Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на обект „Овцеферма за 500 овце майки с доилен център, обор за овце с хранителна лента и сектор агнета в с. Сираково, общ. Ген. Тошево, област ВарнаДата26.10.2018
Размер85.5 Kb.
#100612
ТипРешение

ПРИЛОЖЕНИЕ №2ДОКМЕТА НА Гр. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВОИ С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

от Георги Станчев Даков, МОЛ - ЗП Георги Станчев Даков(име, фирма, длъжност)

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТ,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на обект „Овцеферма за 500 овце – майки с доилен център, обор за овце с хранителна лента и сектор агнета в с. Сираково, общ. Ген. Тошево, област ВарнаІ. Във връзка с това предоставям следната информация по Приложение №2 по реда на чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване ОВОС:

1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):

Име: Георги Станчев Даков

Пълен пощенски адрес: гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 226, вх. 3, ет. 8, ап. 78

Тел./факс/ел. поща (е-mail): тел. +359 89 5602287, dakov_georgi@abv.bg

Лице за връзка: Георги Станчев Даков

Пълен пощенски адрес: гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 226, вх. 3, ет. 8, ап. 78

Тел./факс/ел. поща (е-mail): тел. +359 89 5602287, dakov_georgi@abv.bg


Характеристика на инвестиционното предложение

  1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на Овцеферма за 500 овце в с. Сираково, ЕКАТТЕ 66620, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

Инвестицията ще бъде изпълнена в границите на стопански двор с обща площ 8890м2, застроен със селскостопански и битови сгради. Имотът е ограден с ограда.

Застроената площ на новите постройки ще бъде до 3500м2, а тази на запазващите се строежи 338м2. Част от двора ще бъде оформена с армирана настилка в дворове за разхождане на животните. Част от двора ще бъде усвоена за площадкови пътища и мрежи.

Съществуващите сгради в имота ще бъдат ползвани по предназначение за обслужване на овцефермата.

Ще бъде изградена нова ограда, вход за хора, механизация и животни. Входовете ще бъдат оборудвани с вани за дезинфекция. Входът за хора ще бъде оборудван и с мивка.

Новите постройки ще бъдат обединени под общ покрив и ще включват обор, доилно, подготвителни, административни, складови и технически зони.

Площадката ще бъде оборудвана с контейнер за трупове.

Разположението на строежите е съобразено с преобладаващите западни и северни ветрове и така е осигурена естествена вентилация на помещенията.

Отпадните води и дъждовните води от дворовете за разходка ще бъдат събирани в изгребни ями, които ще бъдат почиствани периодично.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

В района няма изградени и в експлоатация други Овцеферми.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение

Не се променят застроените сгради в техните обеми, параметри и отреждания, респективно и градоустройствените показатели за селото и имота.4. Подробна информация за разгледани алтернативи

Проектът е за Овцеферма за 500 овце в с. Сираково, ЕКАТТЕ 66620, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

Друга алтернатива за проектно решение не е разглеждана.

5. Местоположение на площадката

Село Сираково, ЕКАТТЕ 66620, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.Граници на имота:

Инвестицията ще бъде изпълнена в границите на стопанския двор, застроен със селскостопански и битови сгради.6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет

Конструкцията на овцефермата - монолитни, стоманобетонни фундаменти. Носеща надземна конструкция – стоманени рамки.Технология на изпълнение на основните строителни работи

Земни работи

Изкопът е предвиден да се извърши с багер. Излишните земни маси ще се изнасят със самосвали на депо. Оформянето на изкопите ще става на ръка. При наличието на подпочвени води в единият край на изкопа да се оформи яма, в която чрез канавки да се довеждат водите и от там, чрез помпа ще се изхвърлят в съществуващата край площадката канализация. Изкопът да се изпълни съгласно представения конструктивен проект и проекта за укрепването му.


Кофражни работи


Кофрирането на фундаментите ще бъде изпълнено от инвентарен сглобяемо-разглобяем и добавка от дървен кофраж. Преместването и монтирането на кофража ще става на ръка. Ще се осигури устойчивост и носимоспособност на кофража за всички товарни състояния по време на армиране, бетониране, до набиране якост на конструкцията и демонтиране на кофража.

Армировъчни работи


Армировката ще се заготви в армировъчния двор на строителната фирма, на обекта само ще се връзва и монтира. Доставката до местополагането й ще става чрез камион, а полагането й в кофража - на ръка.

Бетонови работи


Бетонирането на фундаментите ще става с автобетонпомпа. Бетонът ще се доставя от бетонов възел с автобетоновози. Достъпът на автобетонпомпата до обекта – съгласно предвижданията на проекта по ПБЗ. Положението за бетониране е показано на строителния ситуационен план. При бетониране при t на въздуха < или = 5С да се изпълняват условията за зимно бетониране и да се предвидят мероприятия против замръзване на бетона.

Монтажни работи

Ще се изпълняват съгласно изготвения монтажен план в проекта за безопасност и здраве с помощта на подходящ за този вид СМР мобилен кран.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

По време на изпълнение на СМР основно ще се използват съществуващите в района на строителните участъци улици от пътната мрежа на с. Сираково. Строителните материали ще се доставят с автосамосвали, прицепи или бордови коли.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Строителството на обектите, предмет на инвестиционното предложение, ще стартира след получаване на разрешение за строеж и ще се изпълнява по график.

Организационните етапи по ЗБУТ по конкретния обект са следнте:

Първи етап:

Подготовка на площадката - площадката се почиства, в съответствие с одобрените проекти по части ПБЗ и УСО. Имотът е ограден с ограда. Осигуряването на ел. захранване – съгласно договора с експлоатационното дружество. Обектът ще се водоснабди от най-близкото възможно място и ще се включи в канализация.

За производствени и питейни нужди ще се използва изграденият водопровод. Ще се използва и изградената канализация.

Втори етап:

Изкопни работи.Трети етап:

Конструкция.Четвърти етап:

Изпълнение на покрива (покривно покритие, изолации, водоотвеждане).Пети етап: изпълнение на инсталации

Изпълнието на инсталациите ще става от специализирани групи.Шести етап: довършителни работи

Главните особености и съществуващите опасности при този етап произлизат от съвместяването /застъпването/ на различните видове работи, от използването на скелета и други съоражения.Седми етап: вертикална планировка и благоустройство.

Разделянето на тези етапи е условно, защото има технологични застъпвания и престои, отразени в календарния план.9. Предлагани методи за строителство

Методите за строителство са съвременни. със смесена конструктивна система – монолитни стоманобетонови фундаменти и сглобяеми стоманени рамки.10. Природни ресурси предвидени по време на строителството.

По време на строителството ще бъдат използвани природни ресурси като вода, земя и строителни материали.

Инвестиционното предложение не предвижда използване, съхранение, транспорт и производство на материали, опасни за околната среда, както и използване на невъзстановими или в недостатъчно количество природни ресурси.

11. Отпадъци , които се очаква да се генерират – видове

Отпадъци по време на строителството:

Код 17 05 04 – почва и камъни

Код 17 05 06 – изкопани земни маси

Очаква се при самото строителство да се получат минимални количества земни маси, които ще се използват за подравняване на площадката в границите на имота.Код 17 09 04 – смесени отпадъци от строителни материали.

Тези отпадъци, които ще се получат по време на строителството, не са опасни и ще се събират и извозват на определени от общинските власти места.Отпадъци при експлоатация на обекта:

Код 20 03 01 – смесени битови отпадъци

Тези отпадъци ще се събират и извозват на определени от общинските власти места.Отпадните води и дъждовните води от дворовете за разходка ще бъдат събирани в изгребни ями, които ще бъдат почиствани периодично.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда


При строителството на обекта няма дейности, свързани с отделянето на вредни вещества и газове в почвата и атмосферата, представляващи опасност за екологията на района.

Да не се допуска замърсяване на околното пространство и пътните настилки.

След приключване на строителството да се възстановят пътните настилки.


13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

При изграждането на строежа не се планират други дейности, а именно:

    • Няма да се добиват инертни материали (пясък и чакъл).

    • Не се проектира МВЕЦ за добив на енергия;14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение


Няма необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда


Инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху компонентите на околната среда.

Инвестиционното предложение не предполага вредни емисии в атмосферния въздух над пределно – допустимите такива, както и излъчване на наднормени шумове, вибрации, нейонизиращи и радиоактивни лъчения или други вредни емисии.16. Риск от инциденти

За предотвратяване на инцидентите всички работници и служители подлежат на предварителен медицински преглед и инструктаж по правилата на безопасност и охрана на труда.ІІІ. Характеристика на инвестиционното предложение

1. План, карти и снимки, границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа

Овцеферма за 500 овце в с. Сираково, ЕКАТТЕ 66620, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.Граници на имота: Инвестицията ще бъде изпълнена в границите на стопанския двор, застроен със селскостопански и битови сгради.

2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земиобщинска собственост.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

Няма земеделски земи. Няма зониране.4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони. Национална екологична мрежа

На територията на обекта няма регистрирани природни обекти, защитени зони и елементи от Националната екологична мрежа.4-а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси

Използваните материали трябва да отговарят на БДС.

Не се допуска да се използват за насип следните материали:


  • във водонаситено състояние;

  • съдържащи водоразтворими вещества;

  • съдържащи гниещи вещества;

  • замръзнали почви.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Няма други алтернативи за местоположението на обекта.ІV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение)

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разноообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми

Инвестиционното предложение няма да окаже влияние на хората и тяхното здраве, както и върху компонентите на околната среда.

Инвестиционното предложение не предполага вредни емисии в атмосферния въздух над пределно – допустимите такива, както и излъчване на наднормени шумове, вибрации, нейонизиращи и радиоактивни лъчения или други вредни емисии.Инвестиционното предложение не попада в защитена територия и няма да засегне или унищожи биологичното разнообразие в района.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Изграждането на Овцеферма за 500 овце в с. Сираково, ЕКАТТЕ 66620, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич не оказва въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включваща защитени зони, територии и буферни зони около защитени територии, както и минералните находища (сондажи и извори).3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

Инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху компонентите на околната среда в района на инвестиционното предложение.

Дейността на обектаОвцеферма за 500 овце в с. Сираково, ЕКАТТЕ 66620, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич не предполага вредни емисии в атмосферния въздух над пределно – допустимите такива или замърсяване на повърхностни и подземни води.

Инвестиционното предложение не попада в защитена територия и няма да засегне или унищожи биологичното разнообразие в района.

Изграждането на Овцеферма за 500 овце в с. Сираково, ЕКАТТЕ 66620, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич не е свързано с излъчване на наднормени шумове, вибрации, нейонизиращи и радиоактивни лъчения или други вредни емисии.

Извзетият хумусен слой ще се депонира в границите на имота, а в последствие ще се използва за моделиране на терена по изработения проект за вертикална планировка и озеленяване.

4. Трансграничен характер на въздействието

Строителството и експлоатацията на Овцеферма за 500 овце в с. Сираково, ЕКАТТЕ 66620, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич няма въздействие с трансграничен характер върху компонентите на околната среда.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.
ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

7. Документ за платена такса.

ІІ. Електронен носител – 1 бр. ……..

Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 11.11.2016 Възложител: .....................


(подпис/печат)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница