1. Научни публикации, включително и на електронен носител (монографии, студии, статии) през последните 5 годинистраница7/8
Дата16.03.2017
Размер1.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Гл. ас. д-р Методий Ангелов, Моралните абсолюти – основа за хуманизацията на личността // „Хуманизация и демократизация на университетското образование”, сборник с доклади от междунар. научно-практическа конференция на СУ „Климент Охридски”, ISBN 978-954-8606-26-4, Китен, 2007, стр. 58 – 65.

ДаДа

Гл. ас. д-р Методий Ангелов, Езикът на морала като условие за нравствено възпитание на студентите // „Хуманизация и демократизация на университетското образование”, сборник с доклади от междунар. научно-практическа конференция на СУ „Климент Охрадски”, ISBN 978-954-8606-80-06, Китен, 2008, стр. 266 – 272.

ДаДа

Гл. ас. д-р Методий Ангелов., Изменения в языке морали и педагогики, сб. Jezik wspolcznej pedagogiki, czesc 2, стр. 263 – 273, Siedlce, ISBN 978-83-923928-3-5, 2008, Полша, с. 263-273.
Да

Да

Ангелов М., Этические категории в нравственном воспитании, в сб. „Роль университетов в поддержке гуманитарных научных исследований: Материалы III Междунар. науч.-практ. конф”: в 5 т. /Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого,– Т. 4., ISBN 978-5-87954-440-4, 2008, с. 185-189.
Да

Да

Гл. ас. д-р Методий Ангелов, „Многообразието в ценностното съдържание на етическите категории като предизвикателство към интеркултурния подход”, сборник с научни доклади от Национална научно-практическа конференция „Технологични аспекти на интеркултурното образование”, Благоевград, Ун. изд. „Неофит Рилски”, ISBN 978-954-680-654-3, 2009, с. 81-88.

ДаДа

Гл. ас. д-р Методий Ангелов, Религиозната ориентация като фактор за формиране на нравствени убеждения // „Хуманизация и демократизация на университетското образование”, сборник с доклади от международна научно-практическа конференция на СУ „Климент Охридски”, София, ”ЕКС-ПРЕС”, ISBN 978-954-490-072-4. 2009, стр. 145-150.

ДаДа

Гл. ас. д-р Методий Ангелов Шоковата реклама във външната среда и естетическото възпитание // „Хуманизация и демократизация на университетското образование”, сборник с доклади от междунар. научно-практ. конференция на СУ „Климент Охридски” ISBN 978-954490-161-5, София, 2010, с. 348-354.

Да
Да
Гл. ас. д-р Методий Ангелов Религиозното възпитание и кадровият проблем // „Християнство, църква и култура през вековете”, сборник с доклади от национ. конфер. с междунар. участие на ПУ „Паисий Хилендарски” - Пловдив, 2010 (под печат).

ДаДа

Гл. ас. д-р Методий Ангелов Естетическото възпитание и обучението по изобразително изкуство, в сб. „Детето, Изкуствата, Технологиите”, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, ISBN 978-954-423-594-9, 2010, стр. 69-86.

Да


Гл. ас. д-р Методий Ангелов Естетическата култура и обучението по изобразително изкуство, в сб. „Детето, Изкуствата, Технологиите”, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2010, ISBN 978-954-423-594-9, стр.87-98.

Да


Гл. ас. д-р Методий Ангелов Профессиональная компетенция учителя и критерии оценки религиозности // „Учитель, преподавател, тренер”, сборник с доклади от междунар. научно-практ. конференция, изд. Психологический институт към РАО, Москва, ISBN 978-5-94051-038, 2010, с. 10-14.

Да
Да

Гл. ас. д-р Методий Ангелов, Визуальные стереотипы у студентов и личностное развитие // „Актуальные проблемы современного образования: развитие, здоровье, еффективность”, сборник с доклади от междунар. научно-практ. конференция, изд. Психологический институт към РАО, ISBN 978-5-94051-072-7, Москва, 2011, с. 189-192.
Да

Да

Гл. ас. д-р Методий Ангелов Произход и източници на визуални стереотипи сред студентите – педагози // „Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист”, сборник с доклади от междунар. научно-практ. конференция на СУ „Климент Охридски”, кн. Втора, том ІІ, ISBN 978-954-490-245-2, София, 2011, с. 93-98.


Да
Да

Гл. ас. д-р Маргарита Загарова “Изображения върху антиминса”

Да


Гл. ас. д-р Маргарита Загарова „ Видове антиминсе”

Да


Гл. ас. д-р Маргарита Загарова „ Чинът на коленопреклонение на празника Петдесетница”

Да


Ас. д-р Ивелина НиколоваЦарството Божие: евангелски идеал и духовно-нравствена реализация”. В. Т., 2010, ISBN 978-954-400-411-8;

Да


Ас. д-р Ивелина НиколоваКризата. Проверка за моралната и духовна устойчивост”. В. Т., 2010, , ISBN 978-954-400-401-1;

Да


Ас. д-р Ивелина Николова Смислова аналогия между идеята за човека и идеята за музика (за духовно-нравственото усъвършенстване на човека чрез музика)” (Духовна култура, кн. 3, 2009, ISSN 0324-1173);

Да


Ас. д-р Ивелина НиколоваЦарството Божие – реалност и есхатологично очакване”. Духовна култура 2009, кн. 1, ISSN 0324-1173;

Да


Ас. д-р Ивелина НиколоваНасоки за размисъл върху Царството Божие у професорите Г. Пашев и Ив. Панчовски” (Духовна култура, кн. 4, 2009, ISSN 0324-1173;

Да


Ас. д-р Ивелина НиколоваМузиката: кръсто-път на общение и средище между два свята”. Сб. Библия, култура, диалог, ч. 1С., 2009, ISBN 978-954-92528-1-1;

Да


Ас. д-р Ивелина НиколоваБогословският проблем за свободата на волята (в посланието на св. Евтимий, патр. Търновски до преп. Никодим Тисмански)”. Сп. Философия, 2010, бр. 4;

Да


Ас. д-р Ивелина НиколоваВяра” (Заложена за печат в Сб. „Международна научна конференция 20 години специалност теология Шуменски университет”, Шумен, 2011);

Да


Ас. д-р Ивелина НиколоваЕтически аспекти на междуконфесионалния диалог” (Заложена за печат в Сб. „Библия, култура, диалог, ч. 2, С., 2011

Да


Албена Хранова Монографии:

 1. Историография и литература. За социалното конструиране на исторически понятия и Големи разкази в българската култура ХІХ-ХХ век. Том І. Литература, историография, социология: теории, кризи, казуси. София: Просвета, 2011, 575 стр.

 2. Историография и литература. За социалното конструиране на исторически понятия и Големи разкази в българската култура ХІХ-ХХ век. Том ІІ. Животът на три понятия в българската култура: Възраждане. Средновековие. Робство. София: Просвета, 2011, 610 стр.

2

0

да

Албена Хранова Съставителства:

 1. Тематичен брой на Критика и Хуманизъм „Литература. Историография. Социология”, кн. 29, бр. 2/2009 г., 401 стр.

 2. Тематичен брой на Критика и Хуманизъм „Нация и гражданство: български и балкански посоки” (съ-съставител Милена Якимова), кн. 37, бр. 2, 2011 (под печат)

2

0

не

Албена Хранова Статии и студии 2007-2011:

А) в сборници

 1. Детето в света на вождовете. В: Социалистическият реализъм. Нови изследвания. Съст. Пламен Дойнов. С: Нов български университет, 2008, с. 352-365.

 2. Априлското въстание като бунт срещу Възраждането. В: „Не съм от тях”: канонът на различието. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев. Съст. М. Николчина, И. Александрова, К. Михайлов, К. Захова, К. Спасова, Г. Иванова. С: УИ „Св. Климент Охридски”, 2009, с. 58-68.

 3. Понятието вулгарен социологизъм, или за българските версии на сталинистката интердисциплинарност. В: Соцреалистически канон/ Алтернативен канон. Съст. Пламен Дойнов, С: Нов български университет, 2009, стр. 121-152.

 4. Граници, мостове, пътища, кръстопътища. За една фигуративна карта на Балканите. В: Подвижните Балкани. Изследвания на проекта NEXUS (2000-2003). Съст. Александър Кьосев. С: Просвета, 2009 г., с. 104-112.

 5. Изследванията на учебниците по история у нас (1989-2009). Текст в рамките на проекта „Евроинтеграция и национализъм на микро ниво” на Академичната лига за Югоизточна Европа – София, 2010:

 6. http://seal-sofia.org/userfiles/file/Albena_EIHM.pdf; също на: http://paideafoundation.org.

 7. Априлското въстание: полета и социални езици в българската култура. В: Концепти на българската култура. Съст. Д. Чавдарова и В. Панайотов. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2010, с. 17-76.

 8. Метафора, епохи и митологии в понятието Възраждане. В: История, митология, политика. Съст. Даниела Колева, Костадин Грозев. С: УИ „Св. Климент Охридски”, 2010, с. 47-62. (Електронна публикация на сборника на http://lib.sudigital.org/record/18827/files/SUDGTL-BOOK-2011-094.pdf).

 9. Старите дрехи на царя, или за историята като политическа алегория. В: Балканите: модернизация, идентичности, идеи. Сборник в чест на проф. Надя Данова. Съст. и ред. Ю. Константинова и др. С: Институт по балканистика с център по тракология, 2011, стр.748-762.

Б) в периодични издания

 1. Вера Мутафчиева: История и романови генеалогии. Литературни балкани, бр. 1 (11), 2007 г., с. 269-315.

 2. Априлското въстание на пътя на културите. Критика и хуманизъм, кн. 25, бр. 1/2008, с. 199-228.

 3. Историята на понятията – инструментални и дисциплинарни чертежи. Литературна мисъл, кн. 2/2008, с. 20-58.

 4. Записки по понятията за българските въстания. І. Движение, бунт, въстание, революция. Страница, 4/2008, с. 147-196.

 5. Записки по понятията за българските въстания. ІІ. Априлското въстание. Страница, 1/2009, с. 179-202.

 6. Историография и литература: „спорът” на факултетите. Критика и хуманизъм, кн. 29, бр. 2/ 2009, с. 107-128.

 7. За „прагматисткия обрат” на българския позитивизъм: унищожаване на средновековието. Критика и хуманизъм, кн. 33, бр. 3/2010, с. 155-182.

 8. Робство, власт и легитимност (фрагменти). Социологически проблеми, Инзвънреден брой 2010, с. 139-158.

 9. Slavery, Power, and Legitimacy (Fragments). Critique & Humanism, Vol. 35, Special issue 2010, pp.183-202.

 10. Родно, дясно и ляво: Антон Дончев. Литературен вестник, бр. 10, 19-25.03. 2008, с. 3, 9-16.

 11. За „продуктивното слисване” – обрати, интердисциплинарност и културни изследвания. Литературен вестник, бр. 9, 11-17. 03. 2009, с. 9-11.

 12. „Дъщерята на Калояна”, или за неслучилия се случай „Тютюн”. Литературен вестник, бр. 31 (13-19.10.2010), с. 9, 12-14.

 13. Народи, народности и граждани в писането на българския ХІХ век. Критика и хуманизъм, кн. 37, бр. 2, 2011 (под печат).

В) в чужбина

 1. Folklore as a Means to Demonstrate a Nation’s Existence: The Bulgarian Case (co-autor Alexander Kiossev). In: Cornis-Pope, Marcel.  Neubauer, John. (eds.). History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries. Vol. III. The Making and Remaking of Literary Institutions. Amsterdam: John Benjamins, 2007, pp. 325-334.

 2. The Battle for a Thesaurus. Bulgarian National Language-Building in the Nineteenth Century: The Case of the Dictionary. In: Language-Society-History: The Balkans. Edited by A.-F. Christidis. Thessaloniki: Centre for the Greek Language, 2007, pp. 359-364.

 3. Iconic Sites and Images of Language. In: Words and Images. Iconicity of the Text/ Слова и образы. Иконичность текста. Ed. by T. Dobrzynska, R. Kuncheva, S-W, 2008, pp. 195-214.

 4. The Turkish Thesaurus and the Emergence of Style. In: Balkan Literatures in the Era of Nationalism. Edited by Murat Belge and Jale Parla. Istanbul: Bilgi University Press, 2009, pp. 215-222.

 5. Linguistic Canon and Literary Canon: Mimicries and Alibis. In: Balkan Literatures in the Era of Nationalism. Edited by Murat Belge and Jale Parla. Istanbul: Bilgi University Press, 2009, pp. 223-230.

 6. Textbook Memori(ali)zing: Literature Textbooks in Bulgaria. In: Remembering Communism: Genres of Representation. Edited by Maria Todorova. New York: Social Science Research Center, 2010, pp. 317-334.

 7. Bibical Femininity (a review). Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History, Berghahn Journals, Vol. 2, 2008, pp. 250-252.

 8. L’ esthétique de la rupture: la littérature bulgare des années 1990 (co-author Marie Vrinat). Litterall 15/16, 2008, pp. 110-115.

 9. Ani Ilkov. In: Dictionary of Literary Biography. Vol. 353. Twenty-First Century Central and Eastern European Writers. Edited by S. Serafin, V. Mihailovich. Detroit, New York: Gale, 2010, pp. 122-125.

 10. History Education and Civic Education: The Bulgarian Case. Journal of Social Science Education, Vol. 10, Number 1, 2011, pp. 33-43.

(http://www.jsse.org/2011/2011-1/pdf/Hranova-JSSE-1-2011.pdf).


22

10

да-6

Любомир Христов Монографии

Христов Любомир, Философия на човека (Опит за хомоонтология), Изд. „Парадигма”С., 2008; (Второ издание 2009).1

0

не

Любомир Христов, Глобализацията. Плесен на планетата?, Изд. „П.Венедиков”,2011 г.

1

0

не

Любомир Христов Студии и статии

1.A Religious Phenomenon – from the Postmodernist Melancholy, Globalism to Fundamentalism (Религиозният феномен – между постмодерната меланхолия, глобализма и фундаментализма), In.: „Bible, Culture, Dialog”, т.2, Publishing House of the Bible-Culture-Dialogue Institute, Sofia, 2010;

2.Дисонансност и асиметрии в релацията „East – West”, В: Сб.Глобализация и толерантност, С., 2010;

3. Лицето като топос на референции: оưκ όν (укон), μή όν(меон), знакова явеност (феномен) и трансцендентност, Сп. Философия, 5, 2007.

4.Моят Бердяев – езотеричният... Сп. Философски алтернативи, Изд.ИФИ при БАН, бр.4, 2008.(mediatimesreview.bg)

5.Рефлексии за Универсалиите, Сп. Философски алтернативи, Изд.ИФИ при БАН, бр. 2-3, 2007.

6.Lyubomir Christov – Bulgaria. Hegemony, Leadership, Imperialism or Survival?, “ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, Ottawa, Canada, 4, 2007, p.15-23.

7.Дисонансност и асиметрии в релацията „East – West”, Philosophia Prima, 2, СУ, 2008.

8.Λίουμπομίρ Χρίστοφ. ΗΓΕΜΟΝΙΑ, ΑΡΧΗΓΙΑ, ΙΜΠΕΡΪΑΛΙΣΜΟΣ Ή ΕΠΙΒΙΩΣΗ, IN: ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΦΩΣ, Σεπτ.- Оκτ., p.27-36, Aohna, Greece, 2008.

9.Хомоонтологията като цялостна визия за човека (Реалностите – основа на човешкото битие), Сп.Философия, бр. 4, 2009.

10.Имеславието – синтез на религията и философията, Сп.Философия, бр.2, 2010.

11.Дисонансност и асиметрии в релацията „East – West”, Сп.Философия, МОМН, бр. 1, 2011.9

2

не

Любомир Христов рецензии

“ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, Ottawa, Canada, 4, 2007, p.15-23; Lyubomir Christov – Bulgaria. Hegemony, Leadership, Imperialism or Survival?, “ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, Ottawa, Canada, 4, 2007, p.15-23.

ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΦΩΣ, Σεπτ.- Оκτ., p.27-36, Aohna, Greece, 2008; Λίουμπομίρ Χρίστοφ. ΗΓΕΜΟΝΙΑ, ΑΡΧΗΓΙΑ, ΙΜΠΕΡΪΑΛΙΣΜΟΣ Ή ΕΠΙΒΙΩΣΗ, IN: ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΦΩΣ, Σεπτ.- Оκτ., p.27-36, Aohna, Greece, 2008.

Prof. Ph.D. Stiliyanos Erodotou, - Frederick University of Cyprus, Новият световен ред и обществото (В името на Бога – без Бог), В.: Сп. Философия, бр.2, 2010, с. 13.

University of Aohna, (Greece), Към философията на екстремизма, In: Сп. Философия, бр. 5, 2007, с.21.

University of Aohna, (Greece), Неоевразийството днес, In: Сп. Философия, бр.2, 2005, с.17; - Любомир Христов. Руският Логос (Философия и религия), С.,2000.

University of Wien, В.: Системната психотерапия” на Берт Хелингер, “порядъкът на любовта” и “преплитането на съдбата, Сп. Философия, бр.6, 2004, с.26.

Възгледите на Ницше и Бердяев за творчеството, В.: Сп. Философия, бр. 1, 2010, с.62.

Традиция, модерност, постмодерност; - Любомир Христов, Универсалиите срещу човека и парадоксите на общото, В.: Сп. Философия, 2003, с. 45.

Православието и глобализмът; - Любомир Христов, Универсалиите срещу човека и парадоксите на общото, В.: Сп. Философия, 2003, с. 38.

Секуларизмът на съвременния свят срещу сакралната традиция; - Любомир Христов. Универсалиите срещу човека и парадоксите на общото, С., 2004; В.: Сп. Философия, 2008 с. 43-44.

Руската философия- духовен изказ за човека и света; - Любомир Христов. Руският Логос(Философия и религия),С.,2000, В.: Сп Философия, бр.1, 2007, с.59.

Разговор с Ницше, насаме...; Любомир Христов. Руският Логос (Философия и религия), С.,2000; В.: Сп. Философия, бр.4, 2009, с.84.

Философско-религиозното осмисляне на историята в Русия; - Любомир Христов. Руският Логос (Философия и религия), С., 2010
14


Димитър Мирчев. 155 години от рождението на Владимир Соловьов (1853-1900). Философът на „Сребърния век”. Във:

Философски форум. Алманах за хуманитаристика, год. IX брой (16)/1/ 2008, с. 126-136, ISSN: 1311 - 1213

1

0

не
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница