Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученицистраница6/11
Дата11.03.2017
Размер1.74 Mb.
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Изпитният билет съдържа 6 задачи,

 • 1, 2 – 1т

 • 3 – 2т.

 • 4, 5, 6 – 4т. Общ брой точки 16:

За оценка: Среден – 4 точки;

Добър – 8 точки;

Много добър – 12 точки;

Отличен – 16 точки.

Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки.

Литература:

Учебник „Математика 9 клас” - Издателство „Анубис”ИНФОРМАТИКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ
1. Информация

2. Информационни дейности и процеси

3. Алгоритми

4. Свойства на алгоритмите

5. Бройни системи

6. Двузначна логика

7. Данни и кодиране

8. История на изчислителната техника

9. Апаратна част (хардуер) на компютър

10. Програмна част (софтуер) на компютър

11. Компютърни мрежи

12. Операционни системи

13. ОС с графичен интерфейс

14. Приложен софтуер.Приложни програми

15. Сервизни програми

16. Компютърен документ

17. Елементи и структура на документ

18. Компютърна обработка на документи

19. Електронни таблици

20. Видове алгоритми

21. Алгоритми и програми

22. Синтаксис и семантика на ЕП

23. Типове данни

24. Линейни алгоритми

25. Вземане на решения

26. Повтарящи се действия .Приложения

27. Масиви

28. Алгоритми за търсене и броене

29. Работа с текстове

30. Структурни типове данни с разнотипни елементи

31. Обработка и съхраняване на данни

32. Основни етапи при решаване на задачи с компютърИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Настройка на работния екран на MSWord. Добавяне на ленти и бутони

 2. Мерни единици. Защита на файл

 3. Създаване на шаблон на фирмена бланка. Колонтитули

 4. Циркулярни писма

 5. Създаване на рекламна брошура

 6. Създаване на чертежи в Word

 7. Използване на готови геометрични обекти и графични шаблони. Специални символи

 8. Промяна на графичните обекти. Печат. Създаване на pdf файл

 9. Създаване и анализиране на диаграми

 10. Форматиране на клетки в зависимост от определено условие. Сортиране на данни

 11. Задаване на условие за валидност на данни

 12. Задаване на защита на различни нива: таблица, лист, поле

 13. Използване на основни вградени функции за търсене в ЕТ

 14. Филтриране на данни по комплексни критерииИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Новият свят. Велики географски открития. Откривателите. Резултатите.

 2. Новата икономика. Изместването на европейския икономически център. Структурата на новата икономика. Градовете – двигатели на прогреса.

 3. Новата религия. Кризата на католицизма. Реформацията. Контрареформацията.

 4. Религиозните войни. Бунтът на Нидерландите. Религиозните войни във Франция. Мирът.

 5. Османската империя. Устройство на османската държава. Въстанията на българите.

 6. Англия – ограничената монархия. Бунтът на пуританите. Славната революция.

 7. Франция – абсолютната монархия. Същност на абсолютизма. Реформите на „краля слънце”.Френското столетие.

 8. Русия – изгряващата сила. Царят реформатор.

 9. Просвещението. Философите. Енциклопедията. Общественият договор.

 10. Американската революция. Тринайсетте колонии и метрополията. Войната за независимостта. Новата държава.

 11. Френската революция. Причините. Избухване и етапи на революцията.

 12. Франция и Европа в годините на Наполеон. Наполеон и режимът на консулата. Рухването на френската империя. Виенският конгрес.

 13. Индустриалната революция. Англия – люлката на модерната индустрия. Новата социална структура.

 14. Зараждане и отстояване на националната идея сред българите. Паисий Хилендарски. Българското училище и новото време.

 15. Зараждане и отстояване на националната идея сред българите. Борба за църковнонационална автономия.

 16. Османската империя по пътя на модернизацията. Началото на икономиката. Епохата на танзимата.

 17. Раждането на свободна България. Организирано националноосвободително движение. Източната криза от 1875-1878 г. и българите.

 18. Раждането на свободна България. Руско-турската война от 1877-1878г. Санстефански мир и Берлински конгрес.

 19. САЩ през ХІХ век. Районите. Гражданската война 1861-1865г.

 20. Азия и предизвикателствата на модерния свят. Китай. Япония. Индия.

 21. Завладяването на „черния континент”. Причините. Английският империализъм. Френската колониална империя. Последици от колонизацията.

 22. Триумфът на световната икономика. Втората индустриална революция. Европейският триумф.

 23. Държави и общество /1870-1914/. Големите сили на границата между два века.

 24. България в модерна Европа. Едно толкова трудно начало. По пътя на самостоятелно политическо развитие. В голямата игра на европейска политика.

 25. Кризи и дипломация – Европа по пътя към войната. Новият баланс на силите. Надпреварата. Две войни и техните дипломатически последици.

 26. Първата световна война / 1914 – 1918/. Сараево. Европа влиза във войната 1915, 1916, годината на „истината” – 1917, изходът – 1918/

 27. Тест – изходно ниво.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитният билет съдържа два компонента: отговор на исторически, въпрос, който има за цел да провери умението да структурира исторически текст и тест. Критериите за оценяване на първия въпрос са:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
Тестът съдържа въпроси със свободен и избираем отговор. Тежестта на въпросите е отбелязана в края на всеки един от тях.

Точките се преобразуват в оценка по следната формула:

4*a/b +2, където а – брой получени от ученика точки, b – максималния брой точки в теста.

Крайната оценка е средноаритметична на двете.ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Психологически школи и концепции.

 2. Науката логика

 3. Етапи в развитието на личността

 4. Любов и сексуалност

 5. Приятелство и общуване

 6. Хипноза и медитация

 7. Взаимоотношения и нагласи

 8. Семейство и училище

 9. Душевността на зрялата личност

 10. Морално развитие и личностни различия

 11. Умението да общуваме

 12. В прегръдката на наркотиците

 13. Преживявания близки до смъртта (ПБС)

 14. Същност на религиозните секти

 15. Памет – необятност и ограничения

 16. Усещане, възприятие, мислене

 17. Рационално и интуитивно мислене

 18. Понятия и съждения

 19. Умозаключения и логически закони

 20. Формулиране на теза

 21. Аргументиране на тезаІІ. Критерии за оценяване:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Геосферен строеж на Земята

 2. Природно географски комплекси / геосистеми / на Земята

 3. Природни зони но Земята

 4. Енергийни и минерално – суровинни ресурси на Земята

 5. Поземлени, биологични и водни ресурси

 6. Глобални проблеми- суровинноенергиен и екологични

 7. Природни рискове

 8. Население на света

 9. Структора на населението

 10. Демографски проблем и демографска политика

 11. География на селищата. Урбанизация

 12. Политическа организация на обществото. Съвременна политическа карта на света

 13. Световно стопанство

 14. Фактори за развитие и териториално разположение на стопанската дейност

 15. Първичен сектор. Земеделие

 16. Вторичен сектор. Енергетика.

 17. Металургия и машиностроене

 18. Химическа промишленост

 19. Лека и хранително-вкусова промишленост

 20. Третичен сектор- транспорт съобщения и туризъм

 21. Световни и регионални международни организации

 22. Германия

 23. Франция

 24. Великобритания

 25. Русия

 26. Япония

 27. Китай

 28. Съединени Американски Щати

 29. Бразилия

 30. Австралийски съюз

 31. Южноафриканска република

ІІ. Критерии за оценяване.

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в хронологическа и логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически и стилови грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в хронологическа и логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, стилови и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични или стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е хронологическата и логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни или стилови грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични и стилови грешки.БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Среда на живот и екологични фактори

 2. Абиотични фактори – светлина, температура,вода, въздух и почва.

 3. Популация и вид

 4. Структура на популацията

 5. Биоценоза –същност и подразделения

 6. Морфологична структура на биоценозата

 7. Функционална структура на биоценозата

 8. Биотични взаимоотношения в биоценозата

 9. Характеристика на екосистемите

 10. Основни типове екосистеми

 11. Кръговрат на веществата в екосистемата

 12. Развитие на екосистемата. Сукцесия

 13. Характеристика на биомите. Видове биоми.

 14. Поведение и среда

 15. Структура и граници на биосферата.

 16. Химичен състав на клетката. Неорганични съединения.

 17. Структура на белтъците

 18. Въглехидрати : монозахариади, олигозахариди, полизахариди

 19. Липиди

 20. Нуклеинови киселини

 21. Вируси

 22. Прокариотна клетка

 23. Структура на еукариотната клетка. Мембранни органели.

 24. Клетъчно ядро. Хромозоми

 25. Катаболитни процеси.

 26. Анаболитни процеси

 27. Деление на клетката .


ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - Задължителна подготовка
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Електростатика

  1. Електрични заряди. Закон на Кулон.

  2. Електрично поле.

  3. Потенциал на електростатичното поле.

  4. Движение на заредени частици в електрично поле.

  5. Проводник в електростатично поле.

  6. Кондензатори.

  7. Поляризация на диелектриците.

 1. Електричен ток

  1. Закон на Ом.

  2. Свързване на консуматори.

  3. Работа и мощност на постоянния ток.

  4. Електродвижещо напрежение.

  5. Ток в метали.

  6. Ток в електролити и газове.

  7. Ток в полупроводници. Полупроводникови прибори.

 1. Електромагнитно взаимодействие

  1. Магнитно поле.

  2. Движение на заредени частици в магнитно поле.

  3. Закон на Ампер.

  4. Магнитно поле на електричния ток.

  5. Магнитни свойства на веществата.

  6. Електромагнитна индукция.

  7. Променлив ток. Величини при променлив ток.

  8. Трансформатори. Пренасяне на електроенергия.

 1. Механични трептения и вълни

  1. Хармонично трептене.

  2. Прости трептящи системи.

  3. Енергия на хармоничното трептене. Затихващи трептения.

  4. Принудени трептения и резонанс.

  5. Механични вълни.

  6. Интерференция и отражение на вълните.

  7. Звук. Ултразвук и инфразвук.

Литература:

Учебник „Физика и астрономия 9. клас” - Максим Максимов, изд. „Булвест 2000”ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Равнището на компетентностите се проверя с тест, който съдържа: 15 тестови задачи с избираем отговор и 5 задачи със свободен отговор.

Критерии за оценяване:


 • от 1. до 15. задача – по 2 точки;

 • от 16. до 20. задача – по 4 точки

Максималният брой точки е 50.

Т а б л и ц а з а т р а н с ф о р м а ц и я

Брой точки

от 0 до 14

от 15 до 19

от 20 до 34

от 35 до 44

от 45 до 50

Оценка

2

3

4

5

6
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница