В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Публична администрация”Дата10.04.2018
Размер29.55 Kb.
#66062
В Ъ П Р О С Н И К
ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА МАГИСТРИ

ОТ СПЕЦ. “ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Управление на проекти в публичния сектор

1. Роля и значение на екипа в управлението на публичните проекти. Същност на екипа. Роли в екипа. Формиране на екипи.

2. Същност и структура на публичните проекти. Характерин особености. Основни изисквания и елементи на публичните проекти.

3. Фази на публичния проект. Жизнен цикъл на проекта. Връзки и взаимодействия между фазите.

4. Инструментариум за разработване и управление на публични проекти. Дърво на целите, логичска рамка, SWOT анализ, експертно-аналитичен метод, графици на Гант.

Управление на публичните разходи

5. Същност, класификация и разбирания за публичните разходи

6. Връзка на публичните разходи с БВП, икономическия растеж и бюджетния дефицит

7. Обща характеристика на системата на Единната сметка. Технология на бюджетните плащания чрез СЕБРА.

8. Етапи и участници в стандартната бюджетна технология. Ред за изготвяне на бюджетни прогнози на Централния бюджет и общините.

9. Планиране и разходване на бюджетни средства в условията на проектно и програмно бюджетиране.

10. Система за финансово управление и контрол. Вътрешен одит в публичния сектор

Устройство и управление на територията

11. Устройствени схеми и планове на национално, регионално и местно равнище

12. Видове устройствени планове за развитие на селищната територия

13. Кадастърът - основа за устройство и управление на територията

14. Отчуждаване на частни терени от държавата и общините за задоволяване на

    публични потребности.

15. Ред за създаване на административно-териториални единици/ области и общини/ и  териториални единици / населени места и селищни образувания/

16. Местни органи за управление на територията / кметът-орган на местното управление,

    общински съвет-орган на местното самоуправление /

17. Ролята на изпълнителната власт за одобряване на устройствените плановеРегионално развитие

18. Регионална политика на България. Същност, цели, приоритети. Структурна политика за развитие на регионите. Секторни оперативни програми.

19. Финансиране на регионалното развитие. Логика на финансирането. Национални и външи източници на финансиране.

Управление на персонала в публичния сектор

20. Политиката по управление на персонала. Същност, видове политики, етапи на проектиране.

21. Анализ и проектиране на длъжността. Същност, методи на описание на длъжността и разработване на длъжностна харктеристика.

22. Методика за разработване на система от рангове. Възможности за приложение, етапи на разрботване (основни фактори, субфактори, придаване на значимост, ранжиране).

23. Изграждане на система за мотивация на персонала. Основни категории (стимул, потребности, ценности, мотивация, мотиви), принципи и закономерности при създаване на мотивационни системи.

24. Колективните трудови спорове. Същност, разновидности, системи за разрешаване.Европейски политики и институции

25.Създаване и развитие на ЕС. Институции на ЕС. Европейско гражданство – същност и права.

26. Търговска политика на ЕС: принципи, форми и ограничения.

27. Конкурентната политика на ЕС – същност, цели, принципи. Основни аспеки на конкурентната политика на ЕС. България и конкурентната политика на ЕС.

28. Икономически и валутен съюз на ЕС – същност, етапи, еволюция. Етапи в интеграцията към Еврозоната.

29. Обща аграрна политика на ЕС – същност, цели и принципи. Етапи в развитието на ОАП. Ограничителни режими. Българският агробизнес и ОАП.

30. Политика на ЕС в областта на храните. НАССР – същност, еволюция, принципи и етапи на приложение.

31. Обща политика на ЕС в областта на риболова – същност, цели и принципи. Безопасност на рибите, рибните продукти и аквакултурите.Управление на инвесициите в публичния сектор

32. Технико-икономическо проучване и анализ на варинтите на публични инвестиции.

33. Финансова възвръщаемост, източници на финнсирне и финансова устойчивост.

34. Иконимически анализ и анализ на риска на публичните инвестицииПублично-частни партньорства и търгове
Каталог: Uploads -> katedra su@ue-varna.bg -> Stop upr
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Мениджмънт”
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри по “мениджмънт”
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Бизнес администрация” Диагностика и развитие на фирмата
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на бакалаври от спец. “Мениджмънт” Теория на управлението
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на бакалаври от спец. “Мениджмънт” Теория на управлението
Stop upr -> Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 24. 06. 2016 г., 00 ч., зала 323 I комисия
Stop upr -> Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 07. 09. 2015 г., 13. 00 ч., зала 128 I комисия
Stop upr -> Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 24. 06. 2015 г., 00 ч., зала 323 I комисия
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Мениджмънт” Управление на персонала


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница