Служба за демократични институции и човешки права република българия президентски и местни избористраница9/11
Дата15.01.2018
Размер0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ХVІ. ПРЕПОРЪКИ


Следващите препоръки се предлагат за разглеждане от властите, политическите партии и гражданското общество на Република България като допълнителна подкрепа на усилията им за провеждане на изборите в пълно съответствие с ангажиментите на ОССЕ и другите стандарти за демократични избори. Тези препоръки следва да бъдат четени във връзка с предишни препоръки на ОССЕ/СДИЧП, по които към момента не е взето отношение. ОССЕ/СДИЧП изразява готовност да съдейства на властите на Република България за по-нататъшно усъвършенстване на изборния процес и за последващи действия по препоръките, съдържащи се в настоящия и предишни доклади.

А. Приоритетни препоръки


1. Докато от една страна създаването на ЦИК с петгодишен мандат за администриране на всички видове избори е стъпка, която трябва да бъде приветствана, може да се помисли за осигуряването на постоянен щатен състав и независим бюджет за ЦИК. Това би допринесло за изграждането на капацитет и институционална памет и би дало възможност на ЦИК да разработва и предлага необходимите подобрения и изменения значително време преди изборите.

2. Изборният кодекс следва да предвиди включването на лица, предложени от опозиционни партии на ръководни длъжности по всички равнища на изборната администрация, за да се ограничат опасенията за политическа пристрастност.

3. Сесиите на избирателните комисии от всички равнища следва да са открити за обществеността през целия изборен период. В Изборния кодекс следва изрично да се предвиди, че упълномощени представители на участниците в изборите, национални и международни наблюдатели и представители на медиите имат право да присъстват на сесиите на избирателните комисии.

4. В Изборния кодекс следва ясно да се посочи, че когато избирателна комисия не може да приеме решение поради непостигане на изискуемото мнозинство от две трети, това неприемане се счита за отхвърляне на проекторешението, а не „отказ“ за вземане на решение. Отхвърлянето следва да се публикува и да подлежи на обжалване по реда приложим за приетите решения.

5. Както беше препоръчано през 2009 г., може да се помисли за преразглеждане на процеса за регистрация на избирателите чрез цялостен преглед, за да се решат въпросите, свързани с големия брой гласоподаватели в избирателните списъци спрямо общия брой на населението. Необходимо е да се изяснят отговорностите на съответните институции, които работят по поддържането и актуализирането на избирателните списъци.

6. На лица, които се идентифицират като принадлежащи към малцинства, следва да се разреши използването на майчин език в предизборната кампания, за да се насърчава ефективното им участие в обществените дела. Може да се помисли за издаване на информация за гласоподавателите и други официални изборни материали на езици на малцинствата, което би направило изборния процес по-разбираем за всички общности.

7. Правната уредба на медиите следва да гарантира редакторска свобода за отразяване на кампанията, особено за обществените електронни медии. Освен това тя следва да вменява на всички електронни медии задължение за честно, балансирано и обективно отразяване в новините и актуалните предавания в съответствие с добрите международни практики. Може да се помисли за въвеждане на ясни указания за това какво представлява безпристрастното отразяване на кандидати и политически партии в новинарските програми, за да бъдат защитени журналистите от външен натиск.

8. Може да се помисли за удължаване на срока за обжалване на решения, с които се отказва регистрация на политически партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати, от един на три дни. Всички жалби трябва да бъдат окончателно решени значително време преди изборния ден. Заличаването на кандидати също трябва да се решава значително време преди изборния ден и следва да се предвиди реална възможност за обжалване в съда.

9. Разглеждането на свързани с изборите сигнали и жалби от избирателните комисии следва да е напълно прозрачно и открито за заинтересованите лица и обществеността. Правилата за обжалване на решения на избирателните комисии следва да се кодифицират, вземайки предвид последните решения на Конституционния съд и Върховния административен съд. Обжалването трябва да гарантира съдебен контрол върху решенията, свързани с правото на упражняване на глас, правото за кандидатиране, валидността на кандидатурите, регистрацията на избирателите, спазването на правилата уреждащи предизборната кампания и достъпа до финансирането на медии или партии.

10. Необходимо е да се предвиди механизъм за контрол на декларациите, подавани от дарители-физически лица за произхода на средствата дарявани за предизборни кампании. На Сметната палата може да се предоставят правомощия да проверява тези декларации, като ги сверява с данни, примерно, от Националната агенция по приходите. При необходимост по-нататъшни разследвания могат да се извършват от полицейските органи.


Б. Други препоръки


Правна уредба

11. Въпросът дали кандидатите за президент отговарят на изискването за петгодишно местожителство следва да се решава значително време преди изборите и впоследствие не трябва да се допуска като основание за оспорване на изборите.

12. Български граждани с двойно гражданство следва да имат правото да участват в изборите като кандидати.

13. По отношение на гражданите, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“, от право на гласуване следва да са лишени само тези, които са осъдени от съда за тежки престъпления.

14. Може да се помисли за допускане на граждани на държави извън ЕС, които имат постоянно местожителство в страната, да гласуват в местните избори.

15. Може да се помисли за изясняване на правата на избирателите да подават сигнали за изборни нарушения. Може също така да се помисли за изясняване в Изборния кодекс на правата на избирателите за оспорване на изборните резултати.

16. Може да се помисли за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс с оглед на прокуратурата да се даде право да изисква използване на специални разузнавателни методи при разследването на случаи, в които има съмнение за купуване на гласуване.

Изборна администрация

17. Необходимо е да се разработи комплексна и единна програма за обучение на всички членове на СИК, с особено ударение върху процедурите за преброяване и попълване на протоколите с резултати. Може също така да се предостави едно ясно и стегнато ръководство в допълнение към Методическите указания, приети от СИК.

18. След провеждането на дадени избори може да се създава база от данни с опитни и компетентни кандидати за членове на СИК, която да се използва от политическите партии при определяне на номинациите за следващи избори.

19. Обучението на избирателите може да се провежда по-своевременно и обхватно чрез разнообразни канали и евентуално в сътрудничество със съответни НПО.Регистрация на избирателите

20. Ако се поддържа така нареченият „забранителен избирателен списък“, включените в него избиратели следва да бъдат уведомявани за това своевременно и да имат възможност за обжалване на решението.Финансиране на предизборната кампания

21. ЦИК може да помисли за издаване на указание относно начина, по който в агитационните материали да се посочват данни за лицето, от чието име тези материали се издават.

22. Може да се помисли за изменение на Изборния кодекс с оглед включването на дефиниция за дейностите, които представляват агитация. Това ще позволи на ЦИК да решава ефикасно проблема с провеждането на агитация преди началото на официалната кампания.

23. Може да се помисли за това държавата да възстановява разходите по предизборната кампания на независими кандидати, които получат значителна подкрепа. Това би насърчило по-широкото участие на независими кандидати и може да балансира съществуващата система за държавно финансиране, която дава предимство на партийните кандидати.

24. Необходимо е да се гарантира подаването от всички политически партии и инициативни комитети на текуща информация за техните дарители и договорни партньори в публичния регистър, воден от Сметната палата. Самата Сметна палата следва да има правомощия да изисква тази информация, ако има основания да счита, че не е подадена, както и да глобява съответната партия за неспазване на законодателството.

Медии

25. Правната уредба следва да предвижда безплатно ефирно време по обществените електронни медии за кандидатите, участващи в избори.

26. Може да се помисли за това отразяването на предизборната кампания да бъде подробно регламентирано в Закона за радиото и телевизията, като основните разпоредби останат в Изборния кодекс. На органа, отговарящ за прилагането на Закона за радиото и телевизията – Съвета за електронни медии (СЕМ) – следва да се възложи да упражнява контрол върху спазването на разпоредбите въз основа на количествено и качествено наблюдение на медиите и да се предоставят правомощия за своевременно предприемане на коригиращи мерки по време на предизборната кампания.

27. С оглед оповестяването на потенциални политически и бизнес интереси и прекомерни концентрации в собствеността на медиите може да се създаде публичен регистър на собствениците на електронни медии.Участие на малцинствата

28. Усилията за активно привличане на ромските общности във формулирането на политиките могат да бъдат увеличени. Следва да се положат допълнителни усилия за насърчаване на ефективното участие на ромите в обществения и политическия живот в съответствие с Решения на Съвета на министрите на ОССЕ № 6/08 относно „Увеличаване на усилията на ОССЕ за прилагане на плана за действие, насочен към подобряване на положението на ромите и синтите в региона на ОССЕ“ и № 8/09 относно „Увеличаване на усилията на ОССЕ за осигуряване на устойчива интеграция на ромите и синтите“.Национални и международни наблюдатели

29. В съответствие с ангажиментите, съдържащи се в Копенхагенския документ на ОССЕ от 1990 г., Изборният кодекс следва изрично да предвижда безпрепятствено наблюдение на целия изборен процес, на всички равнища, от национални и международни наблюдатели.

30. Правата на националните наблюдатели следва да бъдат изяснени специално за утвърждаване на правото им да подават сигнали до избирателните комисии.

Изборен ден

31. Протоколите на СИК могат да бъдат опростени и допълнени с формули за междинна проверка. Равняването на бюлетините следва да е пълно, включително всички получени, използвани и неизползвани бюлетини. Празните бюлетини следва да се отчитат отделно.32. Може да се помисли за изменения на Изборния кодекс, с които да се даде възможност за повторно преброяване на бюлетините на равнище изборна секция или избирателен район.

Каталог: dobrev k.mbox
dobrev k.mbox -> Кафене новини в памет на закъснялата паметливост срещу злопаметния Първанов
dobrev k.mbox -> Българската комунистическа партия
dobrev k.mbox -> На Дарин Вълев Мирчев София 1784, ж к."Младост-1", Полигона
dobrev k.mbox -> В обединението могат да участват всички социалисти до 35 г. То е отворено и към всички членове на съществуващите и сега младежки организации в бсп, които могат да станат част и от обединението
dobrev k.mbox -> Климент охридски” исторически факултет
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Въпроси към Кирил Добрев
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Сценарий Мл. Отговорник 1 Благоевград
dobrev k.mbox -> Регионална телевизия “канал рила”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница