Да четем едновременно от Свещенните Писания (текстът е на Български език) der gottстраница9/10
Дата14.01.2018
Размер1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Книга на Мормон:

Мосия 27, 28

“... след като... се покаях почти до смърт, Господ в милост намери за уместно да ме изтръгне от вечния огън и сега съм роден от Бога.”Алма 5, 6

“... достатъчно добре ли сте запазили в паметта си, че Той избави душите им от пъкъла?”2 Нефи 10, 24

“... че сте спасени, е само в и чрез благодатта Божия.”Еламан 5, 11

“И силата Му е дадена от Отца да ги изкупи от греховете им поради покаянието...”Алма 26, 13

“Ето, колко хиляди от братята ни освободи Той от болките на пъкъла...”


Гита:

9, 22

“А тези, които мислят за мене

непрестанно и ме почитат –

неизменните – аз ги дарявам

с истинско, вечно блаженство в йога.”

12, 6-7

“А които на мен са отдадени

и ми принасят своите действия...

като върховна цел ме почитат,

понеже в мен са със свойто съзнание

тях... аз бързо спасявам

от океана на смъртоносната

и вечно пораждаща самсара!”


7. Свидетел на делата ни.

Библия:

Битие 20, 6-7

“И рече му Бог насъне: и Аз зная, че си направил това с просто сърце, и те удържах от грях... и не те допуснах да се докоснеш до нея; а сега върни жената на мъжа й...”Иоан 7, 7

“Светът вас не може да мрази, а Мене мрази, защото Аз свидетелствам за него, че делата му са лоши.”Иеремия 32, 27-30

“ето, Аз съм Господ, Бог на всяка плът; има ли нещо невъзможно за Мене?... Аз предавам тоя град в ръцете на халдейци и в ръцете на вавилонския цар Навуходоносора...Защото синовете Израилеви и синовете Иудини още от младини само зло вършиха пред очите Ми...”Псалом 49, 7

“Слушай, народе Мой, Аз ще говоря; Израилю, ще свидетелствам против тебе: Аз съм Бог, твой Бог.”1 Солуняни 2, 5

“... нито с ласкателни думи се отнесохме някога към вас... нито с користна умисъл: Бог е свидетел!”


Коран:

3, 99

“Кажи: „О, хора на Писанието, защо отклонявате от пътя на Аллах онези, които са повярвали, стремейки се да изкривите пътя, а сте свидетели [на истината]? Аллах не подминава вашите дела.”5, 48

“И ти низпослахме Корана с истината, за да потвърди Писанията преди него... И ако желаеше Аллах, щеше да ви стори една общност, но [така стори], за да ви изпита в онова, което ви е дарил. И надпреварвайте се в добрините! Завръщането на всички вас е при Аллах и Той ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие.”3, 98

“... Аллах е свидетел на делата ви.”4, 33

“... Аллах на всяко нещо е свидетел.”


Гита:

9, 18

“Аз съм Пътя, Царя, Убежището

и Свидетеля и Любовника...”
8. Явява се на хората (на пророците).

Библия:

Битие 12, 7

“И яви се Господ на Аврама и (му) рече: тая земя ще дам на потомството ти...”Битие 32, 30

“... Иаков... казваше, видях Бога лице с лице и се запази душата ми.”Изход 34, 5

“И слезе Господ в облак, и се спря там близо до него и провъзгласи името на Иехова.”Лука 9, 34-35

“... яви се облак и ги засени... И чу се из облака глас... Този е Моят възлюбен Син: Него слушайте.”Изход 3, 1-6

“Мойсей... видя... че къпината гори в огън, но не изгаря... извика към него Бог изсред къпината... и рече: Аз съм Бог...”


Коран:

20, 10-12

“Когато видя огън, рече на семейството си: „Почакайте! Съзрях огън. Ще ви донеса оттам главня или ще намеря при огъня напътствие”. И когато стигна там, бе призован: „О, Муса, Аз съм твоят Господ. Свали сандалите си! Ти си в свещената долина Т*а.”


Книга на Мормон:

Етер 2, 14

“... Господ се яви отново при брата на Яред и застана в облак, и говори с него...”1 Нефи 1, 6

“... докато той се молеше на Господа, появи се стълб от огън и застана на една канара пред него, и той видя и чу много...”Етер 2, 5

“... Господ вървеше пред тях и говореше с тях, тъй както стоеше в облак, и ги направляваше накъде да вървят.”Гита:

4, 7

“Щом изгасне изконната правда,

щом в света зацари безпорядък,

... в човешко тяло се въплъщавам.”4, 8

“За да бъдат спасени добрите,

за да бъдат погубени злите,

за да се пази изконната правда,

във всяка епоха аз се явявам.”

4, 11

“Какъвто ме мислят хората...

такъв и аз пред тях се явявам...”

11, 25

“Като гледам твоите усти и бивни –

тези страшни пламъци на Времето...”

11, 45

“Радвам се, че видях невижданото,

но от страх се обърква умът ми.

Бъди милостив, о, Подслон световен!

Яви ми се пак в човечен облик!”
9. Разговаря с (говори на) пророците (слово).

Библия:

Битие 3, 9

“И извика Господ Бог на Адама и му рече: где си?”Битие 8, 15-17

“И рече Бог на Ноя: излез от ковчега... и с тебе синовете и жените... изведи... всички животни...”Изход 24, 12

“И каза Господ на Мойсея: възлез при Мене на планината и стой там; ще ти дам каменни плочи, и закон, и заповеди, които написах за тяхна поука.”Числа 12, 5-8

“И слезе Господ в облачен стълб... и рече... ако между вас има пророк Господен, Аз му се откривам във видение, насън говоря с него; не е тъй обаче с Моя раб Мойсея... Аз говоря с него уста с уста, и явно... и той вижда образа на Господа...”Евреите 1, 1-2

“Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина...”


Коран:

2, 253

“Тези са пратениците – на едни от тях отредихме да стоят над други; с някои Аллах говори и въздигна други по степени. И дадохме на Иса, сина на Мариам, ясните знаци и го подкрепихме със Светия дух...”6, 73

“... Неговото Слово е истината...”3, 55

“... Аллах рече: „О, Иса, Аз ще те прибера и ще те въздигна при Мен...”4, 164

“... Аллах говори пряко на Муса...”19, 34

“Това е Иса, синът на Мариам – словото на истината, в която се съмняват.”42, 51

“С хората Аллах говори само чрез откровение или зад преграда, или като изпрати пратеник и му разкрива по Своя воля каквото пожелае...”


Книга на Мормон:

1 Нефи 2, 19

“... Господ ми заговори, казвайки: Благословен си ти, Нефи, заради вярата ти, защото ти си ме търсил усърдно, със смиреност на сърцето.”3 Нефи 11, 6-7

“И ето, третия път те разбраха гласа, който чуха; и той им каза: Ето Моя Възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, в Когото прославих името Си – слушайте Него.”1 Нефи 16, 39

“... след като бяха укорени от гласа Господен, те отвърнаха гнева си и се покаяха за греховете си...”1 Нефи 17, 8

“... Господ ми заговори, казвайки: Ти ще построиш един кораб по начина, който Аз ще ти покажа, за да мога да отведа твоя народ през тези води.”Еламан 5, 46-47

“... до тях дойде... приятен глас... Мир, мир вам поради вярата ви в Моя Многовъзлюбен, Който беше от основаването на света.”Алма 26, 27

“... Господ ни утеши и каза: Идете сред братята ви, ламанитите, понасяйте с търпение страданията си и Аз ще ви дам успех.”Еламан 3, 29-30

“... всички, които поискат, могат да се хванат за словото Божие, което е живо и могъщо... и ще постави... безсмъртните им души от дясната страна на Бога в царството небесно...”Мосия 11, 20-21

“... Иди и кажи на този народ, че тъй рече Господ: Горко на този народ, защото Аз видях неговите мерзости и нечестието му, и блудствата му; и ако те не се покаят... Аз ще ги предам в ръцете на враговете им; да, и те ще бъдат доведени в робство...”2 Нефи 29, 12

“... Аз ще говоря на юдеите и те ще го напишат; и ще говоря също и на нефитите, и те ще го напишат; и ще говоря също и на другите племена от дома Израилев, които изведох надалеч, и те ще го напишат; и Аз ще говоря също на всички народи по земята, и те ще го напишат.”


Гита:

4, 1

“Поверих тази безсмъртна йога

на Вивасват – бога на изгрева...”

4, 3

“Сега пред теб изначалната йога

излагам – защото си мой приятел,

защото си предан и ме обичаш.

Върховна тайна ти поверявам!”

4, 16

“... Ще ти разкажа за чистото действие.

В него ще бъдеш свободен от злото.”

18, 63

“Ето – открих пред теб това Знание,

дори от самата тайна по-тайно.

След като го осмислиш напълно –ти преценявай как да постъпиш.”

Част Трета – Справочник

I. Речник.

1. Думи ,общи за Свещенните Писания .

абсолют(ен) – необвързан с нищо, безусловен, неограничен, независим, пълен

ад – крайната участ на злите, място за наказание с огън

алфа и омега – първата и последната букви от гръцката азбука ;началото и краят ,основа ,същност

амин – сигурно, непременно, вярно

ангел – пратеник на Бога, вестител, същество, различно от човека

апостол – изпратен човек, 12-те мъже, избрани от Христос

аскет – отшелник ,постник ,пустинник ;човек ,който се е отказал от земните наслади

бездна – бездънна пропаст, обиталище на демони, място на мъчение

бивни – два силно развити и стърчащи извън устата зъби

благ – добър ,милостив ,кротък ,мек ,приятен ,сладък

благовестие – блага, добра вест

благоволение, благодат – постоянна любов, милост, добър и обилен дар

благодетелен – който върши добри дела

благодеяние – добро дело, голяма услуга

благословен – щастлив, честит, заслужаващ благодарност

ближен – близък

Бог – свръхестествено същество, създател на света; безсмъртно същество, което направлява област на природата или живота; обект на възхищение и преклонение

богобоязлив – който се бои от Бога

бреме – тежест, тегло, мъчително изживяване

бясзъл дух ,дявол

вездесъщ – всякъде същ;

везде /руска/ - навсякъде, (на) вред

същ – не друг, а тъкмо тоя; напълно еднакъв; непроменен ,неизменен ;истински, същински, съвсем приличен

везни – теглилка с две блюда

вмествам – побирам ,поставям нещо някъде

воинство – всички войни като цяло, войска

вопъл – мъчителна въздишка от болка, скръб

все – всичко, винаги, непрекъснато, всички

всевишен – който е над всичко съществуващо

въжделение – силно желание, копнеж

възбрана – ограничение ,забрана

въздавам – отдавам, отплащам, оказвам

възкресение – възвръщане към нов живот; съживяване след смърт

възлизам – отивам ,качвам се нагоре ,достигам определен брой

възмездие – наказание или награда, отплата

възнасям – издигам нагоре, възхвалявам

възсъздавам – създавам отново ,пресъздавам

вяра – убеждение, че нещо е истина, увереност, религия

гадове – животни изобщо

геена – ад, преизподня, пъкъл

гиздав – хубав, украсен

главня – къс запалено или недогоряло дърво

гнет – потискане, жестоко притеснение

горнило – грънчарска или рударска пещ

Господ – едно от имената, наименованията на християнския Бог

грях – нарушение на религиозния закон, вина, престъпление

даяние – даване

двойствен – неизкрен ,двуличен ;който става по два различни начина

демон – зъл дух ,дявол ;лош ,побеснял човек

деяние – действие ,постъпка ,дело ,работа

джин – дух, който обитава гори, води, планини; зъл дух, дявол

дивен – който буди удивление ;чуден ,чудноват ,прекрасен

дихание – дишане

довод – разсъждение, мисъл, която се превежда за доказателство, аргумент

догадка – предположение, което не се основава на достатъчно и сигурни данни

докле - докато

дух – вътрешна нематериална същност; въображаемо свръхестествено безплътно същество

душа – безсмъртно нематериално начало, което обитава тялото и го напуска при смъртта

дявол – зъл дух, бяс, сатана

Евангелие – част от Новия завет на Библията, четирите книги, в които се говори за земния живот и учението на Исус Христос

единосъщ – един (неразделен) по същество, епитет на Светата Троица

жупел – горяща сяра или смола ;стращна горещина

завършек – край; част, с която завършва нещо

зайде – залезе

засени – засенчи ,покри със сянка ,затъмни

злак – свежо, зелено тревисто растение

злочест – нещастен; сполетян от зло, беди, несполуки

знамение – явление, което се възприема като знак за изключителни събития

зова – викам някого

идол – изваян образ на божество /за поклонение/

Иехова – името на Бог Отец на еврейски; означава „Аз, Който съм”

изконен – който съществува от самото начало ,от много отдавна ;изначален ,извечен

изкушение – съблазняване; подмазване, привличане към грях

изличавам – премахвам, заличавам

изначален – който няма начало, който е преди началото ;който съществува от самото начало

изнурен – съсипан от работа или грижи ;изтощен ,уморен

изпълням – изпълвам ,заемам целия обем

изцелявам – излекувам, изцерявам

изявявам – изказвам нещо пред някого, изразявам

илюзия – измама на сетивата ,изопачено възприемане на действителноста ;напразна надежда ,която не може да се сбъдне

катран – гъста мазна черна течност

клетове – помещения, стаи, вкопани в земята, за съхранение на нещо

коварен – който върши зло под прикритието на доброжелателство; изпълнен, извършен с измама

копнеж – силно желание, жажда, стремеж към нещо

корав – твърд; коравосърдечен, безжалостен, дебелоглав

коравовратен – упорит във вършенето на неправда, непреклонен

Коран – основната Свещена книга на Исляма

корист – изгода, материална облага; жажда за пари и материални богатства

кроя – разрязвам плат и др. ;обмислям ,пресмятам ,планирам

къпони – везни с две блюда

легион – голямо множество; основна войскова единица в древния Рим – от 3000 до 6000 души

летопис – списък на исторически събития, направен от техен съвременник

лик – лице, образ на човек

линея – отпадам, слабея, вехна

лицемерие – преструване за угода пред някого; външна проява на доброта и любезност, зад които се крие злонамереност; двуличие

личба – знамение ,знак ,поличба

ложе – легло

люде – хора

магия – сбор от действия и обреди, целящи свръхестествено въздействие; вълшебство

менлив – който (често) се променя

меня – сменям ,променям , изменям

мерзък – отвратителен, гаден, долен

Месия – изпратен от Бога, очакван спасител, избавител

мир – свят ;спокойствие ,тишина ,липса на раздори и война

митология – съвкупност от старинни сказания (разкази ,легенди) за явления ,богове ,герои

молитва – обръщение, молба към Бога и др.

мор – заразна болест или природно явление, причина за много смърт

надзорник – надзирател, който следи

напътвам– посочвам, показвам пътя;поучавам ,възпитавам ;ръководя

неведение – незнание ,неосведоменост

неведом – незнаен, неизвестен, тайнствен, непонятен

непреходен – който не преминава ,не изчезва ,не умира ;траен ,вечен

непроявен – неизявен, скрит; недостъпен, неуловим за сетивните ни възприятия

нескончаем – който не свършва, безкраен

нечестив – който отрича, нарушава или скверни вярата и морала; безчестен, грешен

низпослан – (низ = надолу); постилам – разгъвам, слагам нещо меко за лягане

нога – крак

обгръщам – обхващам от всички страни

обемам – обхващам вътре в себе си

обет – тържествено обещание, поемане на задължение

обитавам – живея постоянно някъде

обител – жилище ,манастир

облагодетелствам – създавам благоприятни условия за някого

обладавам – имам за собственост ;притежавам качество ,свойство ;обземам с чуство ,мисъл

облик – вид, форма, очертание

овехтявам – старея ,износвам се

одежда – дреха, облекло

опрощавам – прощавам (грях или дълг)

осана, осанна – молитвен възглас за израз на преклонение и възхвала; на еврейски означава „спасение”

ослица – магаре

отец – баща

охулвам – наговарям хули, обиждам, очерням (хула – лоша дума, нападка, злословие, клевета)

Писание – Библията (Стария и Новия завет) според канона, установен от седемте вселенски църковни събора

повалям – свалям на земята нещо изправено ;съсипвам ,разрушавам

повеля – категорична заповед, неотменно изискване

подобава подходящо е, прилично е, редно е, трябва, бива

подобен – който донякъде прилича на нещо друго ,сходен

подслон – място за почивка или защита ,убежище

покаяние – искрено признаване и съжаление за извършено престъпление или грях

покорявам – поставям някого под своя власт ,завладявам ,превземам ,подчинявам

покровител – защитник

пораза – беда ,зло ,развала ,опустошение ,катастрофа

поселвам – заселвам ,установявам на ново местожителство
постеля – нещо меко за лягане

потоп – голямо наводнение

похот – силна и груба страст

праведен – който е в съгласие с нормите, безгрешен, невинен, справедлив

правник – лице, което се занимава с право ;юрист

пребивавам – намирам се ,прекарвам ,присъствам ,живея

пребъдвам – оставам завинаги, запазвам се, не загивам никога

прегрешение – непозволено действие, нарушение, провинение, грях

предци – прадеди ,прародители

преизподня – ад ,пъкъл ,бездна ,дълбочина

преминавам – минавам (покрай, през); свършвам, изменям се, изчезвам; превръщам се в нещо друго

препитание – прехрана

престъпвам – нарушавам нещо установено

преходен – който се намира между две състояния ;преминаващ ,временен ,краткотраен

приношение – дар ,принос ,подарък ,помен за умрял с гощавка

пристан – пристанище, подслон, убежище

провалям – правя нещо да претърпи неуспех, да пропадне; претърпявам пълен неуспех

провождам - изпращам

проклевам – изричам клетва, изказвам с думи зложелания

пророк – който говори от името на Бога; който предвижда бъдещето

проявен – изявен, проличал, показал се; достъпен, уловим за сетивните ни възприятия

проявявам – превръщам скрито изображение във видим образ

пъкъл – ад, бездънна пропаст

раб – човек ,който се е оставил в чужда власт ;безропотно изпълняващ чужда воля ;предан на Бога ;роб

разкаяние – искрено признаване и съжаление за лоши постъпки

рай – прекрасна градина, красива местност; място, където блажено живеят душите на праведниците след смъртта

растовит – който расте бързо, нависоко

ров – издълбано в земята място ,яма ,трап

роптая – изказвам явно и сърдито недоволството си

рухвам – падам с шум ,събарям се ;обземам ме безсилие поради старост ,болест ,преумора ;пропадам ,провалям се

сатана – дявол, противник на Бога; злобен, коварен човек

сведущ – запознат, вещ, компетентен

Свети Дух – едно от лицата на Света Троица; енергия, действие, проявление на Върховния

свят – обект на религиозно преклонение; праведен, непорочен, най-скъп

сграбчвам – хващам, грабвам бързо

серафим – шестокрил небесен ангел от най-висш чин

сетен – последен ,краен

Сили – небесни ангелски множества

синагога – еврейски молитвен дом ,храм

сиреч – което ще рече, или, тоест, с други думи

скверен – отвратителен, нечист, гнусен, гаден

скот – домашно животно ,добиче ;долен ,подобен на животно човек

сломен – смазан, съсипан, съкрушен, отпаднал духом

смирен – скромен, кротък, покорен

смъмрям – говоря, мърморя, укорявам, карам се

спохождам – ходя при някого да го видя ,посещавам ,навестявам

стихия – непреудолима природна сила – буря ,пожар ,наводнение и др.

сторвам – правя, извършвам, променям

странник – не тукашен човек ,чужденец ,пътник

сурвам ,сурна – повличам ,помъквам ,събарям ;спускам се ,втурвам се

считам – броя ,смятам ,зачитам ;мисля ,преценявам ,приемам нещо

съдружавам – правя едно със

съдружие организация, групировка от лица

съзирам – съглеждам, виждам, забелязвам

съкрушавам – унищожавам, погубвам, разбивам, сломявам, отчайвам

същност – вътрешно съдържание; най-важна, основна, определяща част или страна на нещо

твар – всяко живо същество

телец – златен идол на бик

теревинт – вид дъб, който расте в Палестина

тление – гниене ,разлагане

Тора – законът, петте книги, написани от Мойсей

трансцендентален – непреходен, вечен

Троица – трима; трите форми на Бога (Отец, Син и Свети Дух)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница