Решение № г на Изпълнителния Директор на Столичен Автотранспорт еад документация


(2) За дата на съобщението се смятастраница8/22
Дата21.01.2018
Размер4.63 Mb.
ТипРешение
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

(2) За дата на съобщението се смята:

       1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на упълномощено лице;

       2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

       3. датата на приемането - при изпращане по факс.

 1. датата на приемането – при изпращане по email.

(3) 3а валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия Договор се смятат адресите за кореспонденция, посочени от страните в началото на Договора.

(4) Банковите сметки на страните, по които те получават плащания във връзка с Договора са:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: банка „…………………………………………………................”: гр. .............., IBAN..............................................., BIC .................... към „......................................”.


За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: банка „…………………………………………………................”: гр. .............., IBAN..............................................., BIC .................... към „......................................”.


(5) При промяна на данните по ал. 3 и ал. 4 съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 10. (1) Изпълнението по настоящия договор приключва с достигане на предвидената в чл. 3, ал. 1 от договора стойност, или с изтичане срока на договора, което двете събитие настъпи по-рано.

(2) Настоящият Договор се прекратява или разваля:


1. С изтичане на гаранционния срок на възлите и детайлите за автобусите по посочената обособена позиция, доставени с последната доставка по настоящия договор.

2. При ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя.


3. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено.


4. Едностранно от изправната страна, с едномесечно писмено предизвестие, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по договора.

5. От Възложителя, по реда на чл. 118 от ЗОП.


Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:


1. забави изпълнението на доставка, заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с повече от 2 /два/ дни след изтичане срока за доставка, определен в чл. 2 ал. 3 от настоящия договор;
2. не отстрани в срока, определен по чл. 4, ал. 8 от настоящия договор констатираните от Възложителя недостатъци на доставените възли и детайли по конкретната заявка;

3. не изпълни две доставки по заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

5. по реда на чл. 73 от ППЗОП;6. по реда на чл. 114 от ЗОП.

Чл. 12 (1) Настоящият договор може да се изменя съгласно разпоредбите на чл. 116 от ЗОП.

(2) Настоящият договор се изменя на основание чл. 116, ал.1, т.1 от ЗОП, при възникване на хипотезата по чл. 1, ал. 2 от договора.


X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА


Чл.13. Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

Чл.14. Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, те не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по Договора.

Чл.15. По смисъла на този Договор непреодолима сила са обстоятелствата по чл. 306 от Търговския закон.

Чл. 16. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми другата страна писмено за настъпването й, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

Чл. 17 Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по Договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на Договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, с писмено известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на Договора до отпадането на непреодолимата сила.

Чл. 18. След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолима сила, страната, която се е позовала на непреодолима сила, незабавно уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на Договора с писмено известие.

Чл. 19. Ако страната, която се е позовала на непреодолима сила, не даде известие за възобновяване на изпълнението на Договора, другата страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 5 (пет) календарни дни.

Чл. 20. Ако и след изтичане на срока, определен в известието по предходната алинея, страната, която се позовава на непреодолима сила, не възобнови изпълнението на Договора, изправната страна има право да прекрати Договора и да получи неустойката за неизпълнение на Договора.

Чл.21. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по чл. 16 от настоящия договор.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница