Заседание по делото б до приключване на устните състезания в първата инстанция в във всяко положение на делото в първата и втората инстанцияДата28.10.2017
Размер94.29 Kb.
#33383
ТипЗаседание
Тест и казуси от писмения изпит за адвокати

На 9.06 и 23.06.2007 г. беше проведен изпит за адвокати и младши адвокати. По решение на Висшия адвокатски съвет публикуваме теста и казусите от писмения изпит, за да бъдат ориентир в подготовката на бъдещите кандидати.
ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

1. Всеки от другарите по делото може да се присъедини към жалбата, подадена от неговия съищец или съответник не по-късно от:
а изтичане на срока за обжалване на решението на първата инстанция
б първото заседание във втората инстанция
в приключване на устните състезания във втората инстанция
2. Обявените за отсъстващи се представляват пред съда по граждански дела от:
а длъжностното лице по гражданското състояние на общината, където е било послeдното им местожителство
б назначените от съда техни представители
в въведените във владение наследници
3. Представители на страните по пълномощие могат да бъдат :
а адвокатите, низходящите и съпругът
б адвокатите, възходящите, низходящите и съпругът
в адвокатите, родителите, децата и съпругът

4. Ищецът може да привлече наред с първоначалния и друг ответник без негово съгласие:
а най-късно в първото по делото заседание
б във всяко положение на делото в първата инстанция
в във всяко положение на делото в първата инстанция със съгласието на първоначалния ответник

5. Трето лице може да встъпи в делото, за да помага на една от страните:
а най-късно в първото заседание по делото
б до приключване на устните състезания в първата инстанция
в във всяко положение на делото в първата и втората инстанция

6. Изпълнителен лист въз основа на влезли в сила осъдителни решения и определения на съдилищата се издава от:
а първоинстанционния съд
б съда, постановил осъдителното решение
в районния съд по местожителството на молителя

7. Право на запазена част от наследството имат:
а родителите, децата и съпругът
б низходящите, родителите и съпругът
в възходящите от първа степен, низходящите и съпругът

8. Завещателно разпореждане, направено от лице, което по време на съставянето му не е било способно да завещава, е:
а действително
б нищожно
в унищожаемо

9 . Правото да се приеме наследството се погасява с изтичането на:
а тригодишен срок от узнаването
б петгодишен срок от узнаването
в няма срок

10. Правото да се иска унищожаването на договор, сключен поради крайна нужда при явно неизгодни условия, се погасява:
а в едногодишен срок от сключването на договора
б в тригодишен срок от сключването на договора
в в петгодишен срок от сключването на договора

11. Договорът за ипотека се сключва:
а с писмен договор
б с нотариален акт
в с писмен договор с нотариална заверка на подписите

12. Исковете за делба на наследство се предявяват пред :
а съда по местожителството на ищеца
б съда по местожителството на ответника
в съда по мястото, където е открито наследството

13. Колко време трае действието на вписване на ипотеката?
а 3 години
б 5 години
в 10 години

14. В какъв срок се погасява правото да се иска делба на съсобствен недвижим имот?
а няма срок
б 5 години
в 10 години

15. Не подлежат на обжалване пред Върховния касационен съд въззивните решения на окръжните съдилища по искове за парични вземания с цена на иска:
а до 5000 лв.
б до 10 000 лв.
в до 25 000 лв.
16. Непаричната вноска в едно дружество с ограничена отговорност се оценява от:
а едно вещо лице
б три вещи лица
в лицензирана фирма, посочена от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

17. Колко търговски дружества регламентира Търговският закон?
а 3
б 5
в 7

18. Лице, ненавършило 16 години:
а може да сключи брак, ако има съгласието на родителите си
б може да сключи брак, ако има разрешение от председателя на районния съд по неговото местожителство
в не може да сключва брак

19. Вещите, правата върху вещи и паричните влогове, придобити през времетраенето на брака от съпруг – едноличен търговец, в резултат на търговската му дейност:
а са съпружеска имуществена общност
б не са съпружеска имуществена общност, когато са включени в търговското предприятие
в недвижимите имоти и права върху тях са съпружеска имуществена общност, а движимите вещи и паричните влогове са лично имущество

20. В производството за съдебна делба е допустимо включването в наследствената маса и на други имоти, ако:
а има писмено искане за това от някой от останалите съделители
б има писмено искане за това от някой от останалите съделители, направено в първото заседание по делото
в има устно искане за това от някой от съделителите, което не е ограничено със срок

21. Осиновяването е задължително пълно, когато осиновяваният е:
а оставен в специализирана институция без предварително съгласие от родителите за пълно осиновяване
б дете на неизвестни родители
в оставен в специализирана институция и не е потърсен в 3-месечен срок от датата, на която е трябвало да бъде взет

22. Осиновяване без съгласието на родителя:
а не се допуска
б се допуска, ако родителят е в чужбина
в се допуска, ако родителят трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка

23. Лицето, което има право на издръжка, може да я търси в следния ред:
а – от деца – от родители – от съпруг или бивш съпруг
б – от родители – от деца – от братя и сестри
в – от съпруг или бивш съпруг
– от деца
– от родители

24. Размерът на месечната издръжка на ненавършили пълнолетие деца се определя служебно от съда:
а в зависимост от нуждите на децата
б в зависимост от възможностите на лицето, което дължи издръжката
в в зависимост от нуждите на децата, възможностите на родителя, който дължи издръжка, и в граници, определени от Министерския съвет

25. Брачните искове са подведомствени на българските съдилища, когато:
а един от съпрузите е пребивавал на територията на Република България в месеца, предхождащ подаването на исковата молба
б един от съпрузите е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България
в и двамата съпрузи не са български граждани, но подадат искова молба до български съд

26. Българските съдилища са изключително компетентни по искове за прекратяване на персонално търговско дружество, когато:
а всички съдружници са български граждани
б дружеството е регистрирано в Република България
в управителят/управителите и повече от половината съдружници са български граждани
27. Броят на ограничено отговорните съдружници в командитното дружество с акции не може да бъде по-малък от:
а 3
б 5
в 7

28. Органи на управление на командитно дружество с акции са:
а общо събрание и съвет на директорите
б общо събрание и управителен съвет
в общо събрание, надзорен съвет и управителен съвет
29. Максималният брой на членовете на съвета на директорите на акционерно дружество е:
а 5
б 7
в 9
30. Алеаторен е:
а комисионният договор
б договорът за застраховка
в договорът за дружество

31. Привидните договори са:
а унищожаеми
б нищожни
в частично недействителни
32. Вземанията за лихви се погасяват по давност с изтичането на:
а едногодишен срок
б тригодишен срок
в петгодишен срок
33. Ако при сключването на договор за продажба вещта, предмет на сделката, е била погинала, то договорът е:
а нищожен
б унищожаем
в относително недействителен

34. Ако не е уговорено друго, изпълнителят по договор за изработка е длъжен да изработи поръчаното:
а със свои средства
б със средства на поръчващия
в по негов избор измежду предходните два варианта
35. При договор за поръчка доверителят е длъжен да заплати на довереника възнаграждение:
а във всички случаи, не по-късно от 14 дни след изпълнението на поръчката
б само ако това е уговорено между страните
в само ако довереникът поиска това
36. Ако не е уговорено друго, заемателят трябва да върне заетите пари или вещи:
а в едноседмичен срок от поискването им
б в двуседмичен срок от поканата
в в течение на един месец от поканата
37. Публична държавна собственост е:
а детската градина
б съдебната палата
в спирките на градския транспорт
38. Актът за държавна собственост:
а има правопораждащо действие
б няма правопораждащо действие
в има правопораждащо действие, ако е подписан от министъра на финансите
39. Съсобственик може да дари своята идеална част от съсобствен недвижим имот:
а само на съсобственик
б само след като предварително е предложил на останалите съсобственици своята идеална част
в без ограничение
40. Общи на всички съсобственици в етажната собственост са:
а пощенските кутии
б входните врати на апартаментите
в комините
41. Делба на общите части в етажната собственост:
а може да се извърши, ако всички съсобственици са съгласни за това
б може да се извърши, ако всички съсобственици са съгласни, но не по-късно от 20 години от въвеждането на сградата в експлоатация
в не е допустима
42. Минималната стойност на капитала на едно акционерно дружество е:
а 10 000 лева
б 50 000 лева
в 75 000 лева

43. Откога е възможно да тече придобивна давност върху държавни недвижими имоти:
а 1.06.1996 г.
б 10.06.1990 г.
в 21.01.2000 г.
44. В какъв срок от принудителното отчуждаване на недвижим имот може да се иска отмяна на отчуждаването, ако имотът не е завзет:
а 3 години
б 5 години
в 10 години
45. Когато семейното жилище е лична собственост на единия съпруг, разпоредителна сделка с него се извършва:
а с разрешение на районния съд по местонахождението на имота
б със съгласието на другия съпруг
в без ограничение, ако прехвърлянето е на деца от брака


НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ
46. Ако до влизане на присъдата в сила последват различни закони, прилага се законът, който:
а е действал към момента на деянието
б действа към момента на постановяване на присъдата
в е най-благоприятен за дееца
47. Наказателният кодекс се прилага и по отношение на чужденци, извършили престъпление в чужбина, с което се засягат интересите на:
а гражданин на държава – членка на ЕС
б български гражданин
в чужд гражданин
48. Деянието, извършено при оправдан стопански риск:
а не е извършено виновно
б има явно незначителна обществена опасност
в не е общественоопасно
49. Започнатото изпълнение на умишлено престъпление, при което изпълнителното деяние не е довършено, представлява:
а приготовление
б опит
в ненаказуемо деяние
50. Предвиденото в особената част на НК наказание за деяние, извършено повторно, се налага, ако деецът:
а извърши престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 НК
б е извършил престъпление, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление
в е извършил друго такова престъпление, за което няма влязла в сила присъда
51. При опит, когато деецът по собствена подбуда е предотвратил настъпването на престъпните последици:
а деецът не се наказва
б на дееца се налага наказание при смекчаващи отговорността обстоятелства
в на дееца се налага наказание при изключителни смекчаващи обстоятелства
52. Пробацията е:
а наказание
б мярка за обществено въздействие
в възпитателна мярка
53. Освобождаването от наказателна отговорност и от последиците на осъждането за определени престъпления се извършва чрез:
а помилване
б реабилитация
в амнистия
54. При условното осъждане изпитателният срок не може да надвишава срока на наложеното наказание лишаване от свобода с повече от:
а една година
б три години
в пет години
55. По отношение на лице, осъдено условно за престъпление, което то е извършило като непълнолетно, изпитателният срок е:
а до две години
б от една до три години
в до три години
56. Помилването се извършва:
а с акт на президента на Република България
б с акт на Народното събрание
в с акт на министъра на правосъдието
57. Освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание се прилага по отношение на:
а пълнолетни лица
б непълнолетни лица
в малолетни лица
58. Тежко престъпление е това, за което в закона е предвидено наказание:
а лишаване от свобода
б лишаване от свобода повече от пет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна
в лишаване от свобода повече от десет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна
59. Вредителството е престъпление против:
а стопанството
б собствеността
в републиката
60. Незаконният аборт е престъпление против:
а личността
б брака, семейството и младежта
в правата на гражданите
61. Трайното затрудняване на речта е:
а лека телесна повреда
б средна телесна повреда
в тежка телесна повреда
62. Избиването на зъб е:
а лека телесна повреда
б средна телесна повреда
в тежка телесна повреда
63. Когато едно лице е осъждано с влязла в сила присъда и извърши друго престъпление, налице е:
а опасен рецидив
б рецидив
в повторност
64. В досъдебното производство защитникът има право да участва:
а във всички действия по разследването
б само при предявяване на разследването
в при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с обвиняемия
65. В досъдебното производство пострадалият може да обжалва:
а всички актове на досъдебното производство
б актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство
в постановлението за привличане на обвиняемия в това качество
66. Гаранцията може да бъде:
а в пари или ценни книжа
б само в пари
в в пари или недвижими имоти
67. Мярката „домашен арест“ се взема:
а от прокурора
б от разследващия орган
в от съда
68. Когато съдебното производство е образувано по тъжба на пострадалия, на подсъдимия се връчва:
а препис от тъжбата
б препис от разпореждането, с което се дава ход на тъжбата
в препис от тъжбата и от разпореждането, с което се дава ход на тъжбата
69. По делата от общ характер на подсъдимия се връчва:
а препис от обвинителния акт
б препис от разпореждането на съдията-докладчик
в препис от обвинителния акт и от разпореждането на съдията-докладчик
70. Молбата за съвместно разглеждане на гражданския иск в наказателния процес:
а може да бъде писмена или устна
б може да бъде само писмена
в трябва да има форма на искова молба
71. Граждански ответници в наказателния процес могат да бъдат:
а подсъдимите
б лицата, срещу които е предявен граждански иск
в лицата, срещу които е предявен граждански иск, с изключение на подсъдимия
72. Частният тъжител може да участва в процеса също и като:
а граждански ищец
б свидетел
в експерт
73. Повереникът в наказателния процес:
а е страна
б не е страна
в заема особено процесуално положение
74. Особеният представител участва в наказателното производство:
а като защитник
б като повереник
в като специфичен субект
75. Показанията на свидетел, дадени пред орган на досъдебното производство:
а не могат да се ползват от съда
б могат да се ползват от съда във всички случаи
в могат да се ползват от съда със съгласието на подсъдимия и неговия защитник, на гражданския ищец, частния обвинител и техните повереници
76. Когато първоинстанционният съд е пропуснал да се произнесе с присъдата относно веществените доказателства, той се произнася:
а с допълнителна присъда в срока за обжалване
б с разпореждане
в с определение
77. Когато трябва да освободи подсъдимия от изтърпяване на наказанието съгласно чл. 64, ал. 1 или чл. 66 от Наказателния кодекс, въззивният съд постановява:
а нова присъда
б решение
в определение
78. Процесуалното нарушение е съществено, когато:
а обвиняемият не е имал защитник на досъдебното производство
б разследващият орган не е уважил искането на обвиняемия за събиране на нови доказателства
в липсва подпис на обвиняемия на протокола за предявяване на разследването
79. Касационно основание е:
а необосноваността
б нарушение на материалния закон
в непълнота на доказателствата
80. При разглеждане на делата от касационната инстанция е задължително участието на:
а подсъдимия
б прокурора
в частния тъжител

4. Как би следвало да постъпи съдът, ако един от двамата обвиняеми не е имал защитник на досъдебно производство?


5. Как би следвало да постъпи съдът, ако двамата обвиняеми се явят в съдебно заседание с един и същи адвокат, който ги е защитавал и на досъдебно производство?
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница