2016 – 2020 Област Велико Търновостраница9/14
Дата19.07.2018
Размер4.04 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Специфична цел 2.7. Осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора чрез развиване на форми на социални услуги в подкрепа на зависими членове на семейството, спомагащи и за трудовата реализация на лицата, полагащи грижи за тях.
Мярка 2.7.1. Програми за осигуряване на трудова реализация на лица, полагащи грижи за хора с увреждания чрез осигуряване на почасова, надомна работа и пр.

Дейност 2.7.1.1. Обхващане на лица, полагащи грижа за хора с увреждания по проекти и програми за осигуряване на заетост.

Предоставяне на възможност на близки хора, които се грижат за човек с увреждане да работят като домашни санитари и лични асистенти.Мярка 2.7.2. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за лица с увреждания.

Дейност 2.7.2.1. Реализиране на програми и проекти за осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за лица с увреждания.
Дейност 2.7.2.2. Продължаване на общинските подкрепи за дейностите на клубовете на пенсионера и клубовете на хората с увреждания, предоставящи възможности за общуване и социален живот на стари хора и хората с увреждания. Стимулиране организирането на културно-масови мероприятия и развиването на художествена самодейност в клубовете.
Дейност 2.7.2.3. Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания, с капацитет 40 места до 2020 г. в община Велико Търново, като форма на съпътстваща социална услуга за лицата с увреждания, които ще ползват предложените за разкриване до 2020 г. социални услуги от резидентен тип.
Дейност 2.7.2.4. Продължаване дейността на Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Горна Оряховица.

Необходимо е продължаване дейността на Дневния център в посока на преодоляване на социалната изолация на възрастните хора с увреждания чрез различни мероприятия, целящи социално включване в общността, придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието, подкрепа на възрастните с увреждания и техните семейства и осигуряване на постоянна и качествена грижа, а така също и на обхващане на по-голям брой възрастни с увреждания.


Дейност 2.7.2.5. Разкриване на ЦСРИ – гр. Елена за деца и възрастни с увреждания, който да стартира през 2017 г. с предвиден капацитет 30.
Дейност 2.7.2.6. Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Елена от 2019 г. с капацитет 30 потребителя.
Дейност 2.7.2.7. Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в община Павликени от 2017 г. с капацитет 30 потребителя.
Дейност 2.7.2.8. Увеличаване на капацитета на ЦСРИ в община Полски Тръмбеш. Предвижда се капацитет на услугата да се увеличи на 50 потребителя.
Дейност 2.7.2.9. Увеличаване на капацитета на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в община Велико Търново от 40 на 50 места, считано от 01.01.2017 г.
Дейност 2.7.2.10. Разширяване на дейността и обхвата на услугите в домашна среда – увеличаване на броя на домашните помошници и личните асистенти. Предоставяне на тези услуги и в отдалечените малки населени места.

Специфична цел 2.8. Осигуряване на условия за качествен живот на хората с увреждания, настанени в специализирани институции.

Мярка 2.8.1. Продължаване дейността на специализираните институции за възрастни хора с увреждания и подобряване на условията и качеството на грижите.

Дейност 2.8.1.1. Подобряване на услугите в Дома за възрастни хора с физически увреждания в с. Горски Горен Тръмбеш и в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Драганово.

Предвидените дейности са насочени към осигуряване на по-добри битови условия и подобряване на материалната база, разширяване на социалните дейности за стимулиране на инициативността на домуващите, разширяване и разнообразяване на заниманията за осмисляне на свободното време на домуващите.


Дейност 2.8.1.2. Продължаване дейността на междуведомствената комисия за деинституциализация – извършване на реална оценка за възможностите за деинституционализация на настанените лица.

Таблица 2: Планирани социални услуги и мерки в област Велико Търново – Направление 2: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ЛИЦА.Услуга - име, вид

Потребители

Капацитет

Съдържание – основни дейности, фокус на услугата. Планирани насоки за развитие на услугата

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за развитие на услугата
Целеви групи

Териториален обхват

2015

2016

2020

Направление 2: Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица.

1.

Дом за възрастни с умствена изостаналост

Възрастни с умствена изостаналост

Национален обхват

50

50

50

Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

с. Церова кория, общ. Велико Търново

Държавно делегирана дейност

2.

Дом за възрастни с умствена изостаналост

Възрастни с умствена изостаналост

Национален обхват

77

77

0

Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост (олигофрени и др.), установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

с. Пчелище, общ. Велико Търново

Държавно делегирана дейност

3.

Дневен център за възрастни хора с увреждания

Възрастни хора с увреждания

Област Велико Търново

25

25

25

Социална услуга в общността, предоставяща медицински, социални и образователни услуги на възрастни хора с физически увреждания.

гр.В. Търново, ул. „Поп Харитон”, № 4

Държавно делегирана дейност

Управлението на социалната услуга е предоставено на външен доставчик - Фондация “Милениум”.4.

Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания гр. Велико Търново

Възрастни и лица с увреждания

Област Велико Търново

40

40

50

Социална услуга в общността, която предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално - правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на пълнолетни лица.

гр. В. Търново,ул. „Бойчо войвода” - междублоково пространство/

Държавно делегирана дейност

5.

Център за социална рехабилитация и интеграция за лица над 18 години с психични разстройства и интелектуални затруднения гр. Велико Търново

Лица над 18 години с психични разстройства и интелектуални затруднения

Област Велико Търново

30

30

30

социална услуга в общността, която предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социална консултация, трудотерапия, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социална включване на пълнолетни лица.


гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа” № 1

Държавно делегирана дейност

6.

Кризисен център за лица жертви на трафик и/или насилие с. Балван, общ. Велико Търново

Лица жертви на трафик и/или насилие

Национален обхват

0

10

10

Социална услуга от резидентен тип за лица, които са жертва на трафик или са пострадали от насилие

с. Балван

Нова СУ С Решение №1514/26.03.2015 г. Великотърновски общински съвет даде съгласие за разкриване на СУ, считано от 01.10.2015 г.

В процес на разкриване след издаване на Заповед на изпълнителния директор на АСП7.

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост І гр. Дебелец

Хора с умствена изостаналост

Национален обхват

8

8

8

Социална услуга в общността от резидентен тип за лица над 18 години с умствена изостаналост

гр. Дебелец, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1

Държавно делегирана дейност

8.

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост II гр. Дебелец

Хора с умствена изостаналост

Национален обхват

8

8

8

Социална услуга в общността от резидентен тип за лица над 18 години с умствена изостаналост

гр. Дебелец

ул. „Ал. Стамболийски“ № 1Държавно делегирана дейност

9.

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с. Пчелище, общ. Велико Търново

Хора с умствена изостаналост

Национален обхват

12

12

0

Социална услуга в общността от резидентен тип за лица над 18 години с умствена изостаналост

с. Пчелище

Държавно делегирана дейност. Със закриване на ДВХУИ Пчелище и разкриване на новите резидентни услуги за лица с умствена изостаналост в гр. Велик Търново, ще се преместят и потребителите от съществуващото ЗЖ за лица с УИ.

10.

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост I с. Церова кория, общ. Велико Търново

Хора с умствена изостаналост

Национален обхват

7

7

7

Социална услуга в общността от резидентен тип за лица над 18 години с умствена изостаналост

с. Церова кория

Държавно делегирана дейност

11.

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост II с. Церова кория, общ. Велико Търново

Хора с умствена изостаналост

Национален обхват

7

7

7

Социална услуга в общността от резидентен тип за лица над 18 години с умствена изостаналост

с. Церова кория

Държавно делегирана дейност

12.

Защитено жилище за хора с психични разстройства с. Церова кория, общ. Велико Търново

Хора с психични разстройства

Национален обхват

10

10

16

Социална услуга в общността от резидентен тип за лица с психични разстройства.

с. Церова кория

Държавно делегирана дейност

Управлението на социалната услуга е предоставено на външен доставчик – Държавна психиатрична болница в с. Церова кория, общ. Велико Търново.13.

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост, гр. Велико Търново

Възрастни хора с умствена изостаналост

Национален обхват

10

10

10

Социална услуга в общността от резидентен тип за лица с умствена изостаналост

гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски“ № 49

Държавно делегирана дейност

14.

Преходно жилище

Възрастни хора с умствена изостаналост

Национален обхват

8

8

8

Социална услуга в общността от резидентен тип за лица с умствена изостаналост, изведени от специализирана институция за възрастни с умствена изостаналост.

с. Церова кория

Държавно делегирана дейност

15.

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост

Хора с умствена изостаналост

Национален обхват

0

0

10

Социална услуга в общността от резидентен тип за лица над 18 години с умствена изостаналост

гр. В. Търново, зона с преобладаващ социален характер ж.к. „Чолаковци“ , ж. к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“

Нова СУ, предвижда се да бъде разкрита до 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

16.

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост

Хора с умствена изостаналост

Национален обхват

0

0

10

Социална услуга в общността от резидентен тип за лица над 18 години с лека и умерена степен на умствена изостаналост

гр. В. Търново, зона с преобладаващ социален характер ж.к. „Чолаковци“ , ж. к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“

Нова СУ, предвижда се да бъде разкрита до 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

17.

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост

Хора с умствена изостаналост

Национален обхват

0

0

10

Социална услуга в общността от резидентен тип за лица над 18 години с лека и умерена степен на умствена изостаналост

гр. В. Търново,зона с преобладаващ социален характер ж.к. „Чолаковци“ , ж. к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“

Нова СУ, предвижда се да бъде разкрита до 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

18.

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост

Възрастни хора с умствена изостаналост

Национален обхват

0

0

15

Социална услуга в общността от резидентен тип за лица с умствена изостаналост

гр. В. Търново, зона с преобладаващ социален характер ж.к. „Чолаковци“ , ж. к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“

Нова СУ, предвижда се да бъде разкрита до 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

19.

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост

Възрастни хора с умствена изостаналост

Национален обхват

0

0

15

Социална услуга в общността от резидентен тип за лица с умствена изостаналост

гр. В. Търново,зона с преобладаващ социален характер ж.к. „Чолаковци“ , ж. к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“

Нова СУ, предвижда се да бъде разкрита до 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

20.

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост

Възрастни хора с умствена изостаналост

Национален обхват

0

0

15

Социална услуга в общността от резидентен тип за лица с умствена изостаналост

гр. В. Търново, зона с преобладаващ социален характер ж.к. „Чолаковци“ , ж. к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“

Нова СУ, предвижда се да бъде разкрита до 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

21.

Хоспис

Възрастни хора и

хора с уврежданияОбласт Велико Търново

0

0

30

Лечебно заведение, което предоставя продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение предписано от лекар и специфични грижи за лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми


гр. В. Търново, зона с преобладаващ социален характер ж.к. „Чолаковци“ , ж. к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“

Нова СУ, предвижда се да бъде разкрита до 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

22.

Защитено жилище за хора с психични разстройства

Хора с психични разстройства

Национален обхват

0

0

6

Социална услуга в общността от резидентен тип за лица с психични разстройства.

гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1

Нова СУ

Планира се до 2017 г.да бъде разкрита като държавно делегирана дейност

23.

Обществена трапезария

Лица и семейства на месечно социално подпомагане.Лица без доходи.Самотно живеещи лица и семейства,получаващи минимална пенсия. Скитащи бездомни лица и деца.

Община Велико Търново

65

65

65

Подобряване качеството на живот, задоволяване потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами.

гр. В. Търново

Към настоящия момент Община Велико Търново реализира проект финансиран от фонд „Социална закрила“ към МТСП. Предвижда се да бъде изготвен проект и за следващите години за периода на стратегията.

24.

Превантивно – информационен център по наркомании

Младежи и лица със зависимости и проблемно поведение


Област Велико Търново


Утвърждаване на устойчива и дългосрочна програма за първична превенция на злоупотребата с психоактивни вещества на територията на община Велико Търново и изграждане на активно позитивно отношение към здравословния начин на живот. Ранно откриване на проблемна употреба, мотивиране за лечение и намаляване на рисковете и вредите от употребата на наркотични вещества

гр. В. Търново, ул. „Д. Найденов” № 4

Държавния бюджет

25.

Изграждане на Кризисен център за бездомни и социално слаби лица

Бездомни и социално слаби лица

Община Велико Търново30

Комплекс от социални услуги, предоставяни на бездомни лица, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности, за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година.

гр. В. Търново, зона с преобладаващ социален характер ж.к. „Чолаковци“ , ж. к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“

Нова СУ, предвижда се да бъде разкрита 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

26.

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – специализирана институция

Лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост

област Велико Търново и други области на страната

80

80

80

Комплекс от социални услуги, предоставяни на лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост (олигофрени и др.), установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Продължаване на дейността.

с. Драганово

Делегирана от държавата дейност

27.

Дом за възрасни хора с физически увреждания - специализирана институция

Лица с физически увреждания

област Велико Търново и други области на страната

50

50

50

Комплекс от социални услуги, предоставяни на лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Продължаване на дейността.

с. Горски горен Тръмбеш

Делегирана от държавата дейност

28.

Дневен център за възрастни хора с увреждания – социална услуга в общността

Лица с увреждания

област Велико Търново

40

40

40

Комплекс от социални услуги, създаващи условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.
Продължаване на дейността.

гр. Горна Оряховица

Делегирана от държавата дейност

29.

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – социална услуга в общността от резидентен тип

Лица с умствена изостаналост

община Горна Оряховица

8

8

8

Социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти.
Продължаван на дейността.

гр.Горна Оряховица

Делегирана от държавата дейност

30.

Център за социална рехабилитация и интеграция за жертви на домашно насилие над 18 год. – социална услуга в общността

Жертви на домашно насилие над 18 години

област Велико Търново и други области на страната

-

-

-

Емоционална подкрепа,кризисна интервенция на пострадали от насилие, психосоциално и юридическо консултиране, терапия за преодоляване на психичната травма от насилието, ориентиране в актуална ситуация на насилие, информиране и обучение, превенция на насилието над жени и деца, процесуално представителство в съда, водене на дела по ЗЗДН,партниране при вземане на решения, поддържане наоткрита телефонна линия за жертви на домашно насилие.

Продължаване на дейността.гр. Горна Оряховица

Услуга с проектно финансиране

31.

Център за временно настаняване на възрастни хора – социална услуга в общността от резидентен тип

Бездомни лица

област Велико Търново и други области на страната

-

-

-

Комплекс от социални услуги, предоставяни на бездомни лица, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности.
Продължаване на дейността.

гр. Горна Оряховица

Услуга с финансиране от дарения

32.

Домашен социален патронаж – социална услуга в общността

Лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или поради намалена работоспособност, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали

община Горна Оряховица

320

320

350

Комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна, поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане, битови услуги и др.
Продължаване на дейността.

гр. Горна Оряховица

Местна дейност

33.

Домашен помощник – социална услуга в общността

1.Хора с увреждания

2.Хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужванеобщина Горна Оряховица

-

-

-

Предоставяне на услуги в домашна среда, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.
Нова услуга, стартирала в края на 2015 г.
Услуга с проектно финансиране

34.

Обществена трапезария – социална услуга в общността

Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии

гр. Горна Оряховица

45

45

50

Задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами.
Продължаване на дейността.

гр. Горна Оряховица

Услуга с проектно финансиране

През 2015 г. е увеличен капацитета на услугата от 30 на 45 места.35.

Личен асистент – социална услуга в общността

Деца и лица с увреждания

община Горна Оряховица

-

-

-

Постоянна дневна грижа за деца и възрастни с увреждания, за задоволяване на ежедневните им потребности.
Продължаване на дейността.
Услуга с проектно финансиране

36.

Личен асистент – социална услуга в общността

Деца и лица с увреждания

община Горна Оряховица

-

-

-

Постоянна дневна грижа за деца и възрастни с увреждания, за задоволяване на ежедневните им потребности.
Продължаване на дейността.
Услуга с финансиране от държавния бюджет

37.

Център за обществена подкрепа – социална услуга в общността

1.Деца от 0 до 18 години в риск:

-жертва на злоупотреба, насилие,експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

-за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

-с увреждане;

-необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище

и техните семейства;

2.Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании;

3.Деца и младежи в специализираните институции или услуги от резидентен тип;

4.Младежи, напускащи специализираните институции или услуги от резидентен тип;

5.Бременни жени,родители/законни представители на дете в риск, за които ОЗД/ДСП е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие;

6.Кандидати за или вече одобрени приемни семейства;

7.Кандидати за или вече одобрени осиновители;

8.Лица.


община Горна Оряховица

30

30

30

Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.
Продължаване на дейността.


гр. Горна Оряховица

Делегирана от държавата дейност

38.

Център за обществена подкрепа – социална услуга в общността

1.Деца, в риск да бъдат изоставени 0 – 18 г.;

2.Родители, които са в риск да оставят децата си в институция;

3.Родители, които са в процес на реинтеграция на децата си;

4.Младежи, напускащи институции;

5.Деца, свидетели и жертви на насилие и техните семейства 0 – 18г.;

6.Деца, с поведенчески проблеми и техните родители 3 – 18 г.;

7.Деца с рисково поведение 3 – 18 г.;

8.Кандидати за приемни родители;

9.Кандидат – осиновители.


област Велико Търново

-

-

-

Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.
Продължаване на дейността.

гр. Горна Оряховица

Услуга с проектно финансиране

39.

Кризисен център – социална услуга в общността от резидентен тип

Деца и лица пострадали от насилие или друга форма на експлоатация

област Велико Търново и други области на страната

-

-

15

Оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности, правно консултиране, социално-психологическа помощ на деца и лица пострадали от насилие или друга форма на експлоатация.
Създаване на нова услуга.

гр. Горна Оряховица

1.Планирана за

изграждане на материална база - 2015 г.

2.Изграждане на материална база през 2017-2018 г.

3.Разкриване на услугата като делегирана от държавата дейност през 2018 -2019 г.40.

Приют – социална услуга в общността от резидентен тип

Бездомни лица

област Велико Търново и други области на страната

-

-

15

Комплекс от социални услуги, предоставяни временно в срок до 3 месеца на бездомни лица при при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, здравни грижи, хигиена, социално, психологическо и правно консултиране.
Създаване на нова услуга.

гр. Горна Оряховица

1.Планирана за

изграждане на материална база - 2015 г.

2.Изграждане на материална база през 2016-2017 г.

3.Разкриване на услугата като делегирана от държавата дейност през 2018 г.41.

Защитено жилище за хора с психични разстройства – социална услуга в общността от резидентен тип

Лица с психични увреждания

община Горна Оряховица

-

-

8

Социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти.
Създаване на нова услуга.
Изграждане на материална база и разкриване на услугата като делегирана от държавата дейност до 2020 г.

42.

Личен асистент

Лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
Лица с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
Деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

Община Елена

70Осигуряване на грижи в семейна среда на лица, в т.ч и деца с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си и постигане на социална адаптивност.

Община Елена

Финансиране по ОР „РЧР“ проект „Нови възможности за грижа“

43.

Домашен помощник

Самотноживеещи възрастни хора и хора с увреждания в риск от социално изключване.

Община Елена


Осигурявяне на грижи в семейна среда на самотно живеещи възрастни хора с увреждания , които поради ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот

Община Елена

Проект 2016 г

44.

Социален асистент

Хора с увреждания в риск от социално изключване.

Община Елена


Осигурявяне на грижи в семейна среда и социални контакти.

Община Елена

Проект 2017 г.

45.

Цетър за социална рехабилитация за деца и възрастни

Деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки:
Деца и лица с различни видове увреждания, емоционално

поведенчески проблеми и

девиантно поведение, нарушения в развитието;
Деца

и лица с различни форми на зависимост;


Деца и лица жертви на различна форма на насилие и експлоатация и др.


Община Елена


Медицинска рехабилитация;

Логопедична рехабилитация;

Социална рехабилитация;

Психологична рехабилитация;

Тредотерапия;


Град Елена

Проект 2017 г.

Капацитет 3046.

Дневен център за възрастни с увреждания

Възрастни хора с увреждания

Община Елена


Цялостно обслужване на хора с увреждания чрез осигуряване на храна, задоволяване на ежедневните здравни, образовнателни и рехабилитационни потребности.

Град Елена

Проект 2019 г.

Капацитет 3047.

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

Лица с умствена изостаналост

Община Елена

10

12
Създаване на умения и навици за интегриране в реалния живот чрез консултиране, информиране, ориентиране, групова работа, помощ в домакинство, трудотерапия, дневна грижа и др.

с. Илаков рът

ДДД

48.

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

Лица с умствена изостаналост

Община Елена
8
Създаване на умения и навици за интегриране в реалния живот чрез консултиране, информиране, ориентиране, групова работа, помощ в домакинство, трудотерапия, дневна грижа и др.

Град Елена

Приключване на строително монтажните дейности, след което предприемане на мерки за ДДД от 2016 г. Капацитет 8 потребителя.

49.

Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост - 2 броя

Лица с умствена изостаналост

Община Елена


ЦНСТ е форма на социална услуга, насочена към лица, които имат нужда от 24 часова грижа. Социалната услуга създава среда за живот, близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуална подкрепа за относително самостоятелен и независим живот .


с. Илаков рът

Проект 2016 – 2017г.

Капацитет всяко по 15 потребителя50.

Обществена трапезария

Лица и семейства в неравностойно социално положение

Община Елена

30

45
Обществените трапезарии са социални услуги в общността, насочени към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами.

Град Елена

Финансиране по Оперативна програма по фонда за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица.

51.

Домашен социален патронаж

Възрастни, самотно живеещи лица, хора с увреждания, ветерани

Община Елена

100

130
Комплекс от социалните услуги, предоставяни по домовете на възрастни хора и хора с увреждания.

Град Елена

Местна дейност

52.

Център за обществена подкрепа

Деца и младежи, настанени в специализирани институции за деца;

Деца и младежи, напускащи специализирани институции за деца;

Деца и младежи в риск и техните семейства (деца, лишени от родителска грижа; деца, жертви на насилие и/или експлоатация, в това число деца в ситуация на риск и опасност за живота и здравето им;

Неглижирани деца;

Деца с увреждания и други);

Деца с девиантно поведение;

Отпадащи от училище деца;

Бременни жени и майки, в риск да изоставят децата си;

Кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца;

Кандидат-осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период;

Деца и семейства от общността


Община Елена
Проект 2017 г

Капацитет 4053.

Личен асистент

хора с увреждания

Община Златарица

-

78

80

„Център за почасово

предоставяне на интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда“
Община Златарица

От месец март 2016 год. в община Златарица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. стартира проект „Независим живот – община Златарица”.Услугата е налична.

54.

ЦОП

Деца и семейства от уязвими групи

Община Златарица

-

30

60

Комплекс от социални услуги, свързани с консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители,


Община Златарица

Проект 2016

55.

Здравен медиатор

Лица в неравностойно положение, принадлежащи към уязвими малцинствени общности

Община Златарица

1

2

2

Работа с клиенти; подпомагане на процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хора, нуждаещи се от здравна помощ; помощ при комуникацията с ДСП, ОЗД и др.; Здравно образование и профилактика на населението

Гр. Златарица и с. Родина

действаща - ДДД

56.

Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психически разстройства и/или деменция

Възрастни лица с психически разстройства и/или деменция

Община Лясковец

0

0

10

Осигуряване на храна, лични и социални контакти, консултации Задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни, потребности от организация на свободното време и лични контакти.

Гр. Лясковец

Стартиране на услугата 2017-2018 г

57.

ЦОП

Деца с рисково и асоциално поведение; малолетни и непълнолетни, застрашени от отпадане от училище; деца с проблеми в общуването и невъзможност за справяне в социална среда, нуждаещи се от подкрепа и консултация; деца излизащи от специализирани институции; родители с трудности при отглеждане и възпитание на децата си.


Община Павликени и Община Сухиндол

40

40

40

Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообщественни прояви, специализирана педагогическа, логопедична и психологическа подкрепа. Извършаване на мобилна социална работа.,

Гр. Павликени

Налична.

58.

ЦСРИ

Деца и лица от уязвими групи

Община Павликени

30

30

30

Псих. подкрепа, консултиране социал. и мед. рехабиритация, логопед.

Гр. Павликени

Налична От 01.11.2015 год. ДДД. През 2016 год. разширяване на обхвата на ЦСРИ и формиране на мобилен екип за обхващане на кметствата в община Павликени

59.

ДСП

Лица с увреждания и възрастни хора

Община Павликени

260

260

260

Предоставяне на комплексни социални услуги, предоставяни по домовете на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства; битови услуги и др.


Гр. Павликени

налична

60.

Домашен санитар

Безработни лица в трудоспособна възраст;

деца/лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване с различни видове увреждания, вследствие на които се намират в позиция на социална изолация и в невъзможност да организират самостоятелно ежедневното си обслужване.

Целевата група на ползвателите ще обхване лица, живеещи както в град Павликени, така и в част от селата на територията община Павликени.Община Павликени

20

12

12

Създаване на реална възможност хората с увреждания достойно да реализират правото си активно да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си; Насърчаване на хората с трайни увреждания при вземането на самостоятелни решения що се отнася до въпроси, свързани с организацията на техния живот;Създаване на благоприятни условия за професионално развитие на семейства, в които има и се отглеждат деца с трайно увреждане


Гр. Павликени

През месец юли 2015 год. община Павликени е одобрена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване». Очаква се проектът да стартира от 01.12.2015 год61.

Личен асистент

Лица и деца с 90 и над 90% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ - лежащо болни и лица или деца, изведени от специализирани институции за лица с увреждания.

Община Павликени

31

31

31

Осигуряване на качествена грижа в семейна среда на тежко болни хора и лица с увреждания и постигане на социална адаптивност в рамките на съществуващата инвалидност.Намаляване броя на настанените в специализирани институции хора с увреждания и тежко болни хора. Осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.


Гр. Павликени

През месец юли 2015 год. община Павликени е одобрена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване». Очаква се проектът да стартира от 01.12.2015 год.


62.

Социален асистент

Безработни лица в трудоспособна възраст;

деца/лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване с различни видове увреждания, вследствие на които се намират в позиция на социална изолация и в невъзможност да организират самостоятелно ежедневното си обслужване.

Целевата група на ползвателите ще обхване лица, живеещи както в град Павликени, така и в част от селата на територията община Павликени.Община Павликени
2

2

Подобряване качеството на живот, намаляване на социалната изолация и подобрено участие на хората в неравностойно положение в обществения живот

Гр. Павликени

През месец юли 2015 год. община Павликени е одобрена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване» Очаква се проектът да стартира от 01.12.2015 год63.

ДЦДУ

Деца с увреждания

Община Павликени

15

15

15

Псих. и социално подпомагане, социална рехабилитация.

Гр. Павликени

Нова. През 2016 год. кандидатстване за проектно финансиране съгласно обявените мерки и схеми от Оперативните програми и ПРСР

64.

Дневен център за за възрастни хора

Лица с увреждания с ТЕЛК над 51% на двигателния апарат, захарен диабет и др

Община Павликени
30

30

Осигуряване на адекватна гъвкава дневна, почасова и заместваща грижа за настанените в ЦНСТ за възрастни с деменция потребители и от общността, с цел превенция на социално изключване и изолация.

Предоставяне на комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти. Основните дейности в дневния център ще целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират възрастните с увреждания. Процесът на социална интеграция ще бъде стъпаловиден и ще включва реализацията на разнообразни програми, съобразен с конкретните нужди на потребителите.
с. Михалци

Нова. През 2016 год. кандидатстване за проектно финансиране съгласно обявените мерки и схеми от Оперативните програми и ПРСР

65.

ЦСРИ

Пълнолетни лица с увреждания, в т.ч. самотно живеещи стари хора с различни увреждания; Лица с тежки увреждания с чужда помощ;

Семейства и близки на хора с увреждания; Възрасни хора с риск от социално изключване.Община Полски Тръмбеш

35

35

50

Осигуряване на социални контакти, консултации и социална подкрепа на уязвими възрастни лица и семейства.

Задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни потребности , организация на свободното време и личните контакти. Мобилни услуги.Гр.Полски Тръмбеш, ул.”Търговска” № 41

Налична.Увеличаване на капацитета на услугата 2017 г.

66.

Домашен социален патронаж

Стари хора с увреждания и/или със затруднения в самообслужва-нето, които имат нужда от грижа в семейна среда

Самотно живеещи стари хора в отдалечени населени места без достъп до услугиОбщина Полски Тръмбеш

240

240

300

Мобилна услуга за обхващане на нуждаещите се хора– предоставяне на храна, комунално-битови услуги, помощ в домакинството и други.

Гр.Полски Тръмбеш, ул.”Тунджа” № 10

Налична.Увеличаване на капацитета на услугата – 2017 г.

67.

Личен асистент

Лица и деца с трайни увреждания, с тежки здравословни състояния, които не могат или са много затруднени да се обслужват сами

Община Полски Тръмбеш

44

50

70

Осигуряване на грижи в семейна среда на хора и деца, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си, предоставяне на алтернативен избор за професионално развитие на семейства, в които има лице с трайно увреждане.

Община Полски Тръмбеш

Налична по проект- ОП”РЧР”

68.

Социален асистент

Лица и деца с трайни увреждания, с тежки здравословни състояния, които не могат или са много затруднени да се обслужват сами

Община Полски Тръмбеш

0

10

30

Осигуряване на грижи в семейна среда на деца и лица, които поради ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от зависимост от институционален тип грижи.

Община Полски Тръмбеш

Разкриване на нова социална услуга по национални и европейски проекти.

69.

Домашен помощник

Лица с трайни увреждания, с тежки здравословни състояния, които не могат или са много затруднени да се обслужват сами

Община Полски Тръмбеш

0

50

60

Осигуряване на грижи в семейна среда на деца и лица, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот.

Община Полски Тръмбеш

Разкриване на нова социална услуга по проект – ОП”РЧР”

70.

Социална трапезария

Самотно живеещи стари хора; пенсионери с ниски доходи, хора с увреждания с ниски доходи, лица и семейства в риск и др.

Община Полски Тръмбеш

0

30

50

Осигуряване на топла и питателна храна през зимата.

Гр.Полски Тръмбеш

Разкриване на социална трапезария по национални и европейски проекти.

71.

Обществено-информационен център за лица в риск

Лица и семейства в риск от социално изключване, нуждаещи се от социална подкрепа

Община Полски Тръмбеш


Осигуряване на консултиране, подкрепа и информация на нуждаещи се лица и семейства от Община Полски Тръмбеш.

Гр.Полски Тръмбеш

Разкриване на информационен център през 2016 г.

72.

Социално предприятие за хора с увреждания

Лица с увреждания в трудоспособна възраст, които имат желание и възможност да работят.

Община Полски Тръмбеш

0

0

20

Създаване на социално предприятие по национални и европейски проекти за хора с увреждания, които имат желание и възможност да работят за да допълнят доходите си.

Гр.Полски Тръмбеш

Разкриване на социално предприятие през 2017 г.

73.

ЦОП

Деца и семейства в риск

Община Свищов

50

60

70


74.

ЦСРИ

Лица с увреждания

Община Свищов

20

20

20

Психологична подкрепа, консултиране, социална и медицинска рехабилитация, трудотерапия

Гр. Свищов
75.

ДСП

Лица с увреждания и възрастни хора

Община Свищов

175

250

350

Доставяне на храна, помощ при ежедневни дейности

Гр.Свищов
76.

Домашен санитар

Лица с увреждания и възрастни хора

Община Свищов

30

40

50

Помощ при почистване на жилище, пазаруване, заплащане на сметки и др.

Община Свищов

На 17.09.2015 г. община Свищов сключи договор с МТСП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване». Проектът да стартира на 01.11.2015г.,а услугата на 01.01.2016 г.


77.

Личен асистент

Деца и лица с увреждания

Община Свищов

80

80

80

Помощ при поддържане на лична хигиена и осъществяване на ежедневните нужди

Община Свищов

На 17.09.2015 г. община Свищов сключи договор с МТСП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване».

Проектът стартира на 01.11.2015г. , а услугата на 01.03.2016 г.
78.

Социален асистент

Лица с увреждания и възрастни хора

Община Свищов

10

10

10

Поддържане на социални контакти, придружаване до институции, здравни и социални грижи

Община Свищов

На 17.09.2015 г. община Свищов сключи договор с МТСП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване». Проектът стартира на 01.11.2015г. , а услугата на 01.01.2016 г.


79.

ЦНСТ за лица в риск

- Бездомни лица; - Лица без документ за самоличност;- Лица в критични за здравето и живота им ситуации.

Гр. Свищов
8

8

Задоволяване на базови потребности на бездомни лица и лица в риск

Гр. Свищов

2016-2020 г. кандидатстване по проект на ОПРЧР

80.

Хоспис

Лица в напредналавъзраст – с хронични, инвалидизиращи или терминални състояния

Община Свищов

20

20

20

Медицинска помощ, емоционална и духовна подкрепа на лица в невъзможност от самообслужване

Гр. Свищов

Налична

Управлява се от СМДЛ „Гентри” ООД

Финансиране – събрани такси от потребителите


81.

Социално предприятие за хора с увреждания

Лица с увреждания в трудоспособна възраст, които имат желание и възможност да работят.

ОбщинаСвищов

0

0

10

Създаване на социално предприятие по национални и европейски проекти за хора с увреждания, които имат желание и възможност да работят.

с. Овча могила

2016 - 2020 г. кандидатстване по проект по ОПРЧР г.

Използване учебните работилници на СУПЦ82.

ЦСРИ

Деца и възрастни с увреждания.

От област Велико Търново и страната


Лица, ползващи социална услуга, свързана с извършване на рехабилитация, социално правна консултация, образователно и професионално обучение и ориентиране; изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

с. Овча могила, община Свищов, област Велико Търново

Изготвяне на необходимата документация във връзка с преструктурирането на СУПЦ.

83.

ЦОП

1.Деца, в риск да бъдат изоставени 0 – 18 г.;

2.Родители, които са в риск да оставят децата си в институция;

3.Родители, които са в процес на реинтеграция на децата си;

4.Младежи, напускащи институции;

5.Деца, свидетели и жертви на насилие и техните семейства 0 – 18г.;

6.Деца, с поведенчески проблеми и техните родители 3 – 18 г.;

7.Деца с рисково поведение 3 – 18 г.;

8.Кандидати за приемни родители;

9.Кандидат – осиновители.


Община Стражица

30

30

30

Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообщественни прояви, специализирана педагогическа, логопедична и психологическа подкрепа. Извършаване на мобилна социална работа.,

Гр. СтражицаНалична- делегирана държавна дейност

84.

ЦСРИ

Деца и лица от уязвими групи

Община Стражица

50

50

50

Псих. подкрепа, консултиране социал. и мед. рехабиритация, логопед.

Гр. Стражица

налична

85.

ДСП

Лица с увреждания и възрастни хора

Община Стражица

100

100

100

Доставяне на готова храна, помощ при ежедневни дейности

Гр. Стражица
86.

Домашен санитар

Лица с увреждания и възрастни хора

Община Стражица
10

30

Помощ при почистване на жилище, поддържане на личната хигиена.
2016-2020г. Кандидатстване по проект по ОПРЧР

87.

Личен асистент

Деца и лица с увреждания и възрастни хора

Община Стражица

55

55

60

Помощ при поддържане на личната хигиена, помощ при осъществяване на ежедневните нужди.
За 2016 и 2020 кандидатстване по проект по ОПРЧР

88.

ДЦДМУ

Деца и младежи

Община Стражица

20

20

20

Псих. и социално подпомагане, социална рехабилитация.

с. Г. Сеновец

налична

89.

Дневен център за възрастни хора

Лица над 65 год.

Община Стражица
10

10

Псих. и социално подпомагане, социална рехабилитация

с. Г. Сеновец

От 2016 год. кандидатстваме за делегирана държ. дейност

90.

Хоспис

Лица с уврежсания и нуждаещи се от мед. грижа.

Област В. Търново10
Гр. Стражица

Кандидатстване по проект по ОПРЧР

91.

Социално предприятие за хора с увреждания

Лица с увреждания в трудоспособна възраст, които имат желание и възможност да работят.

Община Стражица

0

0

20

Създаване на социално предприятие по национални и европейски проекти за хора с увреждания, които имат желание и възможност да работят за да допълнят доходите си.

Гр.Стражица

За 2016 и 2020 кандидатстване по проект по ОПРЧР г.

92.

Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психически разстройства и/или деменция

Възрастни лица с психически разстройства и/или деменция

Община Стражица

0

0

10

Осигуряване на храна, лични и социални контакти, консултации Задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни, потребности от организация на свободното време и лични контакти.

Гр. Стражица

За 2016 и 2020 кандидатстване ана държ. дейност

93.

Обществена трапезария

Лица и семейства на месечно социално подпомагане.Лица без доходи.Самотно живеещи лица и семейства,получаващи минимална пенсия. Скитащи бездомни лица и деца.

Община Стражица
50

50

Подобряване качеството на живот, задоволяване потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами.

Гр.Стражица

Кандидатстване пред МТСП или ОПРЧР

94.

Дневен център за възрастни хора

Възрастни хора в пенсионна възраст

гр. Сухиндол

60

60

60

Създаване за възможности за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото, подкрепа за пенсионираните и напусналите активния живот хора да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ.

гр. Сухиндол

Новооткрит

95.

Личен асистент

Лица с увреждания или самотно живеещи хора с невъзможност за самообслужване

община Сухиндол

34

34

34

Осигуряване на грижи в домашна среда на хората, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си, като успоредно се осигурява заетост на обгрижващото лице.

община Сухиндол

За разширяване

96.

Обществена трапезария

Възрастни хора с ниски доходи, лица и семейства на месечно социално подпомагане по чл9 от ППЗСП, скитащи и бездомни, които не са в състояние да задоволят сами основните си жизнени потребности

Във всички населени места от общината

54

54

54

Услугата е насочена към доставка на “топъл обяд” на хората, които по различни причини не могат да си го осигурят сами.

община Сухиндол

Налична

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница