Същност и обхват на приходите катообектна отчитанеДата18.12.2018
Размер227.46 Kb.
TEMA 14 ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА


 1. Същност и обхват на приходите катообектна отчитане

Приходите представляват паричните постъпления на застрахователя от осъществяваната застрахователна дейност. “Брутният входящ поток от стопански ползи в резултат на обичайната дейност се разглежда като “приход” в случай, че тези постъпления водят до увеличения в собствения капитал...” Особеното при застраховането е, че моментът на признаването на икономическите ползи не е при сключването на застрахователния договор, а при получаването на паричния поток от него. Това дава отражение върху счетоводното отчитане на приходите.

Размерът на приходите зависи от обема на основната застрахователна дейност (броят и размерът на сключените застрахователни договори) Той обхваща приходите от сключените застрахователни, съзастрахователни и презастрахователни договори, приходите от продажба на активи и предоставяне на услуги, финансовите приходи и извънредните приходи.

Основен източник на приходи от застрахователната дейност са постъпленията, които се реализират по пряко застраховане за съответния отчетен период. Чрез тях се създава паричният застрахователен фонд, с чиято помощ застрахователят осъществява застрахователната си дейност.

Основният източник на приходи по пряко застраховане е застрахователната премия. Тя представлява плащането на застрахования към застрахователя, срещу което възниква задължение на последния да поеме отговорност за определени рискове и да заплати на застрахования или на трето ползващо се лице застрахователно обезщетение или застрахователна сума, при настъпване на застрахователен случай, както и да посрещне текущите си разходи при осъществяването на застрахователната дейност. Застрахователната премия е “цената” която застрахованият следва да заплати на застрахователя срещу отговорностите, които последният поема със застрахователния договор.Тя се определя в процент от застрахователната сума за цялата застрахователна съвкупност, а не за отделния застрахован. Застрахователната премия може да се установява и в парично изражение като абсолютна величина за отделни видове застраховки.


ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРЯКО ЗАСТРАХОВАНЕ
Приходите от преки застрахователни операции се отчитат чрез сметките към група 76 “Приходи от пряко застраховане”

Всички сметки са активни операционно-резултатни. Чрез тях текущо през отчетния период се осигурява отчетна информация за получените приходи по пряко застраховане. Сметките се кредитират с начислените или постъпилите приходи по пряко застраховане. Те се дебитират при приключване, в края на отчетния период.

Сметките от гр. 76 “Приходи от пряко застраховане”, както и другите сметки за приходи от застрахователната дейност, имат характер на събирателно-разпределителни, защото събраните приходи по пряко застраховане се приключват чрез директно отнасяне в увеличение на финансовия резултат срещу кредитиране на сметка 123 “Печалби и загуби от текущата година”. Извършените администативно-управленски разходи, отразени по сметките от група 61”Разходи за основна дейност” по видове застраховки, се отнасят в намаление на приходите по пряко застраховане. Сметките от гр. 76 могат през отчетния период да се дебитират при връщане на застрахователни премии, поради предсрочно прекратяване на застрахователен договор с предизвестия, при връщане на неправилно изчислени или надвнесени застрахователни премии, комисионни, такси и други през текущата година, и др.

Счетоводните записвания , които се съставят за осчетоводяване на застрахователните операции във връзка с получаването и начисляването на приходите са: 1. За постъпилата застрахователна премия от застрахователните брокери и агенти за сключени застраховки: Дебит сметки от гр. 50 “Парични средства”

Кредит сметка 485 “Разчети със застрахователни посредници”

2. За начисляване на събраната застрахователна премия като приход от застрахователните брокери и агенти: Дебит сметка 485 “Разчети със застрахователни посреднициКредит сметка 761 “Приходи от премии по застраховането”

3.За възстановяване на застрахованите на неправилно събрани премии, върнати премии, при предсрочно прекратяване на договора през текущата година:Дебит сметка761“Приходи от премии по застраховането”
Кредит сметка гр. 50 Парични средства

4.За начисляване на вземането от застрахователния посредник за съответствата комисионна на върната премия: Дебит сметка 485 Разчети със застрахователни посредници
Кредит сметка 664 Разходи за комисионни по застраховането

5.За удържане на неиздължените на падежа разсрочени премии по застраховането или изплащане на суми на застрахованите:

Дебит сметка 661 Разходи за суми по застраховането

(с размера на определеното застр.обезщетение или сума)

Кредит сметка 761 Приходи от премии по застраховането

(с неиздължената от застрахования премия по застраховането)

Кредит сметка от гр. 50 “Парични средства”

(с изплатеното застр. обезщетение или суми на застрахования)
6.За постъпилата премия по застраховането на директно сключени застраховки със застрахованите от структурните звена на застр.дружество

Дебит сметка гр. 50 Парични средства

Кредит сметка 418 Клиенти по застраховане
7..За начисляване на събраната премия по застраховането за директно сключени договори със застрахованите като приход, на основание на данните от отчета за сключените застраховки от структурните звена за периода:

Дебит сметка 418 Клиенти по застраховане

Кредит сметка 761 “Приходи от премии по застраховането

8.За приключване на сметка 761 Приходи от премии по застраховането, в централното управление на застрахователното дружество в края на отчетния период:

При директно отнасяне на приходите към финансовия резултат:

Дебит сметка 761 “Приходи от премии по застраховането”

Кредит сметка 123 Печалби и загуби от текущата година”

При прилагане на метода за съпоставяне на приходите с разходите:Дебит сметка 761 Приходи от пемии по застраховането

Кредит сметка 661 Разходи за суми по застраховането

(с извършените разходи за обезщетения и суми по застраховането)

Кредит сметка 663 “Разходи за ликвидация”

Кредит сметка 664 Разходи за комисиони по застраховането

(с извършените разходи за комисионни на посредниците)

Кредит сметка 611 Разходи за дейността

(с извършените адм.управл. разходи за издръжка на застр. дружество)

Кредит сметка 123 Печалба и загуби от тек.година

(с положителния резултат от приходите за вида застраховка)


 1. В поделенията на застрахователното дружество:

Дебит сметка 761` Приходи от премии по застраховането

Кредит сметка 661 Разходи за суми по застраховането

(с извършените разходи за обезщетения и суми по застраховането)

Кредит сметка 431 “Вътрешни разчети между ЦУ и поделенията)

(с положителния резултат от приходите за вида застраховка)

Пример.


В ЗАД “ИВА” застрахователен брокер събира застрахователна премия за 3400 лева за застраховка Гражданска отговорност на МПС и превежда цялата събрана премия по разпл. сметка на дружеството.

1. За получената застр.премия по РС Де бит сметка 503 РС - 3400

Кредит сметка 485 Разчети със застр.поср. – 3400

2. За отчитане като приход сумата на събраната застр.премия, въз основа на съставения от него отчет: Дебит сметка 485 Разчети със застрахователни посредници – 3400

Кредит сметка 761 Приходи от премии по застраховане - 3400

ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ КОМИСИОНИ И ТАКСИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕТО

Приходите от комисиони, в застраховането се получават предимно от застрахователни комисионни по съзастрахователни договори, от отстъпени застрахователни премии от съзастрахователи, от посреднически и други такси за услуги по пряко застраховане и др. комисионерски възнагаждения. Съзастраховането е договорно взаимоотношение между дваза застрахователи при което се покриват големи рискове, които не са по възможностите на отделен застраховател. При него страните разпределят помежду си отговорността по отношение на вече сключен или предстоящ за сключване договор от един от тях. Страните определят задължително водещия застраховател, съотношението, в което застрахователите поемат отговорност, разпределението на застрахователната премия между тях и други условия. За отчитане на приходите от съзастрахователна дейност се използва сметка 768 Приходи от съзастраховане. Приходите от комисионни, съзастраховане и посреднически такси се осъществява чрез сметка 762 Приходи от комисионни и такси.Сметката се кредитира през отчетния период за отразяване на начислените приходи от застрахователни комисионни и такси, и се дебитира в края на отчетния период за нейното приключване.

За счетоводното отчитане на приходите към сметка 762 могат да се открият и четиризначни сметки.

Счетоводните записвания, които се съставят за осчетоводяване на приходите от комисионни и такси по застраховането са следните:

1.За начислените вземания от комисионни по съзастрахователен договор от неводещия съзастраховател:Дебит сметка 482 Разчети по съзастраховане

Кредит сметка 762 Приходи от комисионни и такси

Кредит сметка 768 Приходи от съзастраховане

2.За получените начислени комисионни и такси по съзастрахователен договорДебит сметка 503 Разпл.сметка в левове

Кредит сметка 482 Разчети по съзастраховане

3. За начисляване на вземането от отстъпена премия от водещия съзастраховател за посрещане на риска по съзастрахователния договор: Дебит сметка 482 Разчети по съзастрахованеКредит сметка 762 Приходи от комисионни и такси

Кредит сметка 768 Приходиот съзастраховане

4.За отчитане на получената отстъпена премия от водещия съзастраховател по съзастрахователния договор:Дебит сметки от рг.50 Парични средства

Кредит сметка 482 Разчети по съзастраховане

5. За начислените като приходи вземания от посреднически и други такси от застрахователи:Дебит сметка 481 Разчети по предстоящи плащания

Кредит сметка 762 Приходи от комисионни и такси

6.За отразяване на получени посреднически и други такси от чуждестранни и местни застрахователи:Дебит сметки от гр. 50 Парични средства

Кредит сметка 481 разчети по предстоящи плащания

7. За начислени или получени други комисионерски възнаграждения по пряко застраховане:Дебит сметки от раздел 4 “Сметки за разчети” или гр. 50 Парични средства

Кредит сметка 762 Приходи от комисионни и такси

8. За приключване на сметка 762 Приходи от комисионни и такси в централното управлениена застрахователното дружество, в края на отчетния период:

ПРИ директно отнасяне на приходите към финансовия езултат:

Дебит сметка 762 Приходи от комисионни и такси

Кредит сметка 123 Печалби и загуби от текущата година
При прилагане на метода за съпоставяне на приходите с разходите: при положителен резултат от вида застраховка Дебит сметка 762 Приходи от комисионни и такси

Кредит сметка 664 Разходи за комисионни по застраховането

Кредит сметка 123 Печалба и загуби от текущата година

При отрицателен резултат от вида застрахповка:Дебит сметка 762 Приходи от комисионни и такси

Дебит сметка 123 Печалби и загуби от текущата година

Кредит сметка 664 Разходи за комисионни по застраховането
ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ РЕГРЕСИ

“Регрес” е правото на застрахователя да възстанови извършеното от него застрахователно плащане от застрахования или от трето лице, което е частично или изцяло отговорно за вредата. Приходите от регреси обхващат постъпленията от възстановени застрахователни плащания от трети лица по регресни вземания и искове срещу тях, както и придобитото право от застрахователя върху застрахования обект абандон при извършени застрахователни плащания при застрахователни събития. Това не са приходи по пряко застраховане, а представляват възстановяване на извършени разходи по пряко застраховане. Използва се за отчитане сметка 764 Приходи от регреси. Сметката се кредитира през отчетния период за отразяванена начислените приходи от регреси, а се дебитира в края на отчетния период при годишното приключване.

Аналитичното отчитане се организира по видове застраховки, контрагенти, от които постъпват вземания.

Счетоводните записвания, които се съставят за отразяване на приходите от регресни вземания са: 1. За начислените приходи от регресни вземания:

Дебит сметка 481 Разчети по предстоящи плащания

Дебит сметка 489 Други разчети по застраховане,съзастраховане и презастрахован

Дебит сметка 498 Други дебитори

Кредит сметка 764 Приходи от регреси


 1. За отразяване на получените суми от регресни вземания:

Дебит сметка гр.50 Парични средства

Кредит сметка 481 Разчети по предстоящи плащания

Кредит сметка 489 Други разчети по застраховане, съзастраховане и презастраховане

Кредит сметка 498 Други дебитори

 1. За отразяване на придобитото право от застрахователя върху застрахования обект чрез абандон:

Дебит сметки от гупа 20 ДМА

Кредит сметка 764 Приходи от регреси

4.При приключване на сметка 764 в централното управление в края на отчетния период

При директно отнасяне на приходите към финансовия резултат:

Дебит сметка 764 Приходи от регреси

Кредит сметка 123 Печалби и загуби от текущата година

При прилагане на метода за съпоставяне на приходите с разходите:Дебит сметка 764 Приходи от регреси

Кредит сметка 661 Разходи за суми по засктраховането
За паричните постъпления по регресни искове се съставят статията:

Дебит сметки от група 50 Парични средства

Кредит сметка 661 Разходи за суми по застраховането
Съставя се сторнировъчно червено записване за коригиране на кредитните обороти на сметка 661

661/661 червено

5.За приключване на сметка 764 Приходи от регреси в поделенията на застрахователното дружество

Дебит сметка 764 Приходи от регреси

Кредит сметка 431 Вътрешни разчети между ЦУ и поделенията


Отчитане на приходите от освободени технически резерви
Приходите от технически резерви, които са заделени пред предходния период за застрахователни плащания през текущия период, се освобождават в края на всеки отчетен период във връзка с годишното приключване. Това се извършва поради изтичане на срока, за който те са формирани, поради отпадане на риска, за който е сключена застраховката, или поради използване на средствата им за изплащане на суми по застраховането. Използва се сметка 765 Приходи от осовободени резерви. Тя се кредитира за отразяване на освобождаването на техническите резерви, а се дебитира в края на годината за нейното приключване. Аналитичното отчитане се извършва по видове застраховки, за които се освобождават резевите и по видове резерви.

1.За отразяване на освобождаването на техническите резерви и превръщането им в приходиДебит сметка от група 13 Резерви по застрахователни договори

Кредит сметка 765 Приходи от освободени резерви

2.За приключване на сметка 765 в края на отчетния период:Дебит сметка 765 Приходи от освободени резерви

Кредит сметка 123 печалби и загуби от текущата година


ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ

Счетоводното отчитане на приходите от продажби се извършва чрез сметките от група 70 Приходи от продажби. Сметките от тази група са пасивни операционно-резултатни. Те се кредитират при начисляване или получаване на приходите с продажната цена на активите или услугите. Дебитират се при отписването на продадените активи и услуги с цената на придобиване на активите или с фактическата себестойност на услугите. Аналитичното отчитане по сметките се извършва чрез откриване на подсметки по видове приходи. Счетоводните записвания, които се съставят за осчетоводяване на получените приходи от продажби на услуги и на активи са: 1. За постъпилите в брой и по разплащателната сметка приходи от продажби на услуги и на активи при нерегистрирани лица по ЗДДС.
Дебит сметки от група 50 Парични средства

Кредит сметки 703,706,707,709

 1. За признатите вземания от клиенти или дебитори от оказани услуги от социално-битова и допълнителна дейност и от продажби на активи при регистрирани лица по закона за ДДС

Дебит сметки от гупа 41 или сметка 498 Други дебитори

Кредит сметки: 703,706,707,709,453 Разчети за ДДС

 1. За отразяване получаването или начисляването в полза на застрахователното дружество на глоби, неустойки, вреди и други, определени в договори с контрагенти:

Дебит сметки от група 50,група 40, група 44

Кредит сметка 709 Други приходи от дейността

 1. За заприходяване на установените некомпенсирани излишъци от активи при инвентаризация с продажните цени:

Дебит сметки от групи: 20, 21,22,сметка 302, сметка 501, сметка 502 група 51 КФА

Кредит сметка 709 Други приходи от дейността

 1. За получените безвъзмездно дълготрайни активи и материали (по продажни цени)

Дебит сметки от гвупи: 20,21,22,сметка 302, и група 51 КФА

Кредит сметка 709 Други приходи от дейността

6.За получените годни за употреба и използване материали при ликвидация на ДМАДебит сметка 302 Материали/ Кредит сметка 709 Други приходи от дейността

7.За отписани задължения, с изключение на принудително отчуждаване:Дебит сметки от групи: 15,40,45,46,49/Кредит сметка 709 Други приходи от дейността

8.За отписване на продадените дълготрайни материални и нематериални активи (с отчетна стойност)Дебит сметка 706 Приходи от продажби на дълготрайни активи

Кредит сметка група 20, 21

9.За отписване на продадените материали, с отчетната стойност на същите:Дебит сметка 707 Приходи от продажба на материали/ Кредит сметка 302 Материали

10.За приключване на сметките от група 70

Дебит сметки отгрупа 70 / Кредит сметка 123 - при печалба и обратната статия при загуба


Отчитане на приходи от възстановени загуби от обезценка
Възстановените загуби от обезценка при погасяването на отчетена в предходни периоди загуба от обезценка на активи, извършена в минал отчетен период в съответствие с изискванията на приложимите счетоводни стандарти (МСС 36 Обезценка на активи), когато са настъпили промени в очакванията относно възстановимата стойност, се отчитат чрез сметка 731 „Приходи от възстановени загуби от обезценки”. Сметката се кредитира със сумата на възстановената загуба от обезценка, а се кредитира в края на отчетния период при нейното приключване.

Аналитичното отчитане към сметката може да се организира по видове активи (ДМА,ДНА, дълготрайни инвестиции в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, дългосрочни вземания, положителна търговска репутация и други.), подлежащи на обезценка, за които е възможно да се възстанови загуба от обезценка в съответствие с приложимите счетоводни стандарти, и по други признаци, определени от ръководството на застрахователното дружество.

Счетоводни записвания, които се съставят за отчитане на възстановените загуби от обезценка са следните:


 1. За отразяване на възстановената загуба от обезценка при погасяването (възстановяването) на отчетената в предходни периоди загуба от обезценка на активи:

Дебит с/ка от група 20 „ДМА”

Дебит с/ка от група 21 „ДНА”

Дебит с/ка от група 22 „ДФА”

Дебит с/ка от група 26 „Дългосрочни взмемания и предоставени заеми”

Дебит с/ка 231 „Положителна търговска репутация”

Дебит с/ка от група 24 „Амортизация на ДА”

Дебит с/ка 302 „Материали”

Кредит с/ка 731 „Приходи от възстановени загуби от обезценка”

 1. За приключване на с/ка 731 в края на отчетния период:

Дебит с/ка 731

Аналитична подс/ка на съответния вид обезценен актив

Кредит с/ка 123 „Перчалби и загуби от текуща година”

В отчета за доходите сумата на възстановената загуба от обезценка на активи, отчетена по кредита на 731, се отразява по статия 8 „Други приходи включително и преоценка на стойности” в Нетехническия отчет.


Отчитане на приходите за бъдещи периоди
 1. Отчитане на нефинансовите приходи за бъдещи периоди.

Приходите за бъдещи периоди се получават или начисляват в ЗД през текущия период , но са свързани с извършването на разходи през следващи отчетни периоди. Например такъв характер имат разсрочените застрахователни премии за следващи отчетни периоди, авансово получените средства за наеми и други подобни приходи от дейността, които се разсрочват за следващи отчетни периоди. Не се третират като приходи за бъдещи периоди получените суми или техните еквиваленти срещу бъдещи продажби и услуги, както и приходите, получени в резултат на извънредни събития или действия. Приходите за бъдещи периоди се признават като текущи приходи през периода на отчитане на разходите, за които са получени, или през периода, съответстващ на погасителния план, когато не е възможно да се разпределят по периоди разходите срещу тези приходи.

Приходите за бъдещи периоди с нефинансов характер се отчитат чрез отчетно-разпределителната сметка 751 „Нефинансови приходи за бъдещи периоди”. Тя се кредитира при отразяване на постъпленията като приходи за бъдещи периоди, а се дебитира при отнасяне на съответната част от приходите за бъдещи периоди като приходи за текущия период.

Аналитичното отчитане към с/ка 751 може да се организира по видове приходи и по други признаци.

За счетоводно отчитане на приходи за бъдещи периоди се съставят следните записвания:


 1. За постъпилите суми, като нефинансови приходи за бъдещи периоди, които ще се признават през бъдещи отчетни периоди за текущ приход:

Дебит с/ка от група 50 „Парични средства”

Кредит с/ка 751 „Нефинансови приходи за бъдещи периоди”

 1. За признатите реални вземания от клиенти, клиенти по застраховки, посредници и разни дебитори като приходи за бъдещи периоди:

Дебит с/ка от група 41 „Клиенти и свързани с тях сметки”

Дебит с/ка 485 :Разчети със застрахователни посредници”

Дебит с/ка от група 48 „Разчети по застраховане и съзастраховане”

Дебит с/ка от група 49 „Разни дебитори и кредитори”

Кредит с/ка 751

 1. За включването на частта от приходи за бъдещи периоди в състава на приходите за текущия отчетен период, като постъпления от застрахователни и презастрахователни премии или друг вид приходи:

Дебит с/ка 751

Кредит с/ка 761 „Приходи от премии по застраховането” или

Кредит с/ка 781 „Приходи от премии по презастраховане” или

Кредит с/ка 709 „Други приходи от дейността”

 1. За отписване на приходите за бъдещи периоди при съставяне на начален баланс при ликвидация или несъстоятелност на ЗД.

Дебит с/ка 751

Кредит с/ка 119 „Други резерви”
С/ка 751 в края на отчетния период може да има само кредитно салдо, което се посочва към пасива на баланса, раздел Ж „Натрупвания и доход за бъдещи периоди”.


 1. Отчитане на финансови приходи за бъдещи периоди.

Отчитане на разсрочените финансови приходи, които са постъпили през текущия отчетен период, но се признават за текущи през бъдещи отчетни периоди се извършва чрез с/ка 752 „Финансови приходи за бъдещи периоди”. Такъв характер имат начислените лихви при продажба и сключване на застраховки с разсрочени плаюания, начислените лихви при отпуснати дългосрочни заеми и предадени ДА при условията на финансов лизинг, начислените финансови приходи за бъдещи периоди по операции с финансови активи и инструменти и др.Те се включват като текущи финансови приходи при уреждане на валутни, наеми и други вземания, като се спазва принципа на съпоставимостта, т.е. признават се през периода на техния падеж или продажба. Сметката има отчетно-разпределителен характер. Тя се кредитира при възникване или получаване на финансовите приходи, които се разсрочват за бъдещи периоди, а се дебитират при признаване на разсрочените приходи като финансови приходи за текущия период.

Аналитичното отчитане към с/ка 752 трябва да осигури информация за вида и произхода на финансовите приходи за бъдещи периоди, за размера на прихода по период на възникване, за размера на прихода по период на признаване и др. В края на отчетния период сметката може да има само кредитно салдо, което се посочва към пасива на баланса, раздел Ж „Натрупвания и доход за бъдещи периоди”.

Счетоводните записвания, които се съставят за отчитане на финансовите приходи за бъдещи периоди са следните: 1. За отразяване на постъпили (възникнали) финансови приходи с характер на такива за бъдещи периоди:

Дебит с/ка от група 50 „Парични средства”

Дебит с/ка от група 22 „ДФА”

Дебит с/ка от група 26 „Дългосрочни вземания и предоставени заеми”

Кредит с/ка 752 „Финансови приходи за бъдещи периоди”

 1. За включването на разсрочени финансови приходи за бъдещи периоди като финансови приходи за текущия отчетен период:

Дебит с/ка 752

Кредит с/ка 721 „Приходи от лихви”

Кредит с/ка 723 „Приходи от операции с финансови активи и инструменти”

Кредит с/ка 729 „Други финансови приходи”
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ

Финансовите приходи са постъпления от тети лица за използваните финансови ресурси на застрахователното дружество. За да гарантира сигурността на застрахованите лица и покриването на извънредните щети, свръхщетите застахователят е принуден да създава резерви от собствения капитал, технически резерви от събраната премия по действащите застрахователни договори, които да инвестира и капитализира. Доходите, които се получават от това инвестиране на резервите и капитала представляват финансовите приходи. Такива приходи са: Лихвите, които се наисляват или получават по депозитни и разплащателни сметки от банки, лихвите по заеми срещу застраховка “Живот”, просрочени плащания, както и от притежаваните облигации;. Дивидентите които се получават като резултат от съучастия с дългосрочни финансови активи в капитала на търговски дружества; Положителните разлики от операции с финансови активи и инструменти , Положителни разлики от промяна на валутни курсови, приходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти, и други.

Финансовите приходи се отчитат чрез сметките в група 72 “Финансови приходи” Те са пасивни, балансови сметки. Кредитират се с начислените или получени финансови приходи, а се дебитират в края на отчетния период при тяхното приключване с общата сума.

Счетоводните записвания за отчитане на лихвите са: 1. За постъпилите или начислени приходи от лихви:

Дебит сметки от група 50, Парични средства - за получени в брой лихви

Дебит сметка 496 Разчети по лихви - за начисляване на вземания от лихви

Дебит сметка 269 Други дългосрочни вземания и предоставени заеми – за начисляване на капитал.лихви по застраховки “Живот”

Дебит сметка 418 Клиенти по застраховане –за начисляване лихви по просрочени плащания на застр.вноски

Дебит сметка 421 Персонал – с удържане от заплатата на лихви по предоставени заеми или друго вземане от персона

Дебит сметка 485 Разчети със застрахователни поседници – за начисляване на лихва за просрочени плащания на застрахователни премии от посредници

Кредит сметка 721 Приходи от лихви

 1. За приключване на сметка 721 Приходи от лихви

Дебит сметка 721 Приходи от лихви

Кредит сметка 123 Печалби и загуби от текущата година

За отчитане на приходите от съучастия, се съставят следните счетоводни записвания: 1. За начислените приходи от съучастия (дивиденти)

Дебит сметка 424 Вземания от съучастие

Кредит сметка 722 Приходи от съучастие

2.За получените приходи от вземания от съучастие по паричните сметкиДебит сметка от група 50 Парични средства

Кредит сметка 424 Вземания от съучастия

3. За приключване на сметка 722 - Дебит сметка 722/Кредит сметка 123 Печалби и загуби от т.г.


За отчитане на приходите от операции с финансови активи и инструменти се съставят следните статии:

 1. За отразяване на получените приходи от продажба на финансови активи и инструменти:

Дебит сметка група 50 Парични средства

(с получената сума от продажбата на финансови активи)

Кредит сметки от група 51 Краткосрочни финансови активи

(с отчетната стойност на продадените КФА)

Кредит сметки от група 22 Дългосрочни финансови активи

(с отчетната стойност на продадените ДФА)

Кредит сметка 723 Приходи от операции с финансови активи и инструменти

(с положителната разлика от продажбата на финансови активи)

 1. За отписване на финансов актив, за който е натрупан преоценъчен резерв от дооценки

Дебит сметка 114 Резерв от последващи оценки на финансови инструменти

Кредит сметка 723 Приходи от операции с финансови активи и инструменти

 1. За приключване на сметка 723 в края на отчетния период

Дебит сметка 723/ Кредит сметка 123 Печалби и загуби от текущата година
За отчитане на приходите от вналутни операции, се съставят следните счетоводни записвания:

 1. За получените суми от продажба на валута по банков път:

Дебит сметка 503 Разплащателна сметка в левове – с получената сума от продажбата

Кредит сметка 504 РС във валута – с отчетната стойност на продадената валута

Кредит сметка 724 Приходи от валутни опеации – с положителната курсова разлика


 1. За отчитане на получените суми от продажба на валута в брой:

Дебит сметка 501 Каса в левове – с получената сума от продажбата на валута

Кредит сметка 502 Каса във валута – с отчетната стойност на продадената валута

Кредит сметка 724 Приходи от валутни операции – с положителната курсова разлика от продажбата

 1. За получени вземания във валута от клиенти:

Дебит сметка 504 РС във валута – с получената сума във валута

Кредит сметки от гупа 41 – с дължимата сума от клиентите

Кредит сметка 724 – с положителната разлика от погасяване на вземането от клиентите 1. При погасяване на задължения във валута към чуждестранни доставчици, заемодатели и други

Дебит сметки отгрупа 40 и сметки от група 15 Получени заеми

(с дължимата сума по задължението)

Кредит сметка 504 – със стойността на валутата по централния курс на БНБ в момента

Кредит сметка 724 – с курсовата разлика между дължимата и изразходената валута

 1. За положителната курсова разлика от преоценка на паричните средства, вземания и задължения в чуждестранна валута по централния курс на БНБ

Дебит сметка 504 – с положителната курсова разлика от преоценката на валутните средства

Дебит сметки от група 41 Клиенти – с положителната курсова разлика от преоценки с която се увеличава вземането от клиента

Дебит сметки от група 40 Доставчици -

Дебит сметки от група 15 – с разликата от преоценката, с която се намалява задължението към чуждестранните доставчици или кредитни институции

Кредит сметка 724 Приходи от валутни операзии – с курсовата разлика от преоценката

6. За приключване на сметка 724 - Дебит сметка 724/Кредит сметка 123 Печалби и загуби от т. гИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ

Извънредните приходи възникват от операции със случаен, извънреден, непредвидим характер, които са резултат от събития,извън обичайната дейност на застрахователното дружество. Те не се очаква да възникнат отново в близко бъдеще, защото не са постоянно присъщи.

Отчитането са извънредните приходи в застрахователното дружество се извършва чрез сметка 791 Извънредни приходи. Сметката е пасивна и има операционен характер. Тя се кредитира при възникване на извънредния приход, а се дебитират при нейното приключване в края на отчетния период.

Счетоводните записвания, които се съставят за отчитане на извънредните приходи са следните: 1. За отразяване получаването и начисляването на приходи от обезщетения за застраховани активи:

Дебит сметка 503 РС – за получените обезщетения на застраховани активи в други застр.дружества

Дебит сметка 494 Разчети по застраховане – за начисляване на вземания от обезщетения на застраховани активи в други застрахователни дружества

Кредит сметка 791 Извънредни приходи

 1. За начисляване на приходи от отписани пасиви вследствие на природни и други бедствия и на отписани задължения вследствие на принудително отчуждаване:

Дебит сметки от група 40

Дебит сметки от група 42

Дебит сметки от група 45

Дебит сметки от група 46

Дебит сметки от група 48 Разчети по застраховане и съзастраховане

Дебит сметки от група 498

Кредит сметка 791 Извънредни приходи

 1. За начисляването или получаване на други приходи, вследствие на събития, които не са свързани с обичайната застрахователна дейност на дружеството и не прозхождат от нея:

Дебит сметки от групи 41,49,гр.50

Кредит сметка 791 Извънредни приходи

 1. За отразяване получаването или начисляването на други извънредни приходи:

Дебит сметки от гупа 50, група 49

Кредит сметка 791 Извънредни приходи

 1. За приключване на сметка 791 Извънредни приходи в края на отчетния период

Дебит сметка 791/Кредит сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.

Приложна задача
В ЗАД “Прима инс” застрахователен агент Марин Недев събира застрахователна

премия във валута (1000 щ. $ по курс 1,60 лв.) с левова равностойност 1600 лв. за

застраховка “Гражданска отговорност за чужбина” (“Зелена карта”) и застрахователна

премия в левове за 3000 лв. за застраховка “Пълно Каско” на МПС. Превежда цялата

събрана премия във валута и 2310 лв. от премията в левове по разплащателните сметки

във валута и левове на дружеството, като си спира комисиона за посредничество в

размер на 15% (690 лв. за валутата и за левовете от събраната застрахователна премия в

левове).


Иска се: Да се съставят счетоводни записвания за извършените застрахователни

операции.Решение:


 1. За отразяване на получената от агента застрахователна премия във валута:

Д 504 „РС – валута” 1600

КР 485 „Разчети със застрахователни посредници” 1600
 1. За отразяване на получената застрахователна премия в левове:

Д 503 „РС в левове” 2310

Кр 485 „Разчети със застрахователни посредници” 2310 1. За отчитане като приход сумата на събраната застрахователна премия във валута и левове:

Д 485 „Разчети със застрахователни посредници” 4600

Кр 761 „Приходи от премии по застраховането” 4600
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница