У в е д о м л е н и е за организиран билкозаготвителен пункт и/или складДата10.04.2018
Размер113.77 Kb.
Образец1
Вх. рег. №................./.................200 г. ДО

Р И О С В

гр. МОНТАНА

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за организиран билкозаготвителен пункт и/или склад
От ........................................................................................................... ЕГН ...........................

(име, презиме, фамилия)

лична карта № ......................, изд. на .......................... год. от .................... в гр. .............................

с постоянен адрес в гр./с.......................................................................................................................

(физическо лице, собственик, управинтел, изпълнителен директор)

представител на ....................................................................................................................................(фирма на юридическо лице, едноличен търговец)

БУЛСТАТ ..................................., Дан. № .................................., ..................................................(адрес/адрес на управление-община)

................................................ .................... .......................................... ................................................(населено място) (пощенски код) (ж.к./квартал) (булевард/площад/улица)

.................................................................................................................................................................(№) (блок) (вход) (етаж) (ап.) (телефон) (факс)

С настоящето Ви уведомявам, че към ............................ 200 год. СЪМ / ПРЕДСТАВ-ЛЯВАНАТА ОТ МЕН ФИРМА Е организирал/а билкозаготвителен пункт и/или склад за билки, който отговаря на всички изисквания на нормативните актове, регламентиращи дейността по изкупуване и/или първичната обработка на билки и последващото им съхраняване и считано от ............................ 200 год. ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАМ / ПРЕДСТАВ-ЛЯВАНАТА ОТ МЕН ФИРМА ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА тази дейност.(ненужното се зачертава)

Моля да бъдат предприети необходимите действия за регистрация на книгата за изкупени, реализирани и налични количества билки, която ще се води за обекта, както и за това посоченото по-горе обстоятелство да бъде отразено по законоустановения ред, като се вземе предвид, че:Административният адрес на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад е:............
................................................ .................... ....................... ...................................................................

(населено място) (община) (пощенски код) (ж.к./квартал) (булевард/площад/улица)

......... ..................................................................................................................... ................................(№) (блок) (вход) (етаж)(ап.) (телефон) (фхкс)
Отговорник на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад е: ....................................
................................................................................................................. ЕГН .....................................

(име, презиме, фамилия)

лична карта № .........................., изд. на .......................... год. от ................. в гр. ............................

с постоянен адрес в гр./с.......................................................................................................................

Справка-декларация за площта на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад за билки:

Обща площ на обекта: .....................кв.м.

Застроена площ: .....................кв.м.

Справка-декларация за наличието на отделни помещения или тяхната функционална обособеност в организирания билкозаготвителен пункт и/или склад за билки:

Вярното се отбелязва с “ДА” или “НЕ”

Наличие на отделни помещения .......... ..........

Функционална обособеност на помещенията .......... ..........

Наличие на открити площадки .......... ..........

Наличие на сушилня за изкуствено сушене .......... .........
Приложени документи: да не
1. Удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако лицето е търговец ........... ..........

2. Копие от акта за собственост, от който произтича правото да се ползва

обектът, които ще се използва за билкозаготвителен пункт и/или склад за

билки .......... ..........

3. Копие от документа (договора), с който билкозаготвителят е възложил

управлението и организацията на билкозаготвителния пункт и/или склад

на лице, изпълняващо функциите на отговорник .......... ..........

............................................ ....................................................(дата, място) (подпис/печат)

Оразец 4

Вх. рег. №................./.................200 г. ДО

Р И О С В

гр. МОНТАНА


У В Е Д О М Л Е Н И Е за и з к у п у в а н е
на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производство

От ........................................................................................................... ЕГН ...........................(име, презиме, фамилия)

лична карта № ......................, изд. на .......................... год. от .................... в гр. .............................

с постоянен адрес в гр./с.......................................................................................................................

(физическо лице, собственик, управинтел, изпълнителен директор)

представител на ....................................................................................................................................(фирма на юридическо лице, едноличен търговец)

БУЛСТАТ ..................................., Дан. № .................................., ..................................................(адрес/адрес на управление-община)

................................................ .................... .......................................... ................................................(населено място) (пощенски код) (ж.к./квартал) (булевард/площад/улица)

.................................................................................................................................................................(№) (блок) (вход) (етаж) (ап.) (телефон) (факс)

С настоящето Ви уведомявам, че считано от ............................ 200 год. ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЩЕ ИЗКУПУВАМ / ПРЕДСТАВЛЯВАНАТА ОТ МЕН ФИРМА ЩЕ ИЗКУПУВА НЕПОДЛОЖЕНИ НА ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА БИЛКИ, НА АДРЕС:(ненужното се зачертава)

................................................................................................................................................................. (населено място) (община) (пощенски код) ................................................................................. ...............................................................................(ж.к./квартал) (булевард/площад/улица) (№)
Моля посоченото обстоятелство да бъде отразено по законоустановения ред, както и да бъдат предприети необходимите действия за регистрация на книгата за изкупени, реализирани и налични количества неподложени на първична обработка билки, която ще се води за посочения по-горе обект.

Отговорник на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад е: ....................................
................................................................................................................. ЕГН .....................................

(име, презиме, фамилия)

лична карта № .........................., изд. на .......................... год. от ................. в гр. ............................

с постоянен адрес в гр./с.......................................................................................................................
Приложени документи: да не
1. Удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако лицето е търговец ........... .......

2. Копие от документа (договора), с който билкозаготвителят е възложил

управлението и организацията на билкозаготвителния пункт и/или склад

на лице, изпълняващо функциите на отговорник .......... ..........

............................................ ....................................................

(дата, място) (подпис/печат)

Приложение № 3 към чл.13, ал. 1
Вх. рег. №................./.................200 г. ДО

Р И О С В

гр. МОНТАНА

СПРАВКА

за изкупените, реализираните и наличните количества билки за .......................... година


Билкозаготвителен пункт / склад за билки ...........................................................................................................................................................................

(населено място, адрес)

организиран от .......................................................................................................................................................................................................................(физическо лице, собственик, управинтел, изпълнителен директор)
Вид билка

Мярка (кг)

Налични количества в началото на годината

Изкупени количества

Реализирани количества

Налични количества в края на годината

І. Билки под специален режим на опазване и ползване


ІІ. Билки, които не са под специален режим на опазване и ползване
Отговорник на пункта / склада за билки: .......................................................................................Гр. / с. ............................................ (име, презиме, фамилия)
Дата ................................................ Подпис: .....................................................

Образец 2

приложение № 4 към чл. 15
Дата

Вид билка

Изкупено количество(кг)

Доставчик

Реализирано количество(кг)

Налично количество(кг)

Съпровождащи документи

свежо

сухо

свежо

сухо

Свежо

сухо
Образец 2

приложение № 4 към чл. 15
Дата

Вид билка

Изкупено количество(кг)

Доставчик

Реализирано количество(кг)

Налично количество(кг)

Съпровождащи документи

свежо

сухо

свежо

сухо

Свежо

сухо


Каталог: arhiv
arhiv -> Основни научни и научно-организационни приноси
arhiv -> Част пета: началото на края – след 10 ноември Глава Митингите Николай Колев – Босия
arhiv -> Тестът на Фагерстрьом дава точкова оценка за степента на Вашата никотинова зависимост
arhiv -> Дирекция „Култура и образование“ Отдел „Култура“ Камерна сцена София 2007
arhiv -> Семинари за родители: " Parent Effectiveness Training"
arhiv -> Частно средно общообразователно училище еспа
arhiv -> В конкурсите по Темата на годината „Св. Св. Кирил и Методий нашият клас спечели следните грамоти
arhiv -> Частно средно общообразователно училище еспа


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница