Решение за изменение на разпоредбите на посоченото допълнениестраница1/3
Дата14.01.2018
Размер0.69 Mb.
ТипРешение
  1   2   3


Проект наРешение на Съвместния комитет ЕС — Андора №

от [...] година

за замяна на Допълнението за определяне на понятието „продукти с произход“ и методите за административно сътрудничество към Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора

Съвместният комитет,

като взе предвид Споразумението между Европейската икономическа общност и Княжество Андора1, и по-специално член 11 от него,

като има предвид, че:

(1) В член 11 от Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора („Споразумението“) се съдържа препратка към допълнението, в което са определени правилата за произход („Допълнението“).

(2) В член 17, параграф 8 от Споразумението е предвидено, че Съвместният комитет може да вземе решение за изменение на разпоредбите на посоченото допълнение.

(3) За да се увеличи правната сигурност за операторите и да се гарантира еднакво прилагане от двете страни, изглежда, че е необходимо да се измени Допълнението, за да се отчете промяната на правилата за произход в регионалния паневросредиземноморски контекст в рамките на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход2 („Конвенцията“).

(5) За да се осигури правилното функциониране на Споразумението, е целесъобразно Съвместният комитет да замени изцяло Допълнението с нов текст, в който да са включени всички съответни разпоредби с цел да се улесни работата на ползващите го лица и митническите органи,

прие настоящото решение:

Член 1

Допълнението за определяне на понятието „продукти с произход“ и методите за административно сътрудничество към Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора се заменя с текста от приложението към настоящото решение.Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

То се прилага от ...

Съставено в … на …За Съвместния комитет

Председател

Приложение

Допълнение

за определяне на понятието „продукти с произход“ и методите за административно сътрудничество

СЪДЪРЖАНИЕ

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1 ОпределенияДЯЛ II ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО „ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД“

Член 2 Общи изисквания

Член 3 Двустранна кумулация на произход

Член 4 Изцяло получени продукти

Член 5 Достатъчно обработени или преработени продукти

Член 6 Недостатъчна обработка или преработка

Член 7 Единица за оценка

Член 8 Комплекти

Член 9 Неутрални елементи

ДЯЛ III ТЕРИТОРИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 10 Принцип на териториалност

Член 11 Директен транспорт

Член 12 ИзложенияДЯЛ IV ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ

Член 13 Забрана за възстановяване на мита или за освобождаване от митаДЯЛ V ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРОИЗХОД

Член 14 Общи изисквания

Член 15 Процедура по издаване на сертификат за движение EUR.1

Член 16 Сертификати за движение EUR.1, издадени впоследствие

Член 17 Издаване на дубликат на сертификат за движение EUR.1

Член 18 Издаване на сертификат за движение EUR.1 въз основа на предварително издадено или изготвено доказателство за произход

Член 19 Счетоводно разделяне

Член 20 Условия за изготвяне на декларация за произход

Член 21 Одобрен износител

Член 22 Валидност на доказателството за произход

Член 23 Представяне на доказателството за произход

Член 24 Освобождаване от изискването за доказателство за произход

Член 25 Подкрепящи документи

Член 26 Съхранение на доказателството за произход и подкрепящите документи

Член 27 Несъответствия и технически грешки

Член 28 Суми, изразени в евроДЯЛ VІ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 29 Административно сътрудничество

Член 30 Проверка на доказателствата за произход

Член 31 Уреждане на спорове

Член 32 Санкции

Член 33 Свободни зониДЯЛ VII СЕУТА И МЕЛИЛА

Член 34 Прилагане на допълнението

Член 35 Специални изисквания

ДЯЛ VІІI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36 Изменения на допълнениетоСписък на приложенията

Приложение I: Уводни бележки към списъка в приложение II

Приложение II: Списък на операциите по обработка или преработка, които следва да претърпят материалите без произход, за да може произведеният продукт да придобие статут на продукт с произход

Приложение ІІІ: Образец на сертификат за движение EUR.1 и образец на заявление за издаване на сертификат за движение EUR.1

Приложение IV: Текст на декларацията за произход

Съвместни декларации

Съвместна декларация относно Република Сан Марино

Съвместна декларация за преразглеждане на правилата за произход, които се съдържат в Допълнението за определяне на понятието „продукти с произход“ и методите за административно сътрудничество

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1


Определения

1. За целите на прилагането на член 11, параграф 1 от Споразумението в настоящото допълнение са определени понятието „продукти с произход“ и методите за административно сътрудничество.

2. За целите на настоящото допълнение:

а) „производство“ означава всеки вид обработка или преработка, включително сглобяване или специфични операции;

б) „материал“ означава всяка съставка, суровина, компонент или част и т.н., използвани при производството на продукт;

в) „продукт“ означава продуктът, който се произвежда, дори когато той е предназначен за последващо използване в друга производствена операция;

г) „стоки“ означава както материалите, така и продуктите;

д) „митническа стойност“ означава стойността, определена в съответствие със Споразумението за прилагане на член VII на Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г.;

е) „цена на производител“ означава цената „ex works“ (франко завод), платена за продукта на производителя в страната, в чието предприятие е извършена последната обработка или преработка, при условие че цената включва стойността на всички използвани материали, намалена с всички вътрешни данъци, които са или могат да бъдат възстановени след износа на получения продукт;

ж) „стойност на материалите“ означава митническата стойност в момента на вноса на използваните материали без произход или, ако тя не е известна и не може да бъде установена, първата установима цена, заплатена за материалите в страната износител;

з) „стойност на материалите с произход“ означава стойността на такива материали, както е определена в буква ж), прилагана mutatis mutandis;

и) „добавена стойност“ означава цената на производител, намалена с митническата стойност на всеки от вложените материали с произход от другата страна, по отношение на които се прилага кумулация, или, когато митническата стойност е неизвестна или не може да бъде установена, първата установима цена, заплатена за материалите в страната износител;

й) „глави“ и „позиции“ означават главите и позициите (четирицифрените кодове), използвани в номенклатурата, съставляваща Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, наричана в настоящото допълнение „Хармонизираната система“ или „ХС“;

к) „класиран“ се отнася за класирането на продукт или материал в дадена позиция;

л) „пратка“ означава продукти, които са изпратени едновременно от един износител до един получател или са обхванати от само един транспортен документ, който обхваща техния превоз от износителя до получателя, или, при отсъствието на такъв документ, от само една фактура;

м) „територии“ включва териториалните води;

н) „страна“ означава една, няколко или всички държави — членки на Европейския съюз, Европейският съюз или Андора;

о) „митнически органи“ за Европейския съюз означава който и да било от митническите органи на държавите — членки на Европейския съюз.ДЯЛ II

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО „ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД“

Член 2

Общи изисквания

За целите на изпълнението на настоящото споразумение следните продукти се считат за продукти с произход от дадена страна:

а) продуктите, изцяло получени в страна по смисъла на член 4;

б) продуктите, получени в една страна, в които са вложени материали, които не са изцяло получени в нея, при условие че тези материали са претърпели достатъчна обработка или преработка в съответната страна по смисъла на член 5.

Член 3

Двустранна кумулация на произход

Независимо от член 2 материалите с произход от една от страните се разглеждат като материали с произход от другата страна, когато са вложени в продукт, който е получен там. Не е необходимо тези материали да се претърпели достатъчна обработка или преработка, при условие че са преминали през обработка и преработка, надхвърлящи определените в член 6.

Член 4

Изцяло получени продукти

1. Следните продукти се считат за изцяло получени в дадена страна:

а) минерални продукти, извлечени от нейните почви или от нейното морско дъно;

б) растителни продукти, отгледани там;

в) живи животни, родени и отгледани там;

г) продукти от живи животни, отгледани там;

д) продукти, получени чрез лов или риболов, извършен там;

е) продукти от морския риболов и другите продукти, извлечени от морето извън териториалните води на страната износител от нейните плавателни съдове;

ж) продукти, произведени на борда на нейните кораби фабрики изключително от продуктите, посочени в буква е);

з) събрани там употребявани изделия, годни единствено за извличане на суровините;

и) отпадъци и скрап, които са резултат на производствени операции, извършвани там;

й) продуктите, извлечени от морската почва или подпочвените пластове извън териториалните ѝ води, при условие че тя единствено притежава правото да обработва почвените или подпочвените пластове;

к) стоките, произведени там изключително от продуктите, описани в букви а) — й).

2. Понятията „нейните плавателни съдове“ и „нейните кораби фабрики“ в параграф 1, букви е) и ж) се прилагат само за плавателните съдове и корабите фабрики:

а) които са регистрирани или се водят на отчет в държава — членка на Европейския съюз, или в Андора;

б) които плават под знамето на държава — членка на Европейския съюз, или на Андора;

които са притежание в размер най-малко от 50 % на граждани на държави — членки на Европейския съюз, или Андора, или на дружество със седалище в държава — членка на Европейския съюз, или в Андора, на което управителят или управителите, председателят на съвета на директорите или надзорния съвет и мнозинството от членовете на тези съвети са граждани на държави — членки на Европейския съюз, или на Андора и най-малко половината от капитала на което освен това принадлежи, в случая на събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност, на държави — членки на Европейския съюз, или на Андора или на публични органи или граждани на тези страни;

г) на които капитанът и целият офицерски състав са граждани на държави — членки на Европейския съюз, или на Андора;

и

д) на които най-малко 75 % от екипажа са граждани на държави — членки на Европейския съюз, или на Андора.Член 5

Достатъчно обработени или преработени продукти

1. За целите на член 2 продуктите, които не са изцяло получени, се считат за достатъчно обработени или преработени, когато са изпълнени условията, предвидени в списъка в приложение II към настоящото допълнение.

Посочените по-горе условия указват обработката или преработката, която трябва да се извърши върху използваните при производството материали без произход, и се прилагат единствено за такива материали. Ако продукт, който е придобил произход чрез изпълнение на условията, предвидени в списъка, се използва при производството на друг продукт, условията, приложими за продукта, в който той се влага, не се прилагат за него и не се вземат предвид материалите без произход, които е възможно да са били използвани при неговото производство.

2. Независимо от разпоредбите на параграф 1 материалите без произход, които съгласно условията, предвидени в списъка в приложение II към настоящото допълнение, не следва да се използват при производството на даден продукт, могат все пак да бъдат използвани, при условие че:

а) общата им стойност не надхвърля 10 % от цената на производител за продукта;

б) при прилагането на настоящия параграф не се превишава никоя от процентните стойности, посочени в списъка за максималните стойности на материалите без произход.

3. Параграфи 1 и 2 от настоящия член се прилагат при условията на разпоредбите на член 6.

Член 6


Недостатъчна обработка или преработка

1. Без да се засяга параграф 2 от настоящия член, следните операции се считат за недостатъчна обработка или преработка за придаване на статут на продукти с произход, независимо от това дали са изпълнени изискванията на член 5:

а) операциите по съхранение, гарантиращи запазването на продуктите в добро състояние при превоз или складиране;

б) разделянето или събирането в пакети;

в) измиването, почистването; отстраняването на прах, окисни и маслени покрития, покрития от бои или други покрития;

г) гладенето с ютии или гладачни преси на текстилни изделия;

д) простите операции по боядисване и полиране;

е) лющенето, частичното или цялостното избелване, полирането и гланцирането на житни растения и ориз;

ж) операциите по оцветяване на захар или оформянето ѝ на бучки;

з) беленето, изваждането на костилки и чистенето от черупки на плодове, ядки и зеленчуци;

и) подострянето, простото смилане или простото нарязване;

й) пресяването, отделянето, сортирането, класирането, категоризиране, съчетаването (включително окомплектуването на изделията);

к) простото поставяне в бутилки, метални кутии, флакони, торби, кашони, кутии, закрепването върху подложки или плочи и всички други прости операции по опаковане;

л) поставянето или отпечатването на маркировки, знаци, емблеми и други подобни отличителни знаци върху продуктите и техните опаковки;

м) простото смесване на продукти, независимо от това дали са от различни видове;

н) смесването на захар с всеки материал;

о) простото сглобяване на частите на изделия, така че да се получи завършено изделие, или разглобяването на продукти на частите им;

п) комбинацията от две или повече операции, посочени в букви a) — н);

р) клането на животни.

2. Всички операции, извършени в дадена страна върху продукт, се разглеждат заедно, когато се определя дали претърпяната от продукта обработка или преработка трябва да се счита за недостатъчна по смисъла на параграф 1

Член 7

Единица за оценка

1. Единицата за оценка за целите на прилагането на разпоредбите на настоящото допълнение е конкретният продукт, който се счита за основна единица при определяне на класирането по номенклатурата на Хармонизираната система.

Следователно:

а) когато един продукт, съставен от група или сбор от изделия, е класиран съгласно изискванията на Хармонизираната система в една-единствена позиция, цялата съвкупност съставлява единицата за оценка;

б) когато една пратка се състои от определен брой идентични продукти, класирани в една и съща позиция на Хармонизираната система, всеки продукт трябва да се разглежда отделно, когато се прилагат разпоредбите на настоящото допълнение.

2. Когато по смисъла на общо правило 5 на Хармонизираната система опаковката е включена в продукта за целите на класирането, тя се включва за целите на определянето на произхода.

Член 8

Комплекти

Комплектите съгласно определеното в общо правило 3 на Хармонизираната система се считат за продукти с произход, когато съставящите ги продукти са с произход. Въпреки това, когато един комплект е съставен от продукти с произход и от такива без произход, като цяло се счита, че комплектът е с произход, при условие че стойността на продуктите без произход не надхвърля 15 % от цената на производител за комплекта.

Член 9

Неутрални елементи

За да се определи дали даден продукт е продукт с произход, не е необходимо да се определя произходът на следните елементи, които може да се използват при неговото производство:

а) енергия и гориво;

б) съоръжения и оборудване;

в) машини и инструменти;

г) стоки, които нито влизат, нито са предназначени да влизат в крайния състав на продукта.

ДЯЛ III

ТЕРИТОРИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯЧлен 10

Принцип на териториалност

1. С изключение на предвиденото в член 3 и в параграф 3 от настоящия член, условията за придобиване на произход, предвидени в дял II, трябва са изпълнени без прекъсване в дадена страна.

2. С изключение на предвиденото в член 3, когато стоките с произход, изнесени от дадена страна за друга държава, бъдат върнати, те трябва да се считат за стоки без произход, освен ако може да бъде доказано по удовлетворителен за митническите органи начин, че:

а) върнатите стоки са същите като изнесените; и

б) докато са били в тази държава или докато са били изнасяни, върнатите стоки не са преминали през каквито и да било операции освен необходимите за запазването им в добро състояние.

3. Придобиването на статут на стоки с произход съгласно условията, предвидени в дял II, не се засяга от обработката или преработката, извършени извън дадена страна по отношение на материали, изнесени от последната и впоследствие повторно внесени там, при условие че:

а) посочените материали са изцяло получени в дадената страна или са преминали обработката или преработката, надхвърлящи посочените в член 6 операции, преди да бъдат изнесени; и

б) може да бъде доказано по удовлетворителен за митническите органи начин, че:

i) повторно внесените стоки са били получени чрез обработка или преработка на изнесените материали; и

ii) общата добавена стойност, получена извън дадената страна при прилагане на разпоредбите на настоящия член, не надхвърля 10 % от цената на производител за крайния продукт, за който се иска статут на продукт с произход.

4. За целите на параграф 3 условията за придобиване на статут на продукт с произход, предвидени в дял II, не се прилагат за обработката или преработката, извършена извън дадена страна. Когато обаче в списъка от приложение II към настоящото допълнение за определянето на статута на продукт с произход на крайния продукт се използва правило, задаващо максимална стойност за всички вложени материали без произход, общата стойност на материалите без произход, вложени на територията на съответната страна, взета заедно с общата добавена стойност, получена извън тази страна при прилагане разпоредбите на настоящия член, не може да надхвърля посочения процент.

5. За целите на параграфи 3 и 4 се приема, че „общата добавена стойност“ означава всички разходи, възникващи извън дадена страна, включително стойността на материалите, вложени там.

6. Разпоредбите на параграфи 3 и 4 не се прилагат по отношение на продуктите, които не отговарят на условията, предвидени в списъка в приложение II към настоящото допълнение, или които могат да бъдат считани за достатъчно обработени или преработени само ако се прилагат общите стойности, определени в член 5, параграф 2.

7. Всяка обработка или преработка от вида, обхванат от разпоредбите на настоящия член, и извършена извън дадена страна, се извършва съгласно режимите за пасивно усъвършенстване или подобни режими.

Член 11

Директен транспорт

1. Преференциалното третиране, предвидено в настоящото споразумение, е приложимо единствено за продуктите, които отговарят на изискванията на настоящото допълнение и които се транспортират директно между страните. Независимо от това продуктите, съставляващи една-единствена пратка, могат да бъдат транспортирани през други територии, при необходимост с претоварване или временно складиране на тези територии, при условие че те остават под надзора на митническите органи в държавата на транзит или на складиране и не претърпяват операции, различни от разтоварване, обратно натоварване или други операции, имащи за цел запазването им в добро състояние.

2. На митническите органи на страната вносител се предоставя доказателство, че предвидените в параграф 1 условия са изпълнени, посредством представянето на:

а) единен транспортен документ, обхващащ преминаването от страната износител през държавата на транзит; или

б) удостоверение, издадено от митническите органи на държавата на транзит:

i) предоставящо точно описание на продуктите;

ii) посочващо датите на разтоварване и обратно натоварване на продуктите и където е възможно, наименованията на корабите или другите използвани транспортни средства;

и

iii) удостоверяващо условията, при които продуктите са останали в държавата на транзит; илив) при липса на горните, други удостоверяващи документи.

Член 12


Изложения

1. Продуктите с произход, изпратени за участие в изложение в държава, различна от страните, и продадени след изложението за внос в една от страните, се ползват при внос от разпоредбите на настоящото споразумение, при условие че е доказано по удовлетворителен за митническите органи начин, че:

а) износителят е изпратил тези продукти от една от страните за държавата, в която е проведено изложението, и ги е изложил там;

б) продуктите са били продадени или прехвърлени по друг начин от страна на този износител на лице в една от страните;

в) продуктите са били изпратени по време на изложението или веднага след него в състоянието, в което са били изпратени за участието в изложението; и

г) след изпращането им за участие в изложението продуктите не са били използвани за друга цел освен за представяне на изложението.

2. В съответствие с разпоредбите на дял V трябва да се издаде или изготви доказателство за произход, което да се представи на митническите органи на страната вносител по обичайния начин. В него трябва да се посочат наименованието и адресът на изложението. Когато е необходимо, могат да се изискат допълнителни документни доказателства за условията, при които са били изложени продуктите.

3. Параграф 1 се прилага за всякакви търговски, промишлени, селскостопански или занаятчийски изложения, панаири или подобни обществени прояви и изложби, които не са организирани с частна цел в магазини или в търговски помещения с оглед продажба на чуждестранни продукти и по време на които продуктите остават под митнически контрол.

ДЯЛ IV

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕЧлен 13

Забрана за възстановяване на мита или за освобождаване от мита

1. Материалите без произход, използвани при производството на продукти с произход от една от страните, за които е издадено или изготвено доказателство за произход в съответствие с разпоредбите на дял V, не подлежат на възстановяване или освобождаване от мита от какъвто и да е вид в страните.

2. Забраната по параграф 1 се прилага по отношение на всякакви разпоредби за частично или пълно връщане, опрощаване или неплащане на мита или такси с равностоен ефект, приложими в една от страните по отношение на материали, използвани в производството, в случай че такова връщане, опрощаване или неплащане се прилага изрично или на практика, когато продуктите, получени от съответните материали, се изнасят, но не и когато остават там за домашно потребление.

3. Износителят на продуктите, за които има доказателство за произход, трябва да има готовност да представи по всяко време, по искане на митническите органи, всички необходими документи, доказващи, че по отношение на материалите без произход, използвани за производство на въпросните продукти, не е ползвано възстановяване и че всички мита или такси с равностоен ефект, отнасящи се за такива материали, са били в действителност платени.

4. Разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член се прилагат и по отношение на опаковките по смисъла на член 7, параграф 2 и продуктите, които са част от комплект по смисъла на член 8, ако въпросните артикули са без произход.

5. Разпоредбите на параграфи 1 — 4 се прилагат само по отношение на материали, които са от вида, за който се прилага настоящото допълнение.

ДЯЛ V

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРОИЗХОДЧлен 14

Общи изисквания

1. Продуктите с произход от една от страните се ползват, при внос в другата страна, от разпоредбите на настоящото споразумение при представяне на едно от следните доказателства за произход:

а) сертификат за движение EUR.1, чийто образец е представен в приложение III към настоящото допълнение;

б) в случаите, посочени в член 20, параграф 1, декларация (наричана по-нататък „декларация за произход“), направена от износителя върху фактура, известие за доставка или друг търговски документ, който описва въпросните продукти достатъчно подробно, за да даде възможност те да бъдат идентифицирани. Текстът на декларацията за произход се съдържа в приложение IV към настоящото допълнение.

2. Независимо от параграф 1 от настоящия член в случаите, определени в член 24, продуктите с произход по смисъла на настоящото допълнение се ползват от разпоредбите на настоящото споразумение, без да е необходимо да се представя което и да било от доказателствата за произход, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Член 15


Процедура по издаване на сертификат за движение EUR.1

1. Сертификат за движение EUR.1 се издава от митническите органи на страната износител въз основа на писмено заявление, направено от износителя или, на негова отговорност, от негов упълномощен представител.

2. За целта износителят или неговият упълномощен представител попълват сертификата за движение EUR.1 и формуляра на заявлението, чиито образци са представени в приложение III към настоящото допълнение. Формулярите се попълват на един от езиците, на които е изготвено настоящото споразумение, и в съответствие с разпоредбите на националното законодателство на държавата износител. Ако формулярите се попълват на ръка, те следва да се попълнят с мастило и с печатни букви. Описанието на продуктите трябва да се дава в полето, предназначено за тази цел, без да се оставят празни редове. Когато полето не е попълнено изцяло, под последния ред на описанието се поставя хоризонтална линия, като празното пространство се зачертава.

3. Износителят, подаващ заявление за издаване на сертификат за движение EUR.1, трябва да бъде готов да представи по всяко време, при поискване от митническите органи на страната износител, в която се издава сертификатът за движение EUR.1, всички необходими документи, доказващи статута на продукти с произход на въпросните продукти, както и изпълнението на другите изисквания на настоящото допълнение.

4. Без да се засяга параграф 5, сертификат за движение EUR.1 се издава от митническите органи на държава — членка на Европейския съюз, или на Андора, ако въпросните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от Европейския съюз или от Андора и ако изпълняват другите изисквания, предвидени от настоящото допълнение.

5. Митническите органи, издаващи сертификати за движение EUR.1, предприемат необходимите мерки за проверка на статута на продукти с произход на продуктите и на изпълнението на другите изисквания на настоящото допълнение. За тази цел те имат право да изискват всякакви доказателства и да провеждат всякакви проверки на сметките на износителите или всякакви други проверки, които сметнат за подходящи. Те също така следят за надлежното попълване на формулярите, посочени в параграф 2. По-специално те проверяват дали мястото, запазено за описанието на продуктите, е попълнено по такъв начин, че да изключва всички възможности за допълвания с цел измама.

6. Датата на издаване на сертификата за движение EUR.1 се посочва в поле 11 на сертификата.

7. Сертификатът за движение EUR.1 се издава от митническите органи и се предоставя на износителя веднага след като действителният износ е бил осъществен или гарантиран.

Член 16

Сертификати за движение EUR.1, издадени впоследствие

1. Независимо от член 15, параграф 7 сертификат за движение EUR.1 може по изключение да бъде издаден след износа на продуктите, за които се отнася, при условие че:

а) той не е бил издаден по време на износа поради грешки или неволни пропуски или поради наличие на особени обстоятелства; или

б) бъде доказано по удовлетворителен за митническите органи начин, че е бил издаден сертификат за движение EUR.1, но той не е бил приет при вноса по технически причини.

2. За изпълнението на параграф 1 износителят трябва да посочва в своето заявление мястото и датата на износа на продуктите, за които се отнася сертификатът за движение EUR.1, както и да посочи причините за своето искане.

3. Митническите органи могат да издадат сертификат за движение EUR.1 впоследствие единствено след като проверят дали информацията, представена в заявлението на износителя, отговаря на тази в съответните документи.

4. Издадените впоследствие сертификати за движение EUR.1 трябва да съдържат следния текст на английски език:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“.

5. Текстът, посочен в параграф 4, се нанася в поле 7 на сертификата за движение EUR.1.

Член 17


Издаване на дубликат на сертификат за движение EUR.1

1. В случай на кражба, загуба или унищожаване на сертификат за движение EUR.1 износителят може да се обърне към митническите органи, които са го издали, с искане да бъде издаден дубликат въз основа на документите за износ, с които те разполагат.

2. Дубликатът, издаден по такъв начин, съдържа следния текст на английски език: „DUPLICATE“.

3. Текстът, посочен в параграф 2, се нанася в поле 7 на дубликата на сертификата за движение EUR.1.

4. Дубликатът, който носи датата на издаване на оригиналния сертификат за движение EUR.1, влиза в сила считано от тази дата.

Член 18


Издаване на сертификат за движение EUR.1 въз основа на предварително издадено или изготвено доказателство за произход

Когато продуктите с произход са поставени под контрола на митническо учреждение в една от страните, е възможно оригиналното доказателство за произход да бъде заменено с един или повече сертификати за движение EUR.1 с цел изпращането на всички или на някои от тези продукти на друго място на територията на една от страните. Заместващите сертификати за движение EUR.1 се издават от митническото учреждение, под чийто контрол са поставени продуктите.

Член 19

Счетоводно разделяне

1. Когато възникнат значителни разходи или материални затруднения при отделното съхраняване на материалите с произход и материалите без произход, които са идентични и взаимозаменяеми, митническите органи могат, при писмено искане от страна на заинтересованите, да разрешат да се използва така нареченият метод на „счетоводно разделяне“ (наричан по-нататък „методът“) за управление на такива наличности.

2. Този метод трябва да може да гарантира, че за конкретен референтен период броят на получените продукти, които могат да бъдат считани за продукти с произход, е същият като този, който би могъл да бъде получен при физическо разделяне на наличностите.

3. Митническите органи могат да поставят всякакви считани за подходящи условия за предоставянето на посоченото в параграф 1 разрешение.

4. Методът се прилага и декларира въз основа на общите счетоводни принципи, приложими в държавата, в която е бил произведен продуктът.

5. Ползвателят на метода може да изготви или да поиска доказателства за произход, в зависимост от случая, за количеството продукти, които могат да бъдат считани за продукти с произход. По искане на митническите органи ползвателят предоставя отчет за управлението на количествата.

6. Митническите органи осъществяват контрол върху използването на разрешението и могат да го оттеглят във всеки момент, ако ползвателят го използва по какъвто и да е неправилен начин или не изпълнява някое от другите условия, определени в настоящото допълнение.

Член 20


Условия за изготвяне на декларация за произход

1. Декларацията за произход, посочена в член 14, параграф 1, буква б), може да бъде изготвена от:

а) одобрен износител по смисъла на член 21; или

б) всеки износител за всяка пратка, състояща се от един или повече пакети, съдържащи продукти с произход, чиято обща стойност не надвишава 6000 EUR.

2. Без да се засягат разпоредбите на параграф 3, декларация за произход може да бъде изготвена, ако въпросните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от Европейския съюз или от Андора и изпълняват другите изисквания на настоящото допълнение.

3. Износителят, който изготвя декларация за произход, трябва да има готовност да представи по всяко време, по искане на митническите органи на страната износител, всички необходими документи, доказващи произхода на въпросните продукти, както и изпълнението на останалите изисквания на настоящото допълнение.

4. Декларацията за произход се изготвя от износителя чрез напечатване на пишеща машина, полагане на печат или чрез отпечатване върху фактурата, известието за доставка или друг търговски документ, на декларацията, текстът на която е даден в приложение IV към настоящото допълнение, като се използва един от един от текстовете на езиците, посочени в това приложение, и в съответствие с разпоредбите на националното законодателство на държавата износител. Ако декларацията се изготвя на ръка, тя се изписва с мастило с печатни букви.

5. Декларацията за произход носи оригиналния подпис на износителя, положен собственоръчно. Въпреки това от одобрения по смисъла на член 21 износител не се изисква да подписва тези декларации, при условие че се е ангажирал писмено пред митническите органи на страната износител да поеме пълната отговорност за всяка декларация за произход, която го идентифицира, все едно че е подписана собственоръчно от него.

6. Декларацията за произход може да бъде изготвена от износителя при износа или след износа на продуктите, за които се отнася, при условие че е представена в държавата вносител не по-късно от две години след вноса на продуктите, за които се отнася.

Член 21


Одобрен износител

1. Митническите органи на страната износител могат да упълномощят всеки износител (наричан по-нататък „одобрен износител“), който често транспортира продукти съгласно разпоредбите на настоящото допълнение, да изготвя декларации за произход независимо от стойността на въпросните продукти. Износителят, който желае да получи такова разрешение, трябва да представи по удовлетворителен за митническите органи начин всички гаранции, необходими за проверка на статута на продукти с произход на продуктите, както и на изпълнението на останалите изисквания на настоящото допълнение.

2. Митническите органи могат да обвържат предоставянето на статут на одобрен износител със спазването на условията, които те считат за подходящи.

3. Митническите органи дават на одобрения износител номер на митническото разрешение, който се поставя върху декларацията за произход.

4. Митническите органи наблюдават използването на разрешението от одобрения износител.

5. Митническите органи могат да оттеглят разрешението по всяко време. Те правят това, когато одобреният износител е престанал да предлага гаранциите, посочени в параграф 1, не изпълнява условията, посочени в параграф 2, или по друг начин използва неправилно разрешението.

Член 22

Валидност на доказателството за произход

1. Доказателството за произход е валидно четири месеца от датата на издаване в страната износител и се представя в рамките на този срок на митническите органи на страната вносител.

2. Доказателствата за произход, представени на митническите органи в страната вносител след крайната дата за представяне, определена в параграф 1, могат да бъдат приети за целите на прилагане на преференциално третиране, когато закъснението при представянето на тези документи се дължи на изключителни обстоятелства.

3. В други случаи на закъсняло представяне митническите органи на страната вносител могат да приемат доказателства за произход, ако продуктите са им били представени преди посочената крайна дата.

Член 23

Представяне на доказателството за произход

Доказателствата за произход се представят на митническите органи в страната вносител в съответствие с процедурите, прилагани в тази държава. Тези органи могат да изискат превод на доказателството за произход и могат също така да изискат декларацията за внос да бъде придружена от декларация на вносителя, че продуктите отговарят на необходимите за изпълнението на настоящото споразумение условия.

Член 24

Освобождаване от изискването за доказателство за произход

1. Продукти, изпращани като малки пратки от частни лица до частни лица или явяващи се част от личния багаж на пътници, се приемат за стоки с произход, без да се изисква представяне на доказателство за произход, при условие че тези стоки не се внасят с цел търговия и са били декларирани като отговарящи на условията на настоящото допълнение и когато няма основание за съмнение във верността на такава декларация. Когато продуктите са изпратени по пощата, тази декларация може да бъде направена върху митническа декларация СN22/СN23 или върху лист хартия, приложен към този документ.

2. Внос, който е инцидентен и се състои изцяло от продукти за лично ползване на получателите или пътниците или техните семейства, не се счита за внос с търговски характер, ако от естеството и количеството на продуктите е видно, че те не се внасят с търговска цел.

3. Освен това общата стойност на тези продукти не трябва да надвишава 500 EUR в случаите за малки пратки или 1200 EUR за продукти, които са част от личния багаж на пътниците.

Член 25

Подкрепящи документи

Документите, посочени в член 15, параграф 3 и член 20, параграф 3, използвани с цел доказване, че продуктите, обхванати от сертификата за движение EUR.1 или от декларацията за произход, могат да бъдат считани за продукти с произход от една от страните и изпълняват другите изисквания на настоящото допълнение, могат да включват inter alia следното:

а) пряко доказателство за операциите, извършени от износителя или доставчика за получаване на въпросните стоки, съдържащо се например в неговите счетоводни отчети или вътрешна счетоводна документация;

б) документи, доказващи статута на стоки с произход на използваните материали, издадени или изготвени в една от съответните страни, като тези документи се използват в съответствие с националното законодателство;

в) документи, доказващи обработката или преработката на материалите в една от съответните страни, издадени или изготвени в една от съответните страни, като тези документи се използват в съответствие с националното законодателство;

г) сертификати за движение EUR.1 или декларации за произход, доказващи статута на стоки с произход на използваните материали, издадени или изготвени в една от съответните страни в съответствие с настоящото допълнение;

д) подходящо доказателство относно обработката или преработката, извършена извън съответната страна чрез прилагане на член 11, доказващо, че са изпълнени изискванията на посочения член.

Член 26


Съхранение на доказателството за произход и подкрепящите документи

1. Износителят, подаващ заявление за издаване на сертификат за движение EUR.1, трябва да съхранява за срок от най-малко три години документите, посочени в член 15, параграф 3.

2. Износителят, изготвящ декларация за произход, трябва да съхранява за срок от най-малко три години копие от тази декларация за произход, както и документите, посочени в член 20, параграф 3.

3. Митническите органи на страната износител, които издават сертификат за движение EUR.1, трябва да съхраняват в продължение на най-малко три години заявлението, посочено в член 15, параграф 2.

4. Митническите органи на страната вносител трябва да съхраняват за срок от най-малко три години сертификатите за движение EUR.1, както и декларациите за произход, които са им предоставени.

Член 27


Несъответствия и технически грешки

1. Установяването на дребни несъответствия между изявленията, направени в доказателството за произход, и тези, направени в документа, представен в митническото учреждение с цел извършване на формалностите по вноса на продуктите, ipso facto не прави доказателството за произход нищожно, ако бъде надлежно установено, че посоченият документ съответства на представените продукти.

2. Очевидните технически грешки като печатни грешки в доказателството за произход не водят до отхвърляне на посочения документ, ако тези грешки са от естество, което не поражда съмнения относно верността на изявленията, направени в посочения документ.

Член 28


Суми, изразени в евро

1. За прилагането на разпоредбите на член 20, параграф 1, буква б) и член 24, параграф 3, в случаите когато продуктите са фактурирани във валута, различна от евро, всяка от заинтересованите държави ежегодно фиксира суми в националните валути на страните, равни на сумите, изразени в евро.

2. Дадена пратка се ползва от разпоредбите на член 20, параграф 1, буква б) или на член 24, параграф 3 по отношение на валутата, в която е съставена фактурата, съгласно сумата, определена от съответната държава.

3. Сумите, които ще се използват в която и да било национална валута, са равностойността в тази валута на сумите, изразени в евро, към първия работен ден на месец октомври. Сумите се съобщават на Европейската комисия до 15 октомври и се прилагат от 1 януари следващата година. Европейската комисия уведомява всички заинтересовани държави за съответните суми.

4. Всяка държава има правото да закръгли нагоре или надолу сумите, получени от превръщането в нейната национална валута на дадена сума, изразена в евро. Закръглените суми не могат да се отклоняват от сумите, получени от превръщането, с повече от 5 %. Всяка държава има правото да запази непроменена равностойността в националната си валута за сума, изразена в евро, ако в момента на ежегодната корекция, предвидена в параграф 3, превръщането на тази сума преди закръгляване доведе до увеличение, не по-голямо от 15 % в равностойността в национална валута. Равностойността в национална валута може да остане непроменена, ако превръщането би довело до намаляване на стойността на тази равностойност.

5. Сумите, изразени в евро, се преразглеждат от Съвместния комитет по молба на някоя от една от страните. При извършване на това преразглеждане Съвместният комитет преценява целесъобразността от запазване на последиците на съответните граници в реално измерение. За тази цел той може да реши да промени сумите, изразени в евро.

ДЯЛ VI

ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВОЧлен 29

Административно сътрудничество

1. Митническите органи на страните взаимно си предоставят чрез Европейската комисия образците от печатите, използвани в техните митнически учреждения за издаване на сертификати за движение EUR.1, както и адресите на митническите органи, отговорни за контрола на тези сертификати и на декларациите за произход.

2. За да гарантират правилното прилагане на настоящото допълнение, страните се подпомагат взаимно чрез компетентните митнически администрации при проверка на автентичността на сертификатите за движение EUR.1 и на декларациите за произход, както и на верността на информацията, подадена в тези документи.

Член 30


Проверка на доказателствата за произход

1. Последващите проверки на доказателствата за произход се извършват чрез случаен подбор или когато митническите учреждения на страната вносител имат основателни причини да се съмняват в автентичността на тези документи, в статута на продукти с произход на въпросните продукти или в изпълнението на другите изисквания на настоящото допълнение.

2. За целите на прилагането на разпоредбите на параграф 1 митническите органи на страната вносител връщат сертификата за движение EUR.1 и фактурата, ако същата е била представена, декларацията за произход или копие от тези документи, на митническите органи на страната износител, като при необходимост посочват причините за исканата проверка. Всички документи и всяка информация, от които може да се направи заключение, че представената в доказателството за произход информация е неточна, се изпращат в подкрепа на искането за проверка.

3. Проверката се осъществява от митническите органи на страната износител. За тази цел те имат право да изискват всички доказателства и да провеждат всички проверки на счетоводната документация на износителите или всякакви други проверки, които сметнат за подходящи.

4. Ако митническите органи на страната вносител решат да спрат предоставянето на преференциално третиране на съответните продукти до излизане на резултатите от проверката, на вносителя се предлага освобождаване на продуктите при спазване на счетените за необходими предпазни мерки.

5. Поискалите проверката митнически органи се информират във възможно най-кратък срок за резултатите от нея. Тези резултати ясно сочат дали документите са автентични и дали описаните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от една от страните и отговарят на другите изисквания на настоящото допълнение.

6. Ако в случаи на основателни съмнения в рамките на десет месеца от датата на искането за проверка няма отговор или ако отговорът не съдържа достатъчна информация, за да се установи автентичността на въпросния документ или действителният произход на продуктите, митническите органи, отправили искането, отказват предоставянето на преференциите, освен при изключителни обстоятелства.

Член 31


Уреждане на спорове

При възникване на спорове във връзка с процедурите за проверка по член 30, които не могат да бъдат уредени между митническите органи, отправили искането, и митническите органи, отговорни за извършването на проверката, споровете подлежат на разглеждане от Съвместния комитет. При възникване на спорове по тълкуването на настоящата конвенция, различни от споровете във връзка с процедурите за проверка по член 30, те подлежат на уреждане от Съвместния комитет.

Във всички случаи уреждането на спорове между вносителя и митническите органи на договарящата страна вносител се извършва съгласно законодателството на посочената държава.

Член 32


Санкции

На всяко лице, което съставя или става причина да бъде съставен документ, съдържащ неточна информация, с цел получаване на преференциално третиране на продукти, се налагат санкции.

Член 33

Свободни зони

1. Страните вземат всички необходими мерки, за да се гарантира, че продуктите, предмет на търговски стокообмен под покритие на доказателство за произход, които по време на транспорта престояват в свободна зона, разположена на тяхна територия, няма да бъдат заменени от други стоки или да претърпят обработка, различна от обичайните операции, предназначени да предотвратят тяхното повреждане.

2. Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, когато продуктите с произход от една от страните се внасят в свободна зона под покритието на доказателство за произход и претърпяват обработка или преработка, по искане на износителя компетентните органи издават нов сертификат за движение на стоките EUR.1, ако обработката или преработката е извършена в съответствие с настоящото допълнение.

ДЯЛ VII


СЕУТА И МЕЛИЛА

Член 34


Прилагане на допълнението

1. Изразът „Европейски съюз“ не обхваща Сеута и Мелила.

2. При внасяне на продукти с произход от Андора в Сеута и Мелила те се ползват във всяко едно отношение от същия митнически режим, който се прилага към продукти с произход от митническата територия на Европейския съюз съгласно протокол № 2 от Акта за присъединяване на Испания и Португалия към Европейските общности. Андора прилага спрямо вноса на продукти, попадащи в обхвата на настоящото споразумение и с произход от Сеута и Мелила, същия митнически режим, който тя прилага към продуктите, внесени от Европейския съюз и с произход от него.

3. За целите на прилагането на параграф 2 от настоящия член относно продукти с произход от Сеута и Мелила настоящото допълнение се прилага mutatis mutandis при спазване на специалните изисквания, определени в член 35.

Член 35

Специални изисквания

1. При условие че са транспортирани директно в съответствие с разпоредбите на член 11, се считат за:

1) продукти с произход от Сеута и Мелила:

а) продуктите, изцяло получени в Сеута и Мелила;

б) продуктите, получени в Сеута и Мелила, при производството на които са използвани продукти, различни от посочените в буква а), при условие че:

i) посочените продукти са претърпели достатъчна обработка или преработка по смисъла на член 5, или

ii) тези продукти са с произход от една от страните, при условие че са били подложени на обработка или преработка, която излиза извън рамките на посочените в член 6 операции;

2) продукти с произход от Андора:

а) продуктите, изцяло получени в Андора;

б) продуктите, получени в Андора, при производството на които са използвани продукти, различни от посочените в буква а) от настоящия член, при условие че:

i) посочените продукти са претърпели достатъчна обработка или преработка по смисъла на член 5, или

ii) тези продукти са с произход от Сеута и Мелила или от Европейския съюз, при условие че са били подложени на обработка или преработка, която излиза извън рамките на операциите, посочени в член 6.

2. Сеута и Мелила се считат за една територия.

3. Износителят или негов упълномощен представител трябва да впише „Андора“ и „Сеута и Мелила“ в поле 2 на сертификата за движение EUR.1 или в декларацията върху фактура. Освен това в случай на продукти с произход от Сеута и Мелила статутът на продукти с произход се посочва в поле 4 на сертификата за движение EUR.1 или в декларацията върху фактура.

4. Испанските митнически органи отговарят за прилагането на настоящото допълнение в Сеута и Мелила.

ДЯЛ VIII


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36


Изменения на допълнението

Съвместния комитет може да вземе решение за изменение на разпоредбите на настоящото допълнение.ПРИЛОЖЕНИЕ I

Уводни бележки към списъка в приложение II

Бележка 1:

В списъка се определят условията, на които трябва да отговарят всички продукти, за се считат за достатъчно обработени или преработени по смисъла на член 5 от настоящото допълнение.

Бележка 2:

2.1. В първите две колони от списъка се описва полученият продукт. В първата колона е посочен номерът на позицията или главата от Хармонизираната система, а във втората колона се съдържа описанието на стоките, използвано в посочената система за тази позиция или глава. За всеки текст от първите две колони има съответстващо правило в колона 3 или 4. В някои случаи, когато текстът в първата колона се предшества от „ex“, това означава, че правилата в колона 3 или 4 се прилагат единствено към частта от тази позиция съгласно описанието в колона 2.

2.2. Когато в колона 1 са групирани няколко номера на позиции или е посочен номер на глава и следователно е дадено общо описание на продуктите в колона 2, съответстващото правило в колони 3 или 4 важи по отношение на всички продукти, които според Хармонизираната система са класирани в позициите от главата или в някоя от позициите, групирани в колона 1.

2.3. Когато в списъка има различни правила, приложими за различните продукти от една и съща позиция, всяко тире съдържа описанието на тази част от позицията, по отношение на която се прилага съответстващото правило в колони 3 или 4.

2.4. Когато за даден текст от първите две колони има правило едновременно в колони 3 и 4, износителят може да избере да приложи или правилото в колона 3, или това в колона 4. Ако в колона 4 не е дадено правило за произход, трябва да се прилага правилото в колона 3.

Бележка 3:

3.1. Разпоредбите на член 5 от настоящото допълнение относно продуктите, придобили статут на продукти с произход, които се използват за производството на други продукти, се прилагат независимо от това дали този статут е бил придобит във фабриката, където тези продукти са използвани, или в друга фабрика в една от страните.

3.2. Правилото от списъка представлява минималният обем на необходимата обработка или преработка, а извършването на повече обработки или преработки също води до придобиване на произход; извършването на по-малко обработки или преработки обаче не може да доведе до придобиване на произход. Така, ако съгласно дадено правило на определен етап на производството може да се използва материал без произход, използването на такъв материал на по-ранен етап от производството е разрешено, а използването на такъв материал на по-късен етап не е разрешено.

3.3. Без да се засягат разпоредбите на бележка 3.2, когато в правилото се използва изразът „Производство от материали от която и да било позиция“, могат да се използват материали от всяка позиция (дори материали със същото описание и от същата позиция като тази на продукта), които обаче подлежат на всички специфични ограничения, които може да се съдържат в правилото.

Изразът „Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от позиция № …“ или „Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от същата позиция като тази на продукта“ обаче означава, че могат да се използват материали от която(които) и да било позиция(и), освен тези със същото описание като на продукта, дадено в колона 2 от списъка.

3.4. Когато в някое правило от списъка се посочва, че даден продукт може да се произведе от повече от един материал, това означава, че могат да се използват един или повече материали. То не изисква да бъдат използвани всички тези материали.

3.5. Когато в някое правило от списъка се посочва, че даден продукт трябва да бъде произведен от конкретен материал, условието не ограничава използването на други материали, които поради естеството си не отговарят на правилото.

Пример:

Правилото за приготвените храни от позиция № 19.04, което изрично изключва използването на житни растения и техни производни, не ограничава използването на минерални соли, химикали и други добавки, които не са получени от житни растения.

Това обаче не се отнася за продуктите, които макар да не могат да бъдат произведени от конкретните материали, определени в списъка, могат да бъдат произведени от материал от същото естество на по-ранен етап на производството.

3.6. Когато в някое правило от списъка са дадени две стойности за максималното процентно съдържание на материалите без произход, които могат да бъдат използвани, тези проценти не могат да се събират. С други думи максималната стойност на всички използвани материали без произход не може никога да надхвърля по-високия от дадените проценти. Освен това не трябва да се превишават отделните проценти по отношение на конкретните материали, за които се прилагат.ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИТЕ ПО ОБРАБОТКА ИЛИ ПРЕРАБОТКА, КОИТО СЛЕДВА ДА ПРЕТЪРПЯТ МАТЕРИАЛИТЕ БЕЗ ПРОИЗХОД, ЗА ДА МОЖЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯТ ПРОДУКТ ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА ПРОДУКТ С ПРОИЗХОД

Позиция по ХС

Описание на стоките

Обработка или преработка, извършена върху материали без произход, която придава статут на продукт с произход

(1)

(2)

(3) или (4)

Глава 1

Живи животни

Всички животни от глава 1 трябва да бъдат изцяло получени
Глава 2

Меса и карантии, годни за консумация

Производство, при което всички използвани материали от глави 1 и 2 са изцяло получени
Глава 3

Риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни

Производство, при което всички използвани материали от глава 3 са изцяло получени
ex Глава 4

Мляко и млечни продукти; птичи яйца; естествен мед; продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде; с изключение на:

Производство, при което всички използвани материали от глава 4 са изцяло получени
0403

Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на плодове или какао

Производство, при което:

- всички използвани материали от глава 4 са изцяло получени,

- всичкият плодов сок (с изключение на сока от ананас, сладък лимон или грейпфрут) от № 2009 е с произход; и

- стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта


ex Глава 5

Други продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; с изключение на:

Производство, при което всички използвани материали от глава 5 са изцяло получени
ex 0502

Обработена четина от свине или глигани

Почистване, дезинфекция, сортиране и изправяне на четината и косъма
Глава 6

Живи растения и цветарски продукти

Производство, при което:

- всички използвани материали от глава 6 са изцяло получени и

- стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

Каталог: resource -> comnat
resource -> Пресконференция на Комисията по култура, образование и медии на еп в Пловдив на 10 октомври от 11. 30 часа
resource -> Bg европейски икономически и социален комитет
resource -> Програма за обмен за студенти по програма "Еразъм" (Чехия). За носител на трета награда бе обявен проектът "Заведи ме у дома с колело", документален филм от Унгария
resource -> За младежи! На 28 януари 2013 г приключва срокът за кандидатстване за международната награда „Карл Велики
resource -> Старогръцки легенди и митове
resource -> По-малко от месец остава за участие в конкурса за млади журналисти на еп в България
resource -> Гала вечер на наградата за кино лукс 2012 на Европейския парламент
resource -> Bg европейски икономически и социален комитет
resource -> Търг на 17. 09. 2008 г. – Акценти кирил Шиваров 1887-1938 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница