Първа глава постановка и обосновка на проблемаДата19.10.2018
Размер42.5 Kb.
#90887
Развитие на усет към красивото у 5-6 годишните деца
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПЪРВА ГЛАВАПостановка и обосновка на проблема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1. Същност на проблема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Същност и психолого-педагогически особености

на кукления театър и специфика на възпитателното му

въздействие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3. Преглед на основните изследвания и разработки. . . . . . . . . . . .

1.4. Психологически особености на възприемане

и въздействие на кукления театър върху децата.

Особености на художествената емпатия при възприемане

на кукленото изкуство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ВТОРА ГЛАВА

Организация и методика на изследването . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1. Кратка характеристика на изследването . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2. Методики за извличане на показателите, на основата

на които оценяваме равнището на усета към красивото

в поведението на децата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3. Приобщаване на децата към кукления театър . . . . . . . . . . . . . .

ТРЕТА ГЛАВА

Резултати от изследването . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1. Анализ на резултатите в началния

диагностичен период . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2. Промени в поведението на дата под въздействието

на кукления театър след проведения психолого-

педагогически експеримент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3. Динамика на естетическото развитие на усета

към красивото при 5 – 6 годишните деца . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Изводи и препоръки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


УВОД
Естетическото формиране като възможност и реализация е резултат на общокултурното развитие на човека, респективно на социалната общност, в която той се изгражда. В своето развитие човекът достига до разкриване на естетическата същност на нещата и явленията, което при отделните индивиди се явява мярка за опознаване на своята собствена естетическа същност. Естетическото развитие се осъществява чрез естетическа дейност, която от гледна точка на индивида е свободна, индивидуална, неутилитарна, а се приема за обществена активност, доколкото чрез свободното развитие на човешката индивидуалност се осъществяват висши духовни потребности на обществото.

Процесът на приобщаване на децата към културата на обществото и изграждане на стил на поведение започва от ранна възраст.

Това актуализира редица задачи за педагогическото въздействие за естетическо и нравствено формиране на детската личност. Кукленият театър е едно от средствата, оказващо изключително въздействие за формиране на усет към красивото в поведението на детето. Той вълнува и радва детето, кара го непринудено да откликва на прекрасното, както в изкуството, така и в живота. Практическото осъзнаване на основните естетически категории чрез кукления театър е предпоставка за формиране на активна жизнена позиция у 5 – 6 годишните деца.

Естетическият усет е личностно образуване, състоящо се от възгледи за красиво и грозно в единство с определени сетивни образи, получени при отразяване на околния свят. В този смисъл формирането на естетическият усет е преди всичко процес на натрупване на сетивни образи, които преминават от състояние на фрагментарност и неустойчивост към един по-пълен и цялостен модел за красиво и грозно. Сетивно-емоционалното възприемане на любими куклени герои оформя представите за красиво и добро в поведението, развива въображението и асоциативната памет. Проблемът за развитието и формирането на естетически усет у 5 – 6 годишна възраст е изключително важен. Детето непрекъснато възприема света. Естетическа информация развива детските представи. Тъкмо поради това въпросът трябва да се изучава задълбочено, да се изследва емпиричното и внимателно да се прилага в дейността като система.

Анализът на проучената литература дава възможност да констатираме наличието на значителни изследвания върху естетическия вкус и критерии на децата от различните възрастови периоди. Липсват обаче системни експериментални данни за влиянието на един конкретен фактор с високи възпитателни възможности, какъвто се явява кукления театър. Проблемът за ролята на кукления театър за формиране на усет към красивото в съвременната предучилищна педагогика не е разработен достатъчно. Необходимо е по-задълбочено методическо и практическо разработване на проблема. Имайки предвид ниското равнище на развитие на естетическия усет към красивото в поведението на съвременното дете, и че кукления театър е най-яркото изкуство, чрез което непринудено се въздейства за формиране на усет към красивото в поведението на децата се насочихме към този проблем.

Липсата на теоретическа обосновка на това влияние води до определени затруднения във възпитателното въздействие на детската градина. Все още много учители епизодично, частично реализират задачата за въздействие на кукления театър за възпитаване на естетически вкус и критерии у 5 – 6 годишните деца.

Твърде много се говори за връзката между естетическото възпитание и нравственото възпитание, но ни се струва, че естетиката в отношенията между децата е донякъде подценена. Знаем, че чрез изкуството се развиват висши нравствени чувства. Децата се стремят към съвместно преживяване и проявяват отзивчивост, но не се насочват пряко към красотата в отношенията помежду им, т.е. проблемът, завръзката между красотата, доброто и истината продължава да стои с особена сила. Оттук и необходимостта да се възпитава, развива не само чувствителността към прекрасното в живота, но и способността да се разсъждава върху него, способността да се вълнуваш от постъпките на другите. Направения практически извод се потвърди от нашето изследване. Това състояние на проблема в теорията и практиката мотивира нашата ориентация към формулираната тема.

Цел и задачи на изследването:

Целта на настоящата работа е:

Да проследим въздействието на кукления театър за формиране на усет към красивото в поведението на 5 – 6 годишните деца.

За осъществяване на тази цел си поставихме следните по-конкретни задачи:

1. Формиране на положително отношение у 5 – 6 годишните деца към красивото чрез куклените герои.

2. Изучаване на промените в естетическото поведение на изследваните лица под въздействието на кукления театър.Предмет на изследването:

Диагностициране влиянието и ролята на кукления театър за формиране на усет към красивото в поведението у 5 – 6 годишните деца.Обект на изследване:

Обект на изследването бяха 20 деца от ІІІ група на ЦДГ №24 гр. Добрич, от които 11 момичета и 9 момчета на възраст от 5 – 6 години. Продължителността на изследването е от 1999 – 2000 учебна година.Хипотеза: Нашето предположение се отнася до взаимодействието на естетическата среда /кукления театър/ за формирането на естетически усет и критерии в поведението на децата. Конкретизирано това означава изследване на промените, които настъпват в поведението на децата под въздействието на куклените герои.

Общуването с кукления театър поставя основите на естетическия усет към красивото в поведението на децата, който да намери отражение в реалното им поведение и ежедневното им общуване. На основата на формулираните цели и задачи извличаме показатели, на основата на които оценяваме промените в естетическото поведение на изследваните лица:

1. Знания на децата за кукления театър и куклените герои.

2. Емоционално-ценностно отношение към куклените герои.3. Промени в поведението на децата под въздействието на кукления театър.

В съответствие с формулираните цели, задачи и хипотеза подбрахме система от диагностични методи, които подробно описваме във втора глава.

Въздействието на куклените герои е свързано с общата им естетическа възприемчивост. Емоционалните реакции на децата постепенно се издигат от непосредствената емоционална оценка към обяснение на емоционалните обекти. Детските представи за красиво поведение се разширяват и могат да се пренесат в ежедневното общуване. Естетическата ориентация се допълва и разширява, което води до изграждане на жизнена позиция и собствен стил на поведение.
Каталог: info
info -> Великата синя дупка (Белиз)
info -> Организират четвърта Национална експертна среща
info -> Тема Компютърна система ibm pc/xt i8086 Процесорите 8086
info -> История на европейската интеграция Дати и съпътстващи събития. Хронология
info -> Съдържание увод стр. 3 Глава І
info -> Търсене и предлагане – основа на пазарния механизъм
info -> Е учредена на 28 април 2009 г. Корабостроителни и кораборемонтни заводи
info -> Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Промените влизат в сила от 1 юли 2010 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница