2016 – 2020 Област Велико Търновостраница5/14
Дата19.07.2018
Размер4.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

3. Визия и цели3.1. Визия

Област Велико Търново - регион с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, даващи възможност за социална интеграция и пълноценен живот на всички лица и групи в риск.

Създаването и приемането на Областна стратегия за социални услуги в област Велико Търново изразява стремежа на всички участници да допринесат за развиването на модерна социална политика. Тази стратегия предвижда изградена мрежа от достъпни и качествени социални услуги, осигуряваща възможност за повишаване качеството на живот на всички деца и лица, попаднали или живеещи в риск, чрез предоставяне на пълноценна грижа за създаване на условия за реално включване.

Чрез областната стратегия област Велико Търново се присъединява и към европейските принципи на хуманност и солидарност, като осигурява достъпни и качествени социални услуги, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.

3.2. Ценности и принципи

Основна ценност в социалната работа е човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. При планирането и предоставянето на социални услуги Областната стратегия следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи и правата на детето, и утвърждава следните ценности, споделени от всички заинтересовани страни в област Велико Търново:

Човекът с неговата неповторима индивидуалност и уникалност, толерантност и закрила от дискриминация, признаване на различията като ценност и ресурс за развитие;

Зачитане на човешките права и свободи, уважение и признание на достойнството на всеки човек, общност и група с особен акцент върху правата на децата;

Гражданско участие в планирането и в наблюдението на изпълнението на областната стратегия;

Зачитане на равнопоставеността на половете при планирането и достъпа до социални услуги.

В хода на работата всички страни, ангажирани с разработването на Областната стратегия, се обединиха около следните принципи и подходи, които ще бъдат следвани при изпълнението на планираните дейности и мерки:

♦ Социални услуги, които отговарят на реалните нужди на рисковите групи;

♦ Осигуряване на най-добрия интерес на потребителя;

♦ Индивидуализиране на оценката и на грижата за потребителя;

♦ Насърчаване на услугите в общността и ограничаване на услугите от резидентен тип;

♦ Гарантиране на равен достъп до услуги на всички жители на област Велико Търново и достигане на услугата максимално близо до местоживеенето на потребителите;

♦ Достъп до услуги в изолирани населени места чрез мобилност на услугите, иновативност и гъвкавост в планирането и управлението;

♦ Интегриран подход към решаването на проблемите на целевите рискови групи;

♦ Проактивност в обхващането на рисковите групи;

♦ Добро управление, ефикасност и ефективност на социалните услуги, мрежи и партньорства;

♦ Надграждане над добрите практики и опит в услугите, постоянно повишаване на квалификацията и уменията и учене от собствения опит;

♦ Постоянно оптимизиране на качеството на социалните услуги.3.3. Направления и приоритети на стратегията

За да се постигне качествена промяна в социалната среда и желаното бъдещо равнище на социалните услуги, предначертано от визията на Стратегията, е необходима целенасочена интервенция в няколко приоритетни направления.

Ключовите приоритетни направления на Областната стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на ключови/критични социални проблеми на жителите на областта. Приоритетните направления са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване.

Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги включват:Приоритетно направление 1: Подкрепа на деца в риск и техните семейства. Превенция на изоставянето и деинституционализация на грижите за деца.

Това са широк кръг от услуги в общността за деца и семейства в риск, насочени към превенция на рисковите фактори за развитието на децата и уязвимостта на семействата. Деинституционализация на грижите за деца ще донесе коренна промяна в социалните услуги в областта чрез развитието на широка мрежа от услуги с цел подкрепа на семействата в риск за грижа за децата и превенция на изоставянето, както и извеждане на децата от специализираните институции.Приоритетно направление 2: Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица.

Стратегията ще допринесе за създаването на добър модел на грижи за хората в неравностойно социално положение, осигурявайки достъп до качествени социални услуги в общността, така че нуждаещите се да не напускат собствения си дом и общност, също така за подобряване достъпа до качествени здравни услуги и образование, както и интегриране на пазара на труда.Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот.

Създаване на условия за качествено предоставяне на грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот.

Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение на основните дейности в Областната стратегия, обхващат:

Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси.

В процеса на планирането недостигът на квалифициран персонал за разкриване на социалните услуги е идентифициран от всички участници като един от основните рискове за реализацията на стратегията. Затова изграждането на необходимия капацитет за управление и за предоставяне на социални услуги се очертава като крайно необходима мярка – условие както за изпълнението на планирания обем социални услуги и мерки, така и за постигане на качеството на услугите в съответствие със съвременните стандарти.Приоритетно направление 5: Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

Въвеждането на ефективна система от социални услуги на областно ниво изисква активно партньорство между общините в област Велико Търново за развиване на конкретни социални услуги и мерки за социална подкрепа. Характерът на проблемите на хората в риск изисква комплексна намеса, която може да се постигне само чрез връзки на взаимодействие между различните публични и социални сектори – социални услуги и подпомагане, образование, здравеопазване, заетост, инфраструктура и жилищна среда.3.4. Цели

3.4.1. Общи и специфични цели
Приоритетно направление 1: Подкрепа на деца в риск и техните семейства. Превенция на изоставането и деинституционализация на грижите за деца

Обща цел: Да се подобри комплекса от услуги, предоставяни за деца и семейства, за предотвратяване развитието на рискови фактори по отношение на изоставянето на децата и да се постигне максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани институции.

Специфична цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в СИ и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство.

Специфична цел 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството.

Специфична цел 1.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата.

Специфична цел 1.4. Да се гарантира равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование.

Специфична цел 1.5. Да се трансформират и закрият специализираните институции за деца.

Специфична цел 1.6. Да се развият алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда, близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда.

Специфична цел 1.7. Да се подпомогне социалната интеграция на младежите, напускащи СИ.

Приоритетно направление 2: Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица

Обща цел: Развитие на услуги за социално включване на групи и лица в неравностойно положение.

Специфична цел 2.1. Развиване на мрежа от услуги в общността и домашна среда с цел осигуряване на независим и достоен живот за пълноценно включване на възрастните хора с увреждания.

Специфична цел 2.2. Да се развие алтернативна резидентна грижа от семеен тип и реинтеграционни програми за хората с увреждания, настанени в специализирани институции с цел поетапно премахване на институционалния модел на грижа.

Специфична цел 2.3. Изграждане и развитие на модели на медико-социални грижи за продължително лечение, както и на интегрирани грижи за пациенти с хронични заболявания.

Специфична цел 2.4. Изграждане на социални услуги за настаняване на бездомни лица при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности.

Специфична цел 2.5. Изграждане на адекватни социални услуги за грижа за пострадали от насилие, трафик или друга форма на експолатация.

Специфична цел 2.6. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск.

Специфична цел 2.7. Осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора чрез развиване на форми на социални услуги в подкрепа на зависими членове на семейството, спомагащи и за трудовата реализация на лицата, полагащи грижи за тях.

Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот

Обща цел: Подобряване на съществуващите грижи за възрастни хора и развиване на широка мрежа от услуги в общността, в семейна и домашна среда за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора.

Специфична цел 3.1. Създаване на възможности за независим живот на възрастните хора чрез предоставянето на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората.

Специфична цел 3.2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната.

Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси

Обща цел: Създаване на система за повишаване качеството на социалните услуги чрез развитие на човешките ресурси.

Специфична цел 4.1. Изграждане и развитие на капацитет за планиране и управление на социалните услуги.

Специфична цел 4.2. Изграждане и развитие на система за повишаване на професионалната компетентност на персонала, предоставящ социални услуги.

Специфична цел 4.3. Развиване на капацитет за наблюдение, оценка и повишаване качеството на социалните услуги.

Приоритетно направление 5: Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество

Обща цел: Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

Специфична цел 5.1. Да се стимулира междуобщинското партньорство в социалните услуги.

Специфична цел 5.2. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и развитие на смесени услуги.

3.4.2. Ключови индикатори за постиженията на Стратегията
Постигането на набелязаните общи и конкретни цели в рамките на следващите пет години ще създаде условия за устойчиво подобряване на качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно положение. Качествената промяна в ситуацията ще бъде измервана чрез система от качествени и количествени индикатори, които показват напредъка в решаването на идентифицираните проблеми и разликите при сравнението на показателите.
Основните индикатори за промяната в системата на социалните услуги в област Велико Търново, постигната в рамките на областната стратегия, са:

• Промяна в съотношението между предоставяните типове социални услуги чрез увеличаване на дела на услугите в общността и намаляване на услугите от резидентен тип – съотношение 10:1 на ползвателите в полза на услугите в общността;

• Постигнато съотношение 10:1 между децата - ползватели на услуги: брой на децата в алтернативна семейна грижа – към броя на децата в резидентна грижа;

• Намаляване на броя и капацитета на специализираните институции за деца в област Велико Търново (от 8 СИ, с общ капацитет 520 през 2010 г. до 5 СИ, с капацитет 280 през 2015 г.);

• Увеличен териториалния обхват на рисковите общности и индивиди чрез развитие на мобилни услуги за нуждаещи се хора и пръснати рискови групи от изолирани населени места върху 80% от територията на област Велико Търново;

• Работещ Регионален ресурсен център за развитие на човешките ресурси в област Велико Търново;

• Повишен капацитет за управление на СУ на поне 80 представители на администрацията, дирекции социално подпомагане и поне 250 души персонал на доставчиците на услуги в област Велико Търново;

• Осъществени поне 5 междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от повече от 1 община;

• Инициирани и развити 20 смесени междусекторни услуги и/или мерки (проекти) за социално включване на уязвими общности и рискови групи.
Ключовите качествени индикатори за успеха на осъществената интервенция по отношение на постигнатата промяна в ситуацията в област Велико Търново и ползите за рисковите групи в резултат от шестте години изпълнение на Стратегията са:

• Осигурена подкрепа за поне 40% от уязвимите семейства и деца в област Велико Търново;

• Предотвратена институционализация на 90% от децата в риск от изоставяне към края на стратегията;

• Степен на намаляване/предотвратяване на изоставянето на деца от семейства в риск в резултат от услугите за превенция в област Велико Търново (постигнат процент на задържане на детето в семейството от общия брой деца в риск от изоставяне, обхванати в услуги за превенция);

• Намаление с 90 % на броя на децата, отглеждани в специализирани институции;

• Намаление с 80% на отпадналите от училище деца;

• Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 40% от хората с увреждания – потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент;

• Предотвратена преждевременна институционализация на най-малко 180 самотно живеещи стари хора чрез развитите услуги за грижа в домашна среда (с мобилен компонент);

• Създаден капацитет за обхващане на поне 60% от децата с увреждания в рехабилитация или различни форми на заместваща, дневна грижа;

• Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 40% от старите хора в област Велико Търново с приоритетно обхващане на самотно живеещите в изолирани населени места извън общинските центрове;

• Развити и работещи поне 2 нови за област Велико Търново услуги за деца и семейства, функциониращи на областно ниво (като звено “Майка и бебе”, ранна превенция на изоставянето).
Измерването на напредъка по тези показатели ще покаже до каква степен изпълнението на Областната стратегия е допринесло за модернизацията на социалните услуги и политики за социално включване в област Велико Търново в съответствие с националните приоритети за деинституционализация, подкрепа на интегритета на семейства и общности и европейските ценности.

4. Интервенция – социални услуги и мерки    1. Мерки и дейности по Приоритетно направление 1: Подкрепа на деца в риск и техните семейства. Превенция на изоставането и деинституционализация на грижите за деца.

Обща цел: Да се подобри комплекса от услуги, предоставяни за деца и семейства, за предотвратяване и развитието на рискови фактори по отношение на изоставянето на децата и да се постигне максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани институции.

Специфична цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в СИ и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство.

Мярка 1.1.1. Общински и областни програми/мерки за подкрепа на уязвими семейства за създаване на условия за задържане на детето в семейството и първична превенция на изоставянето.

Дейност 1.1.1.1. Оказване на съдействие от центровете за обществена подкрепа.

Центровете за обществена подкрепа оказват съдействие на уязвими семейства от област Велико Търново по отношение на създаване условия за задържане на децата в семейството и първична превенция на изоставянето.

Тези дейности включват разширяване на мобилната работа на центровете за издирване на уязвими семейства (най-вече от високо рискови общности), оказване на подкрепа за изграждане на умения за отговорно родителство и подкрепа при приемане и отглеждане на детето, съдействие за продължаване на образованието, при намиране на работа, за осигуряване на жилище и подходящи битови условия, за социално подпомагане и други.

На територията на област Велико Търново ще се осъществяват съвместни дейности на центровете за обществена подкрепа с неправителствени организации за разработване на различни програми, насочени към уязвимите семейства. Ще се изготвят ежегодни програми за закрила на детето и планове за развитие на социалните услуги.

Програма „Превенция на изоставянето и настаняването в специализирана институция” на ЦОП – Велико Търново включва дейности по оказване на подкрепа и консултиране на бременни жени в риск да изоставят децата след раждането, многодетни семейства, семейства от високо рискови общности, при които вече има изоставяне на дете, семейства в криза, непълнолетни бременни и други.

Програма „Обучение за добро родителстване” на ЦОП – Велико Търново е предназначена за родители на деца в риск от изоставяне и се провежда под формата на групова работа. Насочена е към повишаване на здравната култура на родителите, особено от високорискови общности, в различни области в зависимост от възрастта и потребностите на децата.Дейност 1.1.1.2. Разкриване на кабинети по семейно планиране с цел подобряване на здравната профилактика за майчинството в съответствие с националните приоритети.

Дейностите ще се осъществяват в партньорство с мобилните екипи, изградени към ЦОП. Те ще организират здравно-социални програми за семейно планиране – информиране и консултиране, услуги за репродуктивно здраве, обучения, информационни кампании, насочени към младежи, родители и семейства в риск. Дейността в тези кабинети ще допринесе и за превенцията на нежеланата бременност и за намаляване на риска от изоставяне и институционализация на новородени деца.

В областта ще стартират програми за ранна превенция на деца във възраст от 0 до 3 години, включително на новородени деца. Дейностите за ранна превенция на изоставянето изискват и ще привлекат смесен екип от специалисти – здравни и социални работници, юристи, психолози и други. Те ще включват:


  • Предоставяне на информация, социални и психологически консултации, юридическа подкрепа, посредничество за решаване на социални проблеми и/или насочване към други социални услуги за младите майки в риск да изоставят детето си;

  • Подкрепа и пряка работа от здравен медиатор в ромските общности за работа с рискови бъдещи майки. Здравния медиатор за високорисковите общности ще се включи също в работата по превенция на изоставянето на деца от малцинствените общности – както новородени, така и деца на по-късна възраст;

  • Подкрепа на бременни жени през бременността, раждането и удовлетворяванет на първите нужди на бебето – емоционални и материални;

  • Подкрепа за майките и семействата на новородени деца с увреждания, които ще се подкрепят от социални работници и/или психолог от ЦОП.

Дейност 1.1.1.3. Информационни кампании и здравна просвета сред учениците в среден и горен курс и младежите по въпросите на семейното планиране и превенция на нежелана и ранна бременност.

Те ще се изпълняват от общопрактикуващи лекари и училища и ще включват здравно-социални консултации за майки и семейства в риск, образователни програми и здравно просвета сред подрастващите и младежите в училищна възраст за намаляване на нежеланите и рисковите бременности.Дейност 1.1.1.4. Изграждане на социални жилища в гр. Горна Оряховица през 2019-2020 г., за осигуряване на подслон и подходящи битови условия на бездомни лица и/или такива, живеещи в много лоши битови условия, родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания, лица в риск от бедност и социално изключване.

Мярка 1.1.2. Развитие на мрежа от ЦОП за превенция на изоставянето и подкрепа на уязвими семейства в област Велико Търново.

Дейност 1.1.2.1. Продължаване и разширяване на дейностите на центровете за обществена подкрепа в област Велико Търново.

Това включва развитие и разширяване на дейностите:  • за подкрепа на бременни жени;

  • за информиране, консултиране и правна подкрепа за млади майки в риск да изоставят детето/децата си и посредничество за решаване на проблемите им;

  • подкрепа за майки и семейства на новородени деца с увреждания.

Продължава изпълнението на дейностите по Програма „Подкрепа на семейството. Превенция на изоставянето“ реализирани от ЦОП – Велико Търново, управлявани и финансирани от SOS „Детски селища - България“.

Необходимо е разкриване на ЦОП гр. Велико Търново ул. «Димитър Найденов» № 4 с капацитет 20 места.

С Решение № 144/25.02.2016 г. Великотърновски общински съвет даде съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа” за деца и семейства в гр. Велико Търново, ул. „Д. Найденов” № 4, с капацитет – 20 потребители, считано от 01.04.2016 г., с цел семейно консултиране, подкрепа и превенция на изоставянето и финансиране по стандарти за издръжка от държавния бюджет, определени с Решение на Министерски съвет. За нуждите на социалната услуга са предоставени две помещения от І-во ниво и цялото ІІ-ро ниво /три помещения/ на имот частна общинска собственост, актуван с АОС № 5807/14.01.2014 г. на ул. „Д. Найденов” № 4, гр. Велико Търново, ремонтирани, оборудвани, обзаведени и адаптирани за нуждите на социалната услуга. Предстои издаване на Заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за разкривмане на „Център за обществена подкрепа” за деца и семейства в гр. Велико Търново, ул. „Д. Найденов” № 4, с капацитет – 20 потребители, считано от 01.05.2016 г.

Дейност 1.1.2.2. Разкриване на нови центрове за обществена подкрепа

Необходимо е да се разкрият ЦОП в общините от област Велико Търново където липсват такива услуги, включително преструктуриране на ЦСРИ – Лясковец в ЦОП.Мярка 1.1.3. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и неглижирани деца.

При определени условия настаняването при близки и роднини чрез мярка за закрила може да осигури устойчива семейна грижа и възможност за трайно решаване на проблема за бъдещето на изоставеното дете.Дейност 1.1.3.1. Проучване и оценка на възможността на семейството на роднини или близки да поемат грижите по отглеждането и възпитанието на дете от СИ;

Дейност 1.1.3.2. Предприемане на мярка за закрила „Настаняване при роднини или близки“, съгласно Закона за закрила на детето;

Дейност 1.1.3.3. Консултиране и подкрепа на семейства на роднини или близки;

Дейност 1.1.3.4. Финансова подкрепа на семейства на роднини или близки, съгласно Закона за закрила на детето;

Дейност 1.1.3.5. Наблюдение на грижите за децата, настанени при роднини или близки;

Дейност 1.1.3.6. Създаване на социална услуга за ранна интервенция на уврежданията за подкрепа на семейства при отглеждането на деца;

Дейност 1.1.3.7. Социална работа за повишаване на родителския капацитет и превенция на неглижирането на деца отглеждани в семейна среда.
Мярка 1.1.4. Услуги в подкрепа на осиновяването

Дейност 1.1.4.1. Провеждане на обучения на кандидат-осиновители, посредством които се предоставя точна информация за спецификата на осиновяването, необходимите документи за кандидатстване за осиновяване, процедурата по осиновяване, потребности на децата и спецификата на възрастовото развитие в детска възраст, подготовка за срещата с детето и други.

Дейност 1.1.4.2. Подкрепа на осиновителите за справяне с проблемите след осиновяване на детето.

Дейност 1.1.4.3. Директна работа с детето след осиновяването.

Предоставяне на подкрепа на осиновените деца при развитие на тяхната идентичност, както и по отношение загубите, които преживяват в процеса на осиновяване, трудности в адаптация и други.Дейност 1.1.4.4. Провеждане на информационни кампании.
Мярка 1.1.5. Развитие на Приемната грижа в област Велико Търново

Дейност 1.1.5.1. Развитие на Приемната грижа в област Велико Търново.

Развитието на услугата на областно ниво следва да се разбира както като повишаване на качеството й, така също и като увеличаване броя на приемните семейства, прецизен избор на кандидатите за приемни родители, повишаване на капацитета на приемните родители.Дейност 1.1.5.2. Информационни кампании, обучение, подбор и наемане на приемни родители, наблюдение и подкрепа за приемните родители и приемните деца, възстановяване и/или поддържане на връзки със семейството.

Дейност 1.1.5.3. Методическа помощ и подкрепа на персонала на ЦОП, от О ”ЗД”, които работят по приемна грижа; обучение на персонала на ЦОП по приемна грижа и други свързани с развиване и предоставяне на социалната услуга ”Приемна грижа”.

Дейност 1.1.5.4. Подпомагане на приемните родители да осъзнаят временния характер на приемната грижа и важността на осиновяването като постоянна, дългосрочна грижа за детето, ефективно взаимодействие между институциите, ангажирани с този процес при стартиране на процедура по осиновяване, подкрепа на приемните семейства в процеса на осиновяване на детето, подкрепа на приемното дете в процеса на осиновяване.

Дейност 1.1.5.5. В рамките на приемната грижа - създаване на алтернативни форми за краткосрочна грижа за изоставени деца (новородени и по-големи) с настаняване по спешност, като превенция на настаняването в СИ. Определяне на професионални приемни семейства в общината за спешно, краткосрочно настаняване на изоставени деца (новородени и на по-късна възраст) за периода на процедурите по осиновяване, или за намиране на решение за грижата за детето (настаняване при близки и роднини или приемна грижа).

Дейност 1.1.5.6. Разработване на проекти за развитие на Приемната грижа.

Дейност 1.1.5.7. За предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ в периода 2016-2018 г. Община Велико Търново ще реализира проект „Приеми ме 2015“ в партньорство с Агенция за социално подпомагане по ОП РЧР 2014-2020 г. След приключване на проектните дейности с Решение № 1094/24.04.2014 г. на Великотърновски общински съвет е планирано социалната услуга „Приемна грижа“ да се предоставя от 20 приемни родители с финансиране от държавния бюджет след изготвяне на единен разходен стандарт за издръжка на социалната услуга.
Мярка 1.1.6. Общински и областни програми и мерки за здравна профилактика и семейно планиране

Дейност 1.1.6.1. Планиране и реализиране на дейности по промоция на здраве и профилактика на болестите, насочени към ограничаване на рисковите за здравето на учениците фактори (тютюнопушене, ниска физическа активност, нездравословни хранителни навици, консумация на алкохол, наднормено тегло и затлъстяване, повишено кръвно налягане, употреба на наркотични вещества и други).

Дейност 1.1.6.2. Здравно образование на деца от предучилищна възраст, ученици и родители (интерактивни обучения, тренинги, беседи, презентации) по теми, свързани с рисковите поведенчески фактори за хроничните незаразни болести и факторите в околната среда.

Дейност 1.1.6.3. Изграждане на капацитет за профилактика у професионалистите и партньорите, както и единен подход към възникналите проблеми - обучения и оказване на методична консултативна помощ на директори на училища, педагози, психолози, медицински специалисти от здравните кабинети в детските и учебни заведения, и други професионалисти.

Дейност 1.1.6.4. Мобилизиране на общности за дейности по профилактика на болестите и промоция на здраве – организиране на инициативи за превенция на: тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене, наднормено тегло и затлъстяване, повишено кръвно налягане и други, и опазване на околната среда (кампании, празници на знанието, конкурси, арт-работилници, дискусионни въртележки, „клиника на открито”, състезание по безопасност на движението „Мама, татко и аз”, интернет платформа за споделяне на добри практики в областта на превенцията на рисковите за здравето на учениците фактори и промоция на здравето и други).

Дейност 1.1.6.5. Мониторинг на промените в начина на живот, изследвания и оценки, изследване за разпространението на основните поведенчески (тютюнопушене, хранене, физическа активност, употреба на алкохол), биологични (артериално налягане, индекс на телесна маса) и други фактори на риска сред учениците в областта, както и за нивото на техните знания, умения и навици за здравословен начин на живот; социологически проучвания по актуални здравни проблеми (обект на „Здрави деца в здрави семейства”); мониторинг и оценка на храненето на организирани детски и ученически колективи; мониторинг и оценка на здравословното състояние на децата и учениците в общината и други;

Дейност 1.1.6.6. Изготвяне и отпечатване на здравно-образователни и информационни материали – дипляни, календари, флаери, книжки, методични ръководства за професионалисти и други.

Дейност 1.1.6.7. Прилагане на цялостна програма за здравна профилактика на майчинството/бременността с фокус нежелана и рискова бременност.

Осъществява се от здравната система със съдействието на ЦОП, които да улеснят връзката между здравната система и бъдещите майки от семейства и общности в риск. Целта на програмата е да подобри здравната профилактика за майчинството в съответствие с националните приоритети. Целевите мерки трябва да обхванат всички бъдещи майки в областта чрез здравна профилактика и задължителна пренатална диагностика на риска от увреждане. Същевременно, при изпълнението на тези мерки, личните лекари, женската консултация и акушерките да идентифицират случаи на потенциален риск от изоставяне на дете и да насочват към ОЗД.Дейност 1.1.6.8. Разкриване на кабинети по семейно планиране с цел подобряване на здравната профилактика за майчинството.

Дейността на тези кабинети ще допринесе за превенцията на нежеланата бременност и за намаляване на риска от изоставяне и институционализация на новородени деца.Дейност 1.1.6.9. Назначаване на здравни медиатори, които да подобрява здравния статус на лица в неравностойно положение, прилежащи към малцитствените общности.

Дейност 1.1.6.10. Работа по провеждане на Общностен мониторинг на достъпа до здравни услуги на уязвими общности от екипа на ЦМЕДТ Амалипе на територията на населени места с компактно ромско население.

Дейност 1.1.6.11. Осигуряване на финансови средства от бюджета на общините за реализиране на общински програми за асистирана репродукция.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница