За действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари


Какво е това “първа помощ”. Видове наранявания в зависимост от причинителя. Основни правила за поведение и действиестраница3/3
Дата15.02.2018
Размер0.51 Mb.
#58513
1   2   3

Какво е това “първа помощ”. Видове наранявания в зависимост от причинителя. Основни правила за поведение и действие.5. ОГЪНЯТ – ПРИЯТЕЛ И ВРАГ НА ЧОВЕКА

Огънят – приятел и враг на човека. Най-честите причини за възникване на пожари. Характерни причини за възникване на пожари от детска игра с огън. Необходими знания и умения за предотвратяване на възникването на пожари. Елементарни правила за самозащита от опасните фактори на пожара. Съобщението за пожар – точно и своевременно.


II КЛАС

N

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ

Брой часове

1.

Стихийни бедствия (земетресение и наводнение), причини за тяхното възникване и защита от тях.

1

2.

Детски противогаз (ДП-1), необходимост и правила за използване. Памучно-марлена превръзка – поставяне.

1

3.

Изучаване и практическо усвояване на училищните планове за действия при бедствия и пожари.

1

4.

Професията на пожарникаря. Съобщение за пожар.

1

5.

Изгаряния и измръзвания

1
ОБЩО:

5


1.СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ (ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ И НАВОДНЕНИЯ). ПРИЧИНИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗНИКВАНЕ И ЗАЩИТА ОТ ТЯХ

Понятие за стихийни бедствия. Какво представлява земетресението и какви опасности крие то? Правила за безопасно поведение по време на земетресение.

Основни понятия и причини за възникване на наводненията. Възможни последствия от наводненията. Действия при опасност от и по време на наводнение.
2.ДЕТСКИ ПРОТИВОГАЗ (ДП-1) - НЕОБХОДИМОСТ И ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ. ПАМУЧНО - МАРЛЕНА ПРЕВРЪЗКА – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПОСТАВЯНЕ

Предназначение на детския противогаз. Подбор на лицевата част и проверка годността на противогаза. Необходимост и правила за използване.

Предназначение на памучно-марлена превръзка. Поставяне.
3.ИЗУЧАВАНЕ И ПРАКТИЧЕСКО УСВОЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И ПОЖАРИ

Потенциални опасности, характерни за населеното място и региона, в които се намира училището. Характеристика на опасностите. Правила за поведение и действие на учениците при възникване на бедствия. Тренировка по практическото усвояване на плана.


4.ПРОФЕСИЯТА НА ПОЖАРНИКАРЯ. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЖАР.

Кратки исторически сведения за пожарното дело от древността до днес. Запознаване с професията на пожарникаря. Разпознаване на противопожарните автомобили и запознаване със специалния им статут на движение при ликвидиране на произшествия. Запознаване с личното снаряжение на пожарникаря и средствата за лична защита и задължителното им използване при пожарогасене. Качества и професионални знания и умения, които пожарникарят трябва да притежава. Опазването на човешкия живот – главна тактическа задача при ликвидирането на произшествия. Подаване на съобщение на тел. 112. Лъжливите съобщения за пожар – проява на лекомислие и безотговорност. При възможност се посещава РС “ПБЗН”и/или МВР или се осъществява среща със служител от органите за пожарна безопасност.


5. ИЗГАРЯНИЯ И ИЗМРЪЗВАНИЯ

Общи понятия за различните видове термични травми (изгаряния, респ. попарвания, локални измръзвания). Основни правила за поведение и действие.


III КЛАС

N

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ

Брой часове

1.

Стихийни бедствия, предизвикани от резки промени на метеорологичните условия и защита от тях. Действия на учениците при стихийни бедствия.

1

2.

Детски противогаз (ДП-2). Респиратор. Памучно-марлена превръзка. Предназначение и правила за използване на индивидуалните средства за защита.

1

3.

Източници на запалване. Условия, обстоятелства и причини за възникване на пожари и аварии. Основни правила в случай на произшествие в бита.

1

4.

Изучаване и практическо усвояване на училищните планове за действия при бедствия и пожари.

1

5..

Видове отравяния. Навяхване, изкълчване и счупване.

1
ОБЩО:

5


1.СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ РЕЗКИ ПРОМЕНИ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ, И ЗАЩИТА ОТ ТЯХ

Характеристика на стихийните бедствия, предизвикани от резки промени на метеорологичните условия (порои, наводнения, заледявания, снежни бури, ураганни ветрове и гръмотевични бури). Действия на учащите се при стихийни бедствия.


2.ДЕТСКИ ПРОТИВОГАЗ (ДП-2). РЕСПИРАТОР. ПАМУЧНО-МАРЛЕНА ПРЕВРЪЗКА. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

Предназначение и основни елементи на детския противогаз. Подбор на лицевата част и проверка годността на противогаза. Необходимост и правила за използване. Респиратор - предназначение и правила за използване. Подръчни индивидуални средства за защита. Изработване и поставяне на памучно-марлена превръзка.


3.ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАПАЛВАНЕ. УСЛОВИЯ, ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ. ОСНОВНИ ПРАВИЛА В СЛУЧАЙ НА ПРОИЗШЕСТВИЕ В БИТА

Условия за възникване на пожар. Източници на запалване. Характерни причини за пожар. Битовите пожари – проява на човешка небрежност и нарушаване на елементарните правила за пожарна безопасност. Пожарна безопасност на електроуредите и на отоплителните уреди. Мерки за защита от опасните фактори на пожар в дома. Противопожарната култура – елемент от общата култура на съвременния човек.


4.ИЗУЧАВАНЕ И ПРАКТИЧЕСКО УСВОЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И ПОЖАРИ

Потенциални опасности характерни, за населеното място и региона, в които се намира училището. Характеристика на опасностите. Правила за поведение и действия на учениците при възникване на бедствия. Тренировка по практическото усвояване на плана.


5.ВИДОВЕ ОТРАВЯНИЯ, НАВЯХВАНЕ, ИЗКЪЛЧВАНЕ И СЧУПВАНЕ

Видове отравяния. Основни признаци и поведение към пострадалия. Понятия за навяхване, изкълчване и счупване на кости. Поведение към пострадалия. Упражнения по оказване на първа помощ.IV КЛАС


N

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ

Брой часове

1.

Производствени аварии и катастрофи. Замърсители на въздуха. Начини за защита.

1

2.

Действия при природни бедствия (земетресение, наводнение, силен вятър, снеговалеж и заледяване, мълнии).

1

3.

Изучаване и практическо усвояване на училищните планове за действия при бедствия и пожари. Поведение на гражданите при пожари в сгради за масово събиране на хора. Евакуация от обществени и жилищни сгради при пожар.

1

4.

Основни понятия за дишане и сърдечна дейност.

1

5.

Пожарна опасност в горите и в селското стопанство. Поведение при пожар.

1
ОБЩО:

5


1.ПРОИЗВОДСТВЕНИ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ. ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ВЪЗДУХА. НАЧИНИ ЗА ЗАЩИТА

Основни понятия и определения за авариите и катастрофите. Характеристика на възможните последствия (пожари, взривове, изхвърляне на силно действащи отрови и радиоактивни вещества). Поведение при замърсяване със силно действащи отрови и радиоактивни вещества. Използване на индивидуални средства за защита при различни замърсявания.


2.ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

Действия на учащите се при природни бедствия (земетресение, наводнение, силен вятър, снеговалеж и заледяване), мълнии (обобщаващо занятие).


3.ИЗУЧАВАНЕ И ПРАКТИЧЕСКО УСВОЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И ПОЖАРИ. ПОВЕДЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ПОЖАРИ В СГРАДИ ЗА МАСОВО СЪБИРАНЕ НА ХОРА. ЕВАКУАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПРИ ПОЖАР

Потенциални опасности, характерни за населеното място и региона, в които се намира училището. Характеристика на опасностите. Правила за поведение и действие на учениците при възникване на бедствия.

Евакуация от обществени и жилищни сгради при пожар. Завишени изисквания. Разучаване на плана за евакуация от училищната сграда. Тренировка на евакуация на класа.
4. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ДИШАНЕ И СЪРДЕЧНА ДЕЙНОСТ

Основни понятия за дишане и сърдечна дейност. Методи за установяването им. Поведение към пострадал в безсъзнание.


5. ПОЖАРНА ОПАСНОСТ В ГОРИТЕ И В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАР

Характерни причини за възникване на пожар в горите и в селското стопанство. Отрицателните последици от горски пожари. Пожароопасен сезон в горите. Правила за безопасно поведение на открито. Мерки за пожарообезопасяване на горите. Необходимост от съдействие на гражданите при ликвидиране на горски пожари.


V КЛАС


N

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ

Брой часове

1.

Поведение и действия на учениците при различни замърсявания.

1

2.

Поведение при пожар в жилищни и обществени сгради.

1

3.

Изучаване и практическо усвояване на училищните планове за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

1

4.

Рани - видове. Упражнение по оказване на първа помощ при нараняване на меките тъкани.

2
ОБЩО:

5


1.ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

Радиоактивно замърсяване - причини. Особености на радиоактивното замърсяване на почвата, водата и въздуха. Защита при радиоактивно замърсяване. Правила за поведение и действия на учениците при радиоактивното замърсяване.

Химически опасни обекти. Последствия от аварии в обекти, работещи, съхраняващи и отделящи при горенето отровни вещества. Правила за поведение и действия на учениците при аварии, съпроводени с изхвърляне на силно действащи отровни вещества.
2.ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАР В ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Практическо занятие за действие при възникване на пожар в жилищни и обществени сгради /хотели, магазини, детски и учебни заведения, музеи, театри, кина/. Предпазване от въздействието на опасните фактори на пожара и осъществяване на безопасна евакуация.


3.ИЗУЧАВАНЕ И ПРАКТИЧЕСКО УСВОЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И ПОЖАРИ

Потенциални опасности, характерни за населеното място и региона, в който се намира училището. Характеристика на опасностите. Правила за поведение и действие на учениците при възникване на бедствия. Тренировка по практическото усвояване на плана.


4. РАНИ - ВИДОВЕ. УПРАЖНЕНИЕ ПО ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ НАРАНЯВАНЕ НА МЕКИТЕ ТЪКАНИ

Видове рани в зависимост от причинителя. Възможни усложнения на раните.

Упражнение по оказване на първа помощ при нараняване на меките тъкани.
VI КЛАС


N

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ

Брой часове

1.

Сигнали на “Гражданска защита”. Правила за действия по сигналите на “Гражданска защита”.

1

2.

Пожарна опасност на веществата и материалите. Предпазване от опасните фактори на пожара. Характерни причини за възникване на пожарите.

1

3.

Изучаване и практическо усвояване на училищните планове за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари - съоръжения, защита и евакуация на хора, животни и материални ценности при пожар /противопожарни уреди за първоначално пожарогасене/.

1

4.

Кръвотечение и кръвоспиране. Упражнение по оказване на първа помощ.

1

5.

Изгаряне и измръзване. Слънчев и топлинен удар. Упражнение по оказване на първа помощ.

1
ОБЩО:

5


1. СИГНАЛИ НА “ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА”. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛИТЕ НА “ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА”

Сигнали на гражданска защита. Правила за поведение и действия по сигналите на гражданска защита.

Видове индивидуални средства за защита. Правила за използването им.

Видове колективни средства за защита. Херметизиране на жилищното помещение.


2.ПОЖАРНА ОПАСНОСТ НА ВЕЩЕСТВАТА И МАТЕРИАЛИТЕ. ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ОПАСНИТЕ ФАКТОРИ НА ПОЖАРА. ХАРАКТЕРНИ ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИТЕ.ПРОЦЕС НА ГОРЕНЕ ПРИ ПОЖАР. СПОСОБИ И НАЧИНИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ГОРЕНЕТО

Пожароопасни свойства на веществата и материалите. Опасни фактори на пожара. Способи и начини за прекратяване на горенето. Характерни пожари и най-честите причини за възникването им. Фази на развитие на пожарите. Поведение за самозащита при пожар.


3.ИЗУЧАВАНЕ И ПРАКТИЧЕСКО УСВОЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И ПОЖАРИ - СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗАЩИТА И ЕВАКУАЦИЯ НА ХОРА, ЖИВОТНИ И МАТЕРИАЛНИ ЦЕННОСТИ ПРИ ПОЖАР /ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ПОЖАРОГАСЕНЕ/

Потенциални опасности, характерни за населеното място и региона, в който се намира училището. Характеристика на опасностите. Правила за поведение и действия на учениците при възникване на бедствия. Евакуация – основен способ за защита при пожар. Евакуация на хора, животни и материални ценности. Тренировка по практическото усвояване на плана.

Запознаване с видовете подръчни противопожарни уреди за пожарогасене като средство за първоначално гасене. Устройство и принцип на действие на видовете пожарогасители и кофпомпите. Правила за поддържане. Най-честите грешки при използване на противопожарните уреди.
4. КРЪВОТЕЧЕНИЕ И КРЪВОСПИРАНЕ

Видове кръвотечения. Упражнение по оказване на първа помощ при кръвотечение - способи за временно спиране на кръвотечение. Точки за притискане с пръсти на артериите. Помощ при голяма загуба на кръв.


5. ИЗГАРЯНЕ И ИЗМРЪЗВАНЕ. СЛЪНЧЕВ И ТОПЛИНЕН УДАР. ПОВЕДЕНИЕ И ПЪРВА ПОМОЩ.

Изгаряне - признаци, степени и първа помощ. Измръзване - признаци, степени и първа помощ. Слънчев удар - признаци и първа помощ. Топлинен удар - признаци и първа помощ. Упражнение по оказване на първа помощ.


VII КЛАС

N

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ

Брой часове

1.

Отровни вещества. Начини за защита от тях.

1

2.

Процесът на горене. Способи за прекратяване на горенето. Средства за пожарогасене.

1

3.

Изучаване и практическо усвояване на училищните планове за действия при бедствия и пожари.

1

4.

Увреждане на стави и кости - навяхване, изкълчване и счупване. Упражнение по оказване на първа помощ.

2
ОБЩО:

5


1. ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА. НАЧИНИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ТЯХ

Основание за отровност на едно вещество. Класификация на отровните вещества. Степен на отровност и опасност при отравяне. Действия при замърсяване с отровни вещества. Отровни вещества, характерни за производствата в населеното място и областта, в която се намира учебното заведение.

Граждански противогаз - предназначение, устройство и принцип на действие. Избор на лицева част и проверка на херметичността му. Упражнение по поставяне и снемане на противогаза.
2.ПРОЦЕСЪТ НА ГОРЕНЕ. СПОСОБИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ГОРЕНЕТО. СРЕДСТВА ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ

Процесът на самовъзпламеняване и самозапалване. Горене на газове, течности и твърди вещества. Способи за прекратяване на горенето. Начини и средства за гасене. Най-често допусканите грешки от пострадали граждани при гасенето на пожарите.


3.ИЗУЧАВАНЕ И ПРАКТИЧЕСКО УСВОЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И ПОЖАРИ

Потенциални опасности, характерни за населеното място и региона, в който се намира училището. Характеристика на опасностите. Правила за поведение и действия на учениците при възникване на бедствия, аварии и катастрофи. Тренировка по практическото усвояване на плана.


4.УВРЕЖДАНЕ НА СТАВИ И КОСТИ - НАВЯХВАНЕ, ИЗКЪЛЧВАНЕ И СЧУПВАНЕ. ПЪРВА ПОМОЩ

Признаци за навяхване и изкълчване на стави. Първа помощ при навяхване и изкълчване на стави.

Признаци за счупване на кости. Упражнение по оказване на първа помощ при счупване на кости.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница