), разработени на тематичен принцип. Приоритетите представляват най-базисните направления (оси) на цялостното развитие на Общината, които са едновременно фактори и основни направления на търсено въздействие за постигане на интегрирано устойчиво развитие на Общината.


ПРИОРИТЕТИТЕ В РАБОТАТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА

2011 – 2015 ГОДИНА

ПРИОРИТЕТ 1:

ВРАЦА – ПРИТЕГАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНВЕСТИЦИИ, ИНОВАЦИИ И РАБОТА


 • Община с балансирана и разнообразна икономика;

 • Община с добри условия за бизнеса;

 • Община, привлекателна за предприемчивите и креативни хора;

 • Община в която публични, части и неправителствени организации работят заедно за постигане на общите приоритети за развитие


ПО – ДОБРА БИЗНЕС СРЕДА ЗА ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ!
ПРИОРИТЕТ 2:

ВРАЦА – ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ


 • Община с удобри и модерни пътища;

 • Община с обновени детски площадки, заведения и училища;

 • Община с повече зелени места за отдих, спорт и развлечения;

 • Община с транспортна мрежа, създаваща удобство, бързина и сигурност на жителите;

 • Община с развита образователна система;

 • Община с развита социална система и здравеопазване;

 • Община с отговорност и ангажираност към хората в неравностоино положение;

 • Община с хармонична комуникация между отделните етнически, религиозни и други общности;

 • Община създаваща сигурност и спокойствие на всички свои граждани.


ПО – ДОБРО УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ!
ПРИОРИТЕТ 3:

ВРАЦА – ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
- Община с разнообразни културни събития;

- Община развиваща изкустото във всичките му форми;

- Община подкрепяща можещите и талантливите;

- Община с културно – историческо наследство;

- Община – туристическа дестинация
ВРАЦА – ВРАТА КЪМ ДРЕВНОСТТА!

Всички сфери на компетентност на Общината (в съответствие с чл. 11 от ЗМСМА) трябва да бъдат разглеждани в цялост и в контекста на социално-икономическото развитие на общината. Не е възможно извеждането на която е да е от сферите, като приоритетна, доколкото те са в непрекъсната взаимовръзка.


Не е възможно например, повишаване на социално-икономическия статус на населението само със социални мерки, а са необходими още създаване на по-благоприятни условия за запазване и разширяване на бизнеса и привличане на инвестиции. Благоустройството и инфраструктурата не могат да бъдат мислени извън нуждите на икономическото развитие, качеството на живот и т.н.

ПРИОРИТЕТ 1:
ВРАЦА – ПРИТЕГАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНВЕСТИЦИИ, ИНОВАЦИИ И РАБОТА
ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАЗТЕЖ В ОБЩИНАТА Е ОСНОВЕН НАШ ПРИОРИТЕТ.
Общината има пряко отношение към икономическото развитие. Тя може да създава условия и предпоставки за развитие на бизнеса, привличане на инвестиции и подобряване на бизнес средата, като:

 • работи за създаване на прозрачна, предсказуема и отворена за инвестиции бизнес среда;

 • изграждане на информационна среда за бизнеса по въпроси свързани с обществените поръчки, предоставяне на точни и ясни критерии за обществените проекти, публично – частни партньорства, стратегическо развитие на общината и други;

 • съдействие на местния бизнес при организиране на срещи, конференции, национални и международни изложения за създаване на търговски контакти с бизнес субекти от Европейския съюз и трети страни;

 • периодични срещи между общинска власт и местен бизнес за обсъждане и оценка на актуални проблеми по предварително поставени теми свързани с развитието на икономиката в Общината
  • подобряване качеството на предлаганите от общинската администрация услуги за да задържим, стимулираме и улесним инвестициите в Общината;

   • въвеждане на електронни административни услуги;

   • изработване на електронни информационни масиви – регистри;

   • осигуряване на максимална прозрачност при провеждане на търгове и обществени поръчки
    • подобряване местната инфраструктура чрез ефективно използване на възможностите на различните програми по линия на ЕС, двустранни сътрудничества и други донори;
    • създаване бизнес – инкубатор, работещ в полза на бизнес средите;
    • възстановяване дейността на „Гише на предприемача”;
    • насърчаване на стартиращи, малки и средни предприятия:

     • използване на възможностите на Оперативна програма “Конкурентноспособност” и Оперативна програма “Регионално развитие”, съвместно с други институции, които работят с бизнеса;

     • съдействие при търсене на решения за облекчени условия за достъп до инвестиционен кредит;
    • създаване на ускорена процедура по предоставяне на информация от интересуващите се предприемачи:

 • изготвяне на проспекти и публикуване на информацията в web- страницата на общината;

 • разкриване на нови атрактивни терени за инвестиции;

 • популяризиране на марката “Враца” и активен маркетинг на всички свободни терени и сгради;

 • активен маркетинг на всички свободни терени и сгради;

 • създаване на екип за икономически анализи, като част от общинската администрация, подготовката на 3 или 6 месечен бюлетин за стопанската конюнктура в общината. Анализите ще бъдат подготвени на базата на официални данни от НСИ, както и собствена информация. Бюлетинът ще бъде разпространяван свободно (ще бъде публикуван на web- страницата на общината);
    • създаване на Консултативен съвет за икономическо развитие към Кмета на общината;
    • поддържане на конкурентни данъци и такси с цел привличане на инвеститори и създаване на нови фирми в общината.

 • дългосрочната ни цел е Общината да увеличи приходите си на база непрекъснато увеличаващи се данъчни субекти, а не на база високи данъци и такси.

 • създаване на пакет от финансови стимули за бизнеса;

 • разработване на по-справедлива методика за определяне на такса „Битови отпадъци”Не по-малко важно е общината да има непрекъсната контакт с бизнеса - от една страна да се осведомява за намеренията на бизнеса, за да е в състояние да променя политиката си, така че да е в максимална степен съобразена с нуждите на предприемачите. От друга страна бизнеса трябва да е информиран за намеренията на общината във всички сфери, за да е в състояние да съобрази инвестиционните си намерения.


РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В ОБЩИНАТА
Развитието на човешките ресурси има няколко основни аспекта, които най-общо могат да бъдат определени като подобряване на средата и условията за живот, подобряване на адаптивността на човешките ресурси към изискванията на пазара на труда, социална интеграция на лицата в неравностойно положение. Човешките ресурси са ключов фактор за икономическото развитие. Недостигът на квалифицирана работна ръка е бариера за привличането на нови инвестиции. Враца от една страна е с висока безработица, а от друга е пред недостиг на работна ръка. Привличането на хора е неизбежна перспектива, която не може да се наблюдава отстрани, а трябва да се координира. По отношение на привличането на хора, важен е въпросът за какви хора, става въпрос. Политика на общината и на другите институции е привличането на хора в трудоспособна възраст, с по- висока квалификация и не на последно място, които по- лесно биха се интегрирали в местната среда.
Конкретни механизми за привличане на качествени човешки ресурси са:


    • Създаване на отворени системи за обучение, регулиращи общообразователната и професионална подготовка според нуждите на пазара на труда и съвместно със социалните партньори;

    • Въвеждане на програми по информационни и комуникационни технологии и програми за подготовка по нови професии в подготовката на педагогически кадри във ВУЗ и обучителните центрове за квалификация след висше образование;

    • Стимулиране на връзките между работодателите и подготовката на студентите;

    • Създаване на модерна общинска информационна система за професионално насочване и информация;

    • Изграждане на система за обхват и ограмотяване на неграмотни възрастни;

    • Предоставяне на специализирана квалификация на младежи с ниска степен на образование;

    • Стимулиране повишаването на родителски умения и мотивация към образованието и развитието на техните деца;

    • Стимулиране на връзките между средното образование, висшето образование и бизнеса

    • Разработване и предлагане на общинска система за кариерно развитие.


ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ПЕЧЕЛИВШИ И АКТИВНО РАБОТЕЩИ

Общинските предприятия и търговски дружества се нуждаят от цялостен икономически и финансов анализ. Конкретни решения относно техния статут и вътрешна структура ще бъдат взети след провеждане на такива анализи.


Оптимизиране дейността на общинските дружества:

 • Подобряване на икономическите показатели, оптимизация на управлението, снижаване на разходите и засилване на текущия контрол върху дейността на общинските дружества;
 • Експертен анализ и целесъобразни корекции в предмета на дейност;
 • Професионален мениджмънт.


ПРИОРИТЕТ 2:
ВРАЦА – ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ

ЧИСТ, ПОДДЪРЖАН И КРАСИВ ГРАД
Целта ни е да изградим привлекателна, безопасна и функционална жизнена среда във Враца с чисти и добре поддържани обществени пространства.
Ще обърнем специално внимание на:

 • чистотата и озеленяването на кварталите в града и населените места в Общината;

 • качествено полагане на пътна настилка по улиците;

 • решаване на проблема с бездомните кучета.

Ще работим за:
 • облагородяване и поддържане на зелените площи;

 • облагородяване и обезопасяване на съществуващите и изграждане на нови детски площадки;

 • подобряване на състоянието, безопасността и функционалността на улиците, тротоарите и шахтите;

 • ефективно управление на общинските паркинги и осигуряване на нови парко места в централна градска част;

 • облагородяване на междублоковите пространства;

 • изграждане на вертикална планировка около параклис „Св. Мина” в ж.к. „Дъбника” и предоставянето му на Врачанската митрополия.

 • реконструкция и обновяване на уличното и парково осветление;

 • поетапно планиране и реконструкция на пазарите в града;

 • реконструкции и модернизация на гробищните паркове в града и селата;

 • овладяване на популацията на бездомните кучета и засилване на контрола по спазването на законовите разпоредби относно задълженията на стопаните на домашни, ловни и служебни кучетаТРАНСПОРТ И СВЪРЗАНОСТ
ОБЩИНСКА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА
Ремонтните дейности на общинските пътища се финансират с целеви средства на МФ и средства от бюджета на общината. В рамките на следващите 4 години, размерът на средствата и от двата източника, трябва да бъде увеличаван. Ще се използват и всички възможности свързани с външно финансиране.
Действията на Общината ще бъдат фокусирани върху:

 • предвиждане на средства за поддържане (изсичане на храсти, банкети, канавки) и за текущ ремонт, за да могат да се изпълняват ежегодно най-необходимите дейности, включително и такива по пътна сигнализация и маркировка, предпазни огради и парапети.

 • периодично, при планиране на бюджета ще се предвиждат средства за проектиране, за да е в състояние общината да подготви проекти за кандидатстване от фондовете на ЕС или да търси друга форма на финансиране;

 • периодично ще се осигуряват средства за километриране и паспортизация, вкл. с наличните съоръжения, както и направа обследване и оценка на експлотационо - техническото състояние на всеки един път и ефективността от пътно-ремонтните работи.

 • особено важно е да се поддържа в добро състояние отводняването на пътищата, което е свързано с редовното почистване на банкети и канавки и добро състояние на отводнителните съоръжения.

 • поетапно подобряване на уличната мрежа в селата, като се създават условия за поддържането и с прякото участие на кметовете, кметските наместници и програмите по заетост;

 • картотекиране на всички мостови съоръжения в общината и поетапно и на база приоритети рехабилитация на мостовите съоръжения използвайки и оперативните програми за финансиране;

 • извеждане на транзитното и предимно товарното автомобилно движение извън града (обходни и околовръстни пътища);ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ
Към момента в гр. Враца преобладаващо се използват два вида превозни системи - автобусен и тролейбусен транспорт, като последният в повечето случаи се дублира.

Нормалният ритъм и ежедневния цикъл на живота във всеки град е възможен, когато неговата обществена транспортна система за пътнически превози работи нормално. Още по-ефикасна е тя, когато е оптимизирана спрямо нуждите на пътникопотока и икономическите и екологични параметри за нейното функциониране.


Действията на Общината ще бъдат фокусирани върху:

 • оптимизиране на Транспортната схема на масовия обществен пътнически транспорт ( МОПТ) - Враца във всички нейни структурни елементи – линии, маршрути, спирки и разписания, както и ефективно обхващане на периферните и крайградските зони на Враца;

 • въвеждане (активно използване) на Европейските регламенти в процедурите по договаряне и възлагане на обществените поръчки за пътнически превози;

 • въвеждане на електронно таксуване, видеонаблюдение и GPS-контрол, както и поетапно създаване и развитие на интегрирани мрежи и услуги за обществен транспорт;

 • създаване на условия за ползване на обществения транспорт от граждани в неравностойно положение;

 • обновяване и модернизиране на автобусния парк на системата МОПТ-за обществени превози на пътници;

 • създаване на методика и организация за периодично събиране, актуализиране и анализ на информация за транспортните процеси в град Враца, като основа за всякакви транспортни решения в града;

 • урегулиране на таксиметровия транспорт, като се изградят достъпни и удобни за гражданите местостоянки;

 • засилване на методическите и контролни функции на Общинската комисия по организация и безопасност на движението, отнасящи се до пътническите превози в гр. Враца;

Проблемите на системата МОПТ и функционионалното й оптимизиране и модернизиране, са предмет на Европейските програми за България и по-точно на „Програмата за регионално развитие”, ос „Устойчив градски транспорт”, която се ръководи от МРРБ- София.

В следващия програмен период ще бъдат обхванати областните градове, както и гр.Враца. Това е един от възможните източници за осигуряване на средства, за да бъдат изпълнени заложените задачи, които ще приведат състоянието на системата МОПТ - Враца към стадартите на развитите европейски градове.
ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ
Проблемите с паркирането и гарирането са едни от най-тежките за решаване в гр. Враца от транспортна гледна точка. Това е следствие на характерните теренни условия в града, плътно изградената градоустройствена структура, особено в Централната градска част, икономическите фактори, повишили плътността на застрояването, както и подценяване на важността на проблема, натрупан от десетилетия.

Една от основните причини е, че в последните десетилетия застрояването в Централната градска част с търговски, административно-делови и жилищни сгради става без осигуряване на необходимите места за гариране и паркиране в рамките на урегулираните поземлени имоти на обектите.Същевременно много от съществуващите гаражни клетки са се превърнали в търговски обекти, което също затруднява паркирането и гарирането.
Действията на Общината ще бъдат фокусирани върху:


 • създаване на Политика на таксите за паркиране, която може да се използва като икономически инструмент. Чрез нея ще се установят различни тарифи, които да се съобразяват с ограничената наличност на градски пространства, особено в типичния център, и ще се създадат различни стимули като например :

  • безплатни паркинги в периферните райони на широкия център

  • високи тарифи в ядрото на Централната част,

  • по-ниски цени за екологично по-чисти автомобили и т.н.
 • обособяване на зони за платено паркиране, при необходимост с различни тарифи. «Синята зона» да се формира като зона, а не като определени паркоместа. В нея местата за паркиране са платени според целта на престоя и времетраенето му;

 • организиране на безплатно паркиране по трасета, граничащи с ЦГЧ (например : Крайбрежна и Втори юни ) , в т.ч. и обновяване на съществуващи (бул. Демокрация до стадиона), с добра насочваща информация

 • ще се запазят и търсят нови възможности за изграждане на извън улични открити и етажни (подземни и надземни) паркинги и паркинг-гаражи в терени публична общинска собственост, най-вече в зоните около градския център и доколкото е възможно в самия център. Намирането на подходящи места за изграждане на паркинги и паркинг-гаражи е задача на последващи подробни устройствени планове.

 • изработване на ГПОД – Генерален план за организация на движението на Враца;

 • изработване на интерактивна карта на знаковото стопанство на града към 2012 г., където да е отразена и инспектирана вертикалнта сигнализация с пътни знаци и постоянното и актуализиране;.ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ


 • Актуализиране и оптимизиране на Общия градоустройствен план;

 • Обновяване и разширение на географската информационна система (ГИС) на гр. Враца;

 • Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца, – център на агломерационен ареал Враца, чрез който ще се постигне устойчиво и трайно преодоляване на икономическите, природните и социални диспропорции в градската територия;

 • Разработване на визия за развитието на град Враца до 2020 год, въз основа на анализ на настоящата ситуация и на степента на приложеност на стратегическите документи.

 • При необходимост ще бъде изменен подробните устройствени планове (ПУП) на потенциалните зони за въздействие

  • кварталите Дъбника и Сениче - с потенциал на зона с преобладаващо социален характер

  • Производствена зона І и ІІ - с характеристики на зона с потенциал за икономическо развитие

  • Централна градска част - с потенциал на зона на публични функции с висока обществена значимост.

   • Осигуряване на планова основа за последващо инвестиционно проектиране в обхвата на зоните за въздействие;

   • Проектиране и изграждане на кръгови кръстовища на възлови пътни артерии;

   • Интегриране на отделните части на града за подобряване на транспортно комуникационната система на града

   • Ще работим в посока за изграждане на подземно трасе на железопътната магистрала през урбанизираната територия на гр. Враца;

   • Ще работим в посока габарита на околовръстния път на гр. Враца, да е в съответствие с габарита на международния път Е – 79


ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Спестената електроенергия снижава разходите и подобрява екологичните условия в които живеем и работим. В съответствие с европейските политики за подобряване на енергийната ефективност в публичните и жилищните сгради ще работим за:

 • Осигуряване на достъп до информация и експертна помощ на заинтересованите юридически и физически лица за повишаване на енергийната ефективност;

 • Оказване ма методическа и експертна подкрепа на гражданите при реализация на проекти за енергийно обновяване на българските домове по схема „ Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради „ на ОПРР 2007 – 2013 г.

 • Осъществяване на публично-частно партньорство (ПЧП) и „ЕСКО” инициативи за намаляване на разходите на енергия в Общината;

 • Извършване на енергийни обследвания на все още не обследвания общински сграден фонд и изготвяне на проекти с цел готовност за кандидатстване за финансиране;

 • Изграждане на фотоволтаичен паркКОМУНАЛНИ УСЛУГИ
Стремежът ни е да превърнем Община Враца в комфортно и приятно място за живеене. Необходимо е повишаване качеството на комуналните услуги като: сметосъбиране и извозване, снегопочистване, поддържане на чистотата на улици, булеварди и междублокови пространства, поддържане на паркове и градини и други. В тази посока ще работим за ефективен контрол върху качеството на комуналните услуги.

ОКОЛНА СРЕДА
Качеството на живот е пряко свързано с чистотата на околната среда.

Опазване и подобряване на водните ресурси


 • Изпълнение на проект “Интегриран проект за Водния цикъл на Град Враца” по Договор № 58111-С065-256/15.01.2010г. за предоставяне на Безвъзмездна Финансова Помощ по Приоритетна ос 1 от ОП “Околна Среда”

 • Проектиране на водопроводна и канализационна мрежа за селищата от Общината, които все още нямат изградена такава;

 • Постоянен контрол върху състоянието на язовирите, речните корита, реките, деретата и каналите на територията на Общината;

 • Организиране на система за управление на риска и превенция и предотвратяване на наводнения.Ефективно управление на отпадъците


 • Рекултивация на клетка 1.1 и 1.2 на Регионалното депо за твърди битови отпадъци (ТБО)

 • Изграждане и въвеждане в експлоатация на сепарираща инсталация за битови отпадъци и осигуряване на професионален мениджмънт на управление;

 • Контрол на замърсяванията на паркове, зелени площи и междублокови пространства;

 • Разширяване на системата от улични джобове за контейнери тип „Бобър”;

 • Постепенна замяна на съществуващите контейнери с такива със сменяеми пластмасови дъна, с оглед удължаване на живота им за експлоатация;


Подобряване качеството на атмосферния въздук

 • Изпълнение на проекта за газифициране на гр. Враца с цел подобряване качеството на атмосферния въздух;

 • Озеленяване на ключови кръстовища в града с оглед намаляване разпространяването на вредни емисии от транспорта в атмосферния въздух;

 • Регулиране на трафика в града посредством проект „ зелена вълна” на светофарните уредби с цел намаляване на изгорели газове от работа на автомобилите на празен ход


ХОРАТА – НАЙ-ВАЖНИЯТ КАПИТАЛ НА ОБЩИНАТА
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
В условията на реално действащата финансова децентрализация на училищата, Община Враца ще насочи образователната си политика към подпомагане, координиране и контрол на дейностите:

 • Разработване и приемане на стратегия за развитие на образователната система в община Враца 2012-2015;

 • Ежегодно aактуализиране и приемане на Общинска Програма за насърчаване творческите заложби на деца с изявени дарби;

 • Ежегодно aактуализиране и приемане на Програма за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, предотвратяване насилието в училище и отпадането на задължително подлежащи на обучение в община Враца;

 • Образователната политика на Община Враца е насочена към преобразуване на всички училища в общински от 2012/2013 учебна година, при запазване броя и вида на училищата, които функционират в момента на територията й ( 3 НУ, 6 ОУ, 5 СОУ, 2 Профилирани гимназии, 3 Професионални гимназии и 1 СУ), брой и вид специалности (особено по отношение на професионалните гимназии), като при съгласуване на План-приема се отчитат потребностите на бизнеса, отговарящи на пазара на труда в региона.

 • Добре изградените системи и правила за управление и финансиране на образователните институции, предполагат от една страна коректни отношения с МОМН, респективно РИО – Враца, което ще има преди всичко контролно- регулативни функции, а от друга спазване на правилата и целесъобразно разходване на средствата от самите училища;

 • Процесът на децентрализация, трябва да обхване (доколкото позволяват регулациите от централната държавна власт) колкото е възможно повече образователни структури. Това гарантира финансовата стабилност на мрежата от детски и учебни заведения. Детските градини на територията на общината работят в условията на делегиран бюджет, което е стъпка към преминаване в бъдеще към делегирани бюджети във всички детски заведения.

 • Използваните възможности на ОП “Регионално развитие” да бъдат надградени с привличане на допълнителен ресурс като Фонд за енергийна ефективност или Фонд „Козлодуй“, за подобряване на материалната база в училищата, вкл. и за подобряване на състоянието на сградите.

 • Използване на възможностите за програмно финансиране на детските и учебни заведения за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на дейностите им;

 • Обновяване на всички детски градини и повишаване обхвата на децата в детските заведения, особено в предучилищна възраст на 5 и 6 годишните;

 • Създаване на условия в детските заведения за изпълнение на държавната политика за задължително предучилищно образование и на 4 годишните;

 • Подобряване и оптимизиране транспорта на учениците до средищните училища;

 • Модернизиране на училищното образование чрез максимално използване на ресурсите достъпни от Европейския социален фонд през ОП „Развитие на човешките ресурси” (РЦР). В много от конкурсите по ОП „РЧР” общината ще бъде задължителен партньор. Община Враца ще бъде отворена за всички предложения за партньорство и ще насърчава училищата, детските градини и НПО да участват активно по всички отворени конкурси.

 • Повишаването на квалификацията на педагогическия и управленски персонал в училищата и детските заведения, вкл. и чрез организирането на общински и областни конференции.

 • Разширяване на извънкласната дейност не само в училищата, но и в обслужващите звена, с цел привличане на все повече ученици в извънкласни дейности, каквито са всички форми на работа в ЦРД, Младежкия дом и читалищата. В тази връзка са усилията за сформиране на мажоретен състав и духова музика към ЦРД, като Община Враца ще предостави основния финансов ресурс.

 • Организиране и провеждане на „Панорама на предучилищното и училищно образование”, с цел информиране на обществеността за предлагания образователен продукт от детските, учебните заведения и центровете за личностно развитие.

 • Подобряване на охраната на детските заведения и училищата, вкл. и чрез собствени ресурси на Общината;Висше образование:

Враца има шанса да е университетски град. Предпоставка за това е наличието на филиалите на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и на Медицински университет – София. Налице е добра материално- техническа база и сграден фонд, както в „Ученическото градче”, така и в сградите на закритите училища. За увеличаване на ефекта от работата на тези филиали на университети, ще се предприемат действия като: • Координация и сътрудничество с тях с оглед съобразяване на работата им към икономическите и социални нужди на общината;

 • Участие в съвместни инициативи, насочени към развитие на технологиите, подкрепата на стартиращи високотехнологични предприятия, научен и образователен обмен;

 • Насърчаване на връзките бизнес- наука, в случаите в които общинската администрация, може да съдейства;


ЗДРАВНА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
ЗДРАВНА ПОЛИТИКА
На основата на задълбочен анализ при провеждането на национални и регионални здравни политики, съществуващата мрежа от лечебни заведения в Община Враца и действащите национални здравни приоритети- профилактика на социално-значимите и всички други заболявания, преодоляване на тежката демографска криза и финансово оздравяване на лечебните заведения, предлагаме Общинска политика в дългосрочен план с ясно очертани три основни цели:

 • Гарантиране на социално справедлив достъп до различните нива на интегрираната медицинска помощ в общината при спазване на националните здравни стандарти и при ангажимент от страна на общината за осигуряване с достатъчно по обем медицински услуги на уязвимите групи от населението.

 • Обособяване на здравните потребности, превенция и профилактика при подрастващите, като общински здравен приоритет с гарантиран държавен и общински ангажимент за тяхното обслужване.

 • Финансово стабилизиране на общинските лечебни заведения, поетапно обновяване на материално-техническата база и постигане на ниво, на предоставяната медицинскса помощ, съпоставимо с европейските стандарти.

Поставените стратегически цели са постижими при следните приоритети в инвестиционната политика на Община Враца: • Реализиране и финансиране на профилактични програми по социално значими заболявания

  • Онкологични заболявания, белодробни заболявания, ендокронологични заболявания , заболявания на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдови заболявания и кожни и венерологични заболявания;

  • Детско и майчино здравеопазцване;

  • Здравеопазване на малцинствата, инвалидите и гражданите в неравностойно положение;

  • Наркомании и СПИН;

 • Изграждане на единна информационна база от данни за фунциониращите лечебни заведения, преминалите/ обслужени пациенти, данни за здравноосигурените лица на територията на Община Враца от една страна и данни за социално-слаби, неосигурени лица, регистрирани в Агенцията за социално подпомагане.

 • Изготвяне на актуална база данни за наличното и изправно оборудване и апаратура, както и необходимостта от саниране на сградния фонд и привеждането му във вид, съответстващ на съвременните европейски стандарти.

 • Подготовка, проектиране и изготвяне на инвестиционна програма в периода 2012-2015г. за закупуване на оборудване, апаратура и извършване на строителни и ремонтни дейности в лечебни заведения – общинска собственост и лечебни заведения с дялово участие на Община Враца.

Същевременно като гарант за изпълнение на поставените цели следва Общината да играе активна роля на координатор в работата на съществуващите здравни институции. С подобна активна роля, могат да бъдат спестени излишни разходи и припокриване на дейности и наред с това да се осигуряват здравни услуги с необходимото качество. Администрацията и Общинския съвет имат всички необходими инструменти да играят активно такава роля.


Използване на възможностите на ОП “Регионално развитие” и други оперативни програми за подобряване на материалната база, квалификацията на кадрите и развитието на лечебните заведения.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА


Основни цели

  • Интеграционна политика по отношение на социално уязвимите групи; Интеграцията като подход трябва да се прилага, навсякъде където тя може да замени традиционните форми на социално подпомагане. Интеграцията гарантира на първо място по- значима промяна на състоянието на подпомаганото лице / групи, но и наред с това, допълнителни ефекти като създаване на подкрепяща среда, както и по- висока икономическа ефективност в дългосрочен план. Интеграционата политика може да бъде прилагана по отношение на широк кръг социално уязвими групи- лица с физически и ментални увреждания, групи маргинализирани по определен признак, представители на етнически малцинства, както и т.н. мултимаргинализирани групи.

  • Активна политика в социалната сфера. Целенасочени интервенции съм решаването на проблемите, не просто социално подпомагане. Това на първо място включва превантивни дейности по отношение на лицата в риск, преди те да добият статута на социално уязвими (повишаване на квалификацията, превенция и профилактика на заболявания, засилен контрол и превенция по отношение на групите в риск);

  • Подобряване на координацията между институциите предоставящи социални услуги, и други обществени институции;

  • Повишаване на качеството и обхвата на предоставяните социални услуги, чрез подобряване на мотивацията и квалификацията на социалните работници;

  • Демографска политика (насърчаване на раждаемостта)- определяне на конкретни мерки за насърчаване на раждаемостта.

  • Подобряване на координацията между лечебни и социални заведения в общината с цел повишаване качеството и обхвата на услугите.

  • Община Враца изпълнява общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Враца 2011 – 2015 г. Продължава дейността на социалните услуги „ Звено „ Майка и бебе”, Център за обществена подкрепа (ЦОП) и „ Наблюдавано жилище”, Дом за стари хора „ Зора” и Дом за младежи с увреждания (ДМУ) – с. Три кладенци, при запазване на същия и увеличаване на капацитета.

 • Предвиждаме увеличаване капацитета на Дневен център за деца и възрастни с увреждания „ Зорница” – Враца и разширяване дейността на услугата „ Домашен социален патронаж” по отношение на териториалния обхват и брой ползватели;

 • Разгръщане на приемната грижа в Община Враца и достигане на ниво на активност до средното за страната.

 • Разкриване на нови социални услуги и осигуряване на устойчивостта им - „Център за социална рехабилитация и интеграция” със стартов капацитет 25 ползватели на услугата, до достигане на минимум 50 ползватели в края на управленския период.

 • Активно действие на общински координационен екип и звено за мониторинг и оценка за изпълнение на Общинската стратегия за социални дейности.СПОРТЪТ – ИЗТОЧНИК НА ЗДРАВЕ
Физическата култура и спортът в съвременния свят играят важна роля в развитието на обществото и оказват влияние върху качеството на живот на всеки отделен човек.

Нашите приоритети в областта на спорта са насочени предимно към:
 • Подръжка, подобряване и обновяване на спортната инфраструктура, и модернизиране на спортните съоръжения.

 • Усъвършенстване на системата за финансиране на спортните клубове от общината на базата на критерии, отразяващи броя обхванати младежи от клуба и постиженията на спортистите. Финансиране на клубовете само на този, а в бъдеще и на конкурсен принцип.

 • Осигуряване на пълна натовареност на спортните съоръжения, общинска собственост, без дискриминация на отделни клубове и спортове. При наличие на повече кандидати за ползване на едно и също съоръжение, в едно и също време, прозрачна процедура за избор на ползвателя.

 • Използване на възможностите за допълнително финансиране на спортните клубове, вкл. и чрез техническа помощ от Общината (съдействие за подготовка и управление на проекти).

 • Ежегодно актуализиране и приемане на Общинска спортна програма.

 • Разширяване изявите на спортните клубове с цел популяризиране дейността им сред младите хора.

 • Провеждане съвместни инициативи на Община Враца и спортните клубове, и осигуряване публичност на всички спортни изяви.

 • Ангажиране на свободното време на децата и младежите чрез осигуряване възможности за използването на спортната база, по график съобразен с тренировъчния и състезателен процес на спортните клубове.

 • Развитие на публично-частното партньорство за експлоатация на спортните обекти и съоръжения.БАЛАНСИРАНО РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Нашата цел е малките населени места да станат по – атрактивни за живеене и предприемаческа дейност. За да бъде балансирано развитието, ежегодно ще осигуряваме гарантирани бюджети на кметовете на кметства и кметските наместници за изпълнение на инвестиционните програми по места. Ще работим за:


 • Оптимизиране на между селищния транспорт;

 • Подобряване на материалната база в детските градини и училищата;

 • Изграждане на нови и поддържане на съществуващите детски и спортни площадки;

 • Облагородяване и поддържане на гробищните паркове;

 • Ще изградим виртуална мрежа за свързаност на всички селища с Общината за пренос на данни и достъп до Интернет;

 • Ще представим проект по мярка 226 на ОПРСР 2001 – 2013 г. за създаване на мрежа от съоръжения за превенция и ранно предупреждение при горски пожари с цел намаляване риска от възникване на летни горски пожари и опазване на горския фондОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ПОЛЗА НА НАСЕЛЕНИЕТО


 • Промяна на структурата на общинската администрация, с оглед работата и да бъде съобразена с всички нужди на гражданите и да е максимално ефективна при провеждането на планираните политики;
 • Привличане на качествени специалисти в общинската администрация, включително и чрез използване на всички възможни механизми за осигуряване на допълнително заплащане;

 • Пълноценно използване на капацитета на вече съществуващите служителите;

 • Подобряване на качеството на човешките ресурси в общинската администрация чрез тематични обучения, използване на възможностите на ОП “Административен капацитет”;КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Услугите предоставяни пряко на гражданите са от важните функции на общинската администрация. Това са действията на общината, които гражданите усещат най- пряко. Макар, че общинската администрация във Враца е от пионерите в комплексното административно обслужване на гражданите и предоставянето на услуги “на едно гише”, има големи възможности за качествено подобряване в обслужването:

 • Създаване на вътрешни стандарти за качествено обслужване на гражданите, приемане на пакети с правила и инструкции за служителите работещи пряко с гражданите. Въвеждане на система за контрол, вкл. и чрез непрекъснато проучване на мнението на гражданите. Пълна нетърпимост към „чиновниците“;

 • Електронна система за управление на административните процеси.

 • Тотално въвеждане на електронна система за управление на административните процеси в общинската администрация, през която да минава целия документооборот. Подобна система, не само ще позволи ускоряване на процесите, но и ще гарантира много по- висок контрол на ефективността на работа на администрацията и намаляване на текущите разходи.

 • Готовност за работа за изграждане на единна среда за обмен на документи между институциите при създаване на условия за съвместимост на информационните системи в държавната администрация.

 • Изграждане на виртуална мрежа (VPN) на Община Враца свързваща централната сграда на Общината, отдела „Местни данъци и такси” и всички кметства. Тази мрежа дава възможност за пренос на данни, пренос на глас и видео, както и достъп до Интернет на всички населени места в Общината. Тази връзка ще даде възможност да се използва пълноценно електронната система за документооборот, да се облекчат ползвателите на услуги в отдалечените населени места и да се осъществява по-пълен контрол върху работата в кметствата.

 • Повсеместно предоставяне на услуги от типа “на едно гише”, включително и по отношение на услуги, които изискват документи от други

 • Въвеждане на решения от типа електронно правителство, които реално се ползват от гражданите и бизнеса;

 • Пълна цифровизация на архивите па гражданско състояние.

 • Разширяване на информационния център с цел предоставяне на по-голям набор от услуги, за които към момента ползвателите е необходимо да посещават различни кабинети в административната сграда.

 • Увеличаване на работното време на Информационния център с цел достигане на по – достъпна и отворена към гражданите администрация.

 • Внедряване на система за видеонаблюдение на достъпа в административната сграда на Община Враца

 • Въвеждане на 24 часов горещ телефон, на който всички граждани ще могат да съобщават за проблеми, както и да получават информация за интересуващите ги въпроси, свързани с работата на общинската администрация, кога и къде могат да получат търсената от тях услуга, свързана с работата на общината

 • Гарантиране на високи нива на прозрачност в действията на общинската администрация, чрез информиране за решенията и действията на общинската администрация в “реално време”, основно чрез Интернет страницата на Общината, но и чрез местните и регионално медии, брошури и др.

 • Широко използване на практиката на публични регистри – Публичен регистър на общинската собственост (публична и частна); Публичен регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество, Публичен регистър на зелените площи и др.


СИГУРНОСТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ
Нашата цел е създаване на общинска полиция с цел увеличаване на сигурността и спокойствието на гражданите. Нейните основни функции ще бъдат:


 • Контрол по изпълнение на Наредбите на Общински съвет Враца и национални нормативни уредби в направленията Околна среда, чистота и икономически дейности.

 • Охрана на общинска собственост и общински мероприятия;

 • Охрана на обществения ред и сигурността (съвместно с РУП и ОДП Враца).

 • Увеличаване на контрола по отношение на качеството на административните услуги, предоставяни от администрацията, както чрез общинската полиция, така и чрез алтернативни решение от типа “mystery client” (“таен клиент”);

 • Намаляване на уличната и битовата престъпност; създаване на усещане за сигурност у гражданите и предприемачите;

 • Борба с корупцията в общинската администрация;

 • Активно въвеждане на Програмата “Полицията в близост до Обществото” със съдействието на Общината, въвеждане на инициативи от типа ‘Community Policing”

 • Поставяне на мрежа от камери на ключови места в града с цел охрана на обществения ред и спазване на ЗДП;


МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО


 • Развитие на международното сътрудничество в контекста на модерните концепция за децентрализация на международните отношения, особено в рамките на ЕС;

 • Запазване и развитие на сътрудничеството с побратимените градове;

 • Побратимяване с нови градове от Западна Европа с цел генериране на нови възможности в сферата на бизнеса, културата и др.;

 • Търсене на нови измерения в съществуващите и бъдещи сътрудничества с побратимени градове:

  • икономическо сътрудничество;

  • сътрудничеството с които може да генерира общи проекти финансиране от ЕС;

  • „второ ниво на децентрализация” на международното сътрудничество – организиране на пряко взаимодействие между училища, общински и други структури, НПО и др.

ПРИОРИТЕТ 3:
ВРАЦА – ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР

ТУРИЗЪМ - МЕСТНА ГОРДОСТ
Много са природните забележителности, които могат да се видят в града и околностите на Враца – Вратцата, от която града носи името си, пещерата Леденика, Околчица и Бойният участък на Ботевата чета, където е загинал поетът - революционер Христо Ботев. В самия град са средновековните кули Куртпашова и на Мешчиите, датирани от ХVІ век., местността Градище – антично селище и раннохристианска базилика, Рогозенското съкровище, Природен парк “Врачански балкан” е обявен за защитен обект с международно значение. Уникален природен комплекс с голямо биологично и ландшафтно разнообразие. Нашата политика ще е отправена към популяризиране на тези природни и културни дадености, като:


 • Обединяване на съществуващите атракции и продукти в един цялостен, комплексен туристически продукт – „Враца – врата към древността”.

 • Извършване на маркетингово проучване за състоянието на туризма и създаване на маркетингова стратегия за разпространяване на информация за продукта като част от една цялостна стратегия за популяризиране на района.

 • Популяризиране на туристическите дестинации, свързани с културно-историческото наследство на Враца и околността, съобразени с природните дадености на района. По- дълъг престой на туристите, по- големи икономически ползи;

 • Модерен мениджмънт на туристическите обекти с цел увеличаване на туристическия поток към тях;

 • Развитие на туристическата инфраструктура във Природен парк “Врачански Балкан“ с цел превръщането и в алтернативен целогодишен курорт от национално значение;

 • Успешната реализация на проект „Леденика – туризъм без сезони”

 • Обновяване и възстановяване на паметници на културата и атрактивно експониране на археологическите находки.

 • Изграждане на туристически информационен център с цел популяризиране месните и регионални възможности в областта на туризма.

 • Участие в туристически изложения, борси и форуми, съвместно с представители на хотелиерския и туристическия бизнес.

 • Развитие на публично-частното партньорство за дългосрочна експлоатация на туристически обекти, чрез сключване на концесионни договори.ВРАЦА – КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕНТЪР НА СЕВЕРОЗАПАДА
Културата може да придаде собствен облик на града, което е от значение не само за развитието на туризма, но и за качеството на живот, привличането и задържането на хора в града.

Културата трябва да се мисли в контекста на: • Създаване на марка “Враца”;

 • Привличане на туристи и инвеститори;

 • Създаване на възможности за осмисляне на свободното време на младите хора;

Ще работим за:
  • Генериране на идеи за опазване на духовността, развитието на културата и издигане авторитета на общината като културен и туристически център чрез Обществен консултативен съвет по култура към Кмета на общината

  • Интензифициране на процесите на децентрализация по отношение на общинските културни институции. Делегиране на повече права и отговорности на мениджмънта на тези институции с оглед създаването на нови възможности (нови атракции, привличане на посетители и туристи и др.) и подобряване на финансовите резултати.

  • Подобряване обема и механизма за функциониране на Общински фонд „Култура”, чрез който на конкурсен принцип ще се финансират културни проекти, което ще гарантира равнопоставеност на културните дейци и институции, прозрачност на взетите решения, както и ще поощри независимото изкуство. Проучване на полезни практики

  • Прилагане на принципите на конкурсното начало при назначаването на директори на културни институти;

  • Постоянен диалог с представителите на културните институции и творците при определяне на текущата културна политика на Общината, чрез стимулирана на създаването на консултативни съвети и граждански сдружения;

  • Участия в международни програми и привличане на безвъзмездно финансиране за културна дейност и изграждане на инфраструктура;

  • Стимулиране на партньорството между изкуствата и бизнеса – търсене на взаимната полза от това партньорство;

  • Развитие на културния и религиозен туризъм – изграждане на културни атракции;

  • Развитие и обогатяване на традиционни прояви – празници, международни и тематични фестивали;

  • Враца – град с престижни фестивали. Ще продължим да подкрепяме всяка нова и престижна за Враца фестивална идея;

  • Развитие на културните връзки с побратимените градове и обмен на творчески колективи;

  • Подпомагане дейността на народните читалища за превръщането им в културно-информационни центрове в малките населени места;

  • Актуализиране на културния календар с оглед придаване на значим за смисъл на всички културни прояви;

  • Премахване на казионния характер на съществуващите културни дейности. Търсене на нов смисъл и обществена енергия в празнуване на национално значимите и градските празници.

  • Урегулиране на практиката за гастролиране на изпълнители на площада /развитие на мрежата от така наречените „открити сцени“/.Уважаеми съграждани,
Настоящата програма цели изграждане на ново бъдеще за Враца.
Ние имаме волята и експертния ресурс да я осъществим!
За тази цел разчитаме на Вашата гражданска и бизнес подкрепа!

инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца


Каталог: pictures -> files
files -> Г е изготвен на база Програмата за управление 2008-2011, Програмата за реализация на плана през 2011 година. В тази програма
files -> Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010 г
files -> С п р а в к а за издадените разрешения за строеж за 2009 г
files -> Роект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца устойчива Враца
files -> С п р а в к а за издадените разрешения за строеж за 2010 г
files -> Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010г
files -> Удостоверения за ползване на обекти IV и V кат-рия за 2009 г
files -> Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010г
files -> Справка за издадените удостоверения за ползване на готови сгради
files -> Проекти на община враца 2008 финансирани по Европейски и национални програми


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница