Регламент за изпълнение (ЕС) №498/2012 на Комисията от 12 юни 2012 г се определят подробни правила за разпределението на разрешенията за квотаДата02.06.2018
Размер44.53 Kb.
ТипРегламент
Предоставяне на разрешения за квоти за внос на необработен дървен иглолистен материал с произход Руската федерация, а именно смърч (тарифни позиции 4403 20 110 и 4403 20 190) и бор (тарифни позиции 4403 20 310 и 4403 20 390) - приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) № 498/2012 на Комисията от 12 юни 2012 г.

Разпределение на тарифните квоти, приложими към износа на дървен материал от Руската федерация към Европейския съюз

Дирекция: "Регистриране, лицензиране и контрол"

Лица за контакт: Григори Динев

Телефон: 02 940 7800

Адрес: София, ул. "Леге" № 4

Работно време: 9:00 - 17:30

Регламент за изпълнение (ЕС) № 498/2012 на Комисията от 12 юни 2012 година за разпределение на тарифните квоти, приложими към износа на дървен материал от Руската федерация към Европейския съюз влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз - 13.06.2012 г.

Предвид икономическото значение, което вносът на необработен дървен материал има за ЕС, както и значимостта на Руската федерация като доставчик на необработен дървен материал за Съюза, ЕК договори с Руската федерация, последната да поеме ангажименти за намаляване или премахване на прилаганите понастоящем от нея износни мита, включително по отношение на необработения дървен материал, след влизането на Руската Федерация в СТО.

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 498/2012 на Комисията от 12 юни 2012 г. се определят подробни правила за разпределението на разрешенията за квота.

За целите на регламента се прилагат определенията, установени в член 1, параграф 3, член 2 и член 5, параграфи 3 и 4 от Протокола между Европейския съюз и правителството на Руската федерация относно техническите условия и ред по Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Руската федерация за управлението на тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на дървен материал от Руската федерация за Европейския съюз от 16.12.2011 г.


Освен това се прилага и следното определение: „продуктова група“ е всяка от двете категории на обхванатите продукти в съответствие с класификацията на такива продукти съгласно тарифната и статистическа номенклатура, прилагана в Руската федерация, а именно смърч (тарифни позиции 4403 20 110 и 4403 20 190) и бор (тарифни позиции 4403 20 310 и 4403 20 390). Съответните тарифни кодове, прилагани в Руската федерация, и съответните кодове по Комбинираната номенклатура ( 2 ) („КН“) и кодове по ТАРИК са включени в приложение I на Регламента.
В глава 2 от Регламента е посочен принципът на разпределение, подчертано е, че методът на разпределение на тарифните квоти зависи от датата на подаване на заявлението от вносителя, както следва:
а) за всяко заявление, подадено до 31 юли на всяка година (период, наричан по-нататък „първата част от квотния период“), Комисията разпределя тарифните квоти в съответствие с „традиционните“ или „новите“ категории вносители съгласно член 5, параграф 2, буква б) от протокола; и

б) за всяко заявление, подадено от 1 август (период, наричан по- нататък „втората част от квотния период“), Комисията разпределя оставащите количества от тарифните квоти според хронологичния ред на получаване от Комисията на уведомленията от компетентните органи на държавите членки (наричани по-нататък „служба(и) по издаване на разрешения“) за заявленията, подадени от отделните вносители в съответствие с член 5, параграф 2, буква а) от протокола.По-нататък подробно са разписани квотните периоди:

1. През първата част от квотния период:

а) 70 % от всяка тарифна квота за всяка продуктова група се разпределя за традиционните вносители (наричана по-нататък „квота за традиционни вносители“); и

б) 30 % от всяка тарифна квота за всяка продуктова група се разпределя за новите вносители (наричана по-нататък „квота за нови вносители“).

2. Квотата за новите вносители се разпределя според хронологичния ред на получаване от Комисията на уведомленията от службите по издаване на разрешения за подадените от тези вносители заявления за разрешение за квоти.

3. На всеки нов вносител се предоставят максимум 1,5 % от количеството на тарифната квота за всяка продуктова група в съответствие с процедурата за разпределение, посочена в параграф 2.

През втората част от квотния период на всеки вносител се предоставят максимум 5 % от останалата част от тарифната квота за всяка продуктова група.Всяка година Комисията изчислява таваните, приложими спрямо всеки традиционен вносител за следващия квотен период, в съответствие с метода, установен в член 6, параграф 2. Глава 4-та от Регламента е за заявленията за разрешения за квота.

1. Заявленията за разрешенията за квота се подават в съответствие с формуляра, установен в приложение II. Ако предоставената в заявлението информация бъде счетена за неподходяща, службата по издаване на разрешения може да поиска допълнителни уточнения от заявителя.

2. Предоставянето на разрешения за квоти подлежи на изискването съответните продукти да претърпят обработка в рамките на митническата територия на Съюза, което означава, че преработените продукти придобиват произход ЕС в съответствие с член 24 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета.

3. Заявленията за разрешения за квота следва да бъдат придружени от клетвена декларация от заявителя, съгласно приложение II на Регламента.Доказването на действително осъществен внос, неизползваните разрешения за квота, преходните мерки, приложими през първите три квотни периода и други детайли подробно са разписани в Регламента и Протокола.
Заинтересованите следва да обърнат специално внимание на чл.18

1. Вносителите, които претендират за статута на традиционен вносител, уведомяват службата(ите) по издаване на разрешения на държавата(ите) членка(и), от която(които) те възнамеряват да поискат разрешения за квоти, не по-късно от 20 календарни дни след влизането в сила на настоящия регламент, за действително извършените от тях операции по внос на обхванатите продукти в тази(тези) държава(и) членка(и) през референтния период, определен в съответствие с член 17, параграф 2. С цел да обоснове тези твърдения за действително извършен внос вносителят представя на службата по издаване на разрешения копие от митническите декларации за разглеждания внос.2. Службите по издаване на разрешения предоставят на Комисията, не по-късно от 35 календарни дни след влизането в сила на настоящия регламент, обобщение за действителния внос на обхванатите продукти, за който са уведомени в съответствие с параграф 1 от настоящия член. Това обобщение се представят под формата на електронна таблица в съответствие с образеца, посочен в приложение V от регламента.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница