2016 – 2020 Област Велико Търновостраница12/14
Дата19.07.2018
Размер4.04 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Част 2

1

2

3

4

5

6

Специ-фични цели

Мерки, дейности

Преки резултати / индикатори за изпълнението на планираните дейности

Ключови индикатори за ефекта и ползите от реализацията на Стратегията

Източници на информация

Период на проверка


Направление 1: Превенция за деца и семейства в риск. Деинституционализация на деца.


1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в СИ и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство.


Мярка 1.1.1. Общински и областни програми/мерки за подкрепа на уязвими семейства за създаване на условия за задържане на детето в семейството и първична превенция на изоставянето.
Мярка 1.1.2. Развитие на мрежа от ЦОП за превенция на изоставянето и подкрепа на уязвими семейства в област Велико Търново.
Мярка 1.1.3. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и неглижирани деца.

Мярка 1.1.4. Услуги в подкрепа на осиновяването.

Мярка 1.1.5. Развитие на Приемната грижа в област Велико Търново

Мярка 1.1.6. Общински и областни програми и мерки за здравна профилактика и семейно планиране;


 • Изготвени ежегодни програми за закрила на детето и планове за развитие на социалните услуги.

 • Разкрити още 3 ЦОП в областта – община Лясковец, Община Елена и Община Златарица

 • Разширени дейности , обхват и капацитет на ЦОП - увеличен капацитет на ЦОП с възможност за 185 потребители - общ капацитет ЦОП в областта нараснал от 285 до 470


 • Разширена мобилна работа на ЦОП за издирване на уязвими семейства, оказване на подкрепа за изграждане на умения за отговорно родителство
 • Разработени различни програми съвместно от ЦОП и НПО, насочени към уязвимите семейства
 • Оказана подкрепа и консултиране от ЦОП на бременни жени в риск да изоставят децата след раждането, многодетни семейства, семейства от високо рискови общности, при които вече има изоставяне на дете, семейства в криза, непълнолетни бремени
 • Реализирани дейности по ранна превенция на изоставянето за деца от 0 до 3 години - изготвени програми

 • Реализирани информационни кампании и здравна просвета сред учениците в среден и горен курс и младежите по въпросите на семейното планиране и превенция на нежелана и ранна бременност.

 • Проведени информационни кампании и обучения за кандидат-осиновители;

 • Приложени комплексни мерки за развитие на ресурсите на семействата в риск за отглеждане на децата;

 • Създаване на услуга по ранна интервенция на уврежданията за подкрепа на семейства при отглеждането на деца;

 • Съвместна работа по програмата на мрежата от ЦОП и здравната система;

 • Увеличен капацитет и развитие на Приемната грижа в област Велико Търново.

 • Увеличен капацитет на Приемна грижа, предоставяна от общините от 58 на 113

 • Увеличен обхват на Приемна грижа в областта – създадени алтернативни форми за краткосрочна грижа за изоставени деца (новородени и по-големи) с настаняване по спешност, като превенция на настаняването в СИ

 • Създадена работилница за родители - изграждане на умения и знания за отговорно родителство с капацитет 30 родители

 • Разработени нови проекти за развитие на услугата Приемна грижа

 • Оказана методическа подкрепа на специалистите, работещи в системата

 • Прилагане на цялостна програма за здравна профилактика на майчинството/бременността с фокус нежелана и рискова бременност.

 • Разкрити кабинети по семейно планиране с цел подобряване на здравната профилактика за майчинството в партньорство с мобилните екипи, изградени към ЦОП

 • Назначаване на здравни медиатори, които да подобрява здравния статус на лица в неравностойно положение, прилежащи към малцитствените общности.

 • Разкриване на услугата «Здравен медиатор»

 • Планирани и реализирани дейности по промоция на здраве, профилактика на болестите и ограничаване на рисковите фатори за здравето на учениците

 • Здравно образование на деца от предучилищна възраст, ученици и родители по теми, свързани с рисковите поведенчески фактори за хроничните незаразни болести и факторите в околната среда.

 • Реализиран мониторинг на промените в начина на живот, изследвания и оценки, изследване за разпростран ението на основни рискови фактори сред учениците в областта

 • Изготвена цялостна програма за здравна профилактика на майчинството/бременността с фокус нежелана и рискова бременност от ЦОП

 • Реализиран общностен мониторинг на достъпа до здравни услуги на уязвими общности от НПО

 • Реализирани обшински програми за асистирана репродукция

 • Оказана подкрепа на семействата на роднини и близки, които отглеждат деца като мярка за закрила съвместно от ОЗД и ЦОП;
 • Намален брой изоставени деца

 • Увеличен капацитет на социални услуги;

 • Подобрено сътрудничество между всички участници в предоставянето на услуги, свързани с превенцията на изоставянето

 • Отпечатани здравно-образователни и информационни материали – дипляни, календари, флаери, книжки, методични ръководства за професионалисти и други.

 • Популяризирани проекти и програми, свързани с превенция на изоставянтето, ранна интервенция и подкрепа на отговорно родителство

 • Повишен обхват на социалните услуги, оказващи подкрепа на рискови групи деца и семейства

 • Подобрено междуинституционално взаимодействие между социалната, здравната и образователна система

 • Увеличен брой приемни родители

 • Подобрена здравна профилактика

 • Повишена информираност на подрастващите за рискови фактори и здравна култура

 • Повишена здравна култура сред малцинствените групи

 • Създадени възможности за повишаване на родителския капацитет на жителите на цялата област;

 • Намаляване броя на рискови и проблемни осиновявания

Изготвени ежегодни общински програми за закрила на детето
Изготвени ежегодни общински планове за развитие на социалните услуги
Отчети на РДСП – Велико Търново

Отчети на ЦОП от всички общини

Отчети и информационни карти на социални услуги

Заповеди на АСП за разкриване


Заповед на АСП за закриване на институции

Протоколи и решения на ОбС


Протоколи от работни срещи
Информационни материали, публикации, списъци на участници
Протоколи от посещения на място
Обобщения на въпросници, анкети

Отчети на кабинетите по семейно планиране


Резултати от мониторинг
1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания отглеждани в семейството.


Мярка 1.2.1. Развиване на ЦСРИ за осигуряване на качествена здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства.

Мярка 1.2.2. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава дневна, почасова грижа, и заместваща грижа за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда.
Мярка 1.2.3. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството.


 • Увеличен капацитет на ЦСРИ от възможност за 120 потребители на 200 потребители

 • Разширен обхват и дейност на ЦСРИ в посока към социализация на децата с увреждания, активно включване и оказване подкрепа на семействата им в морален и социален аспект.

 • Предоставяне на мобилна усуга от ЦСРИ за обхващане на децата и лицата с увреждания.

 • Разкрита 1 услуга ЦСРИ с капацитет 30 места в община Елена

 • Увеличен капацитет на услугите Дневен център за деца с увреждания в областта от 156 на 196 места

 • Разкрит 1 услуга Дневен център за деца/възрастни с увреждания с капацитет 40 места в Община Велико Търново

 • Разширен обхват на програмите, които предлагат домашни грижи – личен асистент, социален асистент, домашен помощник

 • Участие в проекти и програми, насочени към превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания

 • Разширен обхват на услугите, предоставяни в семейна среда на деца с увреждания

 • Разщирен териториален обхват на услугата „Личен асистент” и увеличен брой на обслужваните деца.

 • Предоставени услуги в домашна среда по схема „Независим живот” по ОПРЧР и по национални програми.

 • Предоставени почасови услуги за деца с увреждания от ЦОП, съвместно с общински администрации, лечебни заведения, дирекции “Социално подпомагане”, НПО и граждански инициативи

 • Разработени подходящи програми за продължаване работата в семейна среда на родители на деца с увреждания

 • Изграден Център за ранна интервенция на уврежданията с капацитет 20 места в Община Свищов

 • Реализиран Проект по ОП РЧР за продължаване и надграждане на дейностите по проект „Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново”
 • Гъвкавост на услугите и съответствие с конкретните индивидуални потребности на децата с увреждания и техните семейства

 • Социализация и интеграция на децата с увреждания

 • Осигуряването на възможност на родителите на деца с увреждания да извършват трудова дейност

 • Превенция на социално изключване на деца с увреждания и техните семейства

 • Повишен капацитет на услугите за деца с увреждания и техните семейства
Заповед на АСП за разкриване
Отчети от РДСП
Протоколи и решения на ОбС
Доклади от мониторинг, анкети с потребители, протоколи от посещения на място

Отчети на доставчици на социални услуги

Доклади от мониторинг

Информация от РИО на МОН, общините, Ресурсен център за обучение на деца със СОП1.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата


Мярка 1.3.1. Развиване на услуги в общността за подобряване на родителския капацитет и за превенция на неглижирането на децата, отглеждани в семейна среда.
Мярка 1.3.2. Програми за превенция на рисково поведение при деца и младежи;

Мярка 1.3.3. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение при децата и младежите.

 • Създадени услуги в рамките на ЦОП за развитие на родителските умения.

 • Подкрепени семейства с деца в риск и реализирана превенция на изоставянето и неглижирането на деца, отглеждани в семейна среда

 • Увеличен брой на Центрове за работа с деца и младежи, осмислящи свободното им време и развиващи социални умения от 19 на 21бр. в община Велико Търново

 • Реализирано Училище за бъдещи родители – работа с бъдещите родители за информиране и консултиране по въпроси, свързани с развитието и отглеждането на децата, оказване на социална подкрепа

 • Инициирани смесени социално-образователни дейности в училище за консултиране, развитие на родителски капацитет и умения за отговорно родителстване.

 • Подобрено сътрудничество между училището и неправителствените организации за подобряване на грижата за децата в семействата.

 • Проведени лекции по Национална програма „Полицията в близост до обществото” в учебните заведения и СИ за деца

 • Реализирани образователни програми за превенция от употребата на психотропни вещества, трафик на хора, сексуална експлоатация и информиране по въпросите на насилие и пренебрежение.

 • Създадени условия за извънкласни и извънучилищни дейности, осмислящи свободното време на децата като превенция на агресивното и отклоняващо поведение

 • Реализирани дейности и информационни кампании по превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране

 • Увеличен капацитет на услугите Кризисен център за деца и семейства, жертви на насилие и трафик от 15 на 30 места

 • Разкрит нов Кризисен център за жертви на насилие в община Горна Оряховица с капацитет 15 места.

 • Взаимодействие между институциите за превенция на рисковото и отклоняващо поведение на деца и младежи съвместно между МВР, ОЗД, МКБППМН, ЦОП и училища.

 • Консултации, посредничество и подкрепа за деца, жертви на насилие, трафик и зависимости – ЦОП, МКБППМН, ОЗД

 • Реализирани специализирани програми за работа с деца извършители на противообществени прояви, насилие, рисково поведение

 • Информационни кампании сред младите хора относно проблемите, свързани с употребата и злоупотребата с наркотични вещества

 • Реализирани обучения на професионалистите, работещи в системата за превенция на противообществените прояви и правонарушения от деца, чрез разработване и прилагане на квалификационни програми

 • Превенция на отклоняващото се поведение при децата и директна работа с деца с девиантно поведение;

 • Осигуряване на възможност за извеждане на деца от ситуация на непосредствена опасност за физическото или психичното им здраве;

 • Осигуряване на възможности за реална подкрепа на деца и жени, жертви на насилие и трафик.

 • Повишен родителски капацитет

 • Повишена информираност на родителите по въпроси, свързани с отглеждането на деца като превенция на неглижирането

 • Повишена информираност сред подрастващите за риска от употребата на наркотични вещества

 • Повишена информираност сред подрастващите за рисковете от сексуална експлоатация и трафик

 • Осмислено свободно време на подрастващите като превенция на отклоняващото поведение

 • Подобрено междуинституционално взаимодействие за превенция на рисковото и отклоняващо поведение на деца и младежи

 • Повишени компетенции на специалистите, работещи в системата за превенция на противообществените прояви и правонарушения от деца
Заповед на АСП за разкриване
Отчети от РДСП и ЦОП

Отчети и информация от доставчици на услугите


Протоколи и решения на ОбС

Програми от обученията, списъци на участниците, обратна връзка


Програми от проявите, списъци на участници, анкети, въпросници, снимков материал

Отчети на МКБППМН


Информация от РИО на МОН и общините


Програми за превенция, списъци на участници в обучителни модули

Брошури, постери, дипляни, публикации, прес-съобщения

Програми за обученията, брой участници в обученията, обратна връцка от участниците

Списъци и протоколи от работни срещи, презентации1.4. Да се гарантира равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование.


Мярка 1.4.1. Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всички подлежащи деца в област Велико Търново
Мярка 1.4.2. Програми за превенция на отпадането от училище с цел намаляване с 80% на отпадналите деца и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи.
Мярка 1.4.3. Осигуряване на качествена интегрирана предучилищна подготовка и образование за децата с увреждания. Обхващане на децата с увреждания в подходящи форми на включващо образование.
Мярка 1.4.4. Целенасочена политика за приобщаване на родителите и общността в учебно-възпитателния процес на техните деца.


 • Издирени всички подлежащи деца и записване в предучилищна подготовка;

 • Осигурени безплатни помагала за всички пет и шестгодишни деца чрез МОН

 • Реализирана Програма „Училищен плод“ за детските градини и предучилищна възраст; • Въведена практика за подпомагане храненето на всички деца в предучилищна възраст чрез програми на МОН.

 • Осигурено допълнително обучение на децата от подготвителните групи.

 • Осигурен транспорт за децата, подлежащи на задължително предучилищно образование от селища, в които няма детска градина до най-близката детска градина в общината.

 • Разработване на проекти за подкрепа на деца от рискови и малцинствени групи в образователната система

 • Реализирани дейности по информиране и мотивиране на родителите, които не са записали децата си за предучилищна подготовка

 • Реализирани програми за осигуряване на езикови обучения за деца билингви

 • Реализирани активно включване в общи дейности, и превръщане на родителите в партньори на училището

 • Разработени и приложени програми и проекти за превенция на отпадането от училище

 • Осигурена допълнителна педагогическа работа с деца в риск от отпадане от училище чрез допълващо обучение, извънкласни форми включително по време на ваканции.

 • Изградено партньорство и взаимодействие между социалните услуги, НПО и организациите, ангажирани с образованието, за образователна интеграция и реинтеграция на децата.

 • Осигурени условия за възпитание и обучение на деца и ученици с различен етнически произход в общинските детски градини и училища

 • Реализирани проекти по превенция на отпадането от училище на деца от ромски произход

 • Осигурена достъпна архитектурна среда за деца с увреждания.

 • Осигурени специалисти в образователната система за реализиране на адекватна подкрепа – логопеди, психолози

 • Осигурена възможност за индивидуално обучение и/или самостоятелна форма на обучения за деца и ученици с увреждания и със специфични здравословни проблеми.

 • Осигуряване на ресурсно обучение и ресурсни учители за деца със СОП

 • Подпомогната адаптация на изведените деца от помощни към масовите общообразователни училища.

 • Разработени и реализирани проекти за подкрепа и интеграция на деца с увреждания в образователната система

 • Създадени обществени съвети в общинските детски градини и училища

 • Реализирано по-активно включване на родители в училищния живот и в дейности по проекти, разработени и изпълнявани от детските градини и училищата.

 • Обмяна на опит и добри практики с други училища и детски градини;

 • Обхванати всички деца в предучилищно образование от 5-годишна възраст, със специален фокус върху децата от рискови общности и уязвими групи;

 • Осигурен достъп и възможности за образование на всички деца

 • Осигурени условия за привличане на деца, отпаднали от училище или в риск от отпадане

 • Подобрена информираност на родителите от рискови групи за ползата от образователно включване

 • Подобрена възможност да деца от ромски произход за мотивация и образователно включване

 • Превенция на отпадането от училище

 • Подобрени междуинституционални взаимодействия между социалните и образователни услуги за интеграция на деца с увреждания и деца от рискови групи в образователната система

 • Обхващане на деца с увреждания в масови детски градини и ясли;

 • Интегриране на децата с увреждания в масови общообразователни училища за обучение;

 • Повишена активност на родителите за включване в училищния живот и в процеса на вземане на решения за съответната образователна институция

Информация от РИО на МОН и общините
Програми за превенция, списъци на участници в обучителни модули

Брошури, постери, дипляни, публикации, прес-съобщения
1.5. Да се трансформират и закрият специализираните институции за деца.


Мярка 1.5.1. Закриване на СИ.


Мярка 1.5.2. Трансформаране на СИ. • Поетапно намаляване на капацитета на ДД „Пеню и Мария Велкови“ гр. В. Търново от 40 на 8 места и закриването му до 2020 г.

 • Трансформиране на Дом за деца с умствена изостаналост в община Павликени в едно ЦНСТВХД и един ДЦВХУ

 • Трансформиране на Дом за деца лишени от родителски грижи в община Стражица в два Центъра за настаняване на деца и младежи без увреждания

 • Закриване на Дом за медико – социални грижи за деца гр. Дебелец

 • Закрити всички СИ за деца в област Велико Търново;

 • Трансформирани СИ в резидентни услуги и създадена възможност за децата за условия на живот, близки до семейната среда

 • Успешно завършен процес на деинституционализация в областта

Заповеди на АСП за закриване
Заповеди на АСП за разкриванер
Протоколи и решения на ОбС
Отчети на РДСП
Доклади от мониторинг

1.6. Развитие на качествени социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда.Мярка 1.6.1. Изграждане на ЦНСТ, ЗЖ, НЖ.


 • Изградени 4 нови ЦНСТДМ/У до 2020 г. с капацитет 54 места;

 • Изграден общ капацитет на услугите ЦНСТДМ/У в областта 257 места до 2020г

 • Увеличен капацитет на ЦНСТДМ/У в областта;

 • Функциониращи 20 ЦНСТДМ/У в Област Велико Търново 4 от които за деца и младежи с увреждания с капацитет 46 места

 • Разширен капацитет на съществуващите ЦНСТДМ І и ІІ до 2020 г. от 8 на 15 места всеки, с общ капацитет 30 места, след намаляване на капацитета на ДД „Пеню и Мария Велкови“ гр. В. Търново от 40 на 8 места

 • Преструктурирано СУПЦ „Св. Климент Охридски “, с. Овча могила в две резидентни услуги: ЦНСТДМ за деца и ЦНСТДМУ за лица

 • Изградено ново ЦНСТДМ в с. Овча Могила с капацитет 12 места

 • Изградено ново ЦНСТДМ в община Елена с капацитет 15+2 места

 • Запазване и разширяване на услугите в ЦНСТ в община Стражица.

 • Изградени две нови ЦНСТДМ в гр. Стражица с капацитет 24 места. • Осигурени възможности за всички деца, извеждани от СИ за живот в среда, близка до семейната.

 • Завършен успешно процес на деинституционализация в областта

 • Подобрена социална инфраструктура в областта

 • Извеждане на децата и намаляване на капацитета на СИ и паралелното развитие на нови услуги на мястото на СИ.

Заповеди на АСП за разкриване
Протоколи и решения на ОбС
Функциониращи ЦНСТДМ/У
Отчети на РДСП
Доклади от мониторинг
Протоколи от посещения на място
Интервюта и анкети с потребителите
Актуализирани планове, доклади от мониторинг
1.7. Да се подпомогне социалната интеграция на младежите, напускащи СИ и услуги от резидентен тип.


Мярка 1.7.1. Програми за изграждане на социални умения на децата, настанени в СИ и услуги от резидентен тип.
Мярка 1.7.2. Разкриване на преходни и наблюдавани жилища за адаптация към самостоятелен живот на младежи, напускащи СИ и услуги от резидентен тип.
Мярка 1.7.3. Програми за социална и трудова интеграция на младежите, напуснали СИ и услуги от резидентен тип.

 • Функкциониращо Наблюдавано жилище в гр. Велико Търново с капацитет 4 места, предоставящо условия за самостоятелен и независим живот на младежи, напуснали СИ и резидентни услуги

 • Изградено ново Преходно жилище в с. Овча Могила, общ. Свищов с капацитет 12 места

 • Функциониращо Преходно жилище с капацитет 12 места, гр. Велико Търново

 • Разработени и реализирани проекти за изграждане на битови и социални умения за водене на самостоятелен начин на живот на деца от ЦНСТДМ/У и СИ съвместно с НПО и социални услуги в общността - ЦОП, ЦСРИ, ДЦДУ, иновативни услуги Мобилни центрове

 • Предоставена подкрепа на младежите, напускащи СИ и ЦНСТДМ/У– информиране, консултации, съдействие и посредничество за намиране на работа и самостоятелно жилище.

 • Осигурени програми за професионална квалификация на младежите, напускащи СИ и резидентни услуги

 • Реализирани национални и европейски програми за социална и трудова интеграция на младежите, напуснали СИ и услуги от резидентен тип.

 • Прилагане на общински и национални мерки за осигуряване на достъп до заетост за младежите, напуснали СИ;
 • Повишена възможност за социално включване и реална интеграция на младежи, напуснали СИ

 • Подобрени умения сред младежите за самостоятелен живот след напускане на институцията;

 • Осигуряване на подкрепа в прехода към самостоятелен начин на живот.

 • Повишено ниво на социални умения, понижен риск от социална изолация

Разработени индивидуални планове и програма за професионална квалификация
Отчети на общините, доклади от мониторинг
Отчети на ДБТ, РСДП, доставчици на социални услуги в общността
Доклади от мониторинг
Протоколи от посещения на място
Разработени плановеНаправление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи възрастни и лица в неравностойно положение

2.1. Развиване на мрежа от услуги в общността и домашна среда с цел осигуряване на независим и достоен живот за пълноценно включване на хората с увреждания.

Мярка 2.1.1. Подкрепа от ЦСРИ с мобилни екипи за обхващане на хората с увреждания в цялата територия на област Велико Търново

Мярка 2.1.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства

Мярка 2.1.3. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на хората с увреждания


 • Разширен обхват на ЦСРИ в гр.Велико Търново и гр. Павликени, формиран мобилен екип за обхващане на кметствата в общините Велико Търново и Павликени;

 • Разкриване на ЦСРИ – гр. Елена за деца и възрастни с увреждания, стартира през 2017 г. с капацитет 30;

 • Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Елена от 2019 г. с капацитет 30;

 • Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в закрития ДДУИ с. Михалци с капацитет 20 места.

 • Увеличаване на капацитета на разкритите ЦСРИ;

 • Разширен обхват на услугите, които предлагат домашни грижи за хора с увреждания във всички общини;

 • Включени допълнителни услуги към Домашния социален патронаж и по-пълно обхващане на хората с увреждания от малките населени места;
 • Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община В. Търново

 • Изграждане на планирана двупосочна мобилна мрежа в община Свищов ЦСРИ.;

 • Разкриване на социално предприятие за хора с увреждания в община Полски Тръмбеш и осигуряване на трудова заетост и доходи на лица с увреждания в трудоспособна възраст.

 • Пълноценно използване възможностите на наличните клубове за хората с увреждания и клубовете на пенсионера;

 • Подобрена инфраструктура;

 • осигуряване на необходимата медицинска и социална рехабилитация, здравни грижи, информация и консултации за хората с увреждания

 • получаване на специализирана подкрепа, информиране и консултиране (здравно, психологическо, социално, юридическо) от семействата и близките, които полагат грижи за хора с увреждания;

 • осигуряване на достъп до услуги в семейна среда за децата и хората с увреждания, живеещи в малки изолирани населени места;

 • осигуряване на домашни грижи, помощ в домакинството, обслужване, помощ за излизане и придвижване и др. услуги за хора с увреждания и стари хора;

 • предоставяне на подкрепа и заместваща грижа за различен период от време, в къщи и в резидентни форми;

 • осигуряване на достъпна среда в общественото пространство, културни и здравни центрове, училища и детски градини, предприятия

 • предоставяне на достъп до доходи, заетост, професионална квалификация, обучение и практически умения и др. за лицата с увреждания с право на работа;

 • преодоляване на изолираността на хората с увреждания и възрастните хора, чрез създаване условия за интегриране в общността;

 • Разработване и стартиране на нови форми на междусекторни и смесени социални услуги за активно включване на лицата с увреждания

Разкрити нови ЦСРИ

Отчети на доставчици на социални услуги

Решение на Общински съвет

Заповед на АСП за разкриване

Заповед на АСП за разкриване

Отчети на доставчици на социални услуги


Решение на Общински съвет

Заповед на АСП за разкриване

Отчети на доставичци на социални услуги

Мониторингови доклади

На общинските планове за развитие;

2.2. Да се развие алтернативна резидентна грижа от семеен тип и реинтеграционни програми за хората с увреждания, настанени в специализирани институции с цел поетапно премахване на институционалния модел на грижа.

Мярка 2.2.1. Продължаване изграждането на алтернативни социални услуги от резидентен тип за настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до семейната.

Мярка 2.2.2. Развиване на иновативни форми на ангажиране и заетост на хората с увреждания, ползващи услугите, резидентен тип;

 • Изграждане на три ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост, с общ капацитет 45 места, изведени от ДВХУИ, с. Пчелище, община Велико Търново;

 • Изграждане на три Защитени жилища за хора с умствена изостаналост, с общ капацитет 30 места, за изведени от ДВХУИ, с. Пчелище, община Велико Търново;

 • Изграждане и разкриване на Защитено жилище за хора с психични разстройства в община Горна Оряховица, с капацитет 8 места

 • Разкриване на защитено жилище за лица с умствена изостаналост в град Елена през 2016 г. с капацитет 8;

 • Разкриване на 2 броя ЦНСТ на лица с умствена изостаналост - с капацитет 15 в с. Илаков рът;

 • Разкриване в община Лясковец на ЦНСТ за възрастни с психически разстройства или деменция, с капацитет 10 лица;

 • Изграждане на ЦНСТВХД в закрития ДДУИ с. Михалци с капацитет 15 места през 2016 год.;
 • Създаване на социални предприятия.

 • Задоволяване потребностите на възрастните хора с умствена изостаналост, психични разстройства и физически увреждания в оптимална степен;

 • Създаване на условия за живот, близки до семейната среда за възрастните хора с умствена изостаналост, психични разстройства и физически увреждания;

 • Създаване на условия за стимулиране ресурсите на възрастните хора с умствена изостаналост, психични разстройства и физически увреждания.

 • Разкрити работни места за хора с увреждания;

 • Партньорство с Д”БТ”Решение на Общински съвет

Заповед на АСП за разкриване

Отчети на доставчци на социални услуги

Решение на Общински съвет

Заповед на АСП за разкриване

Отчети на доставичци на социални услуги

Регистър на услугите

Доклади от външна оценка и мониторинг на услугите.2.3. Изграждане и развитие на модели на медико-социални грижи за продължително лечение, както и на интегрирани грижи за пациенти с хронични заболявания.


2.4. Изграждане на социални услуги за настаняване на бездомни лица при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности.


2.5. Изграждане на адекватни социални услуги за грижа за пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация

2.6. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в рискМярка 2.3.1.

Мярка 2.4.1. Изграждане на резидентни услуги за бездомни лица

Мярка 2.4.2. Продължаване на дейността на резидентни услуги за бездомни лица

Мярка 2.5.1. Развитие на услуги, насочени към жертви на насилие, трафик, експлоатация /ЦОП, ЦСРИ, кризисни центрове/

Мярка 2.5.2. Програми за превенция на насилие, трафик, експлоатация и др.

Мярка 2.6.1. Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо поведение, насочени към младежи и възрастни и реинтеграция на лица със зависимости и проблемно поведение

Мярка 2.6.2. Разработване на политики и програми за интегриране и развитие на етническите общности в неравностойно положение в област Велико Търново

Мярка 2.6.3. Продължаване дейността на обществени трапезарии
Мярка 2.6.4. Осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара на труда - предоставяне на равни възможности за реализация на пазара на труда; предоставяне на достъп до услуги за намиране на работа; осигуряване на възможности за интегриране към пазара на труда.


 • Изграждане на СИ за социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в община Велико Търново, с капацитет 130 места /в т.ч. 100 места за Дом за стари хора и 30 места за хоспис/ до 2020 г.;

 • Разкриване на хоспис в община Стражица;

 • Дълбочинно проучване на рискови групи със зависимо поведение и изграждане на система за цялостна оценка за необходимостта от изграждане на модели за медико –социални грижи за продължително лечение, и на интегрирани грижи за пациенти с хронични заболявания в община Полски Тръмбеш. Цел - предлагане на комплексна подкрепа, свързана с превенция, рехабилитация, медико-социални грижи, работа с близките на такива хора и др.
 • Изграждане на Кризисен център за бездомни и социално слаби лица на територията на гр. Велико Търново до 2020 г.;
 • Изграждане и разкриване на Приют за бездомни лица в гр. Горна Оряховица, с капацитет 15 места до 2017 г. и разкриването му като делегирана от държавата дейност през 2018 г.;

 • Изграждане на ЦНСТ за лица в риск в община Свищов;
 • Продължаване на дейността на Център за временно настаняване на възрастни хора в град Горна Оряховица.
 • Разкриване на Кризисен център за лица жертви на насилие и/или трафик, с капацитет 10 места, в с. Балван , общ. Велико Търново.
 • Разкриване на Консултативен център за жертви на домашно насилие.

 • Изграждане и разкриване на Кризисен център за пострадали от насилие или друга форма на експлоатация в гр. Горна Оряховица, с капацитет 15 места до 2017 г

* Включване на родителите и семействата в социално-образователни услуги и кампании за превенция на домашното насилие, трафика и зависимостите, рисковото поведение, изпълнявани от училища, училищни настоятелства и НПО;* Създаване на система от мерки в община Полски Тръмбеш за превенция на насилие, трафик, експлоатация чрез развиване на умения за себеотстояване и защита; намаляване на агресивното поведение и отношения. на чувствителност сред населението и професионалистите за причините и форми за насилие, симптомите на насилие, за трафик и експлоатация; • Дейностите ще се осъществяват от ЦОП и ЦСРИ в общината, ДСП, със съдействието на МКБППМН, органите на МВР, лечебни заведения, образователни институции и НПО.

 • Продължаване на дейностите на Комисия за борба с трафика на хора в община Велико Търново;

 • Продължаване на дейността на ЦОП и ЦСРИ за жертви на домашно насилие над 18 год. при оказване на емоционална подкрепа, ориентиране в актуална ситуация на насилие, психо-социално и юридическо консултиране и превенция на насилието над жени и деца в Горна Оряховица;

 • Разработване и осъществяване на програми и кампании за превенция насилието, неговите симптоми и уменията за защита от него, трафика и експлоатацията.;

 • Обучение на общински служители, социални работници, учители, възпитатели, полицаи и медицински работници за разпознаване и докладване на случаи на насилие, трафик и експлоатация;

 • Преодоляване на последиците от преживяното насилие, жертви на насилие и/или трафик, експлоатация.

Услугите – консултиране и рехабилитация ще се предоставят от ЦОП, Информационно-консултативен кабинет към МКБППМН и ЦСРИ;

 • Прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие, трафик или експлоатация и за взаимодействие при кризисна интервенция. • Развити услуги за хора в пробация – консултиране, подкрепа за реинтеграция, курсове за професионална квалификация, които се изпълняват съвместно от Съвета по пробация, ДБТ, ЦОП, ДСП;

 • Продължаване на дейността на Превантивно – информационен център по наркомании гр. Велико Търново; • Превенция на рисково и зависимо поведение осъществявани от ЦОП ЦСРИ за жертви на домашно насилие над 18 год. в община Горна Оряховица;

 • Развиване на услуги за подкрепа на лица със зависимости и проблемно поведение от ЦСРИ в община Павликени;

 • Дейности на ЦОП, ЦСРИ, Консултативен център и гражданските инициативи в община Полски Тръмбеш – информиране и консултиране.
 • Разкриване на Бюро за социални услуги в община Свищов. • Реализиране на Плановете за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация;

 • Политики и инициативи за социално включване, насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи, чрез включване в програми и мерки на ДБТ, изпълнение на проекти за професионална квалификация и заетост;

 • Реинтеграция в образованието на неграмотни и пълнолетни с ниско образование, ограмотяване на пълнолетни, включително за образование на пълнолетни млади хора с незавършена степен (без диплома) на основно или средно образование- ЦОП и ЦСРИ в П. Тръмбеш;

 • Назначаване на 2 здравни медиатори за подобряване на достъпа до здравеопазване на етническите общности в Община Полски Тръмбеш..
 • Социалната услуга ще се предлага на територията на всички общини в областта.


 • Осигуряване на заетост на уязвими групи - включване в курсове за професионална квалификация към Дирекция «Бюро по труда» и/или по проекти.

 • Създаване на бюро за социални услуги.
 • Задоволяване на ежедневните потребности на настанените лица, създаване на условия за социални контакти чрез предоставяне на денонощни грижи, лекарски надзор, рехабилитационни процедури, отдих.
 • Подпомагане на приобщаването на застрашените групи към обществото като цяло; • Оказване на кризисна интервенция, социална работа , овластяване и застъпничество, съдействие за кризисно настаняване;
 • Осигуряване на така необходимите подслон, храна, здравни грижи и консултиране на нуждаещите се лица; • Подкрепа на бездомни лица; Лица без документ за самоличност; Лица в критични за здравето и живота им ситуации.
 • Предоставя подслон и храна на бездомни лица не само от област Велико Търново, но и от други области • Кризисна интервенция, социална работа , овластяване и застъпничество, психологическа и емоционална подкрепа на пострадалите, правна помощ и защита, юридическо консултиране.


 • Включване на родителите и семействата като активни партньори в дейностите по превенция;

 • Подобряване на мултидисциплинарната работа по случаи;

 • Работа и с разширения кръг на семейството;

 • Прилагане на иновативни модели и подходи за работа . „Фамилна групова конференция и семейно- ориентиран подход”. • Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за социално включване на нуждаещите се представители на етнически малцинства;

 • подкрепа за достъп до заетост и квалификация;

 • превенция на рисковото поведение, които включват интерактивни тренингови обучения на педагогически съветници, както и образователни и информационни програми за родители, учители и медицински специалисти в училищата;

 • Подкрепа и терапевтична помощ на младежи и възрастни: психологическо консултиране, семейно консултиране, медиация, рехабилитация, развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение, кариерно консултиране и посредничество за намиране на работа. • Осигуряване на достъп до образование и заетост на уязвими етнически общности;

 • Развитие на потенциал за включване в работата по превенция на изоставянето и неглижирането на децата от етническите общности;

 • Превенция на социалното изключване.

Подкрепа от Оперативни и Национални програми за заетост и от НПО. Консултиране и обучения за Мотивация и реализация;

Съхранени и развитии трудови и социални умения.


Решение на Общински съвет

Заповед на АСП за разкриване

Отчети на доставчци на социални услуги

Материали от информационни кампании, обучения, анкети, въпросници, списъци на участниците

Протоколи от посещения на място

Доклади от мониторинг

Решение на Общински съвет

Заповед на АСП за разкриване;

Регистър

Решение на Общински съвет

Заповед на АСП за разкриване;

Регистър


Доклади;

Отчети


Разработени консултативни и образователни програми

Решение на Общински съвет

Заповед на АСП за разкриване

Отчети на доставичци на социални услуги

Отчети;

Доклади;


Програми по превенция;

Обратни връзки от участници в обучения;

Протоколи от екипни срещи на мултидисциплинарните екипи;

Изследвания и анализи на доставчици.

Програми за обучения;

Присъствени списъци;

Общински планове;

Програма за детето;

Доклади на доставчици на СУ;

Доклади от мониторинг и оценка на СУ;


2.7.Осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора чрез развиване на форми на социални услуги в подкрепа на зависими членове на семейството, спомагащи и за трудовата реализация на лицата, полагащи грижи за тях.

Мярка 2.7.1. Програми за осигуряване на трудова реализация на лица, полагащи грижи за хора с увреждания чрез осигуряване на почасова, надомна работа и пр.
Мярка 2.7.2. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за лица с увреждания. • Обхващане на лица, полагащи грижа за хора с увреждания по проекти и програми за осигуряване на заетост. • Реализиране на програми и проекти за осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за лица с увреждания;

 • Продължаване на общинските подкрепи за дейностите на клубовете на пенсионера и клубовете на хората с увреждания, предоставящи възможности за общуване и социален живот на стари хора и хората с увреждания. Стимулиране организирането на културно-масови мероприятия и развиването на художествена самодейност в клубовете.
 • Изграждане на ЦСРИ за лица с увреждания, с капацитет 40 места до 2020 г. в община Велико Търново;

 • Продължаване дейността на Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Горна Оряховица;

 • Разкриване на ЦСРИ – гр. Елена за деца и възрастни с увреждания, който да стартира през 2017 г. с предвиден капацитет 30;

 • Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Елена от 2019 г. с капацитет 30 потребителя;

 • Увеличаване на капацитета на ЦСРИ в община Полски Тръмбеш- 50 места.

 • Предоставяне на възможност на близки хора, които се грижат за човек с увреждане да работят като домашни санитари и лични асистенти.


 • Преодоляване на социалната изолация на възрастните хора различни мероприятия, целящи социално включване в общността, придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието • Подкрепа на възрастните с увреждания и техните семейства и осигуряване на постоянна и качествена грижа, а така също и на обхващане на по-голям брой възрастни с увреждания.Справки от ДБТ;

Справки от общините;

Годишни планове и отчети по програми и проекти;

Индивидуални планове и оценки на потребностите;2.8. Осигуряване на условия за качествен живот на хората с увреждания, настанени в специализирани институции.

Мярка 2.8.1. Продължаване дейността на СИ за възрастни хора с увреждания и подобряване на условията и качеството на грижите.

 • Подобряване на услугите в Дома за възрастни хора с физически увреждания в с. Горски Горен Тръмбеш и в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Драганово;

 • Подобряване на битовите условия и материалната база, разширяване на социалните дейности за стимулиране на инициативността на потребителите, разширяване и разнообразяване на заниманията за осмисляне на свободното време на възрастните хора.

 • Осигурена качествена професионална грижа, според индивидуалните потребности на потребителите.

Отчети на социалните услуги;

Направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот


3.1. Създаване на възможности за независим живот на възрастните хора чрез предоставянето на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората.

Мярка 3.1.1. Развиване и разширяване на дейностите в Домашния социален патронаж и обхващане на малките изолирани населени места.


Мярка 3.1.2. Разширяване на услугите в домашна среда чрез увеличаване на капацитета на услугите домашен помощник, социален и личен асистент.

асистент.Мярка 3.1.3. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора.


 • Разширен обхват в населените места на Домашен социален патронаж на територията на област Велико Търново с 80 потребители: от общ капацитет 1805 потребители нараства до 1885 потребители . Увеличен капацитет на Домашен социален патронаж Велико Търново от 430 на 450

 • Увеличен капацитет на Домашен социален патронаж Горна Оряховица от 320 на 350 потребители

 • Увеличен капацитет на Домашен социален патронаж гр. Елена от 100 на 130 потребители

 • Увеличен капацитет на Обществена трапезария към Община Елена от 30 на 45 потребители

 • Увеличен капацитет на Домашен социален патронаж Златарица от 50 на 80 потребители

 • Разширена услуга Домашен помощник по национални и европейски програми.

 • Разширени услуги Социален и Личен асистент по национални и европейски програми.

 • Разкрита нова услуга Домашен помощник в община Горна Оряховица за хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване

 • Увеличен капацитет на почасови услуги в домашна среда в Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, В. Търново от 45 на 60 потребители

 • Разкрита социална услуга „Личен асистент“ в община В. Търново с капацитет 50 потребители, включително за възрастно хора с трайни увреждания

 • Разкрита социална услуга „Социален асистент“ за тежкоболни самотни хора с капацитет 100 потребители в община Велико Търново

 • Разкрит Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда с капацитет 70 потребители в община В. Търново

 • Разширена дейност на клубовете на пенсионера и инвалида на територията на област Велико Търново.

 • Разкрита нова услуга Социален асистент в община Павликени

 • Разкрито ново ЦСРИ – гр. Елена за деца и възрастни с увреждания с капацитет 30 потребители

 • Разкрит нов Дневен център за за възрастни хора в закрития ДДУИ с. Михалци за лица с увреждания с капацитет 30 потребители

 • Увеличен капацитет на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в град Полски Тръмбеш от 35 на 50 потребителя

 • Разкрит нов Дневен център за възрастни с увреждания в гр. Елена с капацитет 30 потребители

 • Разкрит нов Дневен център за възрастни хора в Община Стражица с капацитет 10 потребители

 • Разкрита нова услуга Домашен санитар за възрастни хора и хора с увреждания в община Стражица с капацитет 30 потребители

 • Увеличен капацитет на услугата Личен асистент на Община Сухиндол

 • Увеличен капацитет на услугата Обществена трапезария на Община Сухиндол

 • Разширен териториалния обхват на обществените трапезарии.

 • Подобряване достъпа на възрастните хора до услуги в домашна среда и превенция на институционализацията

 • Подобряване грижите за възрастни хора

 • Подобряване на достъпа до административни услуги и социална подкрепа;

 • Съвместно планиране и координиране на ресурсите и дейностите за една и съща целева група;

 • Подобряване на социалния и психологически статус на лицата, чрез предоставяне на социални услуги, свързани с рехабилитация, социално-правни консултации, превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.

Заповеди на АСП за разкриване


Протоколи и решения на ОбС
Регистър на услугата
Протоколи от посещения на място
Интервюта с потребителите
Доклад от мониторинг
Отчети на доставчиците на социалните услуги
Отчети на общините

3.2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната

Мярка 3.2.1. Подобряване на условията и качеството на грижите в съществуващите специализирани институции за стари хора.

Мярка 3.2.2. Разкриване на алтернативни резидентни услуги и малки домове за обгрижване на стари хора в среда, близка до семейната.

Мярка 3.2.3. Подпомагане на възрастни хора с ниски доходи

Мярка 3.2.4. Създаване на възможност за социални контакти


 • Изградена специализирана институция за социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания, с капацитет 130 места /в т.ч. 100 места за Дом за стари хора и 30 места за хоспис/ в община Велико Търново

 • Разкрит нов Дом за стари хора в с. Козаревец, общ. Лясковец с капацитет 30 потребители

 • Разкрит Дом за стари хора в община Полски Тръмбеш с капацитет 50 места

 • Дофинансирани услуги чрез програми и проекти

 • Изготвен план за подобряване на условията в ДСХ с. Караисен, община Павликени,

 • Изготвен план за подобряване на условията в ДСХ с. Караисен, община Павликени

 • Подобрени условия за живот в ДСХ в община Свищов чрез изграждане на асансьор

 • Увеличен капацитет на Дом за стари хора „Св. Иван Рилски”, с . Балван от 20 на 28 места

 • Разкрити нови 10 ЦНСТ за възрастни хора, 3 от които за възрастни с деменция. Изграден общ капацитет на ЦНСТ за възрастни хора – 143 места

 • Разкрити 3 нови ЦНСТ за стари хора в Горна Оряховица с капацитет 45 потребители

 • Разкрити нови два ЦНСТ за лица с деменция с капацитет 2х20 места в с. Тодювци, общ. Елена

 • Разкрит нов ЦНСТ за стари хора в Златарица с капацитет 15 потребители

 • Разкрит нов Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция в сградата на закрития ДДУИ в с. Михалци с капацитет 15 места

 • Разкрит две нови ЦНСТ за хора с увреждания и стари хора в община Полски Тръмбеш с капацитет х 12 места

 • Разкрит нов Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора в община Стражица с капацитет 10 места

 • Разкрит нов ЦНСТ за стари хора в община Свищов с капацитет 12 места

 • Задоволяване на ежедневните потребности на настанените лица, създаване на условия за социални контакти чрез предоставяне на денонощни грижи, лекарски надзор, рехабилитационни процедури, културни и развлекателни програми, отдих и екскурзии.

 • Поставяне на потребителя в центъра на услугата – услугите да са ориентирани към самия потребител и към неговите променящи се социални и здравни потребности, характер, интереси, история на живот и семейни обстоятелства, възможности и предпочитания. • Създадени възможности за предоставяне на грижи за възрастни хора на пенсионна възраст, нуждаещи се от непрекъсната медицинска грижа.

 • Създадена възможност за социално включване на възрастните хораЗаповед на АСП за разкриване
Отчет РДСП
Решение на Общински съвет

Отчети на доставичци на социални услуги


Интервюта с потребителите
Доклад от мониторинг

Отчети на общинитеРаздел В: План за действие

 1. Управление и координация на изпълнението на стратегията

6.1. Структури за координация на областно и общинско ниво

Ролите и задачите на общините и институциите на областно ниво, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни в изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги се определят от техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница