2016 – 2020 Област Велико Търновостраница11/14
Дата19.07.2018
Размер4.04 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

5. Логическа рамка и ключови индикатори за успех

Логическа рамка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново

Част 1

Визия
1

2

3

4

5

Общи цели

(Описание на общите цели)

Индикатори – базови индикатори за въздействието на Стратегията и постигнатата промяна в ситуацията към 2015 г.

Източници на информация

Период на проверка

Обща цел 1

Подобряване комплекса от услуги, предоставяни за деца и семейства, превенция на изоставянето и неглижирането на децата и подкрепа на задържането им в биологичното семейство; трансформиране и закриване на всички специализирани институции и развиване на алтернативни на тях качествени резидентни социални услуги за грижа в среда близка до семейната; осигуряване условия за развитие на децата с увреждания отглеждани в семейството и гарантиране равен достъп на рискови групи деца до качествено образование.

 • Подобрена ефективно действаща мрежа от съпътстващи процеса на деинституционализация социални услуги в общността, на територията на цялата област Велико Търново;

 • Предотвратена институционализация на децата в риск от изоставяне чрез реинтеграция в семейството, настаняване при близки и роднини, приемна грижа, осиновяване;

 • Намален брой на деца, изоставени от родителите си;

 • Разширени дейности и обхват на ЦОП в областта - разширена мобилна работа за издирване на уязвими семейства, оказване на подкрепа за изграждане на умения за отговорно родителство, превенция на неглижирането, рисковото поведение и изоставянето;

 • Създадени програми, дейности и механизми за подкрепа на семейството и отговорното родителство;

 • Закрити и трансформирани всички специализирани институции за деца в област Велико Търново;

 • Подобрено качество на алтернативната резидентна грижа, предоставена в среда, близка до семейната и подготовка на децата, отглеждани в тях за самостоятелен живот;

 • Изградени нови резидентни услуги ЦНСТДМ/У и увеличаване общия капацитет на услугите ЦНСТДМ/У в областта 233 места до 2020 г.;

 • Увеличен капацитет на ЦОП с 65% в областта;

 • Увеличен капацитет на ЦСРИ с 67% в областта;

 • Увеличен капацитет на Дневен център за деца с увреждания с 30% в областта;

 • Увеличен капацитет и обхват на Приемна грижа в областта;

 • Разкрити нови услуги със здравна насоченост -кабинети по семейно планиране, здравни медиатори, подобрен достъпа до здравни грижи на уязвими и рискови групи;

 • Планирани и реализирани дейности по промоция на здраве, профилактика на болестите, повишаване на информираността и ограничаване на рисковите фатори за здравето на учениците;

 • Разширен обхват на програмите, които предлагат домашни грижи – личен асистент, социален асистент, домашен помощник;

 • Разширен обхват на услугите, предоставяни в семейна среда на деца с увреждания;

 • Създадени условия за извънкласни и извънучилищни дейности, осмислящи свободното време на децата като превенция на агресивното и отклоняващо поведение;

 • Реализирани дейности и информационни кампании по превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране;

 • Увеличен капацитет на услугите Кризисен център за деца и семейства, жертви на насилие и трафик от 15 на 30 места;

 • Реализирани образователни програми за превенция от употребата на психотропни вещества, трафик на хора, сексуална експлоатация и информиране по въпросите на насилие и пренебрежение;

 • Реализирани специализирани програми за работа с деца извършители на противообществени прояви, насилие, рисково поведение;

 • Реализирани програми за активно включване в общи дейности, и превръщане на родителите в партньори на училището;

 • Поне 98% от децата в задължителна училищна възраст обхванати в училище, подготвителни класове или групи или в подходяща форма на образование;

 • Намаление на отпадналите от училище деца;

 • Създадени условия за образователно включване на всички уязвими и рискови групи деца.

 • Аналитични доклади на независими експерти;

 • Финален доклад за оценка на въздействието на Областната стратегия;

 • Годишни доклади за мониторинг на напредъка на изпълнението на областната стратегия;

 • Данни НСИ;

 • Месечни и тримесечни справки ОЗД, ДСП и РДСП;

 • Проучване за обратна връзка от потребителите;

 • Решения на ОбС и заповеди на АСП за разкриване на нови социални услуги и за закриване на СИ;

 • Информационни карти и отчети на доставчици на СУ.


2016-2020

Обща цел 2

Развита и структурирана мрежа от качествени социални услуги за подобряване качеството на живот, социално включване и преодоляване на социалната изолация на уязвими лица в трудоспособна възраст,

хора с увреждания и техните семейства.


 • По-малък брой лица, настанени в специализирани институции за лица с увреждания с 10 %;

 • Увеличен брой на лицата, получаващи соц. услуги в общността с 40 %;

 • Изградено Бюро за социални услуги в община Свищов;

 • Увеличен капацитет на ЦСРИ с 67 % в областта;

 • Разширен териториален обхват на мобилните екипи за социални услуги към ЦСРИ;

 • Разширен обхват в населените места на Домашен социален патронаж на територията на област Велико Търново;

 • Разширен териториалния обхват на обществените трапезарии;

 • Разширена услуга Домашен помощник по национални и европейски програми;

 • Разширени услуги Социален и Личен асистент по национални и европейски програми;

 • Увеличен капацитет на почасови услуги в домашна среда и социално включване в областта;

 • Действащ Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по Проект „Подкрепа за независим живот“, Схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, ОП РЧР 2014-2020 г, с капацитет 70 потребители;

 • Действащ ЦСРИ – гр. Елена за деца и възрастни с увреждания, който да стартира през 2017 г. с предвиден капацитет 30;

 • Подобрено качество на алтернативната резидентна грижа, предоставена в среда, близка до семейната за лица с увреждания;

 • Изградена мрежа за соц. услуги за лица, жерви на насилие, трафик и експлоатация;

 • Действащ Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Елена от 2019 г. с капацитет 30;

 • Действащ Дневен център за възрастни хора с увреждания в закрития ДДУИ с. Михалци, общ. Павликени с капацитет 20 места. Изграждени три Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост, с общ капацитет 45 места, за настаняване на лица с умствена изостаналост, изведени от Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Пчелище, община Велико Търново;

 • Изграждени три Защитени жилища за хора с умствена изостаналост, с общ капацитет 30 места, за настаняване на лица с умствена изостаналост, изведени от Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Пчелище, община Велико Търново;

 • Увеличен капацитета на разкритото Защитено жилище за хора с психични разстройства, с. Церова кория, общ. Велико Търново от 10 на 16 места до 2020 г.;

 • Действащо Защитено жилище за хора с психични разстройства в община Горна Оряховица, с капацитет 8 места;

 • Действащо защитено жилище за лица с умствена изостаналост в град Елена през 2016 г. с капацитет 8 потребители;

 • Разкрит Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психически разстройства или деменция, с капацитет 10 лица в община Лясковец;

 • Действащ ЦНСТВХД в закрития ДДУИ с. Михалци, общ. Павликени с капацитет 15 места през 2016 г.;

 • Изграден модел на медико-социални грижи за продължително лечение, както и на интегрирани грижи за пациенти с хронични заболявания, обслужващ територията на областта;

 • Действаща специализирана институция за социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в община Велико Търново по модела на здравно-социалната подкрепа, с капацитет 130 места /в т.ч. 100 места за Дом за стари хора и 30 места за хоспис/;

 • Действащи хосписи в община Свищов и община Стражица;

 • Изгражден Кризисен център за бездомни и социално слаби лица на територията на гр. Велико Търново;

 • Изграден Приют за бездомни лица в гр. Горна Оряховица, с капацитет 15 места до 2017 г. и разкрит, като делегирана от държавата дейност през 2018 г.;

 • Изградено ЦНСТ за лица в риск в община Свищов: / Бездомни лица; Лица без документ за самоличност; Лица в критични за здравето и живота им ситуации/;

 • Действащ Кризисен център за лица жертви на насилие и/или трафик, с капацитет 10 места, в с. Балван , общ. Велико Търново;

 • Изграден Кризисен център за пострадали от насилие или друга форма на експлоатация в гр. Горна Оряховица, с капацитет 15 места до 2017 г. и разкрит, като делегирана от държавата дейност през 2018 г.;

 • Реализирани различни модулни програми за превенция на рисковото поведение и превенция на зависимостите;

 • Изпълнени Плановете за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация;

 • Назначаване на двама здравни медиатори за подобряване на достъпа до здравеопазване на етническите общности в Община Полски Тръмбеш;

 • По-малък брой неграмотни пълнолетни млади хора с незавършена степен (без диплома) на основно или средно образование с 2%;

 • Реализирани програми и мерки за реинтеграция в образованието на неграмотните и пълнолетните с ниско образование;

 • Осигурена комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора чрез включването им във форми на социални услуги в подкрепа на зависими членове на семейството, спомагащи и за трудовата реализация на лицата, полагащи грижи за тях;

 • Изграден Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания, с капацитет 40 места до 2020 г. в община Велико Търново, като форма на съпътстваща социална услуга за лицата с увреждания, които ще ползват предложените за разкриване до 2020 г. социални услуги от резидентен тип;

 • Разкрит Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Елена от 2019 г. с капацитет 30 потребителя;

 • Разкрит ЦСРИ – гр. Елена за деца и възрастни с увреждания през 2017 г. с капацитет 30;

 • Повишено качество на живота в Дома за възрастни хора с физически увреждания в с. Горски Горен Тръмбеш и в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Драганово.

 • Доклад от мониторинг;

 • Отчети на общините;

 • Отчети на доставчиците на социалните услуги;

 • Обратна връзка от потребителите;

 • Протоколи от посещения на място;

 • Решения на ОбС и заповеди на АСП за разкриване на нови социални услуги и за закриване на СИ;

 • Информационни карти и отчети на доставчици на СУ.


2016-2020

Обща цел 3

Подобряване на съществуващите грижи и създаване на възможности за независим живот на възрастните хора чрез предоставянето на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните им потребности;

осигуряване на качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната и на условия за спокоен и достоен живот на старите хора

 • Разширен обхват в населените места на Домашен социален патронаж на територията на област Велико Търново;

 • Разширен териториалния обхват на обществените трапезарии;

 • Разширена услуга Домашен помощник по национални и европейски програми;

 • Разширени услуги Социален и Личен асистент по национални и европейски програми;

 • Увеличен капацитет на почасови услуги в домашна среда и социално включване в областта;

 • Разширена дейност на клубовете на пенсионера и инвалида на територията на област Велико Търново;

 • Изградена специализирана институция за социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания, с капацитет 130 места /в т.ч. 100 места за Дом за стари хора и 30 места за хоспис/ в община Велико Търново;

 • Разкрит нов Дом за стари хора в с. Козаревец, общ. Лясковец с капацитет 30 потребители;

 • Разкрит Дом за стари хора в община Полски Тръмбеш с капацитет 50 места;

 • Разкрити нови 10 ЦНСТ за възрастни хора, 3 от които за възрастни с деменция. Изграден общ капацитет на ЦНСТ за възрастни хора – 143 места;

 • Разкрит нов Център за настаняване от семеен тип за стари хора в Горна Оряховица с капацитет 15 потребители;

 • Разкрити нови два ЦНСТ за лица с деменция с капацитет 2х20 места в с. Тодювци, общ. Елена;

 • Разкрит нов ЦНСТ за стари хора в Златарица с капацитет 15 потребители;

 • Разкрит нов Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция в сградата на закрития ДДУИ в с. Михалци с капацитет 15 места;

 • Разкрит две нови ЦНСТ за хора с увреждания и стари хора в община Полски Тръмбеш с капацитет 3 х 12 места;

 • Разкрит нов Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора в община Стражица с капацитет 10 места;

 • Разкрит нов ЦНСТ за стари хора в община Свищов с капацитет 12 места;

 • Разкрито ново ЦСРИ – гр. Елена за деца и възрастни с увреждания с капацитет 30 потребители;

 • Разкрит нов Дневен център за за възрастни хора в закрития ДДУИ с. Михалци за лица с увреждания с капацитет 30 потребители;

 • Увеличен капацитет на ЦСРИ за стари хора в областта;

 • Разкрит нов Дневен център за възрастни с увреждания в гр. Елена с капацитет 30 потребители;

 • Разкрит нов Дневен център за възрастни хора в Община Стражица с капацитет 10 потребители.
 • Статистически данни на НСИ;

 • Решения на ОбС и заповеди на АСП за разкриване на нови социални услуги;

 • Доклад от мониторинг;

 • Отчети на общините;

 • Отчети на доставчиците на социалните услуги;

 • Обратна връзка от потребителите;

 • Протоколи от посещения на място.


2016-2020
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница