С т а н о в и щ е от проф д-р Даниела Георгиева КовачеваДата08.05.2018
Размер46.26 Kb.
#68066
С Т А Н О В И Щ Е

от проф. д-р Даниела Георгиева Ковачева -

Институт по обща и неорганична химия БАН
По конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление „Химически науки” шифър 4.2, специалност „Технология на природните и синтетични горива” обявен в ДВ, бр. 84 от 27.09.2013 г.

кандидат: доцент д-р Теменужка Крумова Будинова-Петрова, ИОХЦФ-БАН
Доцент д-р Теменужка Крумова Будинова-Петрова е завършила ХТМУ-София през 1972г. Докторската си дисертация на тема „Изучаване на окислението на битуминозни шисти от находищата Красава и Боров дол” защитава в Института по Органична химия при БАН. През 1999 г. е избрана за доцент в ИОХЦФ. Работи в Лаборатория по Химия на твърдите горива.

Доцент д-р Будинова участва в конкурса с 53 публикации, като 45 от тях са в списания с импакт фактор. Заслужава да се отбележи фактът, че 23 от публикациите са в изключително реномирани списания с импакт фактор над 3, като Carbon, Fuel, Fuel Processing Technology, Biomass and Bioenergy, Chemical Engineering Journal и др.

Всички научни трудове на д-р Будинова представени за участие в конкурса са в областта на синтеза и характеризирането на въглеродни материали, получени от битуминозни шисти а също така и от отпадъчни продукти от селското стопанство и някои полимерни производства. Значителен брой работи касаят приложението на така получените въглеродните материали в различни области на промишлеността и екологията като адсорбенти на токсични субстанции и носители на катализатори за очистване на води и газове, електродни материали в батерии и др. Трудовете отговарят по брой и качество на темата на конкурса и на условията за заемане на академичната длъжност „професор” посочени в правилника на ИОХЦФХ-БАН.

Научните изследвания на д-р Будинова могат да се разделят в няколко основни направления:  • Разработване на методики за получаване и характеризиране на въглеродни материали. Тази тематика включва редица работи по подбор на подходящи прекурсори чрез модификация на продукти от преработкaта на въглища; термохимични обработки на въглеродсъдържащи материали (нисък ранг въглища, отпадни суровини от биомаса, продукти от тяхната преработка, асфалтити и др.). Изследвано е влиянието на химичния състав, текстурата и условията на обработка върху качеството на получения продукт. Разработени и успешно приложени са различни методики за карбонизиране и активиране на въглеродни материали като; карбонизация на суровината с последваща активация с водна пара; карбонизация в присъствие на водна пара; карбонизация на суровината под вакуум и последваща активация на карбонизата; химична активация с фосфорна киселина или калиев карбонат. При тези разработки са намерени условия за целенасочено модифициране на механичните и електрични свойства на въглеродните материали и композити, при максимален добив.

  • Получаване на въглеродни адсорбенти на основата на продукти от преработката на въглища и биомаса. На базата на гореизброените методи са получени активни въглеродни материали с разнообразна порьозна структура, химичен характер на повърхността и др. Установени са зависимости между химичния състав и текстурата на суровината, и свойствата на крайния продукт, които са позволили да се направи правилен избор на изходен материал в зависимост от изискванията към крайния продукт.

  • Изследвани са възможностите за целенасочено използване на получените активни въглени за адсорбция на различни токсични вещества - главно метални йони и органични замърсители във водни разтвор. Изучени са факторите, които влияят върху адсорбцията на различните замърсители. Установено е, че порьозната структура на активният въглен и съдържанието на различни функционални групи на повърхността са основните фактори които влияят на адсорбцията на органичните замърсители. Тази тематика считам за особено интересна и перспективна предвид приемането на редица европейски норми за нива на замърсявания в околната среда.

  • Синтезът на въглеродсъдържащи композити и въглеродна пяна са нови направления в изследванията на кандидата, които се базират на обобщаване на натрупания опит в синтеза на въглеродни материали и усвояване на нови системи с интересни свойства.

  • Изследвания, свързани с процесите, протичащи при пиролиз на спичащи и неспичащи въглища. Изследване на химическия състав на органичната маса на твърди горива посредством химични и деструктивни методи.

Особено интересни са и заявените от кандидата направления за по-нататъшните изследвания между които искам да отбележа търсенията за разширяване на суровинната база за синтез на различни нови материали като въглеродни адсорбенти, въглеродна пяна, зеолити, полимерни мембрани и др. и намиране на нови приложения за синтезираните въглеродни материали в различни области на екологията, катализа, производството на батерии и др.

Във всички публикации личният принос на д-р Будинова е несъмнен. Представените публикации са намерили много добър прием в научните среди, за което свидетелства приложения списък на 860 забелязани цитати.

Работи на доц. Будинова са докладвани и на 41 национални и международни конференции главно форуми по въглеродни материали, между които заслужава да се отбележат ежегодните конференции по въглерода – Carbon.

Доцент д-р Будинова е била ръководител на една докторантка защитила през 2007 г, а в момента ръководи друга аспирантка зачислена през 2013 г.

Доцент д-р. Будинова е рецензент към списанията Journal of Hazardous Materials, Chemical Engineering Journal, Desalination and Water Treatment, Biomass Bioenergy, Hazardous Materials, Thermochimica Acta, Chemical Engineering Journal и др. Тя е участник в комисия към Министерството на Околната Среда и Водите по проект за обезвреждане на вредните емисии и в дискусионни форуми по проблеми за получаване на шистов газ в България. Член е на междунарoдното дружество по политиките нa използването на водните ресурси - Global Water Рartnership(GWP). Д-р Будинова е член на НС към ИОХЦФ и е била Председател на Колоквиума по «Термични и Каталитични Въглеводороди» към ИОХЦФ-БАН (2004-2012 г.).

Доцент д-р Будинова работи много добре в мултидисциплинарни колективи, допринасяйки за успешното изучаване на различни обекти. За признанието и като специалист говори фактът, че тя е търсен участник при изпълнение на проекти. Била е ръководител на 5 двустранни проекта (с групи от Испания и Полша) и участник в още 12 международни и национални проекта.

Познавам лично кандидатката и съм с отлични впечатления. Доцент Будинова е учен с висок авторитет и отговорност, прекрасен експериментатор със задълбочени знания в областта на синтеза и характеризирането на въглеродни материали.
Заключение

Всичко посочено дотук, представя д-р Теменужка Крумова Будинова-Петрова като безспорен експерт с утвърден авторитет и принос в областта на синтеза на високотехнологични въглеродни материали чрез модификация на твърди горива и биомаса, както и в областта на тяхното физикохимично характеризиране и приложение в различни области с екологична насоченост. Това ми дава основание убедено да препоръчам да бъде избрана за професор по професионално направление „Химически науки” шифър 4.2, специалност „Технология на природните и синтетични горива”София 05.02.2014г. Подпис:

(проф. д-р Даниела Ковачева)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница