С т р а т е г и я за развитие на училището 2013 2016 година декември 2013 година поемане на отговорност тригодишната програмастраница1/3
Дата22.07.2016
Размер369.1 Kb.
#440
  1   2   3
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО“ – ПАВЛИКЕНИС Т Р А Т Е Г И Я
ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

2013 – 2016 година

декември 2013 година

ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ
Тригодишната програма за развитие на СОУ „Бачо Киро” за периода 2014 - 2016 г. е изготвена въз основа на опита на педагогическата колегия и административното ръководство в изграждането на ефективна образователна среда в училището. Нашите приоритети отчитат нашите специфичните особености и традиции и представят вижданията ни за европейско развитие на училището и за изграждане на личности. Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на учениците в СОУ „Бачо Киро”, и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.  
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА


 • Кратки исторически данни

По инициатива на Пенчо Пенев и Стоян Узунов през 1919/1920г. се правят постъпки пред Окръжна училищна инспекция в град Велико Търново и пред Министерството на Просвещението за разкриване на І/ІV гимназиален клас в Павликени. Първи гимназиален клас се открива през месец октомври на учебната 1920/21 година с две паралелки. През 1921/22 учебна година е разкрит ІІ/V гимназиален клас, през 1922/23 учебна година - ІІІ/VІ гимназиален клас с една паралелка. През същата 1922/23 учебна година се оформя непълна смесена гимназия до VІ клас със 101 ученика.

През месец септември 1923 г. е положен основният камък на сграда за шестокласно училище, завършена през есента на 1924 г. През 1931/32 учебна година се открива ІV/VІ прогимназиален клас.

От 1938 до 1945 година училището носи името "Княгиня Мария Луиза". А от 1946 година до днес се именува "Бачо Киро". През 1951/52 учебна година става Единно общообразователно училище. От 1956/57 учебна година се разделя на ІІ Основно училище "Н. Й. Вапцаров" и Гимназия "Бачо Киро". През 1964/65 учебна година Основното училище и Гимназията се сливат в Средно политехническо училище (СПУ) "Бачо Киро". В 1983 година става ЕСПУ, а от 1991/92 учебна година и до днес, то е Средно общообразователно училище "Бачо Киро".

От 2006 / 2007 учебна година училището е средищно.
 • Ученици

В СОУ„Бачо Киро” се обучават ученици от І до ХІІ клас. Общият им брой към 04.12.2013 г. е 671 (от тях 26 са със специални образователни потребности, а 201 - пътуващи). Разпределението по пол е равномерно, както следва: момичета – 351, момчета – 320. През последните години въпреки влошени демографски показатели, броят на учениците в училището ни се увеличава. Тенденция на повишение се наблюдава в началната и прогимназиалната степен на образование.


 • Паралелки

Училището има оптимален капацитет за обучение на 32-33 паралелки, от които за две групи на ресурсно подпомагане. В момента учениците са разпределени и се обучават в 27 паралелки. За последните две години паралелките са се увеличили с 3. Съществуват и 13 полуинтернатни групи, като 10 от тях са в начален етап и 3 са в прогимназиален. В тях се обучава общо 318 ученици.


 • Пълняемост на паралелките

Средната пълняемост на паралелките през текущата учебна година е 25 ученици. Само в една от паралелките в ХІ и ХІІ клас броят на учениците е по-малък – 15 - 16 в паралелка. Прогнозата за следващите учебни години е показателят пълняемост да се запази.

По степени на образование пълняемостта е най-висока в прогимназиалния етап на обучение. Прогнозата е да се повиши този показател и в гимназиалната степен.
 • Външно оценяване

През изминалата учебна година за пореден път се проведоха държавни зрелостни изпити и външно оценяване в ІV, VІІ и VIII езиков клас. Резултатите показват много добри постижения при малките ученици:


2011

2012

2013

Разлика между 2013 и предходната година

БЕЛ

13.00

16.94

16.55

- 0.39

Математика

10.00

14.61

14.76

+ 0.15

Човекът и природата

15.00

18.58

18.96

+ 0.38

Човекът и обществото

13.00

17.33

18.21

+ 0.88

Общ среден бал:

12.75

16.86

17.12

+ 0.26
НВО – 2013 г.

Училищен среден резултат

Областен среден резултат

Разлика между училищен и областен резултат

Национален среден резултат

Разлика между училищен и национален резултат

БЕЛ

16.55

12.72

+ 3.83

13.04

+ 3.51

Математика

14.76

13.31

+ 1.45

13.96

+ 0.80

Човекът и природата

18.96

15.98

+ 2.98

16.15

+ 2.81

Човекът и обществото

18.21

14.67

+ 3.54

14.82

+ 3.39

Общ среден тестови бал:

17.12

14.17

+ 2.95

14.61

+ 2.51

Традиционно добре на държавните зрелостни изпити в СОУ„Бачо Киро” се представят и завършващите ученици, както се вижда от таблицата:Учебен предмет

Брой явили се

Среден успех за училището – 2013 г.

Среден успех за областта - 2013

Разлика

БЕЛ

40

4,61

4,27

+ 0,34

Математика

4

5,97

4,98

+ 0,99

ИЦ

4

4,25

3,89

+ 0,36

ГИ

15

3,49

3,46

+ 0,03

ХОСС

2

5,70

5,11

+ 0,59

Фил. цикъл

10

3,68

3,57

+ 0,11

Английски език

5

5,39

4,86

+ 0,53
 • Здраве на учениците

От провежданите периодични медицински прегледи се установи увеличена заболеваемост на учениците, вследствие на поява на алергии и други заболявания. Като сериозен проблем се очертава тенденцията към затлъстяване и обездвижване на учениците, със всички последствия.

На диспансерно наблюдение подлежат общо 160 ученика /121 за 2010 година/.
Заболявания

Период

2010

2013

Сърдечни заболявания

5

3

Бъбречни заболявания

8

7

Стомашни

1

0

Бронхиална астма

20

25

Неврологични заболявания

15

21 /Епилепсия – 6/

Затлъстяване

29

44

Очни заболявания

18

19

Ендокринни и болести на кръвта

6

8

Хипертония

5

7

С гръбначни изкривявания

4

2

Алергични заболявания

-

24

Други заболявания

10

1

Освободените от Физическо възпитание и спорт ученици са 6, от които трима са за цялата година.
 • Ученическо самоуправление

Ученическият съвет съществува от 15 години. Дейността му се оптимизира с всяка изминала година. Традиционно се провеждат конкурси за „Най-добре украсена класна стая”, фотоконкурса „Картини от ученическия живот” и други. Особен интерес предизвиква Денят на ученическо самоуправление и инициативата „Най-дълъг коледен гирлянд”. Ученическият съвет участва в организацията и провеждането на Коледна дискотека за учениците от VІІ до ХІІ клас, отбелязване на празника „Хелоуин”, както и на бележите дати и събития, като част от училищния живот. Председателят на Съвета участва в заседанията на Педагогическият съвет с право на съвещателен глас, а представители – в редица училищни комисии.


 • Педагогически колектив и обслужващ персонал

Колективът на СОУ „ Бачо Киро” е съставен от 60 педагогически специалисти, директор, двама помощник - директори и 20 души непедагогически персонал. Голяма част от учителите повишават квалификацията си в различни квалификационни форми: семинари, обучения, придобиване на квалификационни степени. Със степен „професионален бакалавър ” са 4 души, със степен „бакалавър” и „магистър” – 55 от учителите. Носители на професионално - квалификационни степени са както следва: ІІ ПКС – 8, ІІІ ПКС – 5, ІV ПКС – 3, V ПКС – 10 учители.

Средната възраст на преподавателите през 2013 – 2014 учебна година е 46 години, което е показател за зрял колектив със солиден професионален опит.
 • Проекти по европейски програми и проекти и програми на МОН

Учителският колектив има изграден капацитет за участие в проекти по оперативни програми на ЦРЧР – сега Програма „Еразъм +”, национални програми на МОН и др. Работи се и по три модула на националната програма на МОН „С грижа за всеки ученик”: 2 групи по Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”; 2 групи по Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка"; 4 групи по Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка"; проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ и проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.


 • Видеонаблюдение и интернет

Училището разполага с добра база за внедряване на ИКТ в образованието. Изградена е електронна система за видео наблюдение, а всички кабинети са снабдени с интернет.


ІІІ . АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА
Училището като институция функционира в условията на променена и агресивна среда, която оказва силно влияние върху мотивите за учене, а също така и върху поведението на учениците. Основният, очертаващ се проблем е свързан с намирането на адекватна реакция, засягаща преобразуването на педагогическата система, промяна на целите, технологиите , отношението и стила на работа на учителите. Решаването на тази трудна задача преминава през мотивационната сфера на педагозите.

Изводи:

Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на българското училище. Най-силно изразени негативни фактори са икономическата и социална среда. Прогнозите за тяхното развитие и влияние са противоречиви. Може обаче да приемем на базата на сегашното им състояние, че те ще запазят негативното си въздействие върху образователната система.


Силни страни:


 • Много добри образователни резултати при външно оценяване и ДЗИ, висок процент на прием във ВУЗ;

 • Отлични резултати при участието на наши ученици в общински, областни и национални състезания, конкурси и олимпиади;

 • Много добре комплектован и квалифициран учителски колектив;

 • Изградени са и функционират МО по предметни групи;

 • Изградена система за повишаване на квалификацията на учителите;

 • Добри традиции в чуждоезиковото обучение прием след VІІ клас;

 • Прием на ученици в два профила след VІІ клас – „Природоматематически“ и „Хуманитарен“;

 • Много добри традиции при работата с деца със СОП, съвместно с ресурсните учители;

 • Добра материална база – две самостоятелни сгради, училище с подменена дограма и покривна конструкция, функциониращ ученически стол, специализирани кабинети, модернизирани компютърни кабинети, два реновирани физкултурни салона, спортни площадки, фитнес зала;

 • Добро управление на финансовите средства в условията на делегирани бюджети;

 • Изградена система за финансово управление и контрол;

 • Работещо училищно настоятелство;

 • Благотворителна кампания, провеждана ежегодно;

 • Увеличен е броят на учениците от 575 през 2010 г. на 675 сега, като за 105 ученици училището ни не е средищно, което показва, че то е привлекателно за учениците от общината;

 • Увеличени са ПИГ – от 8 на 13, както и пълняемостта на паралелките;

 • От две години се формират по две паралелки с интенцивно изучаване на чужд език след седми клас – природоматематически и хуманитарен профил;

 • По- голяма самостоятелност на УС за осъществяване на собствените идеи;

 • Подобрена е МТБ с нови компютри, мултимедийни проектори, бели дъски, което влияе благоприятно върху учебния процес;

 • Обновен е фондът на училищната библиотека и е изграден информационен център за учители и ученици.Слаби страни

 • Влиянието на демокрафската криза в страната;

 • Нарастване на броя ученици, които живеят в нездрава семейна среда;

 • Слабо партниране с родителите;

 • Негативно отношение към училището и липса на мотиви за учене от страна на все повече ученици;

 • Голям брой ученици на диспансерно наблюдение;

 • Увеличен е броя на учениците с астма и алергии, както броя на тези със затлъстяване;

 • Слаба мотивация на учителите за ПКС, поради финансови причини.

 • Отлив от учителската професия.


ВИЗИЯ

Утвърждаване на СОУ „Бачо Киро" като водещо средно учебно заведение с дългогодишна история и най-вече с постижения в образователното дело, ключов, притегателен образователен център, чиято основна образователна ценност е високото качество на овладените знания и умения;

Отстояване собствения облик на училището чрез утвърждаване на профилираното обучение с интензивно изучаване на чужд език след VІІ клас;

Успешно модернизиране и оптимално адаптиране към европейските изисквания за качествено образование, ефективно и перспективно инвестиране на финансовите ресурси.


МИСИЯ

СОУ „Бачо Киро” – гарант за висококачествен образователно - възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен с Държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Изграждане на личности с ярко изразено гражданско съзнание и отговорно лично поведение за активно включване в обществения живот, готови да приемат предизвикателствата на новите технологии, с изследователска нагласа и готовност за експериментиране.


ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО 

 


Ориентираност към личността

Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.

Равен достъп

Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.

Сътрудничество 

Успешната образователна и възпитателна политика, като се започне от начален етап и се стигне до зрелостниците, се основава на широко участие в сътрудничество с други институции - от концепцията до изпълнението.

Отговорност 

Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.

Гъвкавост 

Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаваните.

Единство в многообразието 

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство.

Новаторство 

Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.

Автономност 

Училището, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика отговаряща на държавните образователни изисквания.

Отчетност 

Всички участници в образователната и възпитателната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.

Ефективност 

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.

Законосъобразност 

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове.Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница