2016 – 2020 Област Велико Търновостраница14/14
Дата19.07.2018
Размер4.04 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

8.1. Цели, задачи и методиЦелта на комуникационната програма е да популяризира сред широката общественост и заинтересованите страни ползите, положителните ефекти и резултатите от изпълнението на Областната стратегия за развитие на социални услуги (2016 – 2020). Тя се основава на следните принципи:

 • Прозрачност – информиране на обществеността за изпълнението на дейностите по Областната стратегия за развитие на социалните услуги;

 • Координация с други стратегии, програми, планове за развитие, изпълнявани от държавната и местната власт;

 • Позитивност на комуникационните послания – изграждане на климат на доверие и съпричастие с всички заинтересовани страни с оглед на ефективното изпълнение на Областната стратегия за развитие на социални услуги;

 • Широко междуобщинско и междусекторно партньорство, сътрудничество и екипност в комуникационния обмен;

 • Достъпност на информацията – достигане на комуникиращата информация до най-голям брой заинтересовани лица


Конкретните задачи са:

 • Да осигури подкрепа на цялата общественост по приоритетните направления, мерки и дейности, както и привличане подкрепата на всички заинтересовани страни за постигане на целите на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в областта;

 • Да привлече общественото внимание и да повиши чувствителността на обществото към хората от различните уязвими групи, към техните потребности и възможности за решаване на проблемите им;

 • Да популяризира принципите и посланията на Областната стратегия за толерантност, социална интеграция, равни права и равен достъп на всеки до възможности за развитие.

Мерки:

 • Информиране на местната общност и всички заинтересовани страни за Областната Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област Велико Търново;

 • Популяризиране на настоящите, подлежащите на реформиране и планираните нови социални услуги в резултат от проучените реални потребности на рисковите групи на територията на областта;

 • Популяризиране на органите и институциите на местно и национално ниво, които са ангажирани с планирането, предоставянето и финансирането на социални услуги на територията на област Велико Търново;

 • Стимулиране ангажираността на всички участници в разработването на стратегията с нейното изпълнение.


Целевите групи на комуникационната стратегия са:


 • Органи и институции на държавната и местната власт;

 • Териториални структури на държавните органи и институции;

 • Неправителствени организации и граждански инициативи;

 • Доставчици на социални услуги;

 • Приоритетни целеви групи на областната стратегия за социални услуги;

 • Потребители на социални услуги;

 • Лидери на обществено мнение;

 • Медии;

 • Широката общественост.

Включването на партньорите предвижда делегиране на информационни и комуникационни функции на партньорите по изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги – РДСП и Областна администрация. При изпълнението на стратегията ще се търси съгласуване и взаимодействие с всички заинтересовани страни, участвали в разработването на стратегията и за нейното изпълнение. Комуникационната стратегия ще подкрепя инициативи на гражданското общество, стимулирани от Областната стратегия за развитие на социалните услуги, както и местни НПО, насочени към групи, които трудно могат да бъдат достигнати чрез средствата за масово осведомяване.
Механизмите и подходите, които ще се прилагат при изпълнението на комуникационната програма включват:

 • Създаване на устойчива информационна среда чрез ефективно използване на различни начини и форми за комуникиране и промотиране на Областната стратегия за развитие на социални услуги: пропаганда, PR, лобизъм, групи за натиск, социологически и политологически инструментариуми, изграждане на идентичности, реклама;

 • Установяване на приемливи норми и параметри на взаимоотношения между участниците в комуникационния процес – всички заинтересовани страни от изпълнението на стратегията;

 • Оптимален избор на агенти на влияние, които ще бъдат включени като медиатори в комуникационния процес и ще работят в партньорство с медиите;

 • Изграждане на адекватна и възпроизвеждаща се информационна среда чрез:

 • Подаване на достатъчна информация в общественото пространство;

 • Търсене на отзвук и обратна връзка от разпространената информация;

 • Предвиждане на възможности за коригиращи действия;

 • Прецизен избор на отделните информационни фрагменти и разполагането им в пространството на отделните медии с цел възходящо мултиплициране на посланията.

Основни комуникационни техники. Комуникационната програма се основава върху няколко основни форми: директна комуникация, комуникация чрез масовите медии, комуникация чрез интернет и информационни материали и работа с партньори.


 • Директна комуникация цели да предостави възможност на заинтересованите страни и на широката общественост да споделят своите мнения, гледни точки и предложения в рамките на дискусии, кръгли маси и дебати. Проблемите в социалната сфера изискват непрекъснат дебат и достигане на гласа на обикновените граждани до отговорните за вземане на политическите решения. Само чрез пряк дебат и комуникация могат да бъдат координирани и хармонизирани усилията на ангажираните с различни секторни политики.

 • Комуникация чрез масовите медии. Важно е редовното и системно предоставяне

на информация относно изпълнението на Областната стратегия за социалните услуги чрез:

 • пресконференции, брифинги и съобщения за медиите;

 • неформални работни срещи на водещи редактори с координационното звено, изпълняващо стратегията;

 • изготвяне на програми от електронни медии с национално покритие за разпространяване на информация относно популяризиране на визията, целите и приоритетите на областната стратегия.

 • Комуникация чрез интернет и информационни материали. Поддържане и актуализиране на информацията за Областната стратегия за развитие на социалните услуги в уеб сайтовете на партньорите и на заинтересованите страни. Разработване и публикуване на тематични информационни материали съобразени с визията, целите и приоритетите на областната стратегия за развитие на социалните услуги.


8.2. Оперативно изпълнение на комуникационната програма

За постигането на целите и реализацията на дейностите в настоящата комуникационната програма е необходимо оперативното й изпълнение да се възложи на професионалист за връзки с обществеността, който да е пряко ангажиран с наблюдението и отразяването на информационните потоци, свързани с изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в областта.

Тази функция следва да бъде изпълнявана от експерта за връзки с обществеността в Областна администрация в сътрудничество със Звеното за мониторинг и оценка и Регионалния ресурсен център, формирани за изпълнението на регионалната стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново. В рамките на неговите компетенции и правомощия и с увеличаване на неговите задължения и отговорности в длъжностната му характеристика, служителят за връзки с обществеността може да се ангажира с координирането и реализирането на дейностите по изпълнение на комуникационната програма.

За целите на своите нови отговорности и задължения служителят за връзки с обществеността към Областна администрация е необходимо да участва както в организираните обучения за експертите, отговарящи пряко за реализацията на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, така и на редовните заседания на тези органи.


Задачи и отговорности на експерта за връзки с обществеността в Областна администрация за реализирането на комуникационната програма:

 • Участва в планирането на дейности, свързани с реализирането на целите на комуникационната програма;

 • Съгласува и синхронизира своите действия с екипите на Звеното за мониторинг и оценка и Регионалното звено за подкрепа;

 • Координира цялостното изпълнение на заложените дейности в ОП за изпълнение на комуникационната програма;

 • Въвлича всички заинтересовани страни в информационния обмен за целите на Областната стратегия за развитие на социалните услуги чрез сътрудничество с техните експерти за връзки с обществеността или органи и институции, отговорни за подготовката и реализацията на информационни кампании и комуникационни материали;

 • Организира и поддържа в сътрудничество със ЗМО и РЗП единен електронен регистър на социалните услуги на регионално ниво и популяризира актуална информация по изпълнението на областната стратегия за развитие на социалните услуги;

 • Организира брифинги, пресконференции и други информационни мероприятия за постигането на целите и дейностите на комуникационната програма;

 • Следи за подаването от всички заинтересовани страни на унифицирана информация и послания в общественото пространство във връзка с изпълнението на целите на стратегията.

Дейности:

 • Системно и периодично подаване на достатъчна информация в общественото пространство и прецизен избор на отделните информационни фрагменти, разполагането им в пространството на отделните медии с цел възходящо мултиплициране на посланията;

 • Търсене на обратна връзка от разпространената информация и предвиждане на възможности за коригиращи действия;

 • Редовно организиране на брифинги, пресконференции, публикации в медиите за запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с текущите дейности от Стратегията;

 • Публикации на информационни материали и разпространението им в уеб-пространството за текущите дейности от Стратегията;

 • Организиране на семинари и дискусионни форуми с участието на представители на заинтересовани страни;

 • Перманентни ПР кампании по приоритетите на областната стратегия;

 • Изработване на информационни и комуникационни материали и периодичното им актуализиране.


Раздел Г: Приложения
 1. Оценка на потребностите от социални услуги

9.1. Приложение 1: Финален доклад за анализ на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница