2016 – 2020 Област Велико Търновостраница1/14
Дата19.07.2018
Размер4.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико ТърновоСтратегия за развитие на

социалните услуги
(2016 – 2020)


Област Велико Търново
УТВЪРДИЛ: (П)
ПРОФ. Д. ИК. Н. ПЕНЧО ПЕНЧЕВ

Областен управител на

област Велико Търново

Стратегията за развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2016-2020) е съгласувана от Областен съвет за развитие на област Велико Търново с решение № 1, прието на 27.04.2016 г.

СЪГЛАСУВАЛ: (П)
АНЖЕЛА ДОСЕВА

Директор на Регионална дирекция

Социално подпомагане” Велико ТърновоСъдържание:
Резюме…………………………………………………………………..…………....................6
Раздел А: Контекст и оценка на нуждите
1. Контекст……………………………………………………………...................…………..9

1.1. Предистория: как е създадена стратегията……………...............................………………9

1.2. Обхват и фокус на стратегията…………………………........................…………………10

1.3. Съответствие с международни, национални и местни политики……....…….…………11


2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново……..……………………………….......................……………13

2.1. Тенденции в развитието на област Велико Търново………………….........................…13

2.2. Идентифицирани рискови групи и потребности………………..........................………..26

2.3. Изводи за състоянието на мрежата от услуги в областта…….……….......................…..41


Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните услуги

3. Визия и цели………….…………………………….........................……………........….47


3.1. Визия....………………………………………………................…………………………..47

3.2. Ценности и принципи.....…………………………........................………………………..47

3.3. Направления и приоритети на стратегията……...………...................……………….......48

3.4. Цели…………………………………………………………......................……...………...49

3.4.1. Общи и специфични цели..……………………..….....................………………...49

3.4.2. Ключови индикатори за постиженията на Стратегията….......................….........52


4. Интервенция – социални услуги и мерки………………………...................….54

4.1. Мерки и дейности по Приоритетно направление 1: Подкрепа на деца в риск и техните семейства. Превенция на изоставането и деинституционализация на грижите за деца.......54

4.2. Мерки и дейности по Приоритетно направление 2: Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица......................................................................................103

4.3. Мерки и дейности по Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живота........................................................................................................................144


5. Логическа рамка и ключови индикатори……..…………...……………….....170
Раздел В: План за действие

6. Управление и координация на изпълнението на стратегията..........…...205


6.1. Структури за координация на областно и общинско ниво.....…....................................205

6.1.1. Областен управител и Областен съвет за развитие..………………................205

6.1.2. РДСП и ДСП.…………………………………………………..........…………..207

6.1.3. Общини.………………………………..………………………................……...209

6.1.4. Държавна агенция за закрила на детето..…………………….............……......211

6.1.5. РИО на МОН...…………………………………………................……………..211

6.1.6. Регионална здравна инспекция...........………….…….....................…………..213
6.1.7. Дирекции Бюро по труда……………….………................……………………213

6.1.8. Неправителствени организации....….……………........................…………….214

6.1.9. Местен бизнес, организации на бизнеса.........…..........................…………….214


6.2. Система на мониторинг и оценка. Работа на ЗМО………....................………………..215

6.2.1. Създаване на звено за мониторинг и оценка.....................................................215

6.2.2. Планиране и изпълнение на дейностите за мониторинг и оценка..................216

6.3. Основни партньори. Механизми на партньорство...........................................................217

6.4. Основни етапи в изпълнението на стратегията................................................................218
7. Ресурси……………………….……...……….…................................……………………220

7.1. Изграждане на капцитет за изпълнение на стратегията……....................……………..220


7.1.1. Човешки ресурси за предоставяне на социални услуги..............................….220

7.1.2. Изграждане на административен и организационен капацитет за управление на услугите..................................................................................................................................220


  1. Финансови и материални ресурси………………………………….…………….…..221

7.2.1. Източници на финансиране…………………………………….………………221

7.2.2. Други необходими ресурси ……………………………………………............222
 1. Комуникационна програма ………………………………………………….....224
  1. Цели, задачи и методи ………………………………………......................................224

  2. Оперативно изпълнение на комуникационната програма ……….......…………….226Раздел Г: Приложения


 1. Оценка на потребностите от социални услуги

Приложение 1: Финален доклад за анализ на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново

Използвани съкращения (абревиатури)

АЗ

Агенция по заетостта към МТСП

АСП

Агенция за социално подпомагане

АХУ

Агенция за хора с увреждания

ГРАО

Гражданска регистрация и административно обслужване

ДАЗД

Държавна агенция за закрила на детето

ДБТ

Дирекция Бюро по труда

ДДЛРГ

Дом за деца лишени от родителски грижи

ДДМУИ

Дом за деца и младежи с умствена изостаналост

ДДУИ

Дом за деца с умствена изостаналост

ДМСГД

Дом за медико-социални грижи за деца

ДП

Домашен помощник

ДРСЗ

Дирекция „Регионална служба по заетостта”

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане”

ДЦДМУ

Дневен център за деца и младежи с увреждания

ДЦДМУИ

Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост

ДЦДУ

Дневен център за деца с увреждания

ЕКПО

Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОН

ЗЖ

Защитено жилище

ЗМБ

Звено „Майка и бебе”

ЗМО

Звено за мониторинг и оценка

КСУ

Комплекс за социални услуги

ЛА

Личен асистент

МБАЛ

Многопрофилна болница за амбулаторно лечение

МЗ

Министерство на здравеопазването

МКБППМН

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

МОН

Министерство на образованието и науката

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

МФ

Министерство на финансите

НЖ

Наблюдавано жилище

НПО

Неправителствена организация

НП „ОСПОЗ”

Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване на заетост”

ОЗД

Отдел „Закрила на детето”

ОПРЧР

Оперативна програма за развитие на човешките ресурси

Отдел „СЗ”

Отдел „Социална закрила”

РДСП

Регионална дирекция за социално подпомагане

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РЗОК

Регионална здравно-осигурителна каса

РИО на МОН

Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието и науката

РПУ

Районно полицейско управление

РЦПИОВДУСОП

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности

СА

Социален асистент

СИ

Специализирана институция

СОП

Специални образователни потребности

СУ

Социална услуга

ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип

ЦОП

Център за обществена подкрепа

ЦРДУ

Център за работа с деца на улицата

ЦСРИ

Център за социална рехабилитация и интеграция

Резюме
Стратегията за развитието на социалните услуги в област Велико Търново (2016 – 2020) е разработена като секторна политика в област Велико Търново и е съгласувана от Областния съвет за развитие на област Велико Търново.
Тя е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в област Велико Търново – областна администрация, общински администрации и общински съвети, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП), местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги и местни граждански организации (НПО). Стратегията е разработена от сформиран със Заповед на Областен управител Оперативен екип, със съдействието на териториални екипи от десетте общини на област Велико Търново.
Разработването на Областна стратегия за развитието на социалните услуги в област Велико Търново е в изпълнение на чл. 19 (1) от Закона за социално подпомагане (ЗСП) и чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) и е в синхрон с националните приоритети на социалната политика.
Обхват: Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на областта. В географско отношение стратегията покрива всички общини на територията на област Велико Търново, като се обръща специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на областта през следващите пет години (2016 – 2020 г.).
Визия: Създаването на Областната стратегия за социални услуги е израз на желанието на всички участници област Велико Търново да бъде регион с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които дават възможност за социална интеграция и пълноценен живот на всички лица и групи в риск, като се отчитат динамичните промени на съвременното общество.
Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи. Основната ценност е човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.
Ключовите приоритетни направления на Областната стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от намеса за решаване на социалните проблеми на жителите на областта.
Приоритетно направление 1: Подкрепа на деца в риск и техните семейства. Превенция на изоставянето и деинституционализация на грижите за деца.
Обща цел 1: Да се подобри комплекса от услуги, предоставяни за деца и семейства, за предотвратяване и развитието на рискови фактори по отношение на изоставянето на децата и да се постигне максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани институции чрез:

 • Намаляване изоставянето на деца и настаняването им в СИ и подкрепа на задържането им в биологичното семейство;

 • Осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството;

 • Осигуряване на подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата;

 • Гарантиране на равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование;

 • Трансформиране и закриване на специализирани институции за деца;

 • Развиване на алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда, близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда;

 • Подпомагане на социалната интеграция на младежите, напускащи СИ.


Приоритетно направление 2: Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица.
Обща цел 2: Развитие на услуги за социално включване на групи и лица в неравностойно положение чрез:

 • Развиване на мрежа от услуги в общността и домашна среда с цел осигуряване на независим и достоен живот за пълноценно включване на възрастните хора с увреждания;

 • Развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип и реинтеграционни програми за хората с увреждания, настанени в специализирани институции с цел поетапно премахване на институционалния модел на грижа;

 • Изграждане и развитие на модели на медико-социални грижи за продължително лечение, както и на интегрирани грижи за пациенти с хронични заболявания;

 • Изграждане на социални услуги за настаняване на бездомни лица при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности;

 • Изграждане на адекватни социални услуги, свързани с грижа за пострадали от насилие, трафик или друга форма на експолатация;

 • Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск;

 • Осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора чрез развиване на форми на социални услуги в подкрепа на зависими членове на семейството, спомагащи и за трудовата реализация на лицата, полагащи грижи за тях.

Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот.
Обща цел 3: Подобряване на съществуващите грижи за възрастни хора и развиване на широка мрежа от услуги в общността, в семейна и домашна среда за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора чрез:

 • Създаване на възможности за независим живот на възрастните хора чрез предоставянето на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората;

 • Осигуряване на достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната.


Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение на основните дейности в Стратегията обхващат:

 • Развитие на човешките ресурси с обща цел създаване на система за повишаване качеството на социалните услуги чрез развитие на човешките ресурси.

 • Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество с обща цел повишаване ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

В Стратегията са описани в детайли мерките, дейностите и индикаторите за постигане на общите и конкретни цели, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролите на общините и институциите на областно ниво, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни, необходимите ресурси и други.


Областната стратегия за развитие на социалните услуги ще се изпълнява на областно и общинско ниво с общите усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им. Общините отговарят за цялостното изпълнение на областната стратегия за развитие на социалните услуги на тяхната територия. За тази цел те разработват, приемат и прилагат Стратегии за развитие на социалните усулги и Годишни планове към нея.
Изпълнението на Областната стратегия цели да развие модерна социална политика в подкрепа на интегритета на семейства и общности в област Велико Търново в съответствие с националните приоритети за деинституционализация и европейските ценности.

Раздел А: Контекст и оценка на нуждите 1. Контекст


1.1. Предистория: как е създадена стратегията

Социалната политика е от изключително значение за една страна, тя е пряко свързана с нейното развитие и показва най-добре капацитета на управлението и отношението държава - гражданин. Социалната политика е част от управлението на обществото, отнася се и влияе на социалния статус и жизнените шансове на социалните групи.

Реформата в социалната сфера, започна през 1998 година с приемането на Закон за социално подпомагане и последващите го подзаконови нормативни актове. В резултат на този закон и последвалите промени през 2002 и 2003 година бе създадена правна рамка за предоставяне на социални услуги. Този ангажимент бе възложен на общините като местни органи на самоуправление. С промяната на закона през 2010 година се въведе задължителното изработване на областни стратегии за развитие на социалните услуги. Мотивите за това са свързани с необходимостта от разнообразни и индивидуализирани социални услуги, планирани и предоставени посредством интегриран подход. Областната стратегия като средносрочен стратегически документ подпомага йерархическата организация на процесите на управление и планиране на регионално и национално ниво.

Областният оперативен екип, сформиран със заповед на Областния управител на област Велико Търново, постави основите на устойчив механизъм, който да координира и интегрира процесите в социалната сфера, зад които стоят реални ресурси и действия.

Стратегията е основен програмен документ за единен подход към предоставянето на социални услуги на територията на Великотърновска област, за постигане на ефективно планиране, разкриване, финансиране и договаряне на социалните услуги. Основание за това ни дава разбирането, че социалните услуги са един от основните инструменти по пътя на изпълнение на основните направления - деинституционализация и социално включване на уязвими групи и лица.

Стратегията е основана на визията за достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, даващи възможност за социална интеграция и пълноценен живот на всички лица и групи в риск. Ангажираното участие на всички заинтересовани страни осигурява социално включване, живот в подкрепяща общност и пълноценна реализация.

Стратегията представя основните насоки за развитието на социалните услуги на територията на Великотърновска област в периода 2016 - 2020 г. Това гарантира времева обвързаност с всички политически и стратегически документи, които пряко или косвено се отнасят до развитието на социалните услуги.

Стратегическите и свързаните с тях конкретни цели, дейности, индикатори за измерване на постигнатите резултати, са изведени въз основа на преглед на капацитета и ресурсите, с които разполагаме в настоящия момент на територията на десетте общини от Великотърновска област, както и на основата на анализ на силните и слабите страни, предизвикателствата и възможностите. Информацията е предоставена в анализа на общините, приети от общинските съвети.1.2. Обхват и фокус на стратегията

Областната стратегия за социалните услуги е разработена в съответствие с националните приоритети в развитието на социалните услуги и обхваща социалните услуги и мерки, които са необходими за осъществяване на ефективна социална политика за подкрепа на индивидите и групите в риск в област Велико Търново, в съответствие с техните реални потребности и съвременни стандарти.Видове услуги и обхват на рисковите групи

Областното планиране има за цел да очертае насоките за създаване на мрежа от социални услуги, която отговаря на нуждите на рисковите групи в област Велико Търново и е ефективна в своето действие от управленска и икономическа гледна точка. Затова обхватът на интервенцията е много широк – от съществуващите вече социални услуги до развитието на нови услуги, като са посочени начините на достъп и връзката между тях.


Стратегията покрива широк спектър от социални услуги и дейности за:

- развитие на съществуващите социални услуги през следващите 5 години с ясно виждане за конкретните перспективи към разширяване, реформиране или към закриване на всяка налична услуга или дейност;

- разкриване на нови социални услуги за приоритетните целеви групи, включително иновативни услуги, които не съвпадат изцяло със стандартните държавно-делегирани дейности;

- иницииране на междусекторни „смесени” иновативни услуги – медико-социални, образователно-социални и т.н.;

- паралелно развитие на хоризонтални политики и мерки за социално включване в приоритетните свързани сектори;

- дейности, които се осъществяват на областно ниво, за да улеснят и подпомогнат осъществяването на планираните социални услуги като обучение и развитие на човешките ресурси, обмяна на опит, дейности за мониторинг и оценка, текуща координация и съгласуване на дейностите между отделните общини и между различните държавни институции и ведомства.


Същевременно, социалните услуги не се разглеждат изолирано, а се планират в общия контекст на политиките и мерките за социално включване. Затова стратегията обхваща тези хоризонтални мерки и дейности в други свързани сектори (като здравеопазване, образование, заетост, жилищна политика и инфраструктура), които имат отношение към ефективността на социалните услуги и са от ключово значение за социалното включване и решаването на проблемите на рисковите групи и индивиди.
Стратегията предвижда социални услуги за всички рискови групи на територията на областта. В рамките й са изведени нейните приоритети като целеви групи и услуги за предстоящите 5 години на интензивна интервенция. Изборът на приоритетите е основан на остротата на проблемите и наличните ресурси.
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница