За водене на дневници от брокерите, осъществяващи дейност на стокова борсаДата11.06.2018
Размер63.51 Kb.
#72989
И Н С Т Р У К Ц И Я

ЗА

водене на дневници от брокерите, осъществяващи дейност на стокова борса
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящата “Инструкция”, наричана по-нататък в текста “Инструкцията”, се определя минималното задължително съдържание на информацията, записана в дневниците на брокери, осъществяващи дейност на стокова борса (брокерски/те дневници) и редът за тяхното водене, съставляващо неразделна част от Борсовия правилник на съответната стокова борса, съгласно чл. 29, ал. 1, т. 9 на ЗСБТ.

Чл. 2. (1) Информацията, съдържаща се в брокерските дневници, представлява търговска тайна и не може да се предоставя под каквато и да е форма на лица, нямащи отношение към нейното съдържание, освен за проверка и контрол от членове на ръководството и секретариата на стоковата борса и на контролните органи на ДКСБТ.

(2) Записите в брокерските дневници се водят от брокерите, по поръчките на борсовите членове и/или техните клиенти, съгласувано с борсовите членове, които те представляват и с обслужваните от тях клиенти, по реда, установен с тази инструкция и примерното съдържание, по форма - образец, в приложението към нея.

(3) От секретариата на стоковата борса може да бъде предоставяна информация и на надлежно легитимирал се клиент на борсов член и представляващият го брокер, само за хода на изпълнение на неговата поръчка, по регистрираните в секретариата на стоковата борса оферти, обявени в офертния списък за текущата борсова сесия, след съгласуване с брокера, във времето: до един час преди началото и един след края на тази борсова сесия.

Чл. 3. Записите в брокерските дневници могат да бъдат приемани за доказателствени средства в писмена форма, от контролните органи на ДКСБТ и стоковата борса и пред Борсовия арбитраж, както и пред други лица, ако воденето им е в съответствие с реда и изискванията към съдържанието на настоящата Инструкция.
Глава втора

ПРАВИЛА ЗА ВОДЕНЕ НА БРОКЕРСКИТЕ ДНЕВНИЦИ

Раздел I

Изисквания към съдържанието на записите

Чл. 4. (1) Брокерът е длъжен да води дневник за възложените и изпълнените от него поръчки, след завеждането му на отчет в секретариата на стоковата борса, със заверката на длъжностно лице от секретариата, по начин осигуряващ неговата цялост.

(2) В брокерския дневник се водят записи по видовете борсови сделки, като за сделки с незабавно изпълнение и форуърдни сделки, записите са със следното минимално съдържание:

1. номер на поръчката, дата и час на възлагане;

2. наименование на борсовия член, а за сделките, свързани с покупки по реда на ЗОП и с продажбите на ПДИ (продажби на държавно/общинско имущество) – и наименованието на крайния клиент;

3. описание на поръчката, данни за: вид на сделката, вид на стоката; количество в мерни единици по система SI или призводните им; качество, удостоверено по съответния ред; начална тръжна цена, а за сделки по реда на ЗОП и разполагаем финансов ресурс на възложителя; брой на контракти, ако количеството е делимо на два и повече контракти; място и срок на доставяне; срок на валидност на поръчката;

4. дата и час на заявяване за регистрация на поръчката в секретариата на стоковата борса и внасяне на гаранцията, удостоверени от длъжностно лице;

5. дата и час на оттегляне на поръчката, ако е извършено такова;

6. дата и час на изменение на поръчката, ако е извършено такова и съдържанието на изменението по отделните реквизите на записа по т. 3;

7. дата и час на сключване на сделка и договорена цена на сделката, а за сделки: покупки по реда на ЗОП и продажбите - ПДИ – и насрещен брокер, борсов член и краен клиент;

8. описание на сделката по показателите на т.т. 3 и 6, ако тя се отличава от показателите на поръчката или измененията в нея;

9. прехвърляне на правата, възникали за борсовия член по сключена сделка (доставка или плащане) към крайния клиент, ако е документирана такава договореност в борсов договор или спецификация.

(3) Ако поръчката обединява няколко вида стоки, те се описват поотделно, с обща индикация за поръчката и отделни количества и единични цени, независимо от това на колко контракта е обявена поръчката, като в случая описанието или съответната част от него, може да бъде извършено с прилагане на заверено от борсовия член копие на спецификация, с означение на поръчката, съдържащо данните по т. 3 на предходната чл. 2 на същия член.Чл. 5. При воденето на дневника, брокерът може да използва и условни знаци или други съкратени или кодирани записвания, ако тяхното значение е ясно и точно описано в дневника и позволява непротиворечиво разчитане на записите.
Раздел II

Ред за водене на брокерските дневници

Чл. 6. (1) Записите в брокерските дневници за регистрираните и обявени в офертния списък поръчки се вписват от брокерите, по отделни реквизити или група от реквизити, незабавно след получаването им в писмена форма или по начин, приет за равнозначен на писмената форма, но не по късно от един час преди борсовата сесия, за която се отнасят.

(2) Промяната в поръчките съгласно ал. 1 или за насрещни поръчки, получени по време на борсова сесия, съгласно чл. 43, ал. 3 от ЗСБТ, се отразяват в брокерските дневници като записи, до края на тази борсова сесия.

(3) Допуска се за поръчки, за които са сключени сделки, да бъдат описани в брокерските дневници, веднага след подписване на борсов договор, за отделните реквизити в групите по т.т. 3, 6 и 8 на ал. 2, на чл. 4 и само ако подлежат на допълнително уточняване преди подписване на борсовия договор, но не по-късно от 3 (три) работни дни след датата на борсовата сесия, на която е сключена сделката, удостоверено незабавно след приключване на тази борсова сесия.

Чл. 7. За поръчки, за които е налице договаряне между брокерите по време на борсова сесия, но не се е стигнало до сключване на сделка, в групата реквизити по т. 7 на ал. 2 на чл. 4 се вписва достигната тръжна цена, вместо цената на сделката, удостоверено от котировчика, провеждащ борсовата сесия, незабавно след нейното провеждане.

Чл. 8. (1) За борсовите сделки, по които е налице договорена цена за сключване на сделката в борсовата зала, независимо от това дали е подписан борсов договор, но е налице борсов фиш за договорената цена, издаден от секретариата на стоковата борса, сделката се счита за сключена при последно обявените условия в борсовата зала.

(2) В случай, че има други, последващи уточнения от брокерите преди подписване на борсовите договори, относно промени в поръчките вписани в брокерските им дневници, те не могат да се позовават на тях при оспорване на сделката пред борсовия арбитраж след датата на подаване на жалбата пред него.

Чл. 9. (1) Брокерските дневници се съхраняват в брокерите или в стоковата борса и се представят незабавно от участващите в борсовата сесия брокери за проверка, при поискване от контролните органи на ДКСБТ или ръководството на стоковата борса, както и лицата от борсовата администрация, упълномощени от ръководството на съответната стокова борса.

(2) Други лица могат да проверяват съдържанието на записите в брокерските дневници на брокерите, ако се легитимират надлежно за правоохранителни и правораздавателни органи.

Чл. 10. Брокерските дневници се заверяват ежегодно от борсовата администрация за извършена проверка за воденето им и се представят за съхранение в стоковата борса за 5 (пет) годишен срок след тяхното приключване поради прекратяване на дейността на брокера на тази стокова борса или прекратяване на борсовото членство на акредитиралият го борсов член, ако не последва новата му акредитация от друг борсов член в едномесечен срок.

Чл. 11. (1) При прекратяване на стокова борса, брокерските дневници на всички брокери на съответната стокова борса се събират от тях и се предават от квестора по ликвидацията, за архивирането им в ДКСБТ.

(2) Временното прекратяване на дейността на един или повече борсови кръгове, е основание за брокерите на тези борсови кръгове, да предадат в едномесечен срок брокерските си дневници, за съхранение от борсовата администрация на тази стокова борса.

(3) При прекратяване на акредитацията без да е налице нова акредитация от борсов член, брокерът е длъжен да предаде борсовият си дневник в Секретариата на стоковата борса.
Допълнителни разпоредби

§ 1. “Запис” в брокерския дневник е реквизит със самостоятелно наименование или група от реквизити с отделни наименования и с общо наименование за групата, съдържащи буквено-цифреното или символно значение, съответстващо на тези наименования по отделно и групово.

§ 2. “Реквизит” в брокерския дневник е буквено-цифреният или символен ред (колона), съответстващ и отразяващ еднозначно указаното в съответното наименование поотделно.
Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. В едномесечен срок, лицензираните стокови борси са длъжни да уредят прилагането на тази Инструкция в Борсовите си правилници със съответните предложения за изменения в тях.

§ 4. Тази Инструкция се издава в изпълнение на Решение на Министерския съвет № 235 от 23 април 2010 г., за осигуряване прилагането на чл. 38, ал. 2 и чл. 43 на ЗСБТ.

§ 5. Инструкцията влиза в сила след нейното утвърждаване с Решение на ДКСБТ № 42 от 18.11.2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕРНА ФОРМА Образец

Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница