Секция „морфология на микроорганизмите и електронна микроскопия” Завеждащ секция: Доц д-р Стоянка Р. СтоицоваДата31.12.2016
Размер46.51 Kb.
#11515
СЕКЦИЯ „МОРФОЛОГИЯ НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ И ЕЛЕКТРОННА МИКРОСКОПИЯ”


Завеждащ секция:

Доц. д-р Стоянка Р. Стоицова

Тел: (+359 2) 979 31 59E-mail: stoitsova_microbiobas@yahoo.com; stoitsova@microbio.bas.bg


1979    

Магистър, Биологически факултет, СУ „Климент Охридски”

1980    

Редовен докторант, Централна лаборатория по хелминтология, БАН

1983    

Доктор, Централна лаборатория по хелминтология, БАН

1984

Научен сътрудник, Институт по паразитология, БАН

1993    

Специализация, Университет в Белфаст, Великобритания

1995    

Научен сътрудник, Институт по микробиология, БАН

1999, 2001

Специализация, Университет в Луивил, САЩ

2006

Доцент, Институт по микробиология, БАН

2008

Зав. секция „Морфология на микроорганизмите и електронна микроскопия.

Научни интереси

Микроскопски техники (конфокална микроскопия, ТЕМ, СЕМ); Ултраструктура на микроорганизмите; Взаимодействие на бактерии с клетки на гостоприемника; Бактериални биофилми и модулация на прикрепения растеж.Състав:

Цветелина Паунова, асистент, tsv_pauny@yahoo.com

Анна Вачева, магистър, hi_ann@mail.bg

Ivan Chavdarov, инженер-електроник

Nina Tadjer, бакалавър

Lidana Panova, лаборант

Консултант: д-р Радка Иванова

Докторант: Красимира Василева, krasi_9@yahoo.com
Изследователска работа в областта на: • Ултластруктура и цитохимия на микроорганизми от различни филогенетични групи: вируси, бактерии и еукариоти.

 • Адхезия на бактериите върху абиотични повърхности и култивирани клетки.

 • Повърхностни полизахаридни антигени от патогенни щамове E. coli.

 • Биофилми: структура, развитие и модулация от природни продукти


Проекти

 • COST Action BM1003 BM1003 “Микробните повърхностни детерминанти на вирулентността: мишени за нови терапевтични подходи при муковисцидозата”. Международна мрежа с участието на 16 европейски страни. Координатор на проекта: проф. А. Молинаро, Университет «Федерико ІІ», Неапол, Италия; Секретар: д-р Р. Беризи, Университет «Федерико ІІ», Неапол, Италия; Координатор за България: доц. д-р С. Стоицова

 • Биофилмите от Escherichia coli: рисков фактор за контаминация на изкуствени материали, използвани в медицината. Структура на биофилмите, ефект на биогенни фактори и търсене на инхибитори с антиадхезивни и биофилм инхибиращи свойства”, договор ВУ-Л-321/07 ФНИ. Ръководител: доц. д-р С. Костадинова, ПУ «П. Хилендарски», Участници от Института по микробиология: С. Стоицова, А. Вачева, С. Данова, Р. Иванова, Ц. Паунова, Н. Таджер.

 • Конфокален лазерен сканиращ микроскоп за оценка на български биоресурси”, договор ИФС-B-603/2007, ФНИ. Договорът е финансиран в рамките на конкурс „Научна инфраструктура – Инвентаризация и оценка на български биоресурси”. Координатор С. Стоицова. Консорциум от 3 звена: Институт по микробиология - БАН, ИБЕИ-БАН и ИЕМПАМ-БАН.

 • Escherichia coli О157: нови подходи към един нововъзникващ патоген”, договор ДO02-301/2008 с ФНИ, Консорциум с ръководител: С. Стоицова, с участници Институт по микробиология - БАН, Университет «Федерико ІІ», Неапол, Италия, ИЕМПАМ-БАН, ИОХФХ-БАН и катедра „Цитология, хистология и ембриология”, Биологически факултет, СУ „Климент Охридски”. Участници от Института по микробиология: Р. Иванова, Ц. Паунова, А. Вачева, Н. Таджер и Л. Добрева.

 • Субмикронна обработка и анализ на материали и структури чрез сканираща електронна микроскопия, комбинирана с фокусиран йонен лъч”, договор ДО02-56/2008, ФНИ. Договорът е финансиран в рамките на конкурс „Научна инфраструктура” 2008 г., координатор доц. С. Русев от Физически факултет, СУ „Климент Охридски”. От Института по микробиология участват С. Стоицова, Ц. Паунова и А. Вачева. Останалите участници в консорциума са от различни звена на СУ, Института по физика на твърдото тяло - БАН , МГУ и Висшето транспортно училище.


Публикации през последните години
Alexieva B., Stoitsova S., Pavlova V., Paunova T., Nikolova E., 2009. Whey protein concentrate as a protective agent against doxorubicin-induced cardiotoxicity in mice. Biotechnol Biotechnol Equipment 23SE, 493-497.

Bivolarska, M., Velinov, T., Stoitsova, S. 2006. Guided-wave and ellipsometric imaging of supported cells. Journal of Microscopy 224, 42-248.

Boteva, R., Bogoeva, V., Stoitsova, S., 2005. PA-I lectin from Pseudomonas aeruginosa binds acyl homoserien actones. Biochim. Biophys. Acta 1747, 143-149.

Marhova M., Kostadinova S., Stoitsova S., 2009. Antimicrobial resistance profiles of urinary Escherichia coli isolates. Biotechnol Biotechnol Equipment 23SE, 616-620.

Marhova M., Kostadinova S., Stoitsova S., 2010. Biofilm-forming capabilities of urinary Escherichia coli isolates. Biotechnol. Biotechnol. Eq., ISSN 1310-2818, 24, 589-593.

Paunova Ts., Ivanova R., Stoitsova S., 2010. Growth temperature-related cell surface changes of Escherichia coli O157:H-. Biotechnol. Biotechnol. Eq. ISSN 1310-2818, 24, 585-588.

Paunova, T., Vacheva, A., Marhova, M., 2008. Cell-to-cell communication in Gram-negative bacteria: future prospects forantibacterial therapy. Proceedings of Plovdiv UniversityP. Hilendarski’, Sect. Biology, Microbiology and Cytology1, 41, 141-150.

Paunova, Ts., Stoitsova S., Ivanova, R., 2010. Application of lectin cytochemistry for differential labeling of surface polysaccharides of pathogenic strains of Escherichia coli. Acta Morphologica et Anthropologica, 15, 123-127.

Stoitsova, S., Ivanova, R., Paunova, T. 2007. Biofilm formation by referencestrains of Escherichia coli, Comptes Rendus de l’ABS, 60, 71-76.

Stoitsova, S., Paunova, T., Spasova, B., 2006. Localization of chitin in the cell wall of Aspergillus niger 26 and its changes in the course of hyphal differentiation. Comptes Rendus de l’ABS 59, 955-958.

Vacheva, A., Bivolarska, M., Paunova, Ts., Stoitsova S., 2010. Biofilm morphology and effects of bacterial cell-to-cell communication on biofilm formation by Escherichia coli K-12. Acta Morphologica et Anthropologica, 15, 137-140.

Yoneva A., Georgieva K., Mizinska Y., Nikolov P.N., Georgiev B.B., Stoitsova S.R. 2009.Ultrastructure of spermiogenesis and mature spermatozoon of Anonchotaenia globata (von Linstow, 1879) (Cestoda, Cyclophyllidea, Paruterinidae). Acta Zool (Stockholm), http://www3.interscience.wiley.com/journal/120119538/issue Online ISSN 1463-6395Yoneva A., Georgieva K., Nikolov P.N., Mizinska Y., Georgiev B.B., Stoitsova S.R. 2009. Ultrastructure of spermiogenesis and mature spermatozoon of Triaenorhina rectangula (Cestoda: Cyclophyllidea: Paruterinidae). Folia Parasitol, 56, 275-283. ISSN 0015-5683


 • Alexieva B., Stoitsova S., Pavlova V., Paunova T., Nikolova E., 2009. Whey protein concentrate as a protective agent against doxorubicin-induced cardiotoxicity in mice. Biotechnol Biotechnol Equipment 23SE, 493-497.

 • Bivolarska, M., Velinov, T., Stoitsova, S. 2006. Guided-wave and ellipsometric imaging of supported cells. Journal of Microscopy 224, 42-248.

 • Boteva, R., Bogoeva, V., Stoitsova, S., 2005. PA-I lectin from Pseudomonas aeruginosa binds acyl homoserien actones. Biochim. Biophys. Acta 1747, 143-149.

 • Marhova M., Kostadinova S., Stoitsova S., 2009. Antimicrobial resistance profiles of urinary Escherichia coli isolates. Biotechnol Biotechnol Equipment 23SE, 616-620.

 • Marhova M., Kostadinova S., Stoitsova S., 2010. Biofilm-forming capabilities of urinary Escherichia coli isolates. Biotechnol. Biotechnol. Eq., ISSN 1310-2818, 24, 589-593.

 • Paunova Ts., Ivanova R., Stoitsova S., 2010. Growth temperature-related cell surface changes of Escherichia coli O157:H-. Biotechnol. Biotechnol. Eq. ISSN 1310-2818, 24, 585-588.

 • Paunova, T., Vacheva, A., Marhova, M., 2008. Cell-to-cell communication in Gram-negative bacteria: future prospects forantibacterial therapy. Proceedings of Plovdiv University ‘P. Hilendarski’, Sect. Biology, Microbiology and Cytology1, 41, 141-150.

 • Paunova, Ts., Stoitsova S., Ivanova, R., 2010. Application of lectin cytochemistry for differential labeling of surface polysaccharides of pathogenic strains of Escherichia coli. Acta Morphologica et Anthropologica, 15, 123-127.

 • Stoitsova, S., Ivanova, R., Paunova, T. 2007. Biofilm formation by referencestrains of Escherichia coli, Comptes Rendus de l’ABS, 60, 71-76.

 • Stoitsova, S., Paunova, T., Spasova, B., 2006. Localization of chitin in the cell wall of Aspergillus niger 26 and its changes in the course of hyphal differentiation. Comptes Rendus de l’ABS 59, 955-958.

 • Vacheva, A., Bivolarska, M., Paunova, Ts., Stoitsova S., 2010. Biofilm morphology and effects of bacterial cell-to-cell communication on biofilm formation by Escherichia coli K-12. Acta Morphologica et Anthropologica, 15, 137-140.

 • Yoneva A., Georgieva K., Mizinska Y., Nikolov P.N., Georgiev B.B., Stoitsova S.R. 2009.Ultrastructure of spermiogenesis and mature spermatozoon of Anonchotaenia globata (von Linstow, 1879) (Cestoda, Cyclophyllidea, Paruterinidae). Acta Zool (Stockholm), http://www3.interscience.wiley.com/journal/120119538/issue Online ISSN 1463-6395

 • Yoneva A., Georgieva K., Nikolov P.N., Mizinska Y., Georgiev B.B., Stoitsova S.R. 2009. Ultrastructure of spermiogenesis and mature spermatozoon of Triaenorhina rectangula (Cestoda: Cyclophyllidea: Paruterinidae). Folia Parasitol, 56, 275-283. ISSN 0015-5683

Каталог: IMB%20web%20page -> microbio -> Departments -> General%20MB -> OTDEL OBSHTA MICROBIOLOGIA
OTDEL OBSHTA MICROBIOLOGIA -> Секция Микробна генетика лаборатория по генетика на млечно кисели бактерии ръководител: доц д-р Светла Трифонова Данова
Departments -> Проф. Нина Ивановска, д б. н Завеждащ отдел „Имунология”
Departments -> Колектив: Главен асистент д-р Виолета Вълчева, доктор по биология
OTDEL OBSHTA MICROBIOLOGIA -> Информация за нов сайт на Имикб Секция Микробна генетика
OTDEL OBSHTA MICROBIOLOGIA -> Отдел Обща микробиология Секция Микробна биохимия Ръководител: Доц. Данка Гълъбова, д-р
Departments -> Екстремофилни бактерии


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница