Решение за изменения на Устава на дружеството: Чл. 2, ал. 2 да бъде изменен, като стане: "Фирмата се изписва и на латиница по следния начин " yavor". "Дата26.10.2018
Размер35.5 Kb.
ТипРешение
Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Явор” АД, град Варна, проведено на 18.03.2008 г. прие следните решения, които представляват вътрешна информация, съгласно чл.4 от ЗСПЗФИ:
І. Решения, подлежащи на вписване в търговския регистър:
1. Да бъдат освободени от длъжност членове на СД на Явор АД, гр. Варна следните лица: Георги Илиев Георгиев и Борислав Любомиров Найденов;. Съветът на директорите да се състои от трима членове; Да бъде избран за член на СД: Светослав Марчев Миладинов.
2. Решение за изменения на Устава на дружеството:
- Чл. 2, ал.2 да бъде изменен, като стане: “Фирмата се изписва и на латиница по следния начин “ YAVOR”. “

  • чл.3 да бъде изменен, като стане: “Седалището на дружеството е гр. Варна, а адресът му на управление – гр. Варна, ул. “Кръстю Мирски” 17.”;

  • чл. 5 да бъде изменен, като стане:: “ Предметът на дейност на дружеството е: Строителство на жилищни, търговски, промишлени и други сгради, придобиване или строителство на недвижими имоти с цел продажба, посредничество за сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, извършване на сделки с интелектуална собственост. Други дейности, които не са забранени със закон.”;

- Чл. 7 да стане “Капиталът е разпределен в 112537 броя безналични поименни акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев.”

- Чл. 24, ал.3 да се промени, като стане “Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, която съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;

2. мястото, датата и часа на събранието;

3. вида на общото събрание;

4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

- Чл. 35, ал. 4 да бъде изменен, като стане: “Общото събрание определя месечното възнаграждение на членовете на СД за мандата им, което не може да бъде по-малко от три минимални работни заплати за страната.”  • чл.36 да бъде изменен като стане:

ал.1 “ Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието му присъстват или са представени 2/3 от членове.”;

ал.2 “ Решенията на Съвета на директорите се приемат с мнозинство 2/3 от членовете на същия”;


ІІ. Общото събрание на акционерите овласти управляващите и представляващите „Явор” АД за извършване на следните сделки, регулирани от чл. 114 и следващите от ЗППЦК:
  1. Отпускане на финансиране под формата на договор за заем до 5 000 000 евро на “Интерком груп” ООД, със седалище гр. Варна , адрес на управление ул. “Кр. Мирски” 17, вписано в търговския регистър при Варненския окръжен съд по ф. д. №4326/97г., със срок за връщане на заема една година от предоставяне на паричните средства и възнаградителна лихва от 8% годишно.

2. Закупуване на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост”, кв. 11, по плана на І м.р., представляващ урегулиран поземлен имот ( УПИ) І-210, с площ от 3846 кв. м., отреден за застрояване с търговски комплекс, с продавач „Интерком Груп” ООД, гр. Варна, за цена съгласно експертна оценка – 3496400 лв. (без ДДС)

3. Закупуване на недвижим имот, находящ се в гр. Поморие, представляващ урегулиран поземлен имот ( УПИ) пл. № 1970 в кв. 225 по плана на гр. Поморие, отреден за жилищно застрояване, с площ от 2100 кв. м., с продавач „Интерком Груп” ООД, гр. Варна, за цена съгласно експертна оценка – 1439000 лв. (без ДДС).Решение на СД:
1. На свое заседание от 18.03.2008 г., Съветът на директорите на „Явор” АД взе решение за оттегляне упълномощаването на прокуриста Георги Илиев Георгиев, като договорът му за прокура се прекратява с вписване на оттеглянето в търговския регистър.
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница