2016 – 2020 Област Велико Търновостраница7/14
Дата19.07.2018
Размер4.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Таблица 1: Планирани социални услуги и мерки в област Велико Търново – Направление 1: ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В РИСК И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА. ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВЯНЕТО И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА.Услуга - име, вид

Потребители

Капацитет

Съдържание – основни дейности, фокус на услугата. Планирани насоки за развитие на услугата

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за развитие на услугата
Целеви групи

Териториален обхват

2015

2016

2020

Направление 1: Подкрепа на деца в риск и техните семейства. Превенция на изоставянето и деинституционализация на грижите за деца

1.

Дом за деца „Пеню и Мария Велкови“ - специализирана институция

Деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст

Национален обхват

40

8

0

Специализирана институция за деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст, лишени от родителска грижа

гр. Велико Търново ул. „Цветарска“ № 14

Държавно делегирана дейност

Намаляване на капацитета на специализираната институция през /2016 г.- 8 места/

Закриване на специализираната институция до 2020 г.


2.

Дом за медико – социални грижи за деца гр. Дебелец

деца от 0 до 3 - годишна възраст.

Национален обхват

70

70

0

Специализирана институция за деца от 0 до 3 години

гр. Дебелец

Специализираната институция е на пряко подчинение на Министерство на здравеопазването

3.

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания І – социална услуга от резидентен тип

Деца/младежи без увреждания

Национален обхват

8

15

15

Социална услуга от резидентен тип за деца/младежи без увреждания, изведени от специализирани институции за деца, лишени от родителска грижа

гр. Велико Търново, ул.“Цветарска” № 14

Държавно делегирана дейност. Разширяване капацитета на съществуващия ЦНСТДМ

през 2016 г. от 8 на 15 места след намаляване на капацитета на ДД „Пеню и Мария Велкови“ гр. В. Търново
4.

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания ІI – социална услуга от резидентен тип

Деца/младежи без увреждания

Национален обхват

8

15

15

Социална услуга от резидентен тип за деца /младежи без увреждания, изведени от специализирани институции за деца, лишени от родителска грижа

гр. Велико Търново, ул.“Цветарска” № 14

Държавно делегирана дейност. Разширяване капацитета на съществуващия ЦНСТДМ

през 2016 г. от 8 на 15 места след намаляване на капацитета на ДД „Пеню и Мария Велкови“ гр. В. Търново
5.

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания І – социална услуга от резидентен тип

Деца/младежи с увреждания

Национален обхват

14

14

14

Социална услуга от резидентен тип за деца/младежи с увреждания

гр. Велико Търново ул. Иларион Драгостинов № 3А вх. А

Държавно делегирана дейност


6.

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания ІI – социална услуга от резидентен тип

Деца/младежи без увреждания

Национален обхват

14

14

14

Социална услуга от резидентен тип за деца/младежи без увреждания

гр. Велико Търново ул. Иларион Драгостинов № 3А вх. Б

Държавно делегирана дейност


7.

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания ІII – социална услуга от резидентен тип

Деца/младежи без увреждания

Национален обхват

14

14

14

Социална услуга от резидентен тип за деца/младежи без увреждания

гр. Велико Търново ул. Колоня Товар № 14

Държавно делегирана дейност


8.

Център за настаняване от семеен тип задеца/младежи без увреждания – социална услуга от резидентен тип

Деца/младежи без увреждания

Национален обхват

10

10

10

Социална услуга от резидентен тип за деца/младежи без увреждания

гр. Велико Търново ул. “Никола Габровски”№ 49

Държавно делегирана дейност


9.

Център за настаняване от семеен тип задеца/младежи без увреждания – социална услуга от резидентен тип

Деца/младежи без увреждания

Национален обхват

15

15

15

Социална услуга от резидентен тип за деца/младежи без увреждания

гр. Велико Търново ул. Охрид № 4

Държавно делегирана дейност

Управлението на социалната услуга е предоставено на външен доставчик - Сдружение “SOS Детски селища – България”.10.

Център за настаняване от семеен тип задеца/младежи без увреждания – социална услуга от резидентен тип

Деца/младежи без увреждания

Националенобхват

15

15

15

Социална услуга от резидентен тип за деца/младежи без увреждания

гр. Велико Търново ул. “Ильо войвода” № 4

Държавно делегирана дейност

Управлението на социалната услуга е предоставено на външен доставчик – Сдружение “SOS детски селища – България”.
11.

Център за настаняване от семеен тип задеца/младежи без увреждания – социална услуга от резидентен тип

Деца/младежи без увреждания

Национален обхват

8

8

8

Социална услуга от резидентен тип за деца/младежи без увреждания

гр. Велико Търново ул. Любен Каравелов № 26

Държавно делегирана дейност

Управлението на социалната услуга е предоставено на външен доставчик – Сдружение “SOS детски селища – България”.12.

Дневен център за деца с увреждания

Деца с увреждания

Област ВеликоТърново

36

36

36

Социална услуга в общността за деца на възраст от 7 до 18 години и до 20 години в случаите, когато са учащи, които имат различно по степен и тип увреждане /ментално, физическо, множествено/, както и техните родители.


гр. Велико Търново ул. “Георги Измирлиев № 2

Държавно делегирана дейност


13.

Кризисен център за деца жертви на трафик и/или насилие с. Балван, общ. Велико Търново

Деца жертви на трафик и/или насилие

Национален обхват

15

15

15

Социална услуга от резидентен тип за момичета на възраст от 6 до 18 години, които са жертва на трафик или са пострадали от насилие

с. Балван

Държавно делегирана дейност

14.

Дневен център за деца с увреждания

Деца с увреждания

Област ВеликоТърново

20

20

20

Социална услуга в общността за деца с увреждания, вкл. деца от аутистичния спектър от 0 – 7 години

гр. Дебелец

СУ се финансира със средства от държавния бюджет, чрез Министерство на здравеопазването

През 2016 г. преместена от филиала в гр. В. Търново в сградата на ДМСГД гр. Дебелец15.

Център за обществена подкрепа

Деца с/без увреждания

Област ВеликоТърново

40

20

20

Социална услуга в общността, предназначена за деца от 0 до 18 години - в риск от изоставяне, със специални образователни потребности /СОП/ и/или увреждания, в риск от отпадане от училище, с асоциално и рисково поведение; самотни родители; семейства в риск, срещащи затруднение в отглеждането на децата, родители на деца с увреждания и/или СОП; кандидати за приемни родители и осиновители; приемни родители и осиновители.

гр. Велико Търново ул. “Димитър Найденов” № 4

Към момента СУ се финансира от Сдружение SOS “Детски селища - България”.

Разкриването на социалната услуга е предложено за финансиране от държавния бюджет в проектобюджет 2016 г., с капацитет 20 места, считано от 01.04.2016 г.
16.

Център заобщественаподкрепа

Деца и семейства

Област ВеликоТърново

60

80

80

Социална услуга в общността за деца от 0 до 18 години и техните семейства, деца настанени в ДДЛРГ, деца извършители на противообществени прояви, кандидати за приемни родители и осиновители, както и приемни родители и осиновители.

гр. Велико Търново бул. “България” № 24

Държавно делегирана дейност

Управлението на социалната услуга е предоставено на външен доставчик – Фондация “Международна социална служба – България”. Завишаването на капацитета на СУ е предложено за финансиране в проектобюджет 2016 г.17.

Център за социална рехабилитация и интеграция

Деца и младежи с увреждания и техните семейства

Област ВеликоТърново

40

50

50

Социална услуга в общността за деца и младежи с ментални и физически увреждания до 25-годишна възраст и техните семейства, които се нуждаят от съдействие и подкрепа с цел превенция на изоставянето и реинтеграция в семейна среда.


гр. Велико Търново бул. “България” № 24

Държавно делегирана дейност

Управлението на социалната услуга е предоставено на външен доставчик – Фондация “Международна социална служба – България”.Завишаването на капацитета на СУ е предложено за финансиране в проектобюджет 2016 г..
18.

Реализиране на проект по ОП РЧР Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“ за продължаване и надграждане на дейностите по проект „Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата в Община Велико Търново“

Деца с/без увреждания и техните семейства

Община ВеликоТърново

0

0
Социални услуги за деца с/без увреждания и техните семейства, ранна интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, здравна консултация за деца, формиране и развитие на родителски умения.

гр. Велико Търново бул. “България” № 24

По ОП „РЧР“ Община Велико Търново ще изготви проект за продължаване и надграждане на дейностите по проект „Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата в Община Велико Търново“. Проектните дейности ще се реализират в периода 2016-2018 г.

19.

Дневен център за деца и/или възрастни с увреждания

Деца и/или възрастни с увреждания

Община ВеликоТърново

0

0

40

Социална услуга в общността за деца и/или възрастни с увреждания

гр. Велико Търново, корпус Д от СОУ „Г.С. Раковски“ или друга сграда, общинска собственост, подходяща за нуждите на услугата.

Нова СУ

Предвижда се да бъде разкрита до 2020 г.

Изграждането на СУ е заложено в Интегрирания план за градско развитие на Община Велико Търново, който ще бъде финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Предвижда се социалната услуга да бъде разкрита като продължаваща социална услуга за деца с увреждания след навършване на пълнолетие към разкрития „Дневен център за деца с увреждания“.
20.

Центрове за работа с деца и младежи

Деца и младежи на възраст от 8 до 29 години

Община ВеликоТърново

19

19

21

Ангажиране на свободното време на децата и младежите с дейности, които отговарят на интересите им и способстват за развитие на техните умения, предоставяне на информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното, обществено и кариерно развитие на децата и младежите, насърчаване неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на децата и младежите, стимулиране на младежкото доброволчество.

гр. Килифарево,с. Балван,с. Ресен

с. Миндя,с. Шемшево,с. Присово, с. Церова кория,с. Арбанаси, с. Самоводене,с. Пчелище, с. Беляковец, с. Леденик,с. Шереметя,

с. Хотница,с. Русаля, с. Къпиново,

с. Малки Чифлик, с. Никюп,с. Ново селоНа територията на Община Велико Търново са разкрити и функционират 19 Центъра за работа с деца и младежи. Предвижда се до 2020 г. да бъдат разкрити нови ЦРДМ при заявено желание и потребност от местната общност. ЦРМД се финансират със средства от общинския бюджет.

21.

Работилница за родители

Родители на деца от 0 до 4 г.

Община ВеликоТърново

20 родители

20 родители

30 родители

Предоставяне на пространство за споделяне, чрез подпомагане на родителите да изградят знания, умения и нагласи за родителство, което подкрепя развитието на потенциала на детето.

гр. В. Търново

Съвместен проект между УНИЦЕФ – България и Община Велико Търново. Планира се през 2016 г. да бъде разширен обхвата на възрастта на децата /от 0 до 7 г./ и услугата да се финансира със средства от общинския бюджет.

22.

Наблюдавано жилище

Младежи до 25 години

Национален обхват

4

4

4

Социална услуга от резидентен тип, предназначена за младежи, които напускат ДДЛРГ, Защитено или Преходно жилище и не получават подкрепа от своето семейство, без физически, ментални и психични проблеми. Услугата предоставя условия за подготовка и преход към самостоятелен начин на живот, с подкрепата на екип от специалисти.


гр. В. Търново, ул. „К.Паница“3, бл. 6, вх. А, ет. 3, ап. 7

Държавно делегирана дейност

Управлението на социалната услуга е предоставено на външен доставчик – Фондация “Международна социална служба – България”.
23.

Приемна грижа

Деца/младежи с/без увреждания

Национален обхват

20

25

35

Отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство.

гр. В. Търново

До края на 2015 г. Община Велико Търново в партньорство с Агенция за социално подпомагане ще продължи реализирането на проект „И аз имам семейство“ по ОП РЧР 2007-2013 г.

В периода 2016-2018 г. Община Велико Търново ще реализира проект „Приеми ме 2015“ в партньорство с Агенция за социално подпомагане по ОП РЧР 2014-2020 г.24.

Център за обществена подкрепа – социална услуга в общността

1.Деца от 0 до 18 години в риск:

-жертва на злоупотреба, насилие,експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

-за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

-с увреждане;

-необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище

и техните семейства;

2.Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании;

3.Деца и младежи в специализираните институции или услуги от резидентен тип;

4.Младежи, напускащи специализираните институции или услуги от резидентен тип;

5.Бременни жени,родители/законни представители на дете в риск, за които ОЗД/ДСП е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие;

6.Кандидати за или вече одобрени приемни семейства;

7.Кандидати за или вече одобрени осиновители;

8.Лица.


община Горна Оряховица

30

30

30

Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.
Продължаване на дейността.


гр. Горна Оряховица

Делегирана от държавата дейност

Разширяване на материалната база през 2015 г.25.

Център за обществена подкрепа – социална услуга в общността

1.Деца, в риск да бъдат изоставени 0 – 18 г.;

2.Родители, които са в риск да оставят децата си в институция;

3.Родители, които са в процес на реинтеграция на децата си;

4.Младежи, напускащи институции;

5.Деца, свидетели и жертви на насилие и техните семейства 0 – 18г.;

6.Деца, с поведенчески проблеми и техните родители 3 – 18 г.;

7.Деца с рисково поведение 3 – 18 г.;

8.Кандидати за приемни родители;9.Кандидат – осиновители.

област Велико Търново

-

-

-

Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.
Продължаване на дейността.

гр. Горна Оряховица

Услуга с проектно финансиране

26.

Дневен център за деца с увреждания – социална услуга в общността

Деца с увреждания, на възраст до 18 години


област Велико Търново

40

40

40

Комплекс от социални услуги, създаващи условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.
Продължаване на дейността.

гр. Горна Оряховица

Делегирана от държавата дейност

27.

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – социална услуга в общността от резидентен тип

Деца и младежи с увреждания

област Велико Търново и други области на страната

14

14

14

Предоставяне на сигурна и защитена среда чрез индивидуализирана грижа и подкрепа в условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване.
Продължаване на дейността.

гр. Горна Оряховица

Делегирана от държавата дейност

28.

Приемна грижа – социална услуга в общността

1.Кандидати за приемни родители;
2.Утвърдени приемни семейства;
3.Семейства на роднини и близки;
4.Деца от общността, в риск от изоставяне и техните семейства;
5.Деца, настанени в специализирани институции;
6.Деца, настанени в приемни семейства;
7.Деца, настанени при близки и роднини.

община Горна Оряховица

-

-

-

Отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на роднини и близки или в приемно семейство.
Продължаване на дейността.
Услуга с проектно финансиране

29.

Личен асистент – социална услуга в общността

Деца и лица с увреждания

община Горна Оряховица

-

-

-

Постоянна дневна грижа за деца и възрастни с увреждания, за задоволяване на ежедневните им потребности.
Продължаване на дейността, разширяване на териториалния обхват и увеличаване броя на обслужваните деца.
Услуга с проектно финансиране

30.

Личен асистент – социална услуга в общността

Деца и лица с увреждания

община Горна Оряховица

-

-

-

Постоянна дневна грижа за деца и възрастни с увреждания, за задоволяване на ежедневните им потребности.
Продължаване на дейността.
С финансиране от държавния бюджет

31.

Мобилен център за работа с деца, лишени от родителска грижа – иновативна услуга

1.Деца, настанени в ЦНСТД/М на възраст между 3 и 20 години;

2.Деца с увреждания, ползващи услугите на Дневен център на възраст между 3 и 18 години;

3.Младежи, напуснали ДДЛРГ и ЦНСТД/М на възраст между 18 и 23 години.


област Велико Търново

-

-

-

Консултиране – арт терапевтични дейности, информиране и обучение, обучително–консултативни курсове по английски език, организиране на екскурзии и разходки, индивидуална работа посредством студенти – доброволци от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, групова работа – тренинзи със специалисти, групови занятия със студенти – доброволци от Великобритания, работа на терен – работа със заинтересованите страни по казуси, свързани с деца, лишени от родителска грижа.
Продължаване на дейността.
Проектно финансиране и чрез дарения

32.

Мобилен център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца – иновативна услуга

1.Деца с увреждания, ползващи услугите на Дневен център 3 – 18 години;

2.Младежи, напуснали ДДЛРГ и ЦНСТД/М на възраст между 18 и 23 години;

3.Деца и младежи с увреждания, настанени в ЦНСТД/М: 7 – 25 години.


област Велико Търново

-

-

-

Консултиране, образователно и професионално ориентиране, обучение на деца в умения за общуване, информиране за битови, обществени проблеми и проблеми на заобикалящата среда, подкрепа и насърчаване на децата за участие в подходящи за тях дейности и развиване на умения и таланти през свободното им време, като игри със забавен терапевтичен характер, занимания, общуване, арт терапии – рисуване, музика, танци, спорт, обучително–консултативни курсове по английски език, организиране на разходки и екскурзии.
Продължаване на дейността.
Проектно финансиране и чрез дарения

33.

Кризисен център – социална услуга в общността от резидентен тип

Деца и лица пострадали от насилие или друга форма на експлоатация

област Велико Търново и други области на страната

-

-

15

Оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности, правно консултиране, социално-психологическа помощ на деца и лица пострадали от насилие или друга форма на експлоатация.
Създаване на нова услуга.

гр. Горна Оряховица

1.Планирана за

изграждане на материална база - 2015 г.

2.Изграждане на материална база през 2017-2018 г.

3.Разкриване на услугата като делегирана от държавата дейност през 2018-2019 г.34.

Дневен център за деца с увреждания

Деца и младежи с ментални увреждания.

Община Елена

36

36
Задоволяване на социалните, медицинските и образователните потребности на децата и младежите с интелектуални и физически затруднения, подобряване качеството на техния живот чрез рехабилитация, терапия, групова и индивидуална работа, подпомагане в образованието, организиране на свободното време и др.


Град Елена

ДДД


35.

Приемна грижа

Кандидати за приемни родители, приемни семейства, семейства на роднини и близки;

Деца от общността в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и семейства на близки и роднини;

Деца, настанени в специализирани институции;

Деца, настанени в приемни семейства;

Деца, настанени при роднини и близки.


Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, в риск от изоставяне.


Община Елена

Финансира се по ОП „РЧР“ проект „И аз имам семейство“, като се очаква проектът да продължи и през 2016 г.


36.

ЦНСТ за деца в риск и/или лишени от родителски грижи на възраст от 3 до 18 г.

Деца от 3 до 18-годишна възраст, лишени от родителска грижа;

Деца в риск от 3 -18 г., при които до момента на настаняване в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство

Деца, на които предстои напускане на специализирана институция или до завършване на образование. 


Община Елена


Предоставяне на грижи в среда, близка до семейната, чрез получаване на индивидуална грижа и внимание, съобразени с техните нужди.
Проект 2018

Капацитет 15+237.

Център за обществена подкрепа

Деца и младежи, настанени в специализирани институции за деца;

Ддеца и младежи, напускащи специализирани институции за деца;

Деца и младежи в риск и техните семейства (деца, лишени от родителска грижа; деца, жертви на насилие и/или експлоатация, в това число деца в ситуация на риск и опасност за живота и здравето им;

Неглижирани деца;

Деца с увреждания и други);

Деца с девиантно поведение;

Отпадащи от училище деца;

Бременни жени и майки, в риск да изоставят децата си;

Кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца;

Кандидат-осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период;

Деца и семейства от общността


Община Елена
Проект 2017 г.

Капацитет 4038.

Център за социална рехабилитация за деца и възрастни

Деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки:
Деца и лица с различни видове увреждания, емоционално

поведенчески проблеми и

девиантно поведение, нарушения в развитието;
Деца

и лица с различни форми на зависимост;


Деца и лица жертви на различна форма на насилие и експлоатация и др.


Община Елена


Медицинска рехабилитация;

Логопедична рехабилитация;

Социална рехабилитация;

Психологична рехабилитация;

Тредотерапия;


Град Елена

Проект 2017 г.

Капацитет 3039.

Център за обществена подкрепа

Деца, жертви на физически и емоционален тормоз и техните семейства; деца, застрашени от отпадане или отпаднали от училище; деца с проблеми в поведението и техните семейства; семейства от общността, които търсят съвети и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата си; семейства, при които има риск да изоставят децата си в специализирана институция


територията на общината или две съседни общини

-

30

60

Превенция на изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца в биологичното семейство, , консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви

Златарица

Няма изграден такъв, предвижда се след 2016

40.

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания

Деца от 3-18 лишени от родителска грижа

от страната

15

15

15

Целта на Центъра за настаняване от семеен тип е да се осигури среда, близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност

гр. Златарица

Социално-педагогическо консултиране; Фамилно консултиране; Психологическо консултиране;

Посредничество и застъпничество; Правни и здравни консултации.

Услугата функционира от 2002г.


41.

Личен асистент

деца с увреждания

Община Златарица

-

2

3

„Център за почасово

предоставяне на интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда“
Община Златарица

От месец март 2016 год. в община Златарица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. стартира проект „Независим живот – община Златарица”.Услугата е налична.

42.

ЦОП

Деца и лица

Община Лясковец

0

30

30

ЦСРИ гр. Лясковец ще се преструктурира в ЦОП. Ще се предоставят дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен живот в обичайна и извън обичайната, среда. Те са насочени към подкрепа на уязвимите групи от населението за водене на пълноценно съществуване и за социално включване в обществото. Социалните услуги ще се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата.

гр. Лясковец

Подготовка на документи за преструктуриране на ЦСРИ в ЦОП.

43.

ЦОП

Деца с рисково и асоциално поведение; малолетни и непълнолетни, застрашени от отпадане от училище; деца с проблеми в общуването и невъзможност за справяне в социална среда, нуждаещи се от подкрепа и консултация; деца излизащи от специализирани институции; родители с трудности при отглеждане и възпитание на децата си.


Община Павликени и Община Сухиндол

40

40

40

Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообщественни прояви, специализирана педагогическа, логопедична и психологическа подкрепа. Извършаване на мобилна социална работа.,

Гр. Павликени

Налична.

44.

ЦСРИ

Деца и младежи до 29 години със специални нужди и на техните семейства.

Община Павликени

30

30

30

Медицинска и социална рехабилитация, консултации – социални, здравни, правни, психологически, трудотерапия. Умения за самостоятелност

Гр. Павликени

Налична От 01.11.2015 год. ДДД

45.

ЦНСТДМУ

Децата и младежите, които имат нужда от грижа извън тяхното семейство и подкрепа за самостоятелен живот

Община Павликени

9

9

9

Предоставяне на жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняването е невъзможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, при близки и роднини или в приемно семейство. Основната цел е намаляване на децата в СИ; Осигуряване на дългосрочна грижа в близка до семейната среда; Изграждане на умения за самостоятелен живот; Осигуряване на здравни и образователни услуги.

Гр. Павликени

Налична. Капацитета на услугата е 9 деца и към момента са заети 8.

46.

ЦНСТДМУ 1

Децата и младежите, които имат нужда от грижа извън тяхното семейство и подкрепа за самостоятелен живот

Община Павликени

14

14

14

Предоставяне на жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняването е невъзможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, при близки и роднини или в приемно семейство. Основната цел е намаляване на децата в СИ; Осигуряване на дългосрочна грижа в близка до семейната среда; Изграждане на умения за самостоятелен живот; Осигуряване на здравни и образователни услуги.

Гр. Павликени

Налична от 01.11.2015 г. ДДД

47.

ЦНСТДМ 2

Деца и младежи без увреждания, за които към момента на настаняването не е било възможно да бъдат реинтегрирани в биологичните им семейства, след извеждането им от специализираните институции.

Община Павликени

14

14

14

Предоставяне на сигурна и защитена среда на децата и младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване. Услугата предоставя консултиране,

Гр. Павликени

Налична от 01.11.2015 г. ДДД

48.

ЦНСТДМ 3

Деца и младежи без увреждания, за които към момента на настаняването не е било възможно да бъдат реинтегрирани в биологичните им семейства, след извеждането им от специализираните институции.

Община Павликени

9

9

9

Предоставяне на сигурна и защитена среда на децата и младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване. Услугата предоставя консултиране,

Гр. Павликени

Налична от 01.11.2015 г. ДДД

49.

Приемна грижа

Кандидати за приемни родители, приемни семейства, семейства на роднини и близки;

Деца от общността, в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и семейства на техни близки и роднини;

Деца, настанени в специализирани институции;

Деца, настанени в приемни семейства;

Деца, настанени при близки и роднини


Община Павликени

28

28

28

Прилагане на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа”- доброволна, професионална и заместваща;

Разширяване възможностите за развитие на приемната грижа, чрез нарастване броят на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в национален мащаб;

Създаване на условия за намаляване на бедността, особено в малките населени места, чрез създаване на заетост като приемни родители на безработни лица;

Децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво, като инструмент за превенция на настаняването в специализирана институция на децата от целевите групи и/или тяхната деинституционализация.
Гр. Павликени

Налична

50.

Здравен медиатор

Лица в неравностойно положение, принадлежащи към уязвими малцинствени общности

Община Павликени
1

1

Работа с клиенти; подпомагане на процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хора, нуждаещи се от здравна помощ; помощ при комуникацията с ДСП, ОЗД и др.; Здравно образование и профилактика на населението

Гр. Павликени

Нова. Провеждане на конкурс до края на 2015год. Преминаване на задължително обучение в началото на 2016 год, за придобиване на професионална квалификация „здравен медиатор” и назначаване на трудов договор в община Павликени – ДДД.

51.

ДЦДУ

Услугата е предназначена да обслужва деца с ментални, физически и психически увреждания от общността.


Община Павликени и Община Сухиндол

15

15

15

Подпомага цялостното развитие на потенциала за всяко дете и адаптация на децата със специални нужди; осигурява възможности за пълно участие в социалния живот; Обучаване в самостоятелен живот; децата със специални образователни потребности да бъдат интегрирани в системата на образованието; оказване на подкрепа на децата и техните семейства.Гр. Павликени, ул. №Любен Каравелов” №31

Налична ДДД

52.

Център за обществена подкрепа

Деца и деца с увреждания в риск от изоставяне и техните семейства;

Семейства и деца в риск от неглижиране и семейства и деца от непълни семейства;

Деца и младежи , напуснали СИ;

Деца в риск от отпадане от училище;

Деца и младежи в риск от и жертва на насилие;

Лица от етнически общности в неравностойно положение;

Кандидати за приемни семейства и кандидати осиновители;

Приемни семейства и семейства на осиновителиОбщина Полски Тръмбеш

35

35

50

Превенция на изоставянето, семейно консултиране и подкрепа развитие на родителски умения, дейности по навременна диагностика и ранна интервенция при раждане на дете с увреждания, консултиране и подкрепа на семейства в риск, превенция на насилието и отпадането от училище, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви, дейности, свързани с реинтегриране на децата, напускащи СИ, обучение за самостоятелен живот и социална интеграция на децата.

Обучение на кандидати за приемни семейства и осиновители.Подкрепа и консултиране на приемни семейства и осиновители.

Разширяване на социалните услуги предоставяни в ЦОП.


Гр.Полски Тръмбеш, ул.”Търговска” № 41

Действащ ЦОП с капацитет 35 места.

53.

Приемна грижа

Деца лишени от родителска грижа; деца в риск от попадане в социална институция

Община Полски Тръмбеш

10

20

50


54.

Личен асистент

Деца с увреждания, които имат нужда от постоянна грижа

Община Полски Тръмбеш

10

15

25

Осигуряване на грижи в семейна среда за задоволяване на базови и специфични потребности

Община Полски Тръмбеш

Налична. Предоставя се по ОП”РЧР”

55.

Социален асистент

Лица с увреждания,

които не могат да се обслужват самиОбщина Полски Тръмбеш
10

20

Осигуряване на грижи в семейна среда за деца, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от зависимост от институционален тип грижи.

Община Полски Тръмбеш

Нова. По национални и европейски програми

56.

Дневен център за деца с увреждания

Деца с увреждания и техните семейства

Община Свищов

30

30

30

ДЦДУ е комплекс за предоставяне на социални услуги в общността за деца с увреждания, който осигурява условия за обслужването им през деня (целодневно, полудневно, почасово), отговарящо на потребностите от рехабилитация,обучение, психологична подкрепа, логопедично консултиране и терапия, организация на свободното време, лични контакти, развитие на битови и социални умения в приятелска и близка до реалната среда.

Гр. Свищов

Държавно делегирана дейност

-надграждане на терапевтичните намеси и въздействия /2016/

- организиране на изнесена паралелка за деца със специални потребности и включването им в обучителен процес /2016/

- ремонт на помещения в УК „Ал. Констатнитов”-Свищов за предоставяне на единна материална база на ДЦДУ /2017/

- Развитие на социална услуга за ранна интервенция на уврежданията и подкрепа на семейства, отглеждащи бебета и малки деца до 7 год. /2018/


57.

ЦОП

Деца и семейства в риск, живеещи на територията на Община Свищов:

- Деца в неравностойно социално положение;


-Семейства, при които има риск да изоставят децата си;
-Деца и младежи от специализирани институции;
-Деца в риск от отпадане от образователната система;
-Деца с прояви на отклоняващо се поведение;
-Деца, свидететли или пострадали от насилие;

-Осиновени деца и семействата им;

- Деца настанени в приемни семейства.


Гр. Свищов и 14 кметства в Общината

50

60

70

Осн. дейности: Социално, психологическо и педагогическо консултиране на деца и семейства за:

- Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие.

- Подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепа за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители с цел повишаване общото благосъстояние на децата; повишаване мотивацията за учене;

- Разширяване обхвата на услугите, свързани с грижи за деца и семейства с ниски доходи,;

- Обучение и проучване на кандидати за осиновители и приемни родители;

- Двугодишно наблюдение на осиновени деца;

- Подкрепа на приемните родители в процеса на преодоляване на бариерите в общуването с детето;
Фокус на услугата ЦОП

Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.


Планирани насоки за развитие:

За периода 2016 – 2020 г.:

- Подобряване условията за провеждане на превантивна дейност и групова работа - ремонт и оборудване на мултимедийна зала;

- Участие на екипа в специализирани обучения;

- Провеждане на ежемесечна супервизия за специалистите.


Гр. Свищов, ул. „33 Свищовски полк” № 67, ет. 2

От м.март 2012 г. - Държавно делегирана дейност.

Капацитет - 50 места;

Численост на персонала – 10 щ.бр. /директор; соц.работник – 3; психолог – 3; педагог – 3; счетоводител – 0.5; хигиенист – 0.5;

Материална база:

2011 г. – 3 кабинета;

2012 г. – 7 кабинета;

2013 г. – саниране на сградата; обзавеждане на кабинети.

2014 г. – кабинет по СБУ; осигуряване отопление в коридор и фоайе/ /климатик и конверторни радиатори/ ;
58.

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

- Младежи и девойки от специализирана институция над 16 годишна възраст с дълъг институционален престой;

--Лица , завършващи професионалното си обучение в СУПЦ, за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до семейната среда;
Община Свищов/Област Велико Търново
12

12

- Младежи и девойки от специализирана институция над 16 годишна възраст с дълъг институционален престой, за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до семейната среда;

-Лица , завършващи професионалното си обучение в СУПЦ, за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до семейната среда;
с. Овча Могила

Предприети мерки за компенсирана промяна на СУПЦ

59.

ЦНСТ за деца и младежи без увреждания

Деца в риск, лишени от родителски грижи; деца и лица от 14 до 29 годишна възраст.

Община Свищов
15

15

Социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, деца в риск, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и придобиват основно и професионално образование.с. Овча Могила

Изготвяне на необходимата документация във връзка с преструктурирането на СУПЦ.

60.

Център за ранна интервенция на уврежданията

Деца в риск от 0 до 3годишна възраст и семействата им.

Община Свищов
20

20

Деца в риск от 0 до 3годишна възраст и семействата им.

Гр. Свищов
61.

Приемна грижа

Деца лишени от родителска грижа; деца в риск от попадане в социална институция

Община Свищов

10

10

20

Предоставяне на услугата „Приемна грижа” в община Свищов - доброволна, професионална и заместваща - като инструмент за превенция на настаняването в специализирана институция на децата от целевите групи и/или тяхната деинституционализация.


Гр. Свищов

Налична по ОП”РЧР” Схема „Приеми ме 2015”

62.

ЦОП

Деца и семейства

Община Стражица

30

30

30

Консултиране, псих. педаг. и социална подкрепа,

Гр. Стражица
63.

ЦСРИ

Деца и семейства

Община Стражица

50

50

50

Псих. подкрепа, консултиране социал. и мед. рехабиритация, логопед

Гр. Стражица
64.

ЦНСТ

Деца и семейства

Община Стражица

9

9

9

Отглеждане на деца в среда близка до семейната.

Гр. Стражица
65.

ЦНСТ за деца без уврежданияДеца и младежи без увреждания, за които към момента на настаняването не е било възможно да бъдат реинтегрирани в биологичните им семейства, след извеждането им от специализираните институции.

Област В. Търново14

Предоставяне на сигурна и защитена среда на децата и младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване. Услугата предоставя консултиране,

Гр. Стражица

Изготвяне на необходимата документация във връзка с преструктурирането на ДДЛРГ

66.

Център за ранна интервенция на уврежданията

Деца в риск от 0 до 7годишна възраст и семействата им.

Община Стражица


Деца в риск от 0 до 7годишна възраст и семействата им.

Гр. Стражица

По проект по ОПРЧР

67.

ЦНСТ за деца без уврежданияДеца и младежи без увреждания, за които към момента на настаняването не е било възможно да бъдат реинтегрирани в биологичните им семейства, след извеждането им от специализираните институции.

Област В. Търново14

Предоставяне на сигурна и защитена среда на децата и младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване. Услугата предоставя консултиране,

Гр. Стражица

Изготвяне на необходимата документация във връзка с преструктурирането на ДДЛРГ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница