Регионална инспекция по околната среда и водите – ПазарджикДата16.10.2018
Размер54.44 Kb.
#89556

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик


Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредба за ОВОС/(ПМС №59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302, ДВ бр. 3/2006г., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 3/2011г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: ”Бензиностанция и магазин за пакетирани стоки” в имоти № 027021 и № 027028 с обща площ 7,860 дка, местност „Дюлгера”, землище на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик


с възложител: „ВИНЕТА” ООД

Приемаме представеното от Вас уведомление за цитираното по-горе инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС).На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 1 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Представеното от Вас инвестиционно предложение, включващо изграждане на бензиностанция и магазин за пакетирани стоки, което включва и изграждане на собствен сондажен кладенец попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10 буквa "н" от ЗООС, съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-Пазарджик.


Следващите действия, които трябва да предприемете са:

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един екземпляр от подробно разработена информация в съответствие с Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които са свързани с основното намерение.ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционно предложение ИП изграждане на ”Бензиностанция и магазин за пакетирани стоки” в имоти № 027021 и № 027028 с обща площ 7,860 дка, местност „Дюлгера”, землище на с. Виноградец попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.59/2012г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ, бр.73/2007 г., изм. ДВ, бр.3/2011 г.).

Така внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ, бр.73/2007 г., изм. ДВ, бр. 15 октомври 2010 г. посл. изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г.).

Преценката по чл. 15 от Наредбата за ОС - за вероятната степен на въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, ще бъде направена след внасяне на искане за преценяване необходимостта от ОВОС.ІІІ. По отношение на оценката на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ на ИБР):

  1. Местоположение - според представената информация ИП попада в повърхностно водно тяло (ВТ) „р. Марица от гр. Белово до р. Тополница и ГОК 13-К1 (ГК1)” с код BG3МА790R157. ИП попада в чувствителна и уязвима зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3, букви „а” и „б” от Закона за водите (ЗВ), описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло ВТ „Порови води в Неоген-Кватернер-Пазарджик-Пловдивски район” с код BG3G00000NQ018. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Площта на ИП попада в зона на защита на водите включена в Раздел 3, т. 4.2 от ПУРБ на ИБР.

2. Състояние и цели за опазване на околната среда – повърхностно водно тяло ВТ с код BG3МА790R157 е определено като силно модифицирано с лош екологичен потенциал по следните показатели: БПК, ХПК, азот и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава Х, раздел ІІІ на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал до 2021г. и запазване на добро химично състояние и постигане целите на зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, т.2.1 и 2.2 от ПУРБ на ИБР повърхностно ВТ с код BG3G00000NQ018 е в лошо химично състояние във връзка са повишени съдържания на нитрати, манган и желязо (съгласно стандарти по Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 2 от 2010г. и определени ПС/ и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно ВТ код BG3G00000NQ018 е понижаване съдържаните на нитрати и установяване на манган и желязо под праговите стойности.

3. Мерки в ПУРБ на ИБР - мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като няма предвидени забрани и ограничения на конкретното ИП.

4. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:


  • Да не се допуска по нататъшно замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

  • Да не се допуска замърсяване района на ИП с гориво-смазочни материали от бензиностанцията, автомобилите и други технически средства

  • Водата от този водоизточник може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т.2 от ЗВ и след съгласуване с ВиК ЕООД-Пазарджик и РЗИ Пазарджик

  • Да се сключи договор с ВиК оператор за приемане на отпадъчните води в съществуваща ПСОВ.

  • Да не се допуска постъпване на замърсени води от основната дейност на ИП във водоплътната изгребна яма, когато същите не отговарят на критериите за БОВ и разпоредбите на Наредба 7 от 2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на града.

5. Забрани е ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид ИП – няма.

6. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП – за ВТ BG3МА700R143 в БДУВИБР не съществува систематизирана информация за проекти от характера на ИП.

7. Според Уведомлението за ИП водоснабдяването на обекта ще се осъществява от собствен водоизточник, като за целта ще се изгради сондажен кладенец.


  • Водовземане от сондажен кладенец, съгласно чл. 50, ал. 7, т.1 и т.2 от ЗВ подлежи на разрешителен режим.В близост до обекта няма издадени разрешителни за индивидуално водовземане на съществуващи предприятия и обекти и не са постъпвали искания за ползване на воден обект за изграждане на други водовземни съоръжения.

  • При евентуално водовземане от сондажния кладенец няма да се нарушат придобити права на водоползватели и няма да се нарушават обществени интереси.

  • Към този момент в района на обекта липсва друга възможност за водоснабдяване.

8. Степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми е преценена като незначителна, с основен мотив мащаба на ИП.
Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Септември, кметство с. Виноградец и Басейнова дирекция ИБР-Пловдив.

-к. А. Mл. експерт:

/Д. Величкова/гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4

Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: http://www.riewpz.org
Каталог: uvedomlenia-riewpz -> 2012
2012 -> Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик
2012 -> Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик
2012 -> Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик
2012 -> Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик
2012 -> Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик
2012 -> Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик
2012 -> Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик
uvedomlenia-riewpz -> Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница